Lagförslag 1/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 1/2018-2019

 

Datum

 

 

2018-10-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018. De kompensationer det är frågan om är dels kompensation för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för de skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2018.

     Beloppen för de olika kompensationerna finns upptagna i landskapets budget för år 2018 och det är viktigt att de kan betalas ut till kommunerna inom detta finansår. Den föreslagna lagen sammanhänger därför med landskapets budget på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets effekter, beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018  5

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

I landskapets budget för 2018 upptogs anslag för ekonomiska kompensationer till kommunerna, dels för de skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2018 och dels för effekterna av statens så kallade konkurrenskraftspaket som gäller under åren 2017–2019.

     För skatteåret 2018 höjdes grundavdraget samtidigt som ett nytt arbets- och pensionsavdrag infördes. Kommunalskattesatsen för samfund höjdes också. Slutligen höjdes arbetsinkomstavdraget vid statsbeskattningen, vilket har vissa effekter även för kommunerna.

     Den förlust av skatteintäkter som förorsakas av det nya arbets- och pensionsavdraget kompenseras kommunerna för enligt landskapslagen (2018:11) om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter, som antogs samtidigt som ändringen av kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. När det gäller de övriga skatteåtgärderna var effekterna för de enskilda kommunerna inte helt lätta att beräkna, även om den totala effekten bedömdes leda till en sänkning av skatteintäkterna med 540 000 euro. Några regler för hur kompensationen skulle fördelas mellan kommunerna togs därför inte in i lagstiftningen. I stället fick en arbetsgrupp med representanter för landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad i uppdrag att konstruera ett system för fördelningen av kompensationen mellan de enskilda kommunerna (se vidare LF 4/2017–2018).

     I budgeten för 2018 upptogs också 650 000 euro för att kompensera kommunerna för det intäktsbortfall som orsakas av statens konkurrenskraftspaket och de skatteåtgärder som är kopplade till det. Beloppet var avsett som kompensation för 2018. Det finns också en överenskommelse om att kompensationen för 2019 ska uppgå till 1 300 000 euro. I uppdraget för den ovan nämnda arbetsgruppen ingick även att hitta ett sätt att fördela denna kompensation mellan kommunerna.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Beräkningen av de ekonomiska effekterna av en skatteåtgärd innebär alltid ett visst mått av osäkerhet. Är det frågan om ett enskilt avdrag som varken påverkar eller påverkas av andra avdrag, är det möjligt att i efterhand se det verkliga utfallet och därmed den faktiska effekten på kommunens skatteintäkter. Är det däremot frågan om höjning eller sänkning av ett avdrag är det betydligt svårare att särskilja effekten. De kalkyler som finns att tillgå avser i allmänhet landskapet som helhet. Kalkylerna som visar effekterna för de enskilda kommunerna är oftast så osäkra att de inte är särskilt användbara. Detta gäller både de prognoser som görs på förhand och de beräkningar som görs på basen av debiterad skatt. Därför är det också i vissa fall väldigt svårt att fördela kompensation mellan kommunerna på ett sätt som skulle motsvara de verkliga effekterna av en skatteåtgärd.

     De enskilda kommunernas andelar av kompensationerna som anges i detta lagförslag har beräknats på basen av kalkylerade effekter, vilket innebär att de inte motsvarar det verkliga utfallet av de olika åtgärderna. Fördelningen av kompensationen för skatteåtgärderna 2018 är helt och hållet baserad på åtgärdernas kalkylerade effekter för de enskilda kommunerna. Fördelningen av kompensationen för konkurrenskraftsavtalet är baserad på statistiska uppgifter för finansåret 2016, dels för de berörda avdragen och dels för kommunernas personalkostnader.

 

3. Förslagets effekter, beredning och ikraftträdande

 

De fördelningsmodeller som ingår i detta lagförslag har utarbetats inom ramen för arbetsgruppen, där Ålands kommunförbund, Mariehamns stad och landskapsregeringen har varit representerade. Förslaget har tillkommit genom en överenskommelse och har därför inte skickats på någon remiss.

     Lagförslagets ekonomiska effekter för de enskilda kommunerna framgår av följande tabell:

 

 

Kompensationer

Kommun

Skatteåtgärder

Konkurrenskraftspaketet

Totalt

Brändö

8 738,81

15 372,49

24 111,30

Eckerö

28 976,50

26 397,52

55 374,02

Finström

61 444,80

79 462,51

140 907,31

Föglö

6 633,45

9 326,21

15 959,66

Geta

16 287,72

11 021,05

27 308,77

Hammarland

43 101,86

45 953,78

89 055,64

Jomala

82 857,15

78 904,76

161 761,91

Kumlinge

9 147,73

8 027,98

17 175,71

Kökar

6 509,99

3 605,95

10 115,94

Lemland

51 796,65

34 131,87

85 928,52

Lumparland

9 930,38

13 133,79

23 064,17

Saltvik

19 005,69

44 700,66

63 706,35

Sottunga

2 094,11

2 508,84

4 602,95

Sund

31 509,78

32 350,09

63 859,87

Vårdö

13 061,81

12 396,38

25 458,19

 

 

 

 

Mariehamn

148 903,56

232 706,11

381 609,67

TOTALT

540 000,00

650 000,00

1 190 000,00

 

     De båda kompensationer som avses i detta förslag finns upptagna i landskapets budget för 2018, som en del av anslaget 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna. Det finns för närvarande inget lagstöd för utbetalning av kompensationerna till kommunerna. Vid budgetbehandlingen bedömdes det dock inte vara nödvändigt att regleringen skulle gälla redan från årsskiftet. I stället var avsikten att landskapsregeringen skulle avge ett lagförslag under året om fördelningen av de olika kompensationerna och att dessa därefter skulle betalas ut till kommunerna. Av olika orsaker har dock beredningen av lagförslaget dragit ut på tiden, främst för att det visade sig vara svårt att hitta rättvisande grunder för fördelningen. En annan anledning till fördröjningen är att självstyrelselagsreformen tagit avsevärda resurser i anspråk.

     Det är emellertid viktigt, inte minst för kommunerna, att kompensationerna kan betalas ut under finansåret 2018 som avsett. En förutsättning för att det ska kunna göras är dock att landskapsregeringen har lagstöd för utbetalningen. Den föreslagna lagen bör därmed träda i kraft i så god tid innan årsskiftet att utbetalningen hinner verkställas inom finansåret 2018. Mot bakgrund av detta anser landskapsregeringen att lagförslaget uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att det därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att dämpa de ekonomiska effekterna av det avtal som 2017 slöts mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i riket (konkurrenskraftsavtalet) och de skatteåtgärder som vidtogs i samband med det, betalar landskapsregeringen 650 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2018. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

15 372,49

Eckerö

26 397,52

Finström

79 462,51

Föglö

9 326,21

Geta

11 021,05

Hammarland

45 953,78

Jomala

78 904,76

Kumlinge

8 027,98

Kökar

3 605,95

Lemland

34 131,87

Lumparland

13 133,79

Mariehamn

232 706,11

Saltvik

44 700,66

Sottunga

2 508,84

Sund

32 350,09

Vårdö

12 396,38

 

2 §

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2018 betalar landskapsregeringen 540 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2018. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

8 738,81

Eckerö

28 976,50

Finström

61 444,80

Föglö

6 633,45

Geta

16 287,72

Hammarland

43 101,86

Jomala

82 857,15

Kumlinge

9 147,73

Kökar

6 509,99

Lemland

51 796,65

Lumparland

9 930,38

Mariehamn

148 903,56

Saltvik

19 005,69

Sottunga

2 094,11

Sund

31 509,78

Vårdö

13 061,81

 

3 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder ikraft den ...  och tillämpas för finansåret 2018.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 25 oktober 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa