Lag- och kulturutskottets betänkande 18/2014-2015

Tillhör ärendet: Lotteriinspektionen
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2014-2015

 

Datum

 

Lag och kulturutskottet

2015-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Lotteriinspektionen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om Lotteriinspektionen. Landskapslagen innebär att det inrättas en ny myndighet med uppgift att ansvara för tillsynen över i första hand penningspelsverksamheten på Åland. Den föreslagna landskapslagen innehåller närmare bestämmelser om bland annat den nya myndighetens organisation och arbetsuppgifter.

     Lagförslaget innehåller även följdändringar i landskapslagen om lotterier som tillsammans med bestämmelserna i landskapslagen om Lotteriinspektionen avgränsar tillsynens omfattning och innehåll.

 

Utskottets förslag

 

Att lagförslagen antas utan förändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om lotteritillsyn

 

Utskottet konstaterar att en oberoende, välfungerande lotteritillsyn är nödvändig för att det på Åland ska vara möjligt att upprätthålla en seriös och trovärdig lotteriverksamhet. Spelbranschen utvecklas snabbt både vad gäller teknik och juridik. I framtiden kommer spelen att bli mer avancerade tekniskt och utföras i huvudsak i den digitala världen vilket kommer att medföra att inspektionen behöver både juridisk och teknisk kompetens. Vidare behövs kompetens och samarbete med bl.a. sociala myndigheter vad gäller spelmissbruk.    

     Enligt föreliggande förslag skulle en Lotteriinspektion tillsättas vilken är en oberoende myndighet underställd landskapsregeringen. Tillståndsfrågorna skulle fortsättningsvis handläggas vid Ålands landskapsregering.

     Oavsett den nya Lotteriinspektionen kvarstår ett övergripande politiskt ansvar vid tillståndsgivning, tillsättande av styrelse och utarbetande av ägardirektiv.  

 

 

 

Tystnadsplikt

 

Utskottet konstaterar att Lotteriinspektionen har rätt att, utan hinder av bestämmelser om tystnadsplikt, av den som erhållit tillstånd erhålla de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynsuppgiften. Uppgifterna inom spelverksamheten kan vara mycket känsliga för affärsverksamheten och ska därför hanteras varsamt.

 

Spelandet

 

Utskottet har erfarit behovet av att vid kasinospel enligt 4b§ landskapslagen om lotterier stänga av personer upp till ett år. Nytt avstängningsbeslut kan fattas när tiden har gått ut. Lagen är förhållandevis sträng jämfört med regleringen i Sverige där personer i motsvarande situation kan avstängas endast sex månader.

     Vad gäller tekniken vid betalningstransaktioner är syftet inte att begränsa betalningssätten utan nya betalningssätt såsom mobila transaktioner och andra kommande nya betalningssätt är möjliga att införa i enlighet med teknikens utveckling.

 

Myndigheten

 

Utskottet anser det viktigt att omfattningen av myndighetens verksamhet definieras och att landskapsregeringen ser på möjligheten att samordna tjänster, teknik och lokaler. Även inköp av tjänster kan övervägas. Utskottet föreslår en restriktiv nyanställningspolicy.

     Utskottet välkomnar att landskapsregeringen har ambitionen att om möjligt utlokalisera verksamheten.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 april 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, juristen vid rättsserviceenheten Mikael Juresta, lagberedaren Mathias Lundqvist, polismästaren Maria Hoikkala samt styrelseordföranden Jarl Danielsson, verkställande direktören Anders Ingves och juristen Jessica Falenius från Ålands penningautomatförening.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Åke Mattsson och Roger Slotte.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar båda lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 3 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson