Lag- och kulturutskottets betänkande 8/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik

·       Republikens presidents framställning nr 9/2015-2016

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Republikens presidents framställning

 

Konventionen om vägtrafik (FördrS 30/1986) är ett internationellt avtal om vissa gemensamma regler för vägtrafik. Syftet är att underlätta internationell vägtrafik och förbättra vägsäkerheten. Konventionen skapades av UNECE i Wien den 8 november 1968. Bestämmelserna i de nu aktuella ändringarna hänför sig till föraren och är tekniska.

    

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen har den 21 april 2016 avgivit ett yttrande till lagtinget över framställningen. I yttrandet konstateras att i landskapet tillämpas genom landskapslag och landskapsförordning de i riket gällande bestämmelserna vad gäller fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning, varför de aktuella förändringarna inte i dagsläget kräver någon åtgärd. Landskapsregeringen måste dock i efterhand utvärdera eventuella implementeringsbehov vartefter regelförändringar sker, nationellt eller internationellt.

     Landskapsregeringen ser enligt yttrandet inga hinder för att statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i artiklarna 8 och 39 i konventionen om vägtrafik träder i kraft även i landskapet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 april 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Ett yttrande har inhämtats från landskapsregeringen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna om ändringarna i konventionen faller inom landskapets behörighet. 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 april 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson