Lagförslag 12/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-12-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av landskapslagen om studiestöd

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6a §, 18 §, 20 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd, av dessa lagrum 6a § sådan den lyder i 2008/66, 18 § sådan den lyder i 2013/16, 20 § 2 mom. sådant det lyder i 2008/36, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

     Beloppen för studiestöden i 7–16 §§ fastställs årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

 

 

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

     Beloppen för studiestöden i 7–16 §§, 20 § 2 mom. och föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. fastställs årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

 

 

18 §

Belopp för studielån med landskapsborgen

     Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 533 euro per månad.

     Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 252 euro per månad.

     Studerande som studerar vid en skola med terminsavgifter kan få borgensbeloppet höjt med terminsavgiftens belopp, dock sammanlagt högst till 1258 euro per månad.

 

 

 

 

18 §

Belopp för studielån med landskapsborgen

     Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 650 euro per månad.

     Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 307 euro per månad.

     Den som studerar vid en skola med terminsavgifter kan få borgensbeloppet enligt 1 eller 2 mom. höjt med terminsavgiftens belopp, dock högst med 884 euro per månad.

 

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den studerandes föräldrars sammanlagda inkomster är låga kan den studerande för heltidsstudier erhålla ett extra tillägg. Tillägget uppgår till 72 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 29.000 euro per år och 48 euro per månad om den sammanlagda inkomsten är mindre än 35.000 euro per år. För deltidsstudier är beloppen istället 36 euro respektive 24 euro.

     Om det utöver den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år ska den inkomstgräns som avses i 2 mom. höjas med 3.370 euro per barn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den studerandes föräldrars sammanlagda inkomster är låga kan den studerande för heltidsstudier erhålla ett extra tillägg. Tillägget uppgår till 83 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 33.000 euro per år och 55 euro per månad om den sammanlagda inkomsten är mindre än 40.000 euro per år. För deltidsstudier är beloppen istället 42 euro respektive 28 euro.

     Om det utöver den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år ska den inkomstgräns som avses i 2 mom. höjas med 3.881 euro per barn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

     Indexjusteringen av extra tillägg enligt 20 § 2 mom. och av föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. görs första gången för läsåret 2022/23.

__________________