Lag- och kulturutskottets betänkande 16/2014-2015

Tillhör ärendet: Landskapets fastighetsverk
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Landskapets fastighetsverk

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det bildas ett affärsverk med uppgift att förvalta landskapets fastigheter samt att bedriva uthyrningsverksamhet av lokaler och fastigheter för förvaltningens behov. Syftet med förslaget är att effektivisera verksamheten och förbättra servicens kvalitet genom att utveckla ett styrsystem som grundar sig på kundfokusering och företagsekonomisk styrning av fastighetsskötseln. I lagen beaktas Europeiska unionens kommissions ställningstaganden i fråga om modellen med affärsverk.

 

Utskottets förslag

 

Att lagtinget antar lagförslagen dock så att det av lagtexten framgår att fastighetsverket även ska beakta kultur- och naturvärden i sin verksamhet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning att det är till fördel att förvaltningen av landskapets fastigheter effektiviseras och att fastighetsverket ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark- och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

     Utskottet konstaterar att fastighetsverket kontinuerligt har en uppgift att se över landskapets innehav av fastigheter.

 

Styrning av fastighetsverket

 

Fastighetsverket ska enligt lagförslaget ha en styrelse med högst åtta medlemmar. Utskottet konstaterar att styrelsen behöver ha en bred kompetens innefattande ekonomi, juridik, teknik, byggnadsvård, kultur - och miljövård. Utskottet konstaterar dock att ingenting nämns om sakkunskap hos ledamöterna men anser att de krav på sakkunskap som framgår ur landskapets ägardirektiv ska tillämpas inom hela organisationen.                   

     Enligt landskapsregeringens lagförslag är styrelsens mandattid endast ett år. Utskottet konstaterar att den korta mandattiden kan föranleda en risk för brist på kontinuitet i styrelsens arbete.

     Utskottet anser att klara kompetenskrav ska utarbetas innan tjänsten som verkställande direktör utannonseras.

 

Lagtinget

 

Utskottet understryker att lagtinget alltid ska besluta om finansiella överföringar till fastighetsverket vilka påverkar landskapets totala lånebehov under budgetåret.

 

Kultur- och naturarvet

 

Utskottet understryker vikten av att fastighetsverket i all sin verksamhet beaktar de speciella behov som vårt kulturarv, byggnadsvården, miljövården och naturvården kräver så att fastigheternas värden, inklusive kultur- och naturmiljövärden, bevaras, vårdas och utvecklas på ett för ägaren och brukaren långsiktigt sätt. Fördelningen av ansvars- och myndighetsroller ifråga om kultur- och naturarvet inom den omorganiserade förvaltningen bör därför regleras.

     Det är exempelvis viktigt att fastighetsverket tar hand om det praktiska arbetet med skötselåtgärderna för de landskapsägda naturskyddsområdena i enlighet med miljöbyråns planering och anvisningar.

     Utskottet föreslår i förtydligande syfte en ändring av lagens 3 § om principerna för fastighetsverkets verksamhet så att det av bestämmelsen framgår att fastighetsverket i sin verksamhet särskilt ska beakta kulturarvet, byggnadsskyddet, miljövården och naturskyddet.

 

Personal

 

Utskottet betonar vikten av att, vid överförandet av personalen till den nya organisationen, gamla förmåner såsom pension, semester, ålderstillägg m.m. kvarstår inklusive tillämpningen av tidigare kollektivavtal. Det är även viktigt att personalen ger sitt samtycke vid överförandet.

     Utskottet vill betona att klara informationsgångar och en dialog med personalen är behövliga.

 

Teknisk ändring

 

Utskottet föreslår en teknisk ändring i det andra lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört kansliminister Wille Valve, lagberedare Diana Lönngren, bostadslåneinspektör Sten Eriksson, budgetplanerare Robert Lindblom, förvaltningschefen för Ålands gymnasium Anders Göransson, landskapsantikvarie Viveka Löndahl, överantikvarie Elisabeth Palamarz, naturvårdsintendent Maija Häggblom, organisationssekreterare Anne-Helena Sjöblom samt fastighetskötare Mikael Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Åke Mattsson och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det tredje och det fjärde lagförslaget i oförändrad lydelse samt

 

de första och andra lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om landskapets fastighetsverk

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

(1-2 §§ lika som i lagförslaget)

 

3 §

Principerna för fastighetsverkets verksamhet

     Fastighetsverket ska skötas enligt företagsekonomiska principer dock med beaktande av lagstiftningen gällande kulturarv, byggnadsskydd, miljövård och naturskydd. Fastighetsverket svarar för sina förbindelser med den egendom som överförts i dess besittning. Om fastighetsverket inte förmår svara för sina förbindelser, svarar landskapet för dem.

 

2 kap.
Ekonomi

 

(4-5§§ lika som i lagförslaget.)

 

3 kap.
Styrningen av fastighetsverket

 

(6 § lika som i lagförslaget.)

 

 

4 kap.
Fastighetsverkets förvaltning

 

(7-11§§ lika som i lagförslaget.)

 

5 kap.
Fastighetsverkets bokföring och bokslut

 

(12-15§§ lika som i lagförslaget.)

 

6 kap.
Särskilda bestämmelser

 

(16-18§§ lika som i lagförslaget.)

 

 

7 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

 

(19-22§§ lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 och 24 §§ landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 punkten och 24 § landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i landskapslagen 2012/72, som följer:

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) landskapets finanser landskapets budgetekonomi, landskapets affärsverk och fonder utanför budgeten,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

24 §

Överlåtelser av fast egendom

(Lika som i lagförslaget.)

    

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsen lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 3 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson