Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2015-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 6/2014-2015

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

     I den proposition som ligger till grund för presidentframställningen föreslås också att riksdagen ändrar postlagen så att synskadade har rätt att skicka försändelser som innehåller punktskrift portofritt.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande till lagtinget att Världspostkonventionen är ett viktigt fördrag inom Världspostföreningen och att den revideras med fyra års mellanrum. De viktigaste ändringarna i konventionen gäller ändringarna i terminalavgiftssystemet samt infogandet av bestämmelser om personuppgifter. Dessutom utvidgas bestämmelserna om blindskriftsförsändelser.

     I landskapsregeringens yttrande redogörs vidare för att rikets postlag ändras så att synskadade har rätt att skicka försändelser som innehåller punktskrift portofritt, att posttjänsterna hör till landskapets lagstiftningsbehörighet med de begränsningar som följer av 27 § 4 punkten självstyrelselagen, att det på Åland finns en egen postlagstiftning samt att landskapsregeringen har beviljat Posten Åland Ab rätt att verka som utsedd operatör enligt Världspostkonventionen.

     Ytterligare redogörs för att lagtinget tidigare har givit sitt samtycke till lagar om ikraftträdande av världspostkonventioner och att landskapsregeringen avgivit utlåtande i det nu aktuella ärendet. I utlåtandet framförde landskapsregeringen att det inte hade skett underrättelse enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen om de förhandlingar som resulterade i nu aktuella tillägg till Världspostkonventionen. Enligt uppgift har dock Posten Åland Ab:s representant varit närvarande vid kongressen i Doha vid vilken konventionen reviderades.

     I utlåtandet till kommunikationsministeriet noterades även att i artikel 7 i konventionen har införts befrielser från postavgifter för blindskriftsförsändelser. Landskapsregeringen konstaterade att det i riket planerades att ett förbehåll mot artikel 7 godkänns för att Finland ska kunna ordna saken nationellt på ett sätt som avviker från artikeln. Landskapsregeringen understödde detta förslag främst med hänvisning till att definitionen av blindskriftsförsändelser är vag och att portobefrielsen även omfattar olika organisationer. Landskapsregeringen ansåg att eventuellt förbehåll som kommer att framföras även ska omfatta landskapet så att frågan kan ordnas i landskapet på ett sätt som avviker från artikeln. Enligt utlåtandet överväger landskapsregeringen även behovet av reglering i landskapets postlagstiftning som motsvarar sådan i rikets postlag ingående skyldighet för utsedd operatör att erbjuda synskadades rätt att skicka vissa försändelser som innehåller punktskrift avgiftsfritt.

     Landskapsregeringen anser slutligen i sitt yttrande till lagtinget att den reservation som riksdagen har godkänt att Finland ska lämna gällande artikel 7 i konventionen även möjliggör att i landskapet tas ut avgifter för blindskriftsförsändelser som är adresserade till andra stater. Landskapsregeringens avsikt är ändå att i samband med kommande ändringar i landskapets postlagstiftning föreslå en ändring som medför en rätt för synskadade att skicka försändelser avgiftsfritt om de innehåller punktskrift och väger mindre än 7 kilogram, med undantag för flygtilläggsavgiften.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det är angeläget att även Åland omfattas av Världspostkonventionen som möjliggör en internationell säker postbefordran.

     I landskapsregeringens yttrande påpekas behovet av en ändring av landskapets postlagstiftning vilken motsvarar ändringen i rikets postlag och som medför en ingående skyldighet för utsedd operatör att erbjuda synskadade rätt att skicka vissa försändelser som innehåller punktskrift avgiftsfritt. Landskapsregeringens avsikt är att i samband med kommande ändringar i landskapets postlagstiftning föreslå en ändring som medför en rätt för synskadade att skicka försändelser avgiftsfritt om de innehåller punktskrift och väger mindre än 7 kilogram, med undantag för flygtilläggsavgiften.

     Utskottet konstaterar att lagändringen inte är nödvändig för att lagtinget ska kunna ge sitt bifall till konventionens ikraftträdande eftersom de som är synskadade redan i praktiken har rätt att skicka vissa försändelser som innehåller punktskrift avgiftsfritt men anser att lagändringen ändå är både brådskande och önskvärd eftersom den skulle ge operatörerna en skyldighet att erbjuda de synskadade denna rätt att till avgiftsfria försändelser. Även om den förestående lagändringen i praktiken enbart rör ett fåtal är frågan viktig för de få som berörs. Landskapsregeringen bör alltså enligt utskottets mening inte invänta en stor revidering av postlagen eftersom det i det här specifika fallet torde det vara fråga om en relativt enkel ändring av postlagen.

     Utskottet konstaterar att en lagändring även kan bli nödvändig när det gäller skyldigheten för medlemsländer och utsedda operatörer att iaktta de säkerhetskrav som fastställs i Världspostföreningens säkerhetsstandarder. Ändringen bör enligt utskottets mening givetvis uppfylla Världspostföreningens säkerhetsstandarder men bör i övrigt anpassas till åländska förhållanden. I en ny artikel i konventionen föreskrivs om behandling av personuppgifter och landskapsregeringen bör enligt utskottets mening försäkra sig om att bestämmelsen inte föranleder några ändringar av personregisterlagstiftningen. Även i övrigt bör landskapsregeringen tillse att förslag till nödvändiga lagändringar föreläggs lagtinget.

     Konventionen utgör ett exempel på en problematik som ibland uppstår i samband med ingåendet av internationella avtal. Enligt artikel 2 i konventionen förpliktas medlemsländerna att inom sex månader efter avslutad kongress underrätta Internationella byrån om kontaktuppgifterna till det organ som bär ansvaret för tillsynen över posttjänsterna samt till de operatörer som har valts att i sin verksamhetsutövning fullgöra de skyldigheter som förutsätts i världspostfördragen. Till den del det handlar om operatörer är saken oproblematisk eftersom Finland enligt propositionen meddelar att utsedd operatör i landskapet är Posten Åland Ab i enlighet med den av Ålands landskapsregering beviljade koncessionen. När det däremot gäller tillsynsmyndigheten meddelar Finland enligt propositionen att Kommunikationsverket är den myndighet som ska tillse att lagen iakttas trots att detta inte gäller landskapet där landskapsregeringen är tillsynsmyndighet. Utskottet har dock vid behandlingen av ärendet fått erfara att kommunikationsministeriet på uppmaning av landskapsregeringen i samband med att Posten Åland Ab utsågs till operatör i landskapet, meddelat att landskapsregeringen är tillsynsmyndighet trots att detta inte framkommer av propositionen.

     Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 januari 2015 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört minister Wille Valve och chefsjuristen Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Axel Jonsson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar Världspostkonventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson