Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2013-2014

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-10-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

·       Talmanskonferensens framställning nr 3/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Talmanskonferensen förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen förslag

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar enligt vilken lagtinget tillsätter en arvodeskommission som står utanför lagtinget och som självständigt fattar beslut om arvodets belopp. Förslaget är tillkommet eftersom det inte kan anses ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om ledamöternas arvoden.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre ändringar som framgår av utskottets betänkande.  

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet stöder lagförslaget och anser i likhet med talmanskonferensen att det är ändamålsenligt att en särskild arvodeskommission utanför lagtinget fattar beslut om lagtingsledamöternas arvoden och övriga kostnadsersättningar.

     I lagförslaget tas inte ställning till storleken på lagtingsledamöternas arvoden på annat sätt än att det i detaljmotiveringen till 2 § anges att det sammantaget bör tillförsäkra lagtingsledamöterna adekvata ekonomiska möjligheter att sköta sitt ledamotsuppdrag. I lagförslaget sägs att förmånerna måste fastställas så att ledamöterna behandlas lika, dock så att det, liksom hittills, bör vara möjligt att bevilja ett högre arvode till vissa ledamöter på grund av uppdrag inom samt utanför lagtinget eftersom en del uppdrag är mer arbetskrävande än andra.

     Utskottet har fört en principiell diskussion om arvodets storlek i förhållande till ledamöternas uppdrag och finner det rimligt att antalet uppdrag och arbetsmängd avspeglas i arvodets storlek. 

 

 

 

 

Ändring av lagtingsordning och arbetsordning

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget föranleder ändringar av vissa bestämmelser i lagtingsordningen och arbetsordningen. För att undvika motstridigheter bör bestämmelserna ändras innan landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar träder i kraft.  

 

Tidigarelagd ålderspension

 

I samband med ärendets behandling har utskottet fört en diskussion om lagtingsledamöters rätt till tidigarelagd ålderspension. Enligt landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen har en lagtingsledamot möjlighet att erhålla tidigarelagd ålderspension under förutsättning att uppdraget varat minst sju år och pensionstagaren inte har en förvärvsinkomst som överstiger pensionens maximibelopp.

     Utskottet har erfarit att möjligheten att erhålla tidigarelagd ålderspension har avskaffats i riket för de riksdagsledamöter som tillträder sitt uppdrag den 1 mars 2011 eller senare. I stället för pension har de rätt till ett anpassningsbidrag i högst ett till tre års tid, beroende på hur länge uppdraget har varat. Om riksdagsledamoten har fyllt 59 år när anpassningsbidraget upphör kan anpassningsbidraget dock betalas fram till 65 års ålder. Anpassningsbidragets storlek påverkas av förvärvsinkomster från arbete och företagsverksamhet samt även av kapitalinkomster. Ändringen motiverades med att det låg i linje med de senaste årens pensionspolitiska reformer där ambitionen varit att avskaffa pensionsformer som möjliggör tidiga pensioneringar. Anpassningsbidraget bedöms uppmuntra till fortsatt arbete efter avslutat ledamotsuppdrag samtidigt som bidraget bedöms tillförsäkra en skälig försörjning.   

     Även i Sverige har en liknande reform genomförts. Systemet med inkomstgaranti har avskaffats för de riksdagsledamöter som väljs in i riksdagen i samband med valet 2014 eller senare. Inkomstgarantin har ersatts med ett omställningsstöd som kan beviljas i högst tre månaders till två års tid, beroende på hur länge uppdraget varat. Omställningsstödet består av två delar. Den ena delen är ett stöd för övergång till arbetslivet som ska likna det stöd som erbjuds på övriga arbetsmarknaden. Det kan bestå av rådgivning eller kompletterande utbildning. Den andra delen är ett generellt ekonomiskt stöd som utgör 85 procent av ledamotsarvodet. Under vissa förutsättningar kan äldre riksdagsledamöter på ansökan beviljas ett förlängt ekonomiskt stöd för ett år i taget. Det förlängda ekonomiska stödet är dock väsentligt lägre än det generella ekonomiska stödet.

     Utskottet anser att det med hänvisning till det ovan sagda finns anledning att överväga behovet av en reform även av lagtingsledamöters rätt till tidigarelagd ålderspension.     

 

Detaljmotivering

 

1 § 1 mom. För att möjliggöra att den ersättning som tillkommer talmannen för representationskostnader även kan erläggas i form av ett förhöjt arvode föreslår utskottet att ordet ”ska” byts till ”kan” i andra meningen. Ändringsförslaget betyder inte att ersättningen för representationskostnader föreslås utgå.

     Utskottet föreslår att 2 mom. ändras så att kommissionen ska utse en ordförande inom sig. På så sätt undviks problem vid val av medlemmar till arvodeskommissionen från flera kandidatlistor. Vare sig ordföranden eller medlemmarna i kommissionen får vara lagtingsledamot eller tjänsteman vid lagtinget. Utskottet förutsätter att inte heller ministrar eller ledande tjänstemän vid landskapsregeringen utses till medlemmar i kommissionen.

     Övriga ändringar är av språklig natur.

 

3 § 1 mom. För att ge ersättare i lagtinget, vars uppdrag som ledamot i lagtinget har upphört före mandatperiodens utgång, en skälig tid för omställningen föreslår utskottet att den tid för vilken en ersättare i lagtinget kan beviljas ett arvode efter det att uppdraget som ledamot i lagtinget har upphört förlängs till sex månader.  

 

4 § 1 mom. Ändringsförslaget är av språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2014 inbegärt yttrande från lag- och kulturutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes och ordföranden för riksdagens arvodeskommission Jouni Ekuri.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Roger Slotte, Harry Jansson, Åke Mattsson, Gun-Mari Lindholm och Axel Jonsson.

     Till betänkandet har fogats två reservationer.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

Landskapslag

om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget).

 

1 §

Arvodeskommissionen

     Lagtinget tillsätter för en mandattid om fyra år en arvodeskommission i enlighet med bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning efter förslag från talmanskonferensen. Arvodeskommissionen fastställer lagtingsledamöternas arvoden, tilläggsarvoden, kostnadsersättningar och andra förmåner samt beslutar om den ersättning för representationskostnader som kan tillkomma talmannen.

     Arvodeskommissionen består av en ordförande, som kommissionen utser inom sig, och två övriga medlemmar, av vilka ingen får vara lagtingsledamot eller tjänsteman vid lagtinget.

     (3 - 4 mom. lika som i lagförslaget).

 

2 §

     (Lika som i lagförslaget).                           

 

3 §

Arvoden till tidigare ledamöter

     Till en person, som varit ersättare i lagtinget för en lagtingsledamot under dennes tid som medlem i landskapsregeringen, beviljar kanslikommissionen ett arvode under en tid om högst sex månader efter det att uppdraget som ledamot i lagtinget har upphört. Detta gäller under förutsättning att uppdraget som lagtingsledamot varat längre än två månader och att det upphör under en pågående mandatperiod vars återstod är mer än sex månader. Vidare förutsätts att ledamoten anhåller om arvodet hos lagtingets kanslikommission samt intygar att någon motsvarande ersättning inte samtidigt utgår. Den som beviljats ett sådant arvode är skyldig att till kanslikommissionen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka arvodets storlek.

     (2 mom. lika som i lagförslaget).            

     

 

4 §

Tiden för vilken arvode utgår 

     Arvode utgår från och med den dag lagtinget sammankommer första gången efter val. Till en lagtingsledamot som inträder i lagtinget efter denna dag utgår arvodet från och med den dag lagtingsledamoten efter att för talmannen ha uppvisat en granskad fullmakt berättigats att inta sin plats i lagtinget.

     (2 - 3 mom. lika som i lagförslaget).

 

5 – 7 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 oktober 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé

2014-10-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 10/2013-2014 gällande antalet medlemmar i arvodeskommissionen

 

 

Härmed reserverar jag mig mot lag- och kulturutskottets betänkande med förslag till en arvodeskommission för lagtinget till den del det handlar om antalet medlemmar i kommissionen.

     Jag anser att det i den föreslagna kommissionen ska finnas en ordförande och tre medlemmar i stället för två så att det finns förutsättningar för en kommission med jämställdhet mellan könen. Av lagtexten ska det även framgå att av medlemmarna ska två vara kvinnor och två män.

     Eftersom koncensusbeslut är önskvärda torde inga problem uppstå vid eventuella omröstningar.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget antar lagens 1 § i följande lydelse:

 

1 §

Arvodeskommissionen

     (1 mom. lika som i betänkandet).

     Arvodeskommissionen består av en ordförande, som kommissionen utser inom sig, och tre övriga medlemmar, av vilka ingen får vara lagtingsledamot eller tjänsteman vid lagtinget. Av medlemmarna ska två vara kvinnor och två män. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

     (3 - 4 mom. lika som i lagförslaget).

 

 

 

Mariehamn den 2 oktober 2014

 

 

Göte Winé

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson 

2014-10-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot lag- och kulturutskottets betänkande nr 10/2013-2014 gällande antalet medlemmar i arvodeskommissionen

 

 

Med hänvisning till det resonemang som framgår av lagtingsledamoten Anders Erikssons reservation till talmanskonferensens lagförslag har undertecknad under utskottsbehandlingen föreslagit att utskottet inför lagtinget ska föreslå förkastande av lagförslaget. Ett förslag som inte vunnit understöd, varför undertecknad blivit tvungen att reservera sig.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag  

 

att lagtinget förkastar lagförslaget samt

 

att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att i enlighet med arbetsordningens 12 § väcka förslag om de arvoden och ersättningar som ska tillkomma lagtingsledamöterna under inkommande mandatperiod.

 

 

Mariehamn den 2 oktober 2014

 

 

 

 

Axel Jonsson