Lagförslag 10/2020-2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om utsäde
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 10/2020-2021X

 

Datum

 

 

2020-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny blankettlag om utsäde

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen förslår att blankettlagen om handel med utsäde upphävs och ersätts av ny blankettlag. Detta efter att lagstiftningen i riket reviderats på grund av nya EU-direktiv. Landskapsregeringens avsikt är att lagen ska träda i kraft så fort som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2.Landskapsregeringens förslag. 3

3. Överväganden. 4

4. Förslagets verkningar 4

5. Lagstiftningsbehörigheten. 4

6. Förslagets beredning. 4

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om tillämpning på Åland av utsädeslagen. 5

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av utsädeslagen. 8

Bilaga. 11

Utsädeslag (FFS 600/2019) 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

På Åland gäller för närvarande landskapslagen (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde. Genom denna blankettlagstiftning gällde tidigare med vissa undantag samma lagstiftning på Åland som i riket, det vill säga lagen om handel med utsäde. Riket införde en ny lagstiftning på området från med den 1 juli 2019 genom den nya utsädeslagen (FFS 600/2019). Syftet med den nya lagstiftningen från rikets sida var att kunna säkerställa och främja en högklassig utsädesproduktion lämplig för nordiska förhållanden och att uppdatera lagstiftning med hänsyn till Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, hädanefter benämnd växtskyddsförordningen. Enligt denna förordning framgår det att flera myndigheter inom en medlemsstat kan vara behörig myndighet, vilket leder till att både livsmedelsverket och landskapsregeringen kan vara detta i respektive behörighet.

     Gemenskapsrätten inom området består av ett flertal direktiv varav de äldsta är från 1960-talet.

     De viktigaste direktiven inom utsädesområdet är följande: rådets direktiv 66/401/EEG om saluföring av utsäde av foderväxter, rådets direktiv 66/402/EEG om saluföring av utsäde av stråsäd, rådets direktiv 2002/53/EG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter, rådets direktiv 2002/54/EG om saluföring av betutsäde, rådets direktiv 2002/55/EG om saluföring av utsäde av köksväxter, rådets direktiv 2002/56/EG om saluföring av utsädespotatis och rådets direktiv 2002/57/EG om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter.

     Växtskyddsförordningen reviderades dock under år 2016. Revideringen av växtskyddsförordningen inverkar också på utsädessektorn eftersom reglerade EU-icke-karantänskadegörare (s.k. kvalitetsskadegörare) definieras i den nya förordningen.

     De flesta växtskadegörare som för närvarande nämns i lagstiftningen om förökningsmaterial kommer i fortsättningen att vara dessa reglerade EU-icke-karantänskadegörare där gränsvärden fastställs i direktiven. Enligt kommissionens växtskyddsförordning ska dessutom de aktörer som omfattas av lagstiftningen om förökningsmaterial fortsättningsvis registreras i ett gemensamt aktörsregister enligt växtskyddslagstiftningen. Ett nytt krav är kravet på växtpass för utsäde i vilket det förekommer reglerade EU-icke-karantänskadegörare. Tidigare har växtpass i kombination med garantibevis använts endast för utsädespotatissektorn.

 

2.Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny blankettlag antas för att ersätta den tidigare på samma område. Detta då rikets tidigare lag upphävdes den 1 juli 2019 och ersattes av den nya utsädeslagen. Landskapsregeringen bedömer att det även fortsättningsvis är mest ändamålsenligt att utnyttja landskapets lagstiftningsbehörighet på ett sådant sätt att rikets nya utsädeslag görs tillämpligt på Åland.

     Finlands nya utsädeslag har uppdaterats med bland annat nya definitioner som ligger i linje med den övriga lagstiftningen bland annat växtskyddslagen (FFS 1110/2019) samt med vilka myndigheter som är ansvariga på riksnivå. Förändringar i den nya lagstiftningen är också att bestämmelser kring testning av växtsorter och odlingsvärdeförsök lyfts från förordningsnivå till lag.

     Enligt tidigare, och även framgent, ska allt utsäde som säljs och marknadsförs för sådd vara certifierat. Själva förpackandet av utsäde är tillståndspliktigt i sig självt.

 

3. Överväganden

 

Utsädesregleringar är komplicerade och ställer höga krav på lagstiftaren att både förstå detaljer och övergripande frågor inom området. Lagstiftningen har i mångt och mycket även sitt ursprung i unionsrätten vilket ytterligare bidrar till att en likalydande lagstiftning, med undantag, gäller i hela Finland. Då möjligheten finns att genom blankettlagsförfarande införliva rikslagstiftning, är detta att föredra med beaktade av det ovan anförda. Utöver detta medför det även att lagstiftningen hålls uppdaterad gentemot förändringar i EU-förordningen.

     Det finns även vinster för näringsidkare och andra om samma regler, med några undantag, gäller i hela landet.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget har viss bärighet mot Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och dess mål 4 och 7. Dessa mål rör behovet av balans i ekosystemet och hållbara konsumtions- och produktionsmönster och det leder till ett behov av lagstiftning inom utsäde som beaktar detta område.

     För landskapets del får förslaget få konsekvenser. I dag sköts tillsyn med mera enligt gällande lag av tjänstemän vid landskapsregeringen, vilket fortsatt kommer vara det gällande. Redan idag är området välreglerat, även om vissa förändringar sker i och med att lagstiftningen byts ut. Bland annat tillkommer det administrativa tvångsmedlet påföljdavgift i rikslagen. Detta instrument är dock något som landskapsregeringen inte ser något behov av på Åland. Ytterligare nyheter som får administrativa konsekvenser är möjligheterna till e-signering, möjlighet att stänga ner webbplats och lagstöd för att genomföra kontroll med obemannade luftfartyg. Giltighetstiden för godkännande av packeri förlängs till tio år från fem år.

     Om landskapsregeringens lagförslag antas kommer det finnas behov av att genom överenskommelseförordning ge vissa uppdrag till finska myndigheter. Det handlar exempelvis om testning och godkännande av vissa sorters utsäde och om godkännande av laboratorier.

 

5. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 18 § 15 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i frågor som rör jord- och skogsbruk inklusive utsäde. Denna behörighet hänvisar även Ålandsdelegationen till i sitt uttalande från år 2001, inför antagandet av nuvarande landskapslag (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde[1]. I den nya finländska utsädeslagen (FFS 600/2019) finns det möjlighet att utdöma en påföljdsavgift vid vissa situationer. Åland har behörighet när det kommer till administrativa ekonomiska påföljder som påföljdsavgifter. Detta då de är av straffnatur och i och med detta faller inom självstyrets behörighet[2].

 

6. Förslagets beredning

 

Detta förslag har skickats som remiss till Ålands producentförbund och Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC r.f. Av dessa inkom endast Ålands producentförbund med ett svar. I svaret ställde sig producentförbundet bakom lagförslaget i stort.

 

 

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av utsädeslagen

 

1 § Syfte. Utsädeslagstiftningens syfte är att upprätthålla och främja tillgången på lämpligt utsäde av hög kvalitet. Enligt självstyrelselagen faller detta område inom landskapets behörighet att själva utforma den lagstiftning som passar bäst för åländska förhållanden. Landskapsregeringen finner det dock vara ändamålsenligt att genom en blankettlag införa rikets lag även på Åland med vissa avvikelser. Eventuella framtida ändringar i rikslagen blir då också tillämpliga inom landskapet, så länge de inte faller inom något av undantagen.

 

2 § Tillämpning. Lagen om utsäde ska tillämpas i landskapet genom blankettlagstiftning i den lydelse den har vid denna lags antagande. Kommande ändringar i utsädeslagen blir även de tillämpliga i landskapet om de inte faller inom något av undantagen. När det hänvisas i utsädeslagen till riksförfattningar inom ett visst område är det inom landskapets lagstiftningsbehörighet, landskapets författningar som är giltiga. Exempelvis är det förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland som är tillämplig och inte den i riket gällande förvaltningslagen som det hänvisas till i utsädeslagen. Detsamma gäller reglerna kring handräckning av polisen då det är landskapslagen (XXX:XX) om tillämpning på Åland av polislagen som är tillämplig.

 

3 § Bestämmelser som inte tillämpas. I paragrafen räknas de bestämmelser upp som inte ska tillämpas i landskapet.

     Enligt 25 § i utsädeslagen ska det utarbetas en rikstillsynsplan som Livsmedelsverket sedan ska presentera i en tillsynsberättelse. Tanken med detta är att göra tillsynen mer effektiv. Med beaktande av landskapets ringa befolkningsstorlek finns det inte behov av någon särskild tillsynsplan. Landskapsregeringen bedömer att tillsynen ändå kommer kunna utföras på ett fullgott tillvägagångssätt.

     I 32 § 4 mom. i utsädeslagen regleras det att de register som uppförs enligt denna lag ska var en del av landsbygdens informationssystem. Då Åland har egen behörighet inom detta område omfattas inte landskapet av tillsyn av de myndigheter som nämns i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (FFS 284/2008).

     I utsädeslagens 35 § regleras möjligheten att genom en påföljdsavgift ålägga en aktör att betala mellan 500 och 5 000 euro. Landskapsregeringen finner att ett sådant instrument inte är nödvändigt utan att de sanktionsåtgärder som finns i vites- och straffbestämmelser tillgodoser det allmännas behov.

 

4 § Förvaltningsmyndighet. De uppgifter som enligt utsädeslagen ankommer på statliga myndigheter ska i landskapet Åland skötas av landskapsregeringen. Undantaget är tullens verksamhet som ligger utanför landskapets behörighetsområde. Uppgifter som faller på landskapet kan delegeras till underliggande myndigheter. Detta medger även att vite kan föreläggas enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

5 § Märkning. Utöver vad som regleras i 11 § i utsädeslagen ska den som marknadsför, tillverkar eller överlåter sådant utsäde som avses i utsädeslagen tillhandahålla varudeklaration, innehållsförteckning eller garantibevis på det svenska språket. Vid införsel gäller EU:s regelverk kring växtpass.

 

6 § Avgifter. Huvudregeln är att full kostnadstäckning ska uppnås för offentligrättsliga prestationer enligt 1 § 1 mom. i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet. Det finns dock en möjlighet att uppbära avgiften så att kostnadstäckningen endast delvis täcks, eller så att ingen avgift uppbärs.

     Landskapsregeringen anser att avgiften ska sättas till noll även i detta fall då avgiften annars skulle bli oskäligt hög och att det av miljöskäl är viktigt att ingen undandrar sig eller förskjuter anmälan av ekonomiska skäl.

     Vidare skulle själva administration kring beräkning och fakturering bli oskäligt hög för de fåtal fall det kan bli frågan om. Enligt 6 § landskapets avgiftslag är beslutade myndighet landskapsregeringen vilket innebär att en avgift kan införas om förutsättningarna förändras.

 

7 § Godkännande av packeri. Redan enligt gällande lag är packeriverksamhet tillståndspliktigt. Precis som tidigare behöver ett packeri få tillstånd av landskapsregeringen för att bedriva sin verksamhet. En skillnad i den nya rikslagstiftningen är att tillstånden är på 10 år och inte 5 år som tidigare. Lagstiftningen öppnar också upp för tillstånd under kortare tid. Tillståndet kan förlängas efter inspektion från landskapsregeringen eller myndighet i lag eller överenskommelseförordning som denne utsett i sitt ställe. Väsentliga förändringar i verksamheten ska fortfarande anmälas till landskapsregeringen.

 

8 § Tillsynsregister. I paragrafen föreslås det att landskapsregeringen ska föra ett landskapsomfattande register för att kunna genomföra tillsyn. Vad detta register ska innehålla framkommer av 32 § i utsädeslagen.

     Bestämmelser om inhämtande av personuppgifter och införande av dem i de register som avses i denna bestämmelse samt om användande och utlämnande av uppgifterna i registren finns i landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunförvaltning och landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

9 § Anmälningsplikt. Enligt 14 § i utsädeslagen gäller anmälningsplikten för den som släpper ut utsäde på marknaden eller importerar eller exporterar detsamma. Inledande, upphörande och större förändringar i verksamheten ska anmälas till landskapsregeringen.

 

10 § Handräckning av polis. Handräckning av polis kan begäras om det inte går att genomföra exempelvis en inspektion utan polismyndighetens bistånd. Polisens skyldighet att ge handräckning regleras i landskapslagen (XXX: XX) om tillämpning på Åland av polislagen.

 

11 § Rättelse av fel i beslut. Ett rättelseyrkande kan initieras av antingen parten eller landskapsregeringen enligt vad som föreskrivs i 8 kap. i förvaltningslagen för landskapet Åland.

 

12 § Ändringssökande. Besvär över lagligheten anförs hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

13 § Vite. Landskapsregeringen kan förena ett förbud att släppa ut utsäde på marknaden enligt 36 § i utsädeslagen med ett vitesförläggande. Detsamma gäller för förstörande eller utförsel av utsäde, 38 § i utsädeslagen, och 39 § i utsädeslagen om stängning av webbplats. Rätten att döma ut vite följer av 40 § i utsädeslagen.

 

14 § Straffbestämmelser. Straffbestämmelserna i sin helhet har tagits med för tydlighetens skull. Utöver det som förskrivs i rikslagen finns det ett tillägg om språkbestämmelser och delen om anmälningsunderlåtelse är ändrad för att bättre spegla de åländska förhållandena. En anmälningsunderlåtelse ska endast ske om förseelsen är att anse som uppenbart ringa. En liknade formulering finns i utsädeslagens straffbestämmelser.

     Språkreglering tar sikte på att produktbeskrivningen eller dylikt ska finnas avfattad på det svenska språket. Denna bestämmelse finns även inom den nuvarande lagstiftningen. En anmälningsunderlåtelse ska endast ske om förseelsen är att anse som uppenbart ringa.

 

15 § Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så fort som möjligt då rikslagstiftningen redan är gällande i riket. Genom denna lag upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om handel med utsäde. De beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, om de inte strider mot denna lag.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av utsädeslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Syfte

     I syfte att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion samt att säkerställa produktionen och tillgången av för Åland lämpligt utsäde, ska utsädeslagen (FFS 600/2019) tillämpas på Åland, med de undantag som följer av denna lag.

 

2 §

Tillämpning

     Utsädeslagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft på Åland. Sker därefter förändringar i lagen ska de ändrade bestämmelserna tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

     Hänvisningar i utsädeslagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av utsädeslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

 

3 §

Bestämmelser som inte tillämpas

     På Åland tillämpas inte följande bestämmelser i utsädeslagen

     1) 25 § om tillsynsplan,

     2) 32 § 4 mom. angå lag om registret som en del av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (FFS284/2008),

     3) 35 § om påföljdsavgift.

 

4 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt utsädeslagen ankommer på statens myndigheter, ska på Åland handhas av landskapsregeringen om detta faller inom landskapets behörighet.

 

5 §

Märkning

     Om den som marknadsför, tillverkar eller överlåter sådant utsäde som avses i utsädeslagen ska tillhandahålla varudeklaration eller liknande handlingar, så ska uppgifterna ges på det svenska språket.

 

6 §

Avgifter

     Avgifter tas ut enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (1992:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

 

7 §

Godkännande av packeri

     Landskapsregeringen ska godkänna packeri enligt vad som föreskrivs i 13 § 1 och 2 mom. i utsädeslagen.

     Packeriet ska lämna ett sådant meddelande om ändringar som avses i 13 § 3 mom. i utsädeslagen till landskapsregeringen.

 

8 §

Tillsynsregister

     Landskapsregeringen ska föra ett sådant tillsynsregister som avses i 32 § i utsädeslagen.

 

9 §

Anmälningsplikt

     Den som ska göra en sådan anmälan som avses i 14 § i utsädeslagen ska göra det till landskapsregeringen.

 

10 §

Handräckning av polisen

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning inom landskapet finns i landskapslagen (XXXX:XX) om tillämpning på Åland av polislagen.

 

11 §

Rättelse av fel i beslut

     Angående rättelse av fel i beslut gäller vad som föreskrivs i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

 

12 §

Ändringssökande

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

13 §

Vite

     Vad som föreskrivs om riksmyndigheters möjlighet att vitesförelägga och om tvångsutförande i utsädeslagen ska i landskapet gälla för landskapsregeringen. Närmare bestämmelser kring vite framgår av landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

 

14 §

Straffbestämmelser

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

     1) producerar eller på marknaden släpper ut utsäde i strid med 5 eller 12 §§ utsädeslagen eller som bryter mot ett förbud att släppa ut utsäde på marknaden som meddelats med stöd av 36 § utsädeslagen,

     2) på marknaden släpper ut utsäde som inte uppfyller de krav som i 11 § utsädeslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den ställs på förpackande eller märkning av utsäde,

     3) förpackar utsäde utan godkännande av packeriet enligt 7 § denna lag eller fortsätter sin verksamhet trots att packeriets godkännande har återkallats med stöd av 42 § utsädeslagen,

     4) försummar anmälningsplikten enligt 9 § denna lag eller

     5) försummar att föra register enligt 15 § 1 mom. utsädeslagen

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsädesförseelse dömas till böter. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att i varudeklaration eller på annat sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på det svenska språket som enligt utsädeslagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag ska lämnas köparen, ska för förseelse mot språkbestämmelse dömas till böter.

     En anmälan från landskapsregeringens sida behöver inte göras, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

 

15  §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den . Genom denna lag upphävs landskapslagen (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde.

     De beslut och förordningar som landskapsregeringen fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, om de inte strider mot bestämmelser i denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 3 december 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 


 

Bilaga

 

Utsädeslag (FFS 600/2019)

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Syfte

     Syftet med denna lag är att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion genom att säkerställa produktionen och användningen av utsäde som är av hög kvalitet och lämpligt för växtförhållandena i Finland och att ge behövliga uppgifter om utsädet.

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på utsäde som används som förökningsmaterial för jordbruks- och trädgårdsväxtarter samt på produktion, utsläppande på marknaden, import och export av utsäde. Denna lag tillämpas dock inte på utsläppande på marknaden av små mängder utsäde till slutanvändare, import av små mängder utsäde för personligt bruk eller användning av utsäde av stråsäd och olje- och fiberväxter för prydnadsändamål.

 

3 §

Förhållande till annan lagstiftning

     Bestämmelser om åtgärder för att bevara ett gott sundhetstillstånd för växter samt om bekämpning av växtskadegörare och förhindrande av deras spridning finns i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Bestämmelser om de krav som gäller ekologiskt producerat utsäde finns också i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015).

 

4 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) utsäde frö och utsädespotatis som används som förökningsmaterial inom jordbruks- och trädgårdsproduktionen,

     2) certifikatutsäde officiellt certifierat utsäde som kontrollerats av en myndighet och som uppfyller kvalitetskraven enligt nationell och Europeiska unionens lagstiftning om utsäde,

     3) standardutsäde sådant utsäde av köksväxter som är tillräckligt sortrent och identifierbart, uppfyller kraven och är avsett för produktion av köksväxter,

     4) utsläppande på marknaden innehav av utsäde för försäljning, erbjudande till försäljning eller annan överföring avgiftsfritt eller mot ersättning samt försäljning, distribution och andra former av överföring,

     5) garantibevis en etikett som trycks eller fästs på förpackningen med certifikatutsäde och som innehåller de viktigaste uppgifterna om utsädet,

     6) packeriverksamhet tillverkning och förpackande av utsädespartier i godkända packerier,

     7) import införsel av utsäde från andra länder än medlemsstaterna i Europeiska unionen eller stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

     8) export utförsel av utsäde till andra länder än medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

     9) genetiskt modifierat utsäde utsäde som består av, innehåller eller har producerats utgående från en genetiskt modifierad organism, om det vetenskapligt kan bevisas att utsädets utvärderade egenskaper, bland dem den gen som utsädet innehåller, skiljer sig från motsvarande egenskaper hos sedvanligt utsäde,

     10) aktör en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som yrkesmässigt producerar, förpackar, släpper ut på marknaden, importerar eller exporterar utsäde.

 

2 kap.
Utsläppande av utsäde på marknaden

 

5 §

Certifiering och utsläppande på marknaden av utsäde

     Endast utsäde av sorter som finns på den växtsortlista som avses i 8 § eller på Europeiska unionens gemensamma sortlista för arter av lantbruksväxter får släppas ut på marknaden.

     För användning som förökningsmaterial får på marknaden släppas ut endast certifikatutsäde som uppfyller de nationella kraven och kraven i Europeiska unionens lagstiftning på sortäkthet, renhet, sundhet och grobarhet samt produktion, hantering och lagring av utsäde.

     På marknaden får dessutom släppas ut standardutsäde som är tillräckligt identifierbart och sortäkta och som uppfyller kraven i Europeiska unionens lagstiftning på renhet, sundhet och grobarhet.

     Närmare bestämmelser om de krav som ställs på utsäde enligt 2 och 3 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

6 §

Testning av sorter samt odlingsvärdesförsök

     Livsmedelsverket ansvarar för den i 8 § avsedda testningen av en sorts särskiljbarhet, stabilitet och enhetlighet som är en förutsättning för att en sort ska godkännas för upptagande i sortlistan. Naturresursinstitutet svarar för de odlingsvärdesförsök som görs för att utreda sortens lämplighet för odlingsförhållandena i Finland. Odlingsvärdesförsök ska ordnas heltäckande i olika delar av landet med beaktande av de olika arternas odlingsområden.

     En aktör ska lämna in en ansökan om att en sort ska genomgå sorttestning eller odlingsvärdesförsök. Den sökande svarar för kostnaderna för testningen och odlingsvärdesförsöken.

     Närmare bestämmelser om testning av om en sort är särskiljbar, stabil och enhetlig samt om odlingsvärdesförsök får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

7 §

Växtsortsnämnden

     Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder en växtsortsnämnd som beslutar om godkännande av en sort för upptagande i växtsortlistan enligt 8 § och om återkallande av godkännandet av en sort. I nämndens sammansättning ska hänsyn tas till att det finns tillräcklig sakkunskap med avseende på godkännande av växtsorter.

 

8 §

Växtsortlistan

     I växtsortlistan antecknas de växtsorter som godkänts av växtsortsnämnden. En sort kan på ansökan godkännas för upptagande i växtsortlistan om den uppfyller kraven på särskiljbarhet, stabilitet och enhetlighet i rådets direktiv 2002/53/EG om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och har det odlingsvärde som förutsätts i direktivet.

     Godkännandet av en sort för upptagande i växtsortlistan är i kraft till utgången av det tionde kalenderåret efter det år då sorten godkändes. Godkännandet kan upprepas, om det är motiverat på grund av att odlingen av sorten är betydande och om sorten alltjämt motsvarar förutsättningarna beträffande särskiljbarhet, stabilitet och enhetlighet. Ansökan om upprepande av godkännandet ska göras senast två år innan godkännandets giltighetstid upphör. Giltighetstiden för godkännandet ska förlängas tills vidare, tills beslut om upprepandet fattas.

     Livsmedelsverket offentliggör växtsortlistan åtminstone en gång per år.

     Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av en sort för upptagande i växtsortlistan, om upprätthållandet av en sort, om det förfarande som ska iakttas när en sort godkänns för upptagande i listan samt om offentliggörandet och förandet av växtsortlistan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

9 §

Återkallande av godkännande av en sort

     Växtsortsnämnden ska återkalla godkännandet av en växtsort om

     1) det genom undersökningar visas att sorten inte är särskiljbar, stabil eller tillräckligt enhetlig, eller om

     2) den som är ansvarig eller de som är ansvariga för sorten begär det, utom ifall upprätthållandet av sorten garanteras och om någon annan aktör samtidigt fortsätter som ansvarig för sorten.

     Växtsortsnämnden kan återkalla godkännandet av en sort om

     1) förutsättningarna för godkännande av sorten inte längre är uppfyllda,

     2) det vid ansökan om godkännande eller under undersökningarna har lämnats oriktiga eller vilseledande uppgifter om de omständigheter utifrån vilka godkännandet görs, eller

     3) den godkända sorten inte upprätthålls i enlighet med vedertagen praxis för upprätthållande av sorter.

 

10 §

Utsäde av en genetiskt modifierad sort

     En genetiskt modifierad sort kan på ansökan godkännas för upptagande i sortlistan i enlighet med 8 §. Utöver vad som föreskrivs i 5 § får utsäde av en genetiskt modifierad sort produceras och släppas ut på marknaden endast om behövliga åtgärder har vidtagits för konstaterande och förhindrande av negativa effekter för människors hälsa och miljön och det genetiskt modifierade utsädet har godkänts för odling i Europeiska unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder eller gentekniklagen (377/1995).

 

11 §

Förpackande och märkning

     Utsäde som släpps ut på marknaden ska inneslutas i förpackningar. Förpackningar med certifikatutsäde ska förslutas under övervakning av Livsmedelsverket eller på ett sätt som verket godkänner. Livsmedelsverket kan i enskilda fall tillåta att utsäde levereras oförpackat till en slutanvändare, med beaktande av vad som föreskrivs i Europeiska unionens bestämmelser om produktion och marknadsföring av utsäde.

     De uppgifter om utsädet som köparen behöver ska anges på förpackningen eller i det garantibevis som medföljer utsädet eller på det växtpass som kombinerats med garantibeviset. En del av uppgifterna kan lämnas som förhandsuppgifter, vilkas slutliga innehåll ska meddelas köparen senare.

     Närmare bestämmelser om förpackande av utsäde och om handelspartiers storlek, om märkningen av förpackningar och utsädespartier, om de uppgifter som ska lämnas köparen och om offentliggörandet av dem, om villkoren för användning av förhandsuppgifter samt om leverans av oförpackat utsäde och uppgifter om det till slutanvändare får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

12 §

Särskilda bestämmelser

     Med avvikelse från 5 § 2 mom. får som icke-certifierat på marknaden släppas ut

     1) små mängder utsäde som används för vetenskapliga ändamål eller förädling,

     2) utsäde av sorter som används vid försöksverksamhet för testning av sorter och i fråga om vilka det har gjorts en ansökan om upptagande i växtsortlistan,

     3) icke-sortbetecknat kommersiellt utsäde som är avsett för produktion av vall- och foderväxter samt olje- och fiberväxter,

     4) råpartier av utsäde som levereras för iordningställande och förpackande,

     5) sortbetecknat spannmålsutsäde som ingått i försörjningsberedskapslager, om inte tillräckligt med certifikatutsäde på annat sätt kan levereras till marknaden för tryggande av utsädesförsörjningen,

     6) små mängder utsäde av ursprungssorter för upprätthållande och bevarande av genetiska resurser.

     Utöver det som föreskrivs i 1 mom. får utsäde av stärkelsepotatis, sockerbeta och kummin behandlas som icke-certifierat och levereras till en kontraktsodlare, om utsädet är i kontraktsproduktion och inte avviker från produktionskedjan till marknaden.

     Närmare bestämmelser om i 1 mom. avsett utsläppande på marknaden av icke-certifierat utsäde, om sortäkthet, renhet, grobarhet, sundhet och förutsättningarna för hantering och lagring samt om i 2 mom. avsedd hantering och leverans av utsäde inom kontraktsproduktion får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

3 kap.
Bedrivande av verksamhet

 

13 §

Godkännande av packeri

     Packeriverksamhet för utsäde får bedrivas endast i packerier som inspekterats och godkänts av Livsmedelsverket. En förutsättning för godkännande av ett packeri är att packeriet har yrkeskunnig personal och ändamålsenliga lokaler och anordningar för packeriverksamheten. Livsmedelsverket kan ställa villkor för packeriets verksamhet.

     Ett packeri kan godkännas för högst tio år i sänder utifrån Livsmedelsverkets riskbedömning. Giltighetstiden för godkännandet av packeriet kan på ansökan förlängas om det konstateras att förutsättningarna för godkännande är uppfyllda.

     Packeriet ska underrätta Livsmedelsverket om väsentliga förändringar i verksamheten.

     Livsmedelsverket inspekterar packerierna utifrån sin riskbedömning. Varje packeri ska inspekteras minst en gång under den tid packeriets godkännande är giltigt.

     Närmare bestämmelser om ansökan om godkännande av ett packeri, om godkännande av ett packeri och om en förlängning av godkännandet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

14 §

Anmälningsplikt

     Den som släpper ut utsäde på marknaden eller importerar eller exporterar utsäde ska göra en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket om inledandet och avslutandet av sin verksamhet och om väsentliga förändringar i den.

     Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och om anmälningsförfarandet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

15 §

Skyldighet att föra register

     En aktör som avses i 13 eller 14 § ska över sin verksamhet föra ett handelspartivis register, ur vilket det utan svårighet vid behov är möjligt att få de uppgifter som behövs för tillsynen. Uppgifterna ska sparas i sex år efter det att uppgifterna registrerades.

     Närmare bestämmelser om hur registret ska föras och läggas upp och om dess innehåll får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

16 §

Skadeståndsskyldighet

     Den som iordningställt eller förpackat utsäde och den som importerat utsäde till Finland ska ersätta en skada som i yrkesmässig användning orsakas användaren av att utsädet inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska unionens lagstiftning om utsäde, i denna lag eller med stöd av denna lag. Ersättning ska betalas även om skadan inte har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

     Någon skadeståndsskyldighet enligt 1 mom. föreligger dock inte, om den mot vilken skadeståndsanspråket framställs visar att det är sannolikt att utsädet när det levererades till marknaden inte var behäftat med det fel som orsakat skadan. Bestämmelser om skyldigheten för den som iordningställt eller förpackat utsäde eller den som importerat utsäde till Finland att ersätta skada som utsädet har orsakat på person eller på sådan egendom som är avsedd för enskild användning eller konsumtion och som den skadelidande huvudsakligen har använt på ett sådant sätt finns i produktansvarslagen (694/1990).

     Ett villkor som avviker från den skadeståndsskyldighet som avses i 1 mom. till nackdel för en användare är utan verkan.

 

17 §

Tryggande av utsädesförsörjningen i fråga om nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor

     I syfte att trygga utsädesförsörjningen i fråga om nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor kan av försörjningsberedskapsfondens medel till växtförädlingsföretag betalas ersättning för sortförädling som sker i Finland och för produktion av stamutsäde.

     Bestämmelser om de växtarter och växtsorter som berättigar till ersättning samt om övriga ersättningsgrunder utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

4 kap.
Laboratorier

 

18 §

Undersökningslaboratorier

     Behandling av prov och undersökningar som förutsätts i denna lag och i bestämmelser utfärdade med stöd av den ska utföras av Livsmedelsverket, av ett privat laboratorium som har godkänts av Livsmedelsverket eller av ett laboratorium som har godkänts av en medlemsstat i Europeiska unionen.

 

19 §

Godkännande av privata laboratorier

     Livsmedelsverket kan på ansökan godkänna ett privat laboratorium som ett laboratorium som utför undersökningar av utsädesprov. Laboratoriet kan vara ett oberoende laboratorium eller en fröaffärs laboratorium. En förutsättning för godkännande är att laboratoriet har en särskilt utsedd person som ansvarar för undersökningarna, att laboratoriet har tillgång till tillräckligt med yrkeskunnig personal och att laboratoriet har den tekniska beredskap som behövs för verksamheten.

 

20 §

Undersökningar som utförs av privata laboratorier

     Ett privat laboratorium ska undersöka proven med internationella metoder eller, om sådana saknas, med nationella metoder som godkänts av Livsmedelsverket. Laboratoriet ska föra ett register över de prov som det tagit emot.

 

21 §

Tillsyn över privata laboratorier

     Livsmedelsverket övervakar att privata laboratorier som godkänts i enlighet med 19 § följer denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den när de utför sina uppgifter enligt denna lag. Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av laboratoriet få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen. Livsmedelsverket ska kontrollera laboratoriets verksamhet utifrån sin riskbedömning. Laboratoriet ska till Livsmedelsverket göra en anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten.

     Livsmedelsverket ska på nytt undersöka minst fem procent av de prov som ett privat laboratorium undersökt för certifiering.

 

5 kap.
Myndigheter

 

22 §

Allmän styrning och planering

     Den allmänna styrningen och planeringen av verkställigheten av denna lag hör till jord- och skogsbruksministeriet.

 

23 §

Tillsynsmyndigheter och certifieringsmyndighet

     Livsmedelsverket svarar för verkställigheten av denna lag, för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den följs samt för organiseringen av tillsynen. Närings-, trafik- och miljöcentralen övervakar marknadsföringen av utsäde inom sitt verksamhetsområde. Importen av utsäde övervakas förutom av Livsmedelsverket också av Tullen.

     Livsmedelsverket är certifieringsmyndighet för utsäde.

 

24 §

Auktoriserade inspektörer och provtagare

     Livsmedelsverket kan vid kontroll- och tillsynsuppgifter anlita inspektörer och provtagare som verket skriftligen har bemyndigat för uppdraget. Inspektörerna och provtagarna ska övervakas av Livsmedelsverket. En inspektör ska ha för uppgiften tillräcklig yrkeskompetens om utsäde eller annan påvisad yrkeskompetens som behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av lagen, och en provtagare ska ha tillräcklig sakkunskap för provtagning och behandling av prov.

     Livsmedelsverket kan återkalla ett bemyndigande som det beviljat, om den auktoriserade inspektören eller provtagaren försummar att iaktta de villkor som Livsmedelsverket ställt eller i övrigt på ett väsentligt sätt bryter mot de förpliktelser som följer av uppdraget också efter det att inspektören eller provtagaren först fått en anmärkning om bristerna.

     En auktoriserad inspektör eller provtagare ska på begäran visa upp ett skriftligt intyg över sitt bemyndigande för en aktör.

     På auktoriserade inspektörer och provtagare tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

 

6 kap.
Kontroll och tillsyn

 

25 §

Tillsynsplan och offentliggörande av tillsynsresultat

     Livsmedelsverket ska utarbeta en plan för organiseringen av tillsynen och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn. Livsmedelsverket offentliggör tillsynsrapporten som en del av verkets rapport om genomförandet av den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan i Finland.

     Dessutom kan Livsmedelsverket offentliggöra eller tillhandahålla allmänheten uppgifter om resultaten av den offentliga tillsynen över enskilda aktörer, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

     1) den berörda aktören ges tillfälle att bli hörd om de uppgifter som Livsmedelsverket har för avsikt att offentliggöra eller annars tillhandahålla allmänheten före offentliggörandet eller tillhandahållandet, med beaktande av hur brådskande situationen är, och

     2) de uppgifter som offentliggjorts eller annars tillhandahållits allmänheten beaktar den berörda aktörens anmärkningar eller uppgifterna offentliggörs eller tillhandahålls allmänheten tillsammans med anmärkningarna.

 

26 §

Rätt att utföra inspektioner

     Tillsynsmyndigheterna samt de auktoriserade inspektörerna och provtagarna har rätt att för certifieringen, kontrollen och tillsynen enligt denna lag granska utsädesodlingar samt odlingar och områden i närheten av dem, kontrollera utsäde och inspektera produktions- och förpackningsutrymmen, lagrings- och försäljningsställen samt transportmedel, aktörers bokföring och det register som avses i 15 § samt avgiftsfritt ta prov på utsädet för undersökningar.

     Inspektioner och provtagning i utrymmen som används för boende av permanent natur får endast utföras av myndigheter. Inspektioner och provtagning får utföras endast om inspektionen är nödvändig för att utreda omständigheter som är föremål för inspektionen och det finns grundad anledning att misstänka att någon har gjort sig skyldig till ett förfarande som är straffbart enligt denna lag och inspektionen är nödvändig för utredning av brott. I övrigt ska vid inspektioner 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

     Närmare bestämmelser om utförandet av inspektioner, tagandet och undersökningen av prov, godkännandet av utförda inspektioner samt om det övriga kontroll- och tillsynsförfarandet får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

 

27 §

Rätt att få uppgifter

     Tillsynsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av statliga och kommunala myndigheter, de som sköter offentliga uppdrag samt av aktörer enligt denna lag och andra som omfattas av skyldigheterna enligt denna lag få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen. Även de auktoriserade inspektörerna har trots sekretessbestämmelserna rätt att av aktörer enligt denna lag och andra som omfattas av skyldigheterna enligt denna lag få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

 

28 §

Utländska inspektörer

     Det som i 26 och 27 § föreskrivs om finska myndigheters rätt att utföra inspektioner och få uppgifter gäller också utländska inspektörer som avses i Europeiska unionen lagstiftning eller något annat internationellt avtal som är bindande för Finland, om den internationella förpliktelse som binder Finland förutsätter detta.

 

29 §

Beställning av provtagning utan identifiering vid distansförsäljning

     När det gäller utsäde som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation får tillsynsmyndigheten utan att identifiera sig beställa prov av aktörerna och använda dem för tillsynen. Proven får användas i den offentliga tillsynen. Efter att tillsynsmyndigheten har fått provet ska myndigheten underrätta aktören om att provet har beställts för den offentliga tillsynen.

 

30 §

Användning av obemannade luftfartyg vid tillsynen

     Vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag får obemannade luftfartyg användas på basis av en på förhand utarbetad fotograferingsplan och geografisk information.

     En myndighet med tjänsteansvar har rätt att använda luftfartyg vid tillsynen. Aktören ska underrättas om användningen av ett luftfartyg vid tillsynen i samband med anmälan om tillsynen eller senast när tillsynen genomförs.

 

31 §

Tjänsteleverantörer

     Livsmedelsverket kan överföra ett biträdande tillsynsuppdrag med ett obemannat luftfartyg som avses i 30 § till en tjänsteleverantör. Livsmedelsverket ska i enlighet med 30 § 2 mom. lämna underrättelse om användningen av luftfartyget vid tillsynen. Tjänsteleverantören ska sända resultaten av tillsynen till Livsmedelsverket.

     Tjänsteleverantören ska ha sådan teknisk, yrkesmässig och operativ beredskap samt sådan personal som krävs för skötseln av tillsynen.

     Livsmedelsverket kan återkalla ett tillsynsuppdrag som överförts till en tjänsteleverantör och som utförs med ett obemannat luftfartyg om tjänsteleverantören inte iakttar kraven eller förutsättningarna i 1 eller 2 mom. eller på något annat sätt väsentligt bryter mot de förpliktelser som följder av uppdraget.

 

32 §

Tillsynsregister

     Livsmedelsverket för ett register för tillsynsändamål över de aktörer med packerigodkännande som avses i 13 §, över de anmälningspliktiga aktörer som avses i 14 § och över de godkända privata laboratorier som avses i 19 §.

     I registret införs följande uppgifter:

     1) aktörens eller det godkända laboratoriets namn, adress samt övriga kontaktuppgifter,

     2) det godkända packeriets packerinummer och godkännandets giltighetstid,

     3) adresser och kontaktuppgifter för verksamhetsställena,

     4) bransch eller det godkända laboratoriets kompetensområde,

     5) namnet på den person som ansvarar för det godkända laboratoriets undersökningar,

     6) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheten genomfört och om resultaten av dem samt övriga uppgifter som behövs vid tillsynen,

     7) uppgifter om brott mot denna lag och mot bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten har bestämt.

     Uppgifterna avförs ur registret inom tre år efter det att aktören eller det privata laboratoriet har meddelat Livsmedelsverket att verksamheten upphör eller efter det att aktörens eller laboratoriets verksamhet har upphört.

     De register som anges i denna lag utgör en del av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). På register och handlingar som avses i detta kapitel tillämpas den lagen, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel.

     Bestämmelser om inhämtande av personuppgifter och införande av dem i de register som avses i 1 mom. samt om användande och utlämnande av uppgifterna i registren finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) samt i dataskyddslagen (1050/2018) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På behandlingen av personuppgifter tillämpas dock inte artikel 18.1 a och b i den nämnda förordningen.

 

33 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

     Utöver det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Livsmedelsverket rätt att vid utförandet av uppdrag enligt denna lag lämna ut uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ställning eller affärshemlighet till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 8 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i tvångsmedelslagen (806/2011) samt till de myndigheter som nämns i 23 § i denna lag för utförande av uppgifter enligt denna lag och till Skatteförvaltningen för utförande av dess lagstadgade uppgifter.

 

34 §

Avgifter

     Bestämmelser om avgifter som tas ut till staten för prestationer enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

 

7 kap.
Administrativa tvångsmedel

 

35 §

Påföljdsavgift

     Livsmedelsverket kan ge aktören en skriftlig varning eller ålägga aktören att betala en påföljdsavgift på minst 500 och högst 5 000 euro, om

     1) bestämmelserna i 5 § om utsläppande av utsäde på marknaden, bestämmelserna i 12 § om utsläppande av icke-certifierat utsäde på marknaden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, det förbud att släppa ut utsäde på marknaden som meddelats med stöd av 36 § eller de begränsningar i marknadsföringen av sorter som ställts med stöd av 37 § har överträtts vid utsläppande av utsäde på marknaden,

     2) 10 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har överträtts vid produktionen eller marknadsföringen av ett utsäde av en genetiskt modifierad sort,

     3) 11 eller 13 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller de villkor för packeriverksamhet som ställts med stöd av 13 § har överträtts vid förpackandet av utsäde eller i packeriverksamheten,

     4) 11 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har överträtts på förpackningen eller i de handlingar som medföljer utsädet till köparen,

     5) anmälningsplikten enligt 14 § trots uppmaningar har försummats upprepade gånger,

     6) 15 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har överträtts vid förande av register, eller

     7) bestämmelserna om förutsättningar för godkännande av laboratorier i 19–21 § har överträtts i ett privat laboratoriums verksamhet.

     Påföljdsavgiften ska betalas till staten. Vid bedömningen av dess storlek ska hänsyn tas till förfarandets art och skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats. Avgiften behöver inte påföras eller avgiften kan påföras till ett mindre belopp än minimibeloppet, om gärningen kan anses vara ringa eller om det med tanke på försummelsens art, hur ofta den upprepats, försummelsens planmässighet och andra omständigheter är skäligt att ingen avgift påförs eller att den är lägre än minimibeloppet.

     Påföljdsavgift får inte påföras en fysisk person som misstänks för samma gärning i en förundersökning, en åtalsprövning eller ett sådant brottmål som behandlas i domstol eller som har dömts för samma gärning genom en lagakraftvunnen dom. Om en påföljdsavgift påförts en fysisk person får personen inte i domstol dömas till straff för samma gärning.

     Påföljdsavgift får inte påföras om det har förflutit mer än sex månader sedan gärningen begicks. Bestämmelser om verkställighet av påföljdsavgifter finns i lagen om verkställighet av böter (672/2002). En påföljdsavgift preskriberas fem år efter den dag då avgiften påfördes.

 

36 §

Förbud att släppa ut utsäde på marknaden

     Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, kan Livsmedelsverket förbjuda utsläppandet på marknaden av ett visst parti utsäde eller förbjuda ett packeri eller en aktör som släpper ut utsäde på marknaden eller bedriver import eller export av utsäde att marknadsföra utsäde, om utsädespartiet, förpackandet av det eller märkningarna inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Förbudet kan också meddelas för den tid under vilken behövliga undersökningar utförs för utredande av om kraven uppfylls, om det finns grundad anledning att misstänka att utsädet, förpackandet av det eller märkningarna av det inte uppfyller kraven. Livsmedelsverket kan märka utsädet på lämpligt sätt för att hindra utsläppande på marknaden.

     Ett förbud ska meddelas för viss tid, om det är möjligt att avhjälpa den bristfällighet som ligger till grund för förbudet. Förbudet ska upphävas utan dröjsmål, om bristfälligheten har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet.

     Om saken inte tål uppskov, kan utöver Livsmedelsverket också någon annan tillsynsmyndighet som nämns i 23 § temporärt förbjuda utsläppandet på marknaden av ett utsädesparti. Temporära förbud som utfärdats av någon annan tillsynsmyndighet ska utan dröjsmål hänskjutas till Livsmedelsverket. Förbudet upphör att gälla, om Livsmedelsverket inte har fattat ett i 1 mom. avsett beslut om utsädespartiet eller om marknadsföringen av utsädet inom en vecka från meddelandet av förbudet.

 

37 §

Begränsningar i utsläppandet på marknaden av utsäde av sorter

     Jord- och skogsbruksministeriet kan förbjuda utsläppandet på marknaden av utsäde av en växtsort som är avsedd för jordbruks- eller trädgårdsproduktion i hela landet eller på ett bestämt område, om odlingen av sorten skulle kunna medföra skada för människor, djur eller miljön eller skada för odlingen av andra arter eller sorter med avseende på växternas sundhet, om inte annat föreskrivs i någon annan lag.

 

38 §

Föreläggande om förstörande eller utförsel

     Om utsläppandet på marknaden av utsäde har förbjudits med stöd av 36 eller 37 §, kan Livsmedelsverket tillåta att utsädet används för något annat ändamål än som utsäde eller bestämma att utsädet ska föras ut ur landet eller förstöras, om inte annat föreskrivs i någon annan lag. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som ska iakttas när beslutet verkställs.

 

39 §

Stängning av webbplats

     Livsmedelsverket kan bestämma att en webbplats som en aktör administrerar eller använder ska stängas, om det utsäde som släpps ut på marknaden via webbplatsen inte uppfyller i denna lag föreskrivna krav eller om uppgifterna om utsädet är sådana att de vilseleder den slutliga användaren. Föreläggandet att stänga en webbplats kan vara temporärt medan ärendet utreds eller missförhållandet avhjälps.

     Om det utsäde som är avsett att släppas ut på marknaden i enlighet med 1 mom. inte uppfyller kraven i denna lag eller om uppgifterna om utsädet är osanna eller väsentligen vilseledande, kan Livsmedelsverket utöver att stänga webbplatsen vidta de åtgärder som anges i 36 §.

 

40 §

Vite och tvångsutförande

Livsmedelsverket kan förena ett förbud att släppa ut utsäde på marknaden enligt 36 §, ett föreläggande om förstörande eller utförsel av utsäde enligt 38 § eller ett föreläggande om stängning av en webbplats enligt 39 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

     Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

 

41 §

Återkallande av godkännande av laboratorium

     Livsmedelsverket kan återkalla godkännandet av ett privat laboratorium, om laboratoriet eller den verksamhet som bedrivs där väsentligt strider mot de krav som föreskrivs i eller med stöd av denna lag och laboratoriet inte inom en skälig tid avhjälper bristerna trots Livsmedelsverkets föreläggande.

     Om Livsmedelsverket anser att bristen i laboratoriets verksamhet är sådan att den kan äventyra undersökningsresultatens tillförlitlighet, kan Livsmedelsverket bestämma att godkännandet återkallas för den skäliga tid som behövs för att avhjälpa den brist som avses i 1 mom.

     Livsmedelsverket ska återkalla godkännandet av ett privat laboratorium om laboratoriet begär det eller om laboratoriet har upphört med den verksamhet på basis av vilken det har godkänts.

 

42 §

Återkallande av godkännande av packeri

     Livsmedelsverket kan återkalla godkännandet av ett packeri, om packeriet eller den verksamhet som bedrivs där väsentligt strider mot de krav som föreskrivs i eller med stöd av denna lag och packeriet inte inom en skälig tid avhjälper bristerna trots Livsmedelsverkets föreläggande.

     Livsmedelsverket ska återkalla godkännandet av ett packeri om packeriet begär det eller om packeriet har upphört med den verksamhet på basis av vilken det har godkänts.

 

8 kap.
Särskilda bestämmelser

 

43 §

Maskinell underskrift

     Beslut enligt denna lag som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt.

 

44 §

Ändringssökande

     Ändring i ett beslut av Livsmedelsverket och i ett beslut som växtsortsnämnden har fattat om en ansökan om godkännande av en sort, får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Behörig förvaltningsdomstol är den vars domkrets beslutet huvudsakligen hänför sig till antingen på grund av områdets läge eller näringsidkarens hemort.

     Ändring i beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

     Ändring i beslut om temporärt marknadsföringsförbud enligt 36 § 3 mom. får inte sökas särskilt genom besvär.

 

45 §

Verkställighet

     I ett sådant annat beslut än ett beslut om administrativ påföljdsavgift som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

 

46 §

Straffbestämmelse

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

     1) producerar eller på marknaden släpper ut utsäde i strid med 5 eller 12 § eller som bryter mot ett förbud att släppa ut utsäde på marknaden som meddelats med stöd av 36 §,

     2) på marknaden släpper ut utsäde som inte uppfyller de krav som i 11 § och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den ställs på förpackande eller märkning av utsäde,

     3) förpackar utsäde utan godkännande av packeriet enligt 13 § eller fortsätter sin verksamhet trots att packeriets godkännande har återkallats med stöd av 42 §,

     4) försummar anmälningsplikten enligt 14 § 1 mom., eller

     5) försummar att föra register enligt 15 § 1 mom.

     ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsädesförseelse dömas till böter. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

     På de myndigheters vägnar som avses i 5 kap. anmäler Livsmedelsverket förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras, om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

 

47 §

Handräckning av polisen

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (872/2011).

 

48 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

     Genom denna lag upphävs lagen om handel med utsäde (728/2000). Följande förordningar jämte ändringar som har utfärdats med stöd av lagen om handel med utsäde förblir i kraft:

     1) statsrådets förordning om ersättning för förädling samt produktion av stamutsäde för nationellt sett viktiga jordbruksgrödor (1525/2015),

     2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde (18/17),

     3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter om har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter (25/10),

     4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar (8/18),

     5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortsnämnden (22/10),

     6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter (51/04),

     7) jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde (114/00),

     8) jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter (6/14),

     9) jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis (3/15),

     10) jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter (9/16),

     11) jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (15/13),

     12) jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (16/13),

     13) jord- och skogsbruksministeriets förordning om myndighetsövervakad provtagning och laboratorieundersökningar inom utsädesproduktionen (29/05),

     14) jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion (2/15),

     15) jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön (26/11).

     JSMf om en sortlista för växtsorter 51/04 har upphävts genom F 27.5.2020/388, JSMf om handel med betutsäde 114/00 har upphävts genom F 27.5.2020/389 och JSMf om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter 9/16 har upphävts genom F 27.5.2020/390.

 

49 §

Övergångsbestämmelse

     Ett förpackningstillstånd som erhållits med stöd av 11 § i lagen om handel med utsäde före ikraftträdandet av denna lag är utan separat godkännande giltigt under förpackningstillståndets giltighetstid. Dessutom får en näringsidkare som bedriver marknadsföring, import eller export av utsäde och som gjort en anmälan med stöd av 12 § i den lagen före ikraftträdandet av denna lag fortsätta med sin verksamhet utan en sådan anmälan om inledande av verksamhet som avses i 14 § i denna lag.

     Inspektörer och provtagare som Livsmedelsverket har bemyndigat för tillsynen över produktionen och användningen av utsäde före ikraftträdandet av denna lag får vara sådana auktoriserade inspektörer eller provtagare som avses i 24 § utan separat bemyndigande.

 

 

RP 172/2018, JsUB 22/2018, RSv 235/2018

 [1] ÅD Nr 1/01. D10 01 01 1 om behörighet.

[2] Se bland annat ÅD Nr 21/15, D 10 15 01 28 – D 10 15 01 33. Om bland annat påföljdsavgifter och ÅD Nr 7/18 D 10 18 01 4-D 10 18 01 10 om parkeringsböter.