Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2014-2015

Tillhör ärendet: Ny körkortslagstiftning
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10a/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny körkortslag

·       Lag- och kulturutskottets betänkande nr 10/2014-2015

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2014-2015

·       Ltl Axel Johnssons åtgärdsmotion nr 2/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Bakgrund. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Bakgrund

 

Lagtinget har med stöd av 68 § arbetsordningen beslutat inhämta ett nytt betänkande i ärendet av lag och kulturutskottet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår vissa mindre förändringar och förtydliganden men vidblir i övrigt sin åsikt.

 

Utskottets synpunkter

 

På förslag av utskottets ordförande återemitterades körkortslagen till lag- och kulturutskottet för att möjliggöra vissa mindre förändringar och förtydliganden.

 

Kod 70 i körkortslagens 65 § 2 mom.

 

Utskottet föreslår i sitt ordinarie betänkande att den bestämmelse enligt vilken utbyten och förnyelser av körkort ska registreras på det nya körkortet med kod 70 ska tas bort eftersom bestämmelsen är för detaljerad. Enligt lagens 29 § 2 mom. ska körkorten överensstämma med körkortsmodellen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort.

     Under debatten i lagtinget framfördes åsikten att körkortsdirektivet förutsätter att bestämmelsen finns i lag men utskottet konstaterar att så inte är fallet. I riket har man exempelvis bestämmelser om anteckning och koder på körkort i statsrådets förordning om körkort och i förslaget till körkortslag för Åland 13 § 2 mom. sägs att närmare bestämmelser om de villkorskoder som används på Åland anges i landskapsförordning. Utskottet föreslår därför ingen ändring av bestämmelsen.

 

Färöiska körkort

 

Utskottet såg i sitt betänkande en möjlighet att genom körkortslagen avskaffa ett nordiskt gränshinder genom att föreslå att färöiska körkort ska jämställas med EES-körkort i den nya körkortslagens definition i 2 §.

     För att inte äventyra körkortslagens förenlighet med körkortsdirektivet föreslår utskottet nu att definitionen av EES-körkort i körkortslagens 2 § 3 mom. ska ha samma lydelse som i landskapsregeringens lagförslag. Utskottet, som inte vill företa mer lagberedning än nödvändigt, är fortsättningsvis av åsikten att det nordiska gränshindret bör avskaffas och föreslår därför att det till betänkandet fogas en kläm enligt vilken lagtinget uppmanar landskapsregeringen att så fort som möjligt komma med förslag till ändringar av körkortslagen så att även körkort utfärdade på Färöarna kan bytas mot ett åländskt körkort.

 

Förtydliganden av detaljmotiveringarna

 

Detaljmotiveringen till 17, 20 och 24 §§ i betänkandet ska kompletteras med den kursiva texten enligt nedan:

17 § Inledande teoriprov

….Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 3-2 med en nedlagd röst. Beslutet biträddes av ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Gun-Mari Lindholm och Åke Mattsson.

20 § Handledare för privat övningskörning

…. Förslaget tillkom efter en omröstning gällande paragrafens 6 mom. Omröstningen utföll 3-2, en avstod från att rösta. Beslutet biträddes av ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Gun-Mari Lindholm och Axel Jonsson.

24 § Säkerhetsutbildning

…. Förslaget tillkom efter en omröstning gällande paragrafens 1 mom. Omröstningen utföll 3-1, två avstod från att rösta. Beslutet biträddes av ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamoten Harry Jansson.

 

Språkbruket

 

Utskottet har under behandlingen av lagen ansett att nya lagar bör ha ett modernt språk och har bland annat föreslagit att begreppet ”hen” ska användas istället för det mer omständliga ”hon eller han”. Utskottet konstaterar att hen därtill är en beteckning på en person som inte vill kategorisera sig som man eller kvinna.

     Beslutet i fråga om att i detta skede använda begreppet i lagtext tillkom efter en omröstning som utföll 3-3. Beslutet biträddes av ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé och ledamoten Gun-Mari Lindholm. Ledamoten Jonsson avstod från att rösta.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget beslöt den 15 april 2015 enligt 68 § arbetsordningen att inhämta nytt betänkande i ärendet från lag-och kulturutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i den lydelse det har i lag- och kulturutskottet betänkande nr 10/2014-2015, dock så att 2 § 3 mom. i Körkortslag för Åland ska ha samma lydelse som i lagförslaget samt

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i syfte att undanröja ett nordiskt gränshinder, så fort som möjligt till lagtinget överlämna ett förslag till ändringar av körkortslagen så att även körkort utfärdade på Färöarna kan bytas mot ett åländskt körkort.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson