Lag- och kulturutskottets betänkande 19/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2016-2017

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2017-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och

Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 13/2016-2017

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president inbegär lagtingets samtycke till ikraftträdandet av ett avtal med Nya Zeeland vilket är till sin karaktär ett blandat avtal som både innehåller bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Avtalet motsvarar till sitt huvudsakliga innehåll till stora delar de partnerskapsavtal som Europeiska unionen tidigare ingått. Avtalet effektiviserar samarbetet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland och gör det möjligt att ytterligare utvidga dialogen med Nya Zeeland. Partnerskapsavtalet utgör grunden för alla kommande sektorsavtal och skapar en stabil rättslig grund för förbindelserna mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland, som hittills inte funnits.

     I avtalet ingår bestämmelser om vissa samarbetsområden som rör områden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapet Ålands behörighet. Bestämmelser om sådana områden ingår åtminstone i artikel 40 som gäller utbildning, artikel 41 som gäller samarbete om kultur- och mediefrågor och om audiovisuella frågor, artikel 43 som gäller miljö- och naturresurser, artikel 44 som gäller hälsa, artikel 46 som gäller katastrofriskhantering och civilskydd, artikel 48 som gäller transport, artikel 49 som gäller jordbruk, landsbygdsutveckling och skogsbruk, artikel 50 som gäller fiske och havsfrågor och artikel 51 som gäller sysselsättning och socialpolitik. Åtminstone i artiklarna 40, 41, 44 och 46 ingår bestämmelser som hör till medlemsstaternas i Europeiska Unionen behörighet. Följaktligen krävs det godkännande av Ålands lagting för att avtalet ska träda i kraft på Åland.

    

Landskapsregeringens yttrande

 

Lagtinget har den 21 augusti 2017 begärt ett yttrande från Ålands landskapsregering över presidentframställningen.

     Landskapsregeringen konstaterar att partnerskapsavtalet ska tillämpas, å ena sidan, på Nya Zeelands territorium exklusive Tokelau, och å andra sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpliga, i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994) således är tillämpliga på partnerskapsavtalet med Nya Zeeland, i de fall avtalsbestämmelserna i fråga kunde inne-bära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. I samband med att landskapsregeringen fick möjlighet att informellt kommentera avtalsutkastet i oktober 2013 samt i december 2014 bedömde dock utrikesministeriet att protokoll 2 inte aktualiseras i samband med detta avtal, eftersom avtalsbestämmelserna inte berättigar företag från Nya Zeeland att fritt utöva näringsverksamhet inom EU, utan bestämmelserna syftar endast till att främja samarbetet och dialogen parterna emellan.

     Landskapsregeringen konstaterar att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete med Nya Zeeland.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som tidigare förordat ett antal liknande avtal, har inget att invända mot avtalet med Nya Zeeland och föreslår därför att lagtinget ger det inbegärda samtycket.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 september 2017 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar partnerskapsavtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 september 2017

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson