Lag- och kulturutskottets betänkande 3/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

·       Republikens presidents förslag nr 5/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

     De nordiska länderna ingick en överenskommelse om tillträde till högre utbildning den 3 september 1996 och överenskommelsen trädde i kraft i maj 1997. Den 2 november 2015 undertecknades en överenskommelse, som innebär att avtalet gäller till utgången av 2018. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter den dag då samtliga parter har meddelat utrikesministeriet i Finland att de godkänner avtalet. För Ålands, Färöarnas och Grönlands vidkommande träder avtalet i kraft 30 dagar efter det att utrikesministeriet i Finland har underrättats om avtalets ikraftträdande för deras del.

     Syftet med överenskommelsen är att fördjupa det nordiska samarbetet och utöka studerandenas möjligheter att söka och få tillträde till högre utbildning i de andra nordiska länderna. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. urvalssystemet, tillgodoräknande av studieprestationer och givande av information. Till dessa delar innefattar avtalet bestämmelser om utbildning som enligt 18 § 14 mom. i självstyrelselagen hör till landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen redogör för att undervisnings- och kulturministeriet i oktober 2015 begärde landskapsregeringens utlåtande om överenskommelsen och ändamålsenligheten i att underteckna den. Landskapsregeringen beslöt samma månad att ge sitt bifall till att undervisnings- och kulturministeriet kunde framskrida i handläggningen av ärendet och föreslår nu att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen sätts i kraft i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att överenskommelsen är av betydelse för Åland mot bakgrund av att ca 67 procent av de åländska högskolestudenterna studerar i Sverige. Enligt överenskommelsen får sökande som är bosatta i ett annat nordiskt land möjlighet att söka till högre utbildning på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet. En utbildningssökande, som är behörig till högre utbildning i det nordiska land där han eller hon är bosatt, är också behörig till högre utbildning i de andra nordiska länderna.

     I överenskommelsen bestäms också om ett ersättningssystem mellan länderna. Danmark, Finland, Norge och Sverige betalar eller får ersättning kalenderårsvis för högskolestuderande som avlägger examen i ett annat nordiskt land och som får studiestöd från sitt eget land. Island, Färöarna, Grönland och Åland betalar däremot ingen ersättning.

     I den proposition som ligger till grund för presidentframställningen finns sådan statistik som ligger till grund för ersättningssystemet. Statistiken omfattar därför inte Åland men utskottet konstaterar att av Ålands högskolas ca 470 studerande är 202 hemmahörande i orter utanför Åland att jämföra med de sammanlagt ca 1.400 åländska studenter som studerar på högskolor utanför Åland. Att ta emot studenter bortifrån innebär en viss direkt kostnad men också möjligheter. Många av de studerande som anländer med en färdig grundutbildning stannar nämligen kvar på studieorten efter avslutade studier.

     Utskottet ställer sig positiv till en förlängning av avtalet och föreslår att lagtinget ger sitt bifall till ikraftträdandet.    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Tony Asumaa och avdelningschefen Rainer Juslin.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Brage Eklund och Bert Häggblom samt ersättaren Runar Karlsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger det begärda bifallet

__________________

 

 

Mariehamn den 10 mars 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson