Lagförslag 11/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 11/2020-2021

 

Datum

 

 

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Blankettlag om sjuk- och invalidpension

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Lagförslaget gäller en landskapslag av blankettnatur som förlänger giltighetstiden för en rikslag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. Lagförslaget föranleds av en tidigare förlängning av giltighetstiden för rikslagen och är av teknisk natur.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund och förslag. 3

2. Lagstiftningsbehörighet 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete  4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete  5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund och förslag

 

Landskapslagen (2010:21) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, senare gällande blankettlag, gäller under tiden 1.5.2010-31.12.2020. Genom blankettlagen har lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009), senare rikslagen, gjorts gällande inom landskapets behörighet. Rikslagen innehåller bestämmelser om samordning av invalidpension och arbetsinkomster. Rikslagens syfte är att främja återgång i arbete för dem som får invalid- eller sjukpension. Blankettlagen gällde ursprungligen till och med den 31 december 2013, men har senare förlängts i syfte att följa förlängningarna i rikslagens giltighetstid.[1]

     Finlands regering lämnade den 8 oktober 2020 till riksdagen en proposition som innehåller förslag till förlängning av rikslagens giltighetstid.[2] Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering avlägsnas bidragsfällor som hindrar personer med invalid- eller sjukpension att arbeta genom att man tar i bruk en linjär modell för partiell invalid- och sjukpension. En sådan modell bereds av en arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet. Eftersom det projektet pågår för närvarande, föreslogs att giltighetstiden för rikslagen skulle förlängas till utgången av 2022. Den föreslagna ändringen av rikslagen godkändes av riksdagen den 24 november 2020.[3] I rikslagens 12 § föreskrivs efter ändringen att lagen träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2022.

     Under de drygt tio år som blankettlagen har tillämpats inom landskapets pensionssystem så har i medeltal en till två personer per år ansökt om att få ha invalid- eller delinvalidpensionen vilande för längre eller kortare perioder. Även om det bara är ett fåtal pensionstagare som årligen önskar ha invalidpensionen vilande inom landskapets pensionssystem så behöver blankettlagens giltighet förlängas på motsvarande sätt som i riket. Eftersom landskapet i praktiken är med i arbetspensionssystemet genom att med stöd av blankettlag tillämpa pensionslagen för den offentliga sektorn (FFS 81/2016) och lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006) så behöver rikslagen fortsättningsvis vara tillämplig så att systemen fungerar tillfredsställande med varandra.

     Eftersom den gällande blankettlagens giltighetstid löper ut den 31 december 2020 kan fortsatt tillämpning av rikslagen på Åland inte uppnås genom en ändring av den gällande blankettlagen. Därför föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en ny blankettlag som, förutom den förlängda giltighetstiden, motsvarar den gällande blankettlagen. Landskapsregeringen föreslår att blankettlagen ska träda i kraft så snart som möjligt och att den ska gälla fram till och med den 31 december 2022.

 

2. Lagstiftningsbehörighet

 

Enligt 18 § 1, 2 och 2a punkten i självstyrelselagen för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapets myndigheter, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda, arbetspensionsskydd för landskapets anställda och för förtroendevalda inom landskapsförvaltningen samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor i landskapet. Den gällande blankettlagen ansågs falla inom landskapets lagstiftningsbehörighet.[4]

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslagets ekonomiska konsekvenser blir små och kommer inte nämnvärt att inverka på landskapets pensionsutgifter eftersom antalet pensioner som brukar lämnas vilande är få. Förslaget har inga nämnvärda konsekvenser för barn, jämställdheten eller miljön.

 

4. Ärendets beredning

 

Promemoria innehållande förslag till ändring av blankettlagen överlämnades den 30 oktober 2020 till lagberedningen från avtals- och pensionsbyrån vid landskapsregeringen. Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med tjänsteman vid avtals- och pensionsbyrån.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

1-3 §§. Bestämmelserna motsvarar de i den gällande blankettlagen.

 

4 § Ikraftträdande. Enligt 1 mom. lämnas datum för ikraftträdande öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om i enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen. Avsikten är att landskapslagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

     I 2 mom. föreskrivs att lagen gäller till och med den 31 december 2022. Detta datum sammanfaller med giltighetstiden för rikslagen.

     Av 3 mom. följer att lagen ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Landskapsregeringen föreslår retroaktiv tillämpning från detta datum så att det inte uppstår ett glapp i tillämpningen av rikslagens bestämmelser. Den gällande blankettlagen gäller och tillämpas till och med den 31 december 2020.

     Förslag till 4 mom. motsvarar 4 § 2 mom. i den gällande blankettlagen och avser lagens tillämpning på invalidpension som har lämnats vilande medan lagen är i kraft.

 


 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (FFS 738/2009) ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på invalidpension som har beviljats med stöd av landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn eller landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare oberoende av vad som i landskapslagarna föreskrivs om arbetsinkomsternas inverkan på invalidpensionen.

     Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla på Åland från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Med stöd av denna lag ska 5 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete om inkomstgräns vid sjukpension som beviljas av Folkpensionsanstalten och vilande pension inte tillämpas på Åland.

 

3 §

Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar

     Hänvisas i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete till bestämmelser i rikslagstiftningen, vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den               gäller till och med den 31 december 2022.

     Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

     Denna lag tillämpas på invalidpension som lämnas vilande medan denna lag är i kraft.

 

__________________

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 [1] Blankettlagens giltighetstid har förlängts genom landskapslag 2014/17 och 2016/78.

[2] RP 162/2020 rd.

[3] RSv 158/2020 rd.

[4] Ålandsdelegationens utlåtande nr 8/10, 17.2.2010.