Lag- och kulturutskottets betänkande 17/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-08-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av bestämmelser i ordningslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en landskapslag varigenom straffbestämmelserna i ordningslagen för landskapet Åland kompletteras. Kompletteringen innebär att det med utgångspunkt från ordningslagen blir straffbart att göra sig skyldig till förberedelse till väpnat störande av allmän ordning, olaglig maskering, offentlig kränkning av sedligheten, falskt alarm, underlåtelse att märka ut fara respektive underlåtelse att vakta djur. I anslutning härtill föreslås att lagtinget upphäver vissa föråldrade strafflagsbestämmelser vilka alltjämt, i den lydelse de hade den 31 december 1992, reglerar sådant som faller inom tillämpningsområdet för de nuvarande strafflagsbestämmelserna som den ovan nämnda kompletteringen avser. Landskapsregeringen föreslår även att lagtinget upphäver landskapslagen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen samt hållande av spelautomat och penningautomat.

     Lagförslaget innehåller även ändringar i ordningslagsbestämmelserna rörande intagande av berusningsmedel samt förhindrande av fara. När det gäller intagande av berusningsmedel ändras lagstiftningen i så motto att alkoholförtäring i en park eller på en annan därmed jämförbar allmän plats tillåts. Förutsättningen är dock att det inte medför oskäliga störningar av den allmänna ordningen och säkerheten på platsen ifråga eller i omgivningen däromkring. Platsen ska vid behov kunna användas på ett sätt den är avsedd för och av någon annan än den som förtär alkoholhaltiga drycker. När det gäller förhindrande av fara så skärps säkerhetskraven i så motto att ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion, belägen inte bara i tätort utan även utanför tätort, eller en företrädare för dem ska se till att sådan snö eller is eller något annat föremål eller ämne som faller ner från byggnaden, konstruktionen eller någon annan motsvarande plats inte medför fara för människor eller egendom.

 

Utskottets förslag

 

Att lagtinget antar lagförslaget med vissa ändringar.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Intagande av berusningsmedel

 

Enligt gällande lag är det förbjudet att inta berusningsmedel på allmänna platser i tätort och i fordon i kollektivtrafik.  Detta gäller dock inte serveringsområden med alkoholtillstånd och inte de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk. Landskapsregeringen föreslår nu en ändring så att förbudet inte heller ska gälla i parker eller andra jämförbara allmänna platser under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker uppför sig på ett sätt som inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen. Som motiv för ändringen anförs bland annat svårigheten att övervaka lagens efterlevnad.

     Utskottet, som konstaterar att alkoholen är ett lagligt berusningsmedel, delar landskapsregeringens uppfattning att det finns ett visst behov av en modernisering av lagen. Det kan enligt utskottets mening därför finnas skäl för att i viss mån lätta på förbudet mot intagande av alkohol även om svårigheten att övervaka lagens efterlevnad inte i sig enligt utskottets mening är ett tillräckligt motiv för en lagändring. Utskottet är inte berett att helt öppna för möjligheten att inta berusningsmedel i parker eller andra jämförbara allmänna platser så att det exempelvis vore möjligt att på väg till krogen stanna i parken för att dricka alkohol.

     I Mariehamn finns sammanlagt ca 50 serveringsställen med permanent tillstånd att servera alkohol. Detta innebär att det redan nu finns goda möjligheter för den som önskar dricka exempelvis ett glas vin under ordnade former. Villkoren för serveringarnas utskänkningstillstånd är hårda och kontrasten mellan å ena sidan serveringsområdena där hårda restriktioner gäller och å andra sidan parker och andra jämförbara allmänna platser skulle bli stor om det skulle vara helt fritt att inta berusningsmedel i parkerna. I sammanhanget konstaterar utskottet i likhet med finans- och näringsutskottet att det finns vissa gränsdragningsproblem för restaurangernas ordningsvakter som i någon mån även har ansvar för ordningen i restaurangernas omedelbara närhet och konstaterar att problemen sannolikt inte skulle minska om kroggästernas möjligheter att berusa sig på väg till krogen skulle öka. Med tanke på att vuxna utgör förebilder för barn och unga föreligger det dessutom ett behov av alkoholfria platser i det gemensamma allmänna utrymmet i tätorter. Utskottet konstaterar vidare att ökad berusning tenderar leda till en ökad risk för våld och att polisen kan få större ordningsproblem med fritt drickande i parkerna. Enligt vad utskottet fått erfara har antalet frihetsberövande på Gotland minskat till följd av bland annat hårdare regler för alkoholförtäring på allmänna platser.

     Utskottet har mot denna bakgrund inte ansett det motiverat att på föreslaget sätt möjliggöra alkoholförtäring i parker vid alla tidpunkter. Istället föreslår utskottet att lagtinget ger landskapsregeringen fullmakt att genom landskapsförordning bestämma att under vissa tider tillåta alkoholförtäring på särskilt angivna platser under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker uppför sig på ett sådant sätt att det inte är störande. Sådana tillfällen då förtäring kan medges kan exempelvis vara i anslutning till större tillställningar och helger som nyårsafton och examensfirande. Dessutom kunde alkoholförtäring i vissa parker under en viss tid på året och på dygnet tillåtas på samma sätt som det i bland annat Stockholm finns parker där det under högsäsong är möjligt att inta alkohol fram till klockan 22.00 och där det placerats extra papperskorgar och toaletter.

     Vidare föreslår utskottet ett tillägg till lagens 16 § enligt vilket straffåtgärder inte behöver vidtas för alkoholförtäring om gärningen med hänsyn till omständigheterna anses ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks. Bestämmelsen har tillkommit i syfte att underlätta polisens arbete. Enligt vad utskottet fått erfara har polisen på Gotland gått in för att hälla ut alkoholen istället för att bötfälla och enligt utskottets mening vore en sådan utveckling önskvärd också på Åland. Landskapsregeringen bör därför se över möjligheterna att minska byråkratin i samband med beslagtagande av alkohol.

     Utskottet konstaterar att det under beredningen av ärendet inte har gjorts vare sig en alkoholpolitisk konsekvensanalys eller en barnkonsekvensanalys trots att frågan om tillåtande av alkoholförtäring långt ifrån enbart är att betrakta som en polisiär fråga. Landskapsregeringens lagförslag innehöll därtill vissa begrepp som kunde ha medfört tolkningsproblem. Som exempel kan konstateras att begreppet allmänt område inte definieras i den åländska plan- och bygglagen.

 

Övriga ändringar

 

Utskottet har inga synpunkter beträffande övriga föreslagna ändringar av 5 och 16 §§ utan föreslår att lagtinget antar de föreslagna bestämmelserna i oförändrad lydelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 mars 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet inhämtat utlåtanden från social- och miljöutskottet och finans- och näringsutskottet. Utlåtandena bifogas.

     Utskottet har i ärendet hört socialinspektören Ulla Rindler-Wrede, överkommissarien Lars-Ole Styrström, planarkitekten Kyni Larpes-Nordas och miljöinspektören Camilla Nyberg-Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Roger Jansson (delvis), Gun-Mari Lindholm (delvis), Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

 I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom., 5 §, 16 § 1 mom. 3 och 7 punkterna samt avslutningssatsen och 17 § 1 mom. ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland som följer:

 

4 §

Intagande av berusningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ett serveringsområde med tillstånd enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol eller de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk.  Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om att det under vissa tider ska vara tillåtet med alkoholförtäring på särskilt angivna platser under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker (uteslutning) uppför sig på ett sådant sätt att det inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål.

 

5 §

Förhindrande av fara

(Lika som i lagförslaget)

 

16 §

Ordningsförseelse

     Den som uppsåtligen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) försummar att iaktta den aktsamhetsplikt som ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion eller deras företrädare har enligt 5 § denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) ordnar verksamhet i strid med 7 § 3 mom. denna lag,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ordningsförseelse dömas till böter. Straffåtgärder behöver inte vidtas för alkoholförtäring som avses i 4 § om gärningen med hänsyn till omständigheterna anses ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

17 §

Övriga straffbestämmelser

(Lika som i lagförslaget)

    

__________________

 

     Ikraftträdelsen lika som i lagförslaget.

 

 

 

Mariehamn den 27 augusti 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2015-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lag- och kulturutskottet

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Ändring av bestämmelser i ordningslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2014-2015

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 5

Landskapsregeringens förslag. 5

Utskottets överväganden. 5

Utskottets förslag. 7

Ärendets behandling. 7

Utskottets förslag. 7

 

 

Lag- och kulturutskottet har med hänvisning till 52 § i lagtingets arbetsordning anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande över lagförslaget. Utskottet har valt att utlåta sig över lagförslagets 4 § om intagande av berusningsmedel. 

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändring av ordningslagens bestämmelser om  intagande av berusningsmedel. Lagstiftningen föreslås ändrad så att alkoholförtäring i en park eller på annan därmed jämförbar allmän plats tillåts under förutsättning att det inte medför oskäliga störningar av den allmänna ordningen och säkerheten på platsen ifråga eller i omgivningen däromkring. Platsen ska vid behov kunna användas på ett sätt som den är avsedd för och av någon annan än den som förtär alkoholhaltiga drycker.

 

Utskottets överväganden                    

 

Enligt ordningslagens gällande 4 § 1 mom. är det förbjudet att inta berusningsmedel på allmänna platser i tätort och i fordon i kollektivtrafik. Undantagna är enligt 4 § 2 mom. serveringsområden med tillstånd enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol och de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk. Landskapsregeringen anser att undantagen behöver preciseras så att alkoholförtäring undantagsvis också ska vara tillåten i en park eller därmed jämförbar plats under förutsättning att beteendet som hör samman med förtärandet inte är störande.

     Under utskottets behandling av ärendet har det framkommit argument såväl för som emot förslaget att det i tätorter ska vara tillåtet att förtära alkoholdrycker i parker och med parker jämförbara allmänna platser.

      Utskottet har erfarit att den gällande 4 § i ordningslagen är svår att   övervaka och tillämpa i praktiken. Polismyndigheten anser sig inte ha tillräckliga resurser för övervakningen och gällande bestämmelser anses inte motsvara medborgarnas rättsmedvetande om vad som är rätt och fel. Den gällande lydelsen av 4 § i ordningslagen innebär att alla personer som förtär alkohol på allmän plats i Mariehamn eller Godby gör sig skyldiga till lagöverträdelser. Lagen medger inte att polisen överser med alkoholförtäring exempelvis i samband med utbringande av en nyårsskål på något av Mariehamns stads torg. Lagförslaget motiveras även med att polisens resurser i första hand bör användas till att bekämpa omyndigas intagande av berusningsmedel.  Polisen kan dessutom enligt 58 § 2 mom. alkohollagen (FFS 1143/1994) förbjuda förtäring av alkohol på allmänna platser när upprätthållandet av allmän ordning så förutsätter.

     Utskottet har erfarit att ett totalförbud för alkoholförtäring på allmän plats kan vara problematiskt i förhållande till grundlagen. I samband med att riksdagen behandlade regeringens proposition nr 20/2002 med förslag om att i rikets ordningslag inta ett motsvarande undantag som det som föreslås intas i 4 § 2 mom. i ordningslagen för landskapet Åland konstaterade grundlagsutskottet (GrUU 20/2002 rd) att för att inskränkningar i de grundläggande fri- och rättigheterna ska vara acceptabla måste ett vägande samhälleligt behov av inskränkningar kunna påvisas. Grundlagsutskottet konstaterade att ordningslagens 1 § har det uttalade syftet att främja allmän ordning och säkerhet. Utifrån detta syfte bör regleringen i enskilda bestämmelser enligt grundlagsutskottet utgå från att förbuden i lagen gäller handlingar som stör den allmänna ordningen eller äventyrar säkerheten. Utskottet konstaterade att det rådande totala förbudet också riktade sig mot tillåtna njutningsmedel. Därför borde enligt grundlagsutskottet förbudet att inta dem på allmänna platser knytas till uppkomsten av störningar.

     Argument som talar emot förslaget att tillåta alkoholförtäring i parker eller med parker jämförbara allmänna platser är att forskning visar att ökad tillgänglighet och utbud leder till ökad konsumtion och därmed till ökad risk för alkoholrelaterade skador. Risk föreligger således enligt utskottet att alkoholkonsumtionen ökar i landskapet om arenan för tillåten förtäring av alkohol utökas. Utskottet anser även att lagförslagets 4 § inte är förenligt med landskapsregeringens handlingsprogam mot missbruk och riskbruk 2013-2016. Av handlingsprogrammet framgår att landskapsregeringens övergripande målsättningar bland annat är att minska den totala alkoholkonsumtionen, att begränsa alkoholens negativa effekter samt att motarbeta negativa trender och beteenden som kan skapa riskbruk och missbruk.  De konkreta åtgärderna i handlingsprogrammet syftar till att upprätthålla och skapa så kallade nyktra zoner bland annat på områden där barn och ungdomar vistas, ett syfte som försvåras om det framdeles blir tillåtet att förtära alkohol i parker eller med parker jämförbara allmänna platser.

     Utskottet konstaterar vidare att lagförslaget saknar en barnkonsekvensanalys som beskriver på vilket sätt förslaget påverkar barn och ungdomar. Även beskrivning av övriga sociala konsekvenser saknas i lagförslaget.

     Utskottet anser att den gällande ordningslagens 4 § normgivande effekt är betydelsefull, även om den kan vara svår att övervaka. Samhället signalerar med bestämmelsen att alkoholkonsumtion inte är acceptabelt i parker, på badstränder och torg där familjer, barn och ungdomar vistas.   

     I sammanhanget är det värt att notera att vad som avses med ”park eller annan därmed jämförbar plats” enligt föreliggande lagförslag och enligt rikets ordningslag skiljer sig åt. I föreliggande lagförslag anges att ”Med park avses ett inom ramen för detaljplan speciellt anlagt eller iståndsatt område för frilufsliv och rekreation. Ett torg eller en badstrand anses därmed vara en med park jämförbar allmän plats”. Även i proposition nr 20/2002 med förslag till motsvarande bestämmelse i rikets ordningslag konstateras i detaljmotiveringen att det ska vara tillåtet att inta alkoholdrycker i parker och därmed jämförbara allmänna platser, t.ex. på torg eller öppna platser. Även allmänna badstränder är enligt propositionen jämförbara med parker. Förvaltningsutskottet (FvUB) konstaterade dock i sitt betänkande (FvUB 28/2002 rd) att motiveringen till denna del är felaktig. Med parker jämförbara allmänna platser är enligt förvaltningsutskottet t.ex. små parkliknande skogsdungar, medan torg och andra öppna platser närmast är att jämföra med gator och trottoarer. Motiveringarna i förvaltningsutskottets betänkande godkändes av riksdagen.

     Utskottet konstaterar således att lagförslagets begrepp ”med parker jämförbara allmänna platser” föreslås ha ett vidare tillämpningsområde än vad motsvarande begrepp har i rikets ordningslag.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet anser sammantaget att de negativa effekterna av att tillåta alkoholförtäring i parker och med parker jämförbara allmänna platser överväger och föreslår därför att huvudregeln fortsättningsvis ska vara att det är förbjudet att i tätorter förtära alkohol även i parker eller med parker jämförbara allmänna platser. Enligt utskottet bör ordningslagens gällande 4 § bibehållas i sin nuvarande lydelse. Utskottet anser dock att det vid ett fåtal, särskilda tillfällen och tider, exempelvis nyårsafton undantagsvis kan vara motiverat att medge undantag från huvudregeln.

     Utskottet uppmanar lag- och kulturutskottet att överväga att till gällande 4 § foga en bestämmelse som undantagsvis, vid särskilt angivna tillfällen och tider medger alkoholförtäring inom nämnda områden.

     Beslutet har tillkommit efter omröstning som utföll 4-3. Beslutet biträddes av ordföranden Christian Beijar samt medlemmarna Runar Karlsson, Torsten Sundblom och ersättaren Igge Holmberg.

 

Ärendets behandling

 

Lag- och kulturutskottet har den 26 mars 2015 med stöd av 52 § i lagtingets arbetsordning inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, ministern Wille Valve, kommissarien Eva Fellman, juristen Camilla Hägglund, fältaren Sandra Jourdan, barnkonventionsansvarige Danielle Lindholm från Rädda Barnen på Åland r.f., socialinspektören Gunilla Lindqvist, fältaren Simon Påvals och kommissarien Lars-Ole Styrström.              

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Petri Carlsson samt medlemmarna Anders Eriksson (delvis), John Hilander, Runar Karlsson och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

     Viceordföranden Petri Carlsson och medlemmen John Hilander har inte till alla delar omfattat utskottets utlåtande och fogar därför en reservation till utlåtandet.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lag- och kulturutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

Mariehamn den 14 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

Sekreterare

 

 

Carina StrandBeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Ltl Petri Carlsson m.fl.

2015-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot social- och miljöutskottets utlåtande till lag och kulturutskottet över lagförslag nr 12/2014-2015

 

 

Undertecknade omfattar inte majoritetens beslut om utlåtande gällande förslaget till nytt första moment i 4 § ordningslagen. I utlåtandet framhålls en del slutsatser som vi inte omfattar.

 

1) I utlåtandet påstås bland annat att ”Risk föreligger således enligt utskottet att alkoholkonsumtionen ökar i landskapet om arenan för förtäring av alkohol utökas. Utskottet anser även att lagförslagets 4 § inte är förenligt med landskapsregeringens handlingsprogram mot missbruk och riskbruk 2013-2016.”

     Ovanstående slutsatser förutsätter alltså att arenan för förtäring av alkohol utökas med lagförslaget, vilket även motsagts av det som utskottet har fått erfara. Med nuvarande lagstiftning pågår fortsättningsvis förtäring av alkohol på de berörda platserna.

 

2) Det påstås även att ”De konkreta åtgärderna i handlingsprogrammet syftar till att upprätthålla och skapa så kallade nyktra zoner bland annat på områden där barn och ungdomar vistas, ett syfte som försvåras om det framdeles blir tillåtet att förtära alkohol i parker eller med parker jämförbara allmänna platser.”

     Likaledes här har utskottet fått erfara att det snarare kan bli lättare att upprätthålla de så kallade nyktra zonerna om lagstiftningen resulterar i att det blir lättare att övervaka och tillämpa dem i praktiken.

 

3) Enligt föreliggande lagförslag avses med park eller annan därmed jämförbar plats ett inom ramen för detaljplan speciellt anlagt eller iståndsatt område för friluftsliv och rekreation. Ett torg eller en badstrand anses därmed vara en med park jämförbar allmän plats.

I utskottets beslut till utlåtande föreslås att gällande 4 § i ordningslagen bör bibehållas i sin nuvarande lydelse, dock så att det vid ett fåtal, särskilda tillfällen och tider, exempelvis nyårsafton undantagsvis kan vara motiverat att medge undantag från huvudregeln. Vilka dessa tillfällen och tider ska vara blir föremål för mycket diskussion och svårigheter med gränsdragningar uppstår i onödan. Dessutom motsäger detta den normgivande effekten som majoriteten anser vara synnerligen betydelsefull att uppnå. Å ena sidan är det ibland förbjudet, å andra sidan tillåtet ibland.

En lagstiftning bör vara så tydlig som möjligt och inte lämna utrymme för alltför mycket tolkningar. Dessutom måste lagar gå att övervaka och tillämpa i praktiken samt motsvara medborgarnas rättsmedvetande om vad som är rätt och fel.

     Undertecknade anser därför att det är bättre att anta lagförslaget, möjligen med en strängering av vad som avses med ”park eller annan därmed jämförbar plats” så att en badstrand inte omfattas av definitionen. Det kunde motiveras med att badliv och vattenaktiviteter inte under några omständigheter bör beblandas med förtäring av alkohol.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lag- och kulturutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

 

 

Mariehamn den 14 april 2015

 

 

Petri Carlsson

 

 

John Hilander

 

 


 

 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-04-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lag- och kulturutskottet

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets utlåtande

Ändring av bestämmelser i ordningslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2014-2015

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 10

Ärendets behandling. 10

Utskottets förslag. 10

 

Lag- och kulturutskottet har med stöd av 52 § 1 mom. arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om finans- och näringsutskottets utlåtande över lagförslagets näringspolitiska aspekter.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i ordningslagsbestämmelserna rörande intagande av berusningsmedel samt förhindrande av fara. När det gäller intagande av berusningsmedel föreslås ändring av lagstiftningen i så motto att alkoholförtäring i en park eller på en annan därmed jämförbar allmän plats tillåts i tätort. Förutsättningen är dock att det inte medför oskäliga störningar av den allmänna ordningen och säkerheten på platsen ifråga eller i omgivningen däromkring.

     Utskottet har koncentrerat sig på frågan om förslagets återverkningar på näringsverksamheten inom restaurangbranschen. Utskottet konstaterar att förslaget kan leda till gränsdragningsproblem för restaurangernas ordningsvakter som i viss mån även har ansvar för ordningen i restaurangernas omedelbara närhet.

     Utskottet föreslår att lag- och kulturutskottet klargör olika begrepp i bestämmelsen t.ex. vad som anses vara en jämförbar allmän plats.

 

Ärendets behandling

 

Lag- och kulturutskottet har med stöd av 52 § 1 mom. arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om finans- och näringsutskottets utlåtande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vd:n Anders Ekström från Ålands Näringsliv r.f. och ordf. Ann-Louise Djupsund från Ålands Näringslivs r.f.:s turism- och restaurangutskott.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lag- och kulturutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 9 april 2015

 

 

Ordförande

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte