Lagförslag 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 1/2019-2020

 

Datum

 

 

2019-10-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av avfallslagstiftningen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Med landskapets avfallslagstiftning har rikets avfallslag (FFS 646/2011) med vissa avvikelser att gjorts tillämplig. Landskapsregeringen föreslår att det i landskapets avfallslag görs en avvikelse från ett krav i rikslagstiftningen på kommuner att använda en dataplattform, då det bedöms vara obehövligt att ställa ett sådant krav på kommunerna.

     Bakgrunden är att rikslagen ändras från och med den l januari 2020 så att kommunerna åläggs använda en av staten ordnad dataplattform för flöden i den kommunala avfallshanteringen. Syftet är att underlätta bedömningar av om utbudet av avfallstjänster är tillräckligt.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att det i landskapsförordning ska kunna beslutas om undantag från tillståndskravet för verksamheter som återvinner eller bortskaffar avfall, i de fall särskilda villkor har fastställts för detta. Dessutom föreslås en komplettering i lagens straffbestämmelse.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag  5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

En ny avfallslagstiftning trädde i kraft den 1 januari 2019. Härigenom har rikets avfallslag (FFS 646/2011) med vissa avvikelser blivit tillämplig, dvs. genom landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag. I enlighet med blankettlagens 1 § ska ändringar i rikets avfallslag tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av landskapslagen. Efter att landskapsregeringen överlämnade lagförslaget har rikets avfallslag ändrats åtta gånger genom FFS 834/2017, FFS 321/2018/321, FFS 445/2018, FFS 686/2018, FFS 757/2018, FFS 967/2018/967, FFS 247/2019 och FFS 438/2019.

     Med den sistnämna ändringen (FFS 438/2019) fogas till regelverket främst bestämmelser om en dataplattform för avfall och biflöden, som kommunerna ska använda i syfte att underlätta bedömningar av om det finns ett tillräckligt utbud av avfallstjänster. I riket ordnas detta så att det statliga företaget Motiva Oy från och med den 1 januari 2020 har ett ansvar att upprätthålla och utveckla dataplattformen.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det inte ska finnas ett krav på landskapets kommuner att använda dataplattformen, kommunerna kan välja att göra det. Landskapsregeringen bedömer att en skyldighet att använda dataplattformen för flertalet kommuner skulle innebära en byråkratisk belastning utan att ge motsvarande nytta. Samtidigt föreslår landskapsregeringen att lagens straffbestämmelse kompletteras med en bestämmelse om juridiska personers ansvar, en skrivning som fanns med i den tidigare landskapslagen (1981:3) om renhållning (37 § 4 mom.) men som föll bort vid ikraftträdande av gällande landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag. Dessutom föreslås att det i landskapsförordning ska kunna beslutas om undantag från tillståndskravet för verksamheter som återvinner eller bortskaffar avfall, i de fall särskilda villkor har fastställts för detta.

     Då ändringen i rikets avfallslag genom lagen FFS 438/2019 träder i kraft från och med den 1 januari 2020, så är det angeläget att en avvikelse från kravet att använda dataplattform snarats kan fås att träda i kraft.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget kan i något fall innebära lägre administrativa kostnader för någon kommun, men saknar i övrigt organisatoriska och ekonomiska följder för förvaltningarna. Det kan i enskilda fall få betydelse för juridiska personer straffrättsliga ansvar. Förslaget bedöms sakna direkt betydelse för miljö och jämställdhet.

 

Detaljmotivering

 

3a § Dataplattform för avfall och biflöden. Från och med den l januari 2020 träder nya bestämmelser om kommunal avfallshantering i andra hand i kraft i rikets avfallslag. Då ska en dataplattform för avfall och biflöden användas för att utreda om det finns ett bristande utbud av avfallshanteringstjänster. Landskapsregeringen bedömer att det inte finns behov av att ställa ett krav på att plattformen ska användas inom landskapet.

 

6 § 1 mom. 1 punkten om miljögranskning. Ändringsförslaget är en följd av ändringen av 7 §.

 

7 § 2 mom. om krav på tillstånd för avfallsverksamhet. En bestämmelse med detta sakinnehåll fanns i 28b § 2 mom. i den landskapslag (1981:3) om renhållning som upphävdes när denna landskapslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Landskapsregeringen bedömer att det fortsatt måste anses vara ändamålsenligt att i landskapsförordning kunna besluta om undantag från tillståndskravet för verksamheter som återvinner eller bortskaffar avfall, i de fall särskilda villkor har fastställts för detta.

 

10 §. Straff. Tillägget i paragrafen av rikets strafflags 48 kapitel 9 § avser bestämmelse om juridiska personers ansvar, en skrivning som fanns i 37 § 4 mom. i den tidigare landskapslagen (1981:3) om renhållning. Bestämmelsen föll bort vid ikraftträdande av gällande landskapslag om tillämpning av rikets avfallslag.

 

Ikraftträdande

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget delegerar till landskapsregeringen att besluta om tidpunkten för lagens ikraftträdande. Landskapsregeringens avsikt är att lagen ska träda i kraft snarast möjligt.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 1 mom. 1 punkten och 10 § landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag samt

     fogas till lagen en ny 3a § samt till lagens 7 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir nytt 3 mom. som följer:

 

3a §

Dataplattform för avfall och biflöden

     Med avvikelse från bestämmelserna i rikets avfallslag krävs inte att kommunerna använder en sådan dataplattform för kommunala avfallshanteringen, som avses i 33, 143a och 143b §§ rikets avfallslag.

 

6 §

Miljögranskning

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om anteckning i avfallshanteringsregistret och om registrering i ett datasystem för miljövårdsinformation tillämpas. I det fall en anteckning ska göras i avfallshanteringsregistret i enlighet med rikslagen ska förfarandet om miljögranskning i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om miljöskydd tillämpas. Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 7 § 2 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 §

Krav på tillstånd för avfallsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om landskapsregeringen i landskapsförordning har meddelat allmänna instruktioner för verksamheten i fråga samt beträffande farligt avfall har fastställt särskilda villkor för återvinning, så kan landskapsregeringen i landskapsförordning föreskriva om undantag från krav på tillstånd enligt 1 mom. för inrättningar eller företag som själva bortskaffar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten samt för inrättningar eller företag som återvinner avfall.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Straff

     Inom landskapet behörighet ska utöver straffbestämmelserna i 147 § i rikets avfallslag även straffbestämmelserna i 48 kap. 1-4 §§ och 9 § strafflagen tillämpas i landskapet.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

 

 

Mariehamn den 17 oktober 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 1/2019-2020