Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 11/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Presidentens framställning. 1

Landskapsregeringens yttrande. 2

Utskottets ställningstagande. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att de lagar som sätter i kraft bestämmelserna i associeringsavtalen mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien träder i kraft i landskapet Åland till de delar associeringsavtalen faller inom landska­pets be­hörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Presidentens framställning

 

I presidentens framställning föreslås att lagtinget samtycker till ikraftträdandet av tre avtal associeringsavtal mellan EU och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien, å andra sidan.

     Avtalen är till sin karaktär blandade avtal, med bestämmelser som delvis hör till medlemsstaternas behörighet och delvis till Europeiska unionens behörighet. Associeringsavtalen med Ukraina, Moldavien och Georgien fördjupar ländernas politiska och ekonomiska samarbete med Europeiska unionen och dess medlemsstater. Avtalen syftar till att gradvis integrera länderna i Europeiska unionens inre marknad genom att skapa ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan Europeiska unionen och associeringsländerna. Avtalen stöder stabiliteten och demokratin i länderna och skapar en ram för fördjupande och utvecklande av de ekonomiska förbindelserna. Avtalen syftar också till att främja sektorsamarbete inom olika förvaltningssektorer på ett sätt som gynnar alla parter och utvecklar tillförlitligheten och effektiviteten av ländernas offentliga sektor.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att avtalen avser främja samarbetet på området för rättvisa, frihet och säkerhet genom att stärka iakttagandet av rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna.

     Associeringsavtalen ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där EU-fördraget, Funktionsfördraget och Euratom-fördraget är tillämpliga samt å andra sidan, på Ukrainas, Moldaviens och Georgiens territorium. I avtalen med Georgien och Moldavien ingår bestämmelser om att tillämpningen av bestämmelserna om handel på de områden över vilka staten inte utövar den faktiska kontrollen ska inledas separat genom beslut av ett associeringsråd. I avtalet med Ukraina ingår ingen motsvarande bestämmelse utan avtalet tillämpas i den mån det är möjligt på hela Ukrainas internationellt erkända territorium, inklusive på områden över vilka staten inte utövar den faktiska kontrollen.

     I avtalens handelspolitiska avsnitt ingår det bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen (FördrS 103/1994). En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga. Landskapsregeringen konstaterar att då avtalen ska tillämpas på de territorier där fördraget om Europeiska unionen är tillämpligt garanterar det Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster och etableringar inom sitt territorium.

     Landskapsregeringen konstaterar vidare att Finland i fråga om Åland gjort ett förbehåll till kapitlen om offentlig upphandling, specifikt till artiklarna om marknadstillträde (artikel 154 i avtalet med Ukraina, artikel 274 i avtalet med Moldavien, artikel 147 i avtalet med Georgien). Förbehållens ordalydelse – ”Finland har meddelat ett förbehåll i fråga om Åland.” – utesluter inte fullständigt en tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling på Åland. Landskapsregeringen konstaterar att formuleringen innebär att om ett företag från Ukraina, Moldavien eller Georgien vill delta i en offentlig upphandling på Åland är landskapet inte tvunget att acceptera deltagandet men kan välja att göra så. Det omvända gäller för åländska företag som vill delta i en offentlig upphandling i Ukraina, Moldavien eller Georgien; om det åländska företaget i fråga däremot är etablerat i Finland eller en annan EU-stat gäller samma regler som för företag i EU-stater.

     Efter överenskommelse med utrikesministeriet eftersträvas i framtida internationella frihandelsavtal en ny formulering som gäller offentliga upphandlingar för att så långt som möjligt skapa en uniform praxis; ”In respect of the Åland Islands, the special conditions of Protocol No 2 on the Åland Islands to the Treaty of accession of Finland to the European Union shall apply.” Den nya formuleringen är tydligare än det tidigare avtalsvillkoret och utesluter inte Åland från offentlig upphandling inom ramarna för kommande avtal.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet, med beaktande av de förbehåll som gjorts för Åland, inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

Utskottets ställningstagande

 

De avtal till vars ikraftträdande presidenten begär lagtingets bifall, avser främja samarbetet på området för rättvisa, frihet och säkerhet genom att stärka iakttagandet av rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna med beaktande av de förbehåll som gjorts för Åland. Enligt landskapsregeringens bedömning innehåller avtalen inte några bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning varför utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 mars 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Åke Mattsson och Roger Slotte.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna i kraft i landskapet Åland till de delar associeringsavtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 17 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson