Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2012-2013

Tillhör ärendet: Ändringar av arbetsordningen
Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2012-2013

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2013-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

·       Talmanskonferensens lagförslag nr 2/2012-2013

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Talmanskonferensens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensens förslag

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtingets arbetsordning ändras dels med anledning av den landskapslag om Landskapsrevisionen som nyligen antagits av lagtinget, dels med anledning av den nya finansförvaltningslagen.

     Ändringarna tar sikte på lagtingets hantering av landskapsregeringens årsredovisning samt av de olika berättelserna och rapporterna från Landskapsrevisionen. Med anledning av den nya finansförvaltningslagen föreslås en precisering av motionstiden för budgetmotionerna.

     Vidare föreslås en ändring av 85 § i arbetsordningen för Ålands lagting så att revisionen av lagtingets och Ålands delegations i Nordiska rådet förvaltning ska skötas av den nya Landskapsrevisionen. 

     Talmanskonferensen föreslår vidare att beslutet om talmannens årliga representationsersättning ska fattas av talmanskonferensen. I förtydligande syfte föreslås även vissa bestämmelser som gäller gemensam diskussion och behandling av ärenden i lagtinget.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget omfattar förslaget med en mindre ändring av ikraftträdelsebestämmelsen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet omfattar talmanskonferensens förslag gällande bl.a. lagtingets behandling av de olika revisionsberättelserna. Finans- och näringsutskottet kommer att bli det utskott som i lagtinget bereder årsredovisningen samt de revisionsberättelser som remitterats till utskottet. Årsredovisningen ska alltid remitteras till utskottet i enlighet med den lydelse som lagtingsordningens 31 § fick i samband med att landskapslagen om Landskapsrevisionen antogs medan lagtinget fattar beslut om huruvida en revisionsberättelse ska utskottsbehandlas eller inte.

     Avsikten är att behandlingen av revisionsberättelserna ska bli så rationell som möjligt och att de därför alltid ska behandlas tillika med landskapsregeringens återrapporter oavsett om det är fråga om revisionsberättelser eller granskningsrapporter. Utskottet noterar att behandlingen av landskapsregeringens återrapporter i praktiken torde påminna om det förfarande som idag iakttas i fråga om landskapsregeringens yttranden över internationella fördrag på basen av framställningar från republikens president. På så sätt kan en dubbelbehandling undvikas vilket också var talmanskonferensens avsikt.

     Ikraftträdelsen av den nya finansförvaltningslagen kommer att ske stegvis och lagen kommer att gälla fullt ut först våren 2015 då den första årsredovisningen avges till lagtinget. Eftersom den första årsredovisningen kommer att avse finansåret 2014 föreslår utskottet en ändring av ikraftträdelsebestämmelsen som får samma lydelse som motsvarande ikraftträdelsebestämmelse i lagtingsordningen. Ändringarna i övrigt föreslås träda i kraft den 1 juli 2013 vilket är möjligt eftersom ändringar av arbetsordningen inte genomgår lagstiftningskontroll.

     Utskottet har diskuterat om den nya landskapsrevisorn ska ha talerätt men anser i likhet med talmanskonferensen att så inte bör vara fallet eftersom det inte är förenligt med god revisionssed att revisorn uttalar sig om sin granskning.

     Avslutningsvis noterar utskottet att den föreslagna ändringen av 28§, enligt vilken budgetmotioner ska väckas senast den 10 november före finansåret, inte är avsedd att förkorta motionstiden. Om den 10 november infaller på en lördag eller söndag går motionstiden enligt 107 § arbetsordningen ut därpå följande vardag medan budgeten enligt finansförvaltningslagen ska överlämnas till lagtinget senast den 1 november.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 mars 2013 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman, finanschefen Conny Nyholm och lagberedaren Diana Mörn.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Roger Slotte och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar förslaget i följande lydelse:

 

 

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT

om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     (Ingressen lika som i förslaget).

 

12, 15, 28, 45, 54, 61 och 85 §§

 

__________________

 

 

     Denna ändring träder i kraft den 1 juli 2013. Tidigare gällande bestämmelser ska dock i tillämpliga delar gälla i fråga om landskapsrevisorernas berättelse över granskningen av finansåret 2012. Till den del bestämmelserna avser landskapets årsredovisning tillämpas de för första gången när det gäller årsredovisningen för finansåret 2014.

 

 

 

Mariehamn den 23 april 2013

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson