Komplettering av framställning 8 november 2019 självstyrelselagen

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Republikens presidents framställning till Ålands lagting med anledning av Riksdagens skrivelse om det vilande förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

 

 

 

Republikens president har den 8 november 2019 beslutat sända en framställning om inhämtande av lagtingets samtycke till det i riksdagen vilande lagförslaget om ändring av självstyrelselagen för Åland (RSv 259/2018 rd-RP 320/2018 rd) för att behandlas av Ålands lagting. Ärendet är fortsättningsvis anhängigt vid Ålands lagting.

Av 75 § 1 mom. i grundlagen och 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), i det följande självstyrelselagen, följer det att regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen, ska i riksdagen behandlas i grundlagsordning och i lagtinget med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Lagtingets samtycke till den tidigare nämnda lagen om ändring av självstyrelselagen är således en förutsättning för att denna ska kunna stadfästas och träda i kraft.       

Enligt den riksdagens skrivelse (RSk 26/2019 rd-VLF 2/2019 rd) som den 18 december 2019 inkommit till statsrådets kansli, har riksdagen den 13 december 2019 beslutat att slutligt godkänna det vilande lagförslaget. Ändringslagen gäller landskapet Ålands ekonomi. Riksdagen har också godkänt ett uttalande i vilket den förutsätter att regeringen utan dröjsmål lämnar en proposition om ändring av avräkningsgrunden enligt 47 §  1 mom. i självstyrelselagen till 0,47 procent från ingången av 2021.

Riksdagens ovan nämnda skrivelse bör på grund av det förfarande som avses i 69 § 1 mom. i självstyrelselagen översändas till Ålands lagting för behandling, så att lagtinget får uppgift om riksdagens slutliga beslut att godkänna det vilande lagförslaget om ändring av självstyrelselagen och särskilt om riksdagens ovan nämnda uttalande.

 

Riksdagens svar av den 13 december 2019 (RSk 26/2019 rd-VLF 2/2019 rd) med anledning av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2019 rd) överlämnas härmed i kompletterande syfte till lagtinget för att behandlas i den ordning som anges i 69 § i självstyrelselagen för Åland.

 

Helsingfors, i statsrådet den 31 januari 2020

Republikens President

 

 

SAULI NIINISTÖ

 

Minister för nordiskt samarbete

och jämställdhet Thomas Blomqvist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN/5770/2018