Lag- och kulturutskottets betänkande 6/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 3/2014-2015

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

I presidentens framställning föreslås att lagtinget ger sitt samtycke till lagen om ikraftträdande av Europarådets konvention om offentlighet för myndighetshandlingar. Syftet med konventionen är att garantera att alla har rätt att på begäran få ta del av myndigheternas handlingar. Det är fråga om det första internationella avtalet om offentlighet i myndigheternas verksamhet och avtalet är juridiskt bindande och bygger på offentlighetsprincipen. Bestämmelserna i konventionen motsvarar, enligt den proposition som presidentframställingen hänvisar till, den finländska lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och annan finländsk offentlighetslagstiftning.

     Utöver förslaget till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen föreslås att riksdagen godkänner två förklaringar, av vilka den ena gäller tillämpningen av konventionen på fysiska och juridiska personer i den mån de har sådana lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. Den andra förklaringen gäller att ett beslut av republikens president i fråga om begäran av en handling inte kan överklagas.

     Europarådets konvention träder i kraft tre månader efter det att tio av Europarådets medlemsstater har uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av konventionen. Konventionen har ännu inte trätt i kraft internationellt. Lagen om sättande i kraft av konventionen träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet efter det att konventionen har trätt i kraft internationellt.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att lagstiftning om tillgången till myndigheternas handlingar har antagits och att särskilt landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet är av betydelse. Även förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland bör nämnas. Dessa landskapslagar kan enligt landskapsregeringen sägas anamma den öppenhet i förvaltningsverksamhet och tillgång till myndigheternas handlingar som även ligger till grund för konventionens bestämmelser. Vissa andra bestämmelser i konventionen berör landskapslagstiftning, t.ex. uppbörden av avgifter rör landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

     Landskapsregeringen har inte sett några hinder för att konventionen undertecknas och anser inte att konventionens ikraftträdande skulle medföra några direkta behov av ändringar i landskapslagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Mot bakgrund av att syftet med konventionen är att garantera att alla har rätt att på begäran få ta del av myndigheternas handlingar, förordar utskottet att lagtinget ska ge sitt bifall till lagen om ikraftträdande.

     Konventionen gör det möjligt för en part att till Europarådets generalsekreterare meddela förklaringar i fråga om definitionen av begreppet myndighet. Enligt propositionen avser Finland avge två förklaringar, en om att konventionen ska tillämpas på fysiska och juridiska personer i den mån de har sådana lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt och en förklaring om att ett beslut av republikens president i fråga om begäran av en handling inte kan överklagas. Den sistnämnda förklaringen berör inte lagtingets behörighet.

     Förklaringar innebär inte några ändringar av konventioner utan utgör närmast viljeyttringar. Något samtycke från lagtinget till förklaringarna behövs således inte utan de förklaringar som Finland gör gäller också Åland. Den förklaring Finland lämnat i fråga om s.k. medelbar förvaltning innebär i klartext att Finland klarerat att den nationella offentlighetslagstiftningen även gäller när offentlig makt har delgerats. Utskottet konstaterar att den åländska lagstiftningen i detta avseende i sak motsvarar den finländska.

     I sitt yttrande framhåller landskapsregeringen att konventionens ikraftträdande inte skulle medföra några direkta behov av ändringar i landskapslagstiftningen. Utskottet uppmanar ändå landskapsregeringen att vid den planerade översynen av offentlighetslagstiftningen också fästa uppmärksamhet vid konventionen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 november 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört minister Wille Valve samt chefsjuristen Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Åke Mattsson och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson