Lagförslag 1/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-10-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av avfallslagstiftningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om.. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 1 mom. 1 punkten och 10 § landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag samt

     fogas till lagen en ny 3a § samt till lagens 7 § ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 mom. blir nytt 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

     Ny paragraf

 

 

 

3a §

Dataplattform för avfall och biflöden

     Med avvikelse från bestämmelserna i rikets avfallslag krävs inte att kommunerna använder en sådan dataplattform för kommunala avfallshanteringen, som avses i 33, 143a och 143b §§ rikets avfallslag.

 

 

6 §

Miljögranskning

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om anteckning i avfallshanteringsregistret och om registrering i ett datasystem för miljövårdsinformation tillämpas. I det fall en anteckning ska göras i avfallshanteringsregistret i enlighet med rikslagen ska förfarandet om miljögranskning i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om miljöskydd tillämpas. Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 10a § 2 mom. i landskapslagen om miljöskydd,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Miljögranskning

     Med avvikelse från rikets avfallslag ska inte bestämmelserna om anteckning i avfallshanteringsregistret och om registrering i ett datasystem för miljövårdsinformation tillämpas. I det fall en anteckning ska göras i avfallshanteringsregistret i enlighet med rikslagen ska förfarandet om miljögranskning i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om miljöskydd tillämpas. Miljögranskning krävs för

     1) återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 7 § 2 mom.,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

     Nytt 2 mom. varvid nuvarande 2 mom. blir nytt 3 mom.

 

 

 

7 §

Krav på tillstånd för avfallsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om landskapsregeringen i landskapsförordning har meddelat allmänna instruktioner för verksamheten i fråga samt beträffande farligt avfall har fastställt särskilda villkor för återvinning, så kan landskapsregeringen i landskapsförordning föreskriva om undantag från krav på tillstånd enligt 1 mom. för inrättningar eller företag som själva bortskaffar annat avfall än farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten samt för inrättningar eller företag som återvinner avfall.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Straff

     Inom landskapet behörighet ska utöver straffbestämmelserna i 147 § i rikets avfallslag även straffbestämmelserna i 48 kap. 1-4 § i strafflagen tillämpas i landskapet.

 

 

 

10 §

Straff

     Inom landskapet behörighet ska utöver straffbestämmelserna i 147 § i rikets avfallslag även straffbestämmelserna i 48 kap. 1-4 §§ och 9 § strafflagen tillämpas i landskapet.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________