Lag- och kulturutskottets betänkande 9/2015-2016

Tillhör ärendet: Pyrotekniska artiklar
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2015-2016

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2016-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny blankettlag om pyrotekniska artiklar

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2015-2016

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven. Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar.

     Bestämmelser om pyrotekniska artiklar finns idag i kemikaliesäkerhetslagen som är tillämplig på Åland med stöd av en blankettlag. Genom förslaget kompletteras dessa bestämmelser av bestämmelser av närmast teknisk karaktär.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft i anslutning till att två horisontella rikslagar om marknadskontroll respektive om anmälda organ för vissa produktgruppen träder i kraft i landskapet. De horisontella lagarna innehåller bestämmelser som kompletterar den nu föreslagna lagen.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 april 2016 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Nina Fellman, juristen Camilla Hägglund, lagberedaren Rebecca Hermans och företagaren Johan Holländer.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson samt ledamöterna Petri Carlsson, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

__________________

 

Mariehamn den 3 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson