Lagförslag 1/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 1/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 § landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna,

     ändras lagens 4 §, 5 § 1 mom. och rubriken, 6 §, rubriken till 3 kap., 10 § 1 mom., 11 § 1 mom., 18 § 1 mom., 19 § och 40 § 1 mom., samt

     fogas till lagen nya 5a och 6a §§, till lagens 3 kap. nya 8a–8c §§ samt till lagen nya 11a, 11b och 17a §§, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Normkostnad för socialvårdsområdet

     Normkostnaden för socialvårdsområdet beräknas med antalet invånare i kommunen i följande åldersgrupper som grund: 0–6 år, 7–64 år, 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre.

     För varje åldersgrupp fastställs ett basbelopp. Antalet invånare i varje åldersgrupp multipliceras med basbeloppet för åldersgruppen i fråga. Det sammanlagda beloppet för åldersgrupperna 0–6 år respektive 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre utgör kommunens normkostnad för socialvården, medan beloppet för åldersgruppen 7–64 år utgör kommunens normkostnad för den samordnade socialtjänsten. Med den samordnade socialtjänsten avses den verksamhet som enligt landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst ska samordnas.

 

 

 

4 §

Normkostnad för äldreomsorgen

     Normkostnaden för äldreomsorgen beräknas med antalet invånare i kommunen i följande åldersgrupper som grund: (utesl.) 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre.

     För varje åldersgrupp fastställs ett basbelopp. Antalet invånare i varje åldersgrupp multipliceras med basbeloppet för åldersgruppen i fråga. Det sammanlagda beloppet för åldersgrupperna (utesl.) utgör kommunens normkostnad för äldreomsorgen.

 

 

5 §

Landskapsandel för socialvården

     Landskapsandelen för socialvården är 12,5 procent av normkostnaden för socialvården.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Landskapsandel för äldreomsorgen

     Landskapsandelen för äldreomsorgen är 12,5 procent av normkostnaden för äldreomsorgen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

5a §

Normkostnad för den samordnade socialtjänsten

     Normkostnaden för den samordnade socialtjänsten beräknas med antalet invånare i kommunen som grund. För att beräkna normkostnaden fastställs ett basbelopp för den samordnade socialtjänsten. Antalet invånare i kommunen multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för den samordnade socialtjänsten.

     Med avvikelse från 1 mom. beräknas inte normkostnaden särskilt för varje kommun om det inte är nödvändigt för fördelningen av kostnaderna för den samordnade socialtjänsten mellan kommunerna.

     Med den samordnade socialtjänsten avses den verksamhet som enligt landskapslagen (2016:2) om en kommunalt samordnad socialtjänst ska samordnas.

 

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 12,5 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten.

     Landskapsandelen enligt 1 mom. höjs eller sänks med kommunens utjämningsbelopp som fastställs enligt 7 §.

 

 

 

6 §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten

     Landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten är 12,8 procent av normkostnaden för den samordnade socialtjänsten. Om normkostnaden med stöd av 5a § 2 mom. inte har beräknats är landskapsandelen 12,8 procent av det belopp som beräknas genom att basbeloppet multipliceras med antalet invånare i landskapet.

 

 

Paragrafen är ny,

temporär under 2021–2024

 

 

 

6a §

Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten finansåren 2021–2024

     Med avvikelse från bestämmelserna i 6 § är landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten under finansåren 2021–2024 13,2 procent av normkostnaden eller av det belopp som beräknas genom att basbeloppet multipliceras med antalet invånare i landskapet.

 

 

7 §

Utjämning av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten

     För att fastställa kommunens utjämningsbelopp för ett finansår beräknas kommunens normandel och kommunens egenandel med nettodriftskostnaderna för den samordnade socialtjänsten det finansår som infaller två år före finansåret som grund.

     För att beräkna normandelen minskas beloppet av alla kommuners sammanlagda nettodriftskostnader för den samordnade socialtjänsten med det sammanlagda beloppet av alla kommuners landskapsandel enligt 6 § 1 mom. Den enskilda kommunens normandel beräknas sedan genom att det kvarstående beloppet fördelas mellan kommunerna i förhållande till hur stor andel av det totala antalet invånare i åldersgruppen 7–64 år som bor i varje kommun.

     Kommunens egenandel beräknas genom att kommunens nettodriftskostnader för den samordnade socialtjänsten minskas med kommunens landskapsandel enligt 6 § 1 mom.

     Kommunens utjämningsbelopp fastställs som 65 procent av skillnaden mellan kommunens normandel och kommunens egenandel.

     Om kommunens utjämningsbelopp är negativt läggs beloppet till kommunens landskapsandel enligt 6 § 1 mom. och om utjämningsbeloppet är positivt dras beloppet från landskapsandelen. Om utjämningen gör att landskapsandelen blir negativ dras det återstående beloppet från kommunens landskapsandel enligt 5 §.

 

 

 

 

 

Paragrafen upphävs

 

 

3 kap.
Kostnadsbaserade landskapsandelar inom grundskolan

 

 

 

3 kap.
Kostnadsbaserade landskapsandelar inom utbildningsverksamheten

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

8a §

Normkostnad för barnomsorgen

     Normkostnaden för barnomsorgen beräknas med antalet invånare i kommunen i åldern 0–6 år. För att beräkna normkostnaden fastställs ett basbelopp för barnomsorgen. Antalet invånare i kommunen i åldern 0–6 år multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för barnomsorgen.

 

 

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

8b §

Landskapsandel för barnomsorgen

     Landskapsandelen för barnomsorgen är 16,6 procent av normkostnaden för barnomsorgen.

     I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårdskommun ytterligare 15 procent av normkostnaden för barnomsorgen. En kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent av normkostnaden.

 

 

 

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

8c §

Landskapsandel för specialfritidshemsverksamheten

     Om det i kommunen finns barn eller studerande som deltar i fritidshemsverksamhet som avses i 15 § 2 mom. i del II i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola får kommunen en landskapsandel för specialfritidshemsverksamheten.

     För att beräkna normkostnaden för specialfritidshemsverksamheten fastställs ett basbelopp. Antalet barn och studerande i kommunen som deltar i verksamheten multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för specialfritidshemsverksamheten. Landskapsandelen för specialfritidshemsverksamheten motsvarar normkostnaden.

     Antalet deltagare i specialfritidshemsverksamheten fastställs vid inledningen av höstterminen året före finansåret. Om det förändras under finansåret justeras landskapsandelen för specialfritidshemsverksamheten i förhållande till förändringen av kommunens normkostnad.

 

 

10 §

Landskapsandel för grundskolan

     Landskapsandelen för grundskolan är 20 procent av normkostnaden för grundskolan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Landskapsandel för grundskolan

     Landskapsandelen för grundskolan är 20,2 procent av normkostnaden för grundskolan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 §

Landskapsandel för träningsundervisning

     Om det i kommunens elevunderlag ingår elever som får träningsundervisning får kommunen utöver landskapsandelen för grundskolan en landskapsandel för träningsundervisningen. Med träningsundervisning avses sådan undervisning som avses i 21 § 3 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11 §

Landskapsandel för träningsundervisning

     Om det i kommunens elevunderlag ingår elever som får träningsundervisning får kommunen utöver landskapsandelen för grundskolan en landskapsandel för träningsundervisningen. Med träningsundervisning avses sådan undervisning som avses i 22 § i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

11a §

Landskapsandel för den förberedande undervisningen

     Om det i kommunens elevunderlag ingår elever som får förberedande undervisning för nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska får kommunen utöver landskapsandelen för grundskolan en landskapsandel för den förberedande undervisningen. Med förberedande undervisning avses undervisning enligt 6 § 3 mom. i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola.

     För att beräkna normkostnaden för den förberedande undervisningen fastställs ett basbelopp. Antalet elever i kommunen som får förberedande undervisning multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för den förberedande undervisningen. Landskapsandelen för den förberedande undervisningen motsvarar normkostnaden.

     Elevantalet fastställs vid inledningen av höstterminen året före finansåret. Om det förändras under finansåret justeras landskapsandelen för den förberedande undervisningen i förhållande till förändringen av kommunens normkostnad.

 

 

Paragrafen är ny

 

 

 

11b §

Landskapsandel för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga

     Om det i kommunen finns personer som får grundskoleutbildning med stöd av 39 § i del III i landskapslagen om barnomsorg och grundskola, får kommunen en landskapsandel för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga.

     För att beräkna normkostnaden för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga fastställs ett basbelopp. Antalet personer i kommunen som får sådan utbildning multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga. Landskapsandelen för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga motsvarar normkostnaden.

     Antalet personer som får grundskoleutbildning för andra än läropliktiga fastställs vid inledningen av höstterminen året före finansåret. Om det förändras under finansåret justeras landskapsandelen för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga i förhållande till förändringen av kommunens normkostnad.

 

 

Paragrafen är ny,

temporär under 2023

 

 

 

17a §

Fastställande av basbelopp för finansåret 2023

     Med avvikelse från 14 § och 17 § 1 och 2 mom. ska basbeloppen för de kostnadsbaserade landskapsandelarna för finansåret 2023 fastställas genom en extrauppföljning. Extrauppföljningen sker genom att basbeloppen justeras på basen av kommunernas sammanlagda nettodriftskostnader på respektive verksamhetsområde finansåret 2021. När det gäller den förberedande undervisningen för nyanlända elever med annat modersmål än svenska samt grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga beräknas ett belopp för hela finansåret genom att nettodriftskostnaderna för dessa verksamheter ökas till det dubbla.

     Basbeloppen för finansåret 2023 ska fastställas så snart uppgifter om nettodriftskostnaderna för 2021 finns tillgängliga. Vid fastställandet tillämpas 17 § 3 mom. samt 18 och 19 §§.

     Extrauppföljningen enligt denna paragraf påverkar inte tidsintervallen för den regelmässiga uppföljningen av basbeloppen som sker vart fjärde år. De basbelopp som fastställs med nettodriftskostnaderna för finansåret 2023 som grund utgör dock jämförelse vid nästa regelmässiga uppföljning.

 

 

18 §

Kostnader som beaktas vid uppföljningen

     Vid uppföljningen enligt 17 § beaktas kommunernas och kommunalförbundens nettodriftskostnader för följande verksamhetsområden:

     1) socialvård,

     2) samordnad socialtjänst,

     3) grundskola och

     4) träningsundervisning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

18 §

Kostnader som beaktas vid uppföljningen

     Vid uppföljningen enligt 17 § beaktas kommunernas och kommunalförbundens nettodriftskostnader för följande verksamhetsområden:

     1) äldreomsorg,

     2) samordnad socialtjänst,

     3) barnomsorg, där nettodriftskostnaderna för specialfritidshemsverksamhet beaktas separat,

     4) grundskola, där nettodriftskostnaderna för träningsundervisning och förberedande undervisning för nyanlända elever med annat modersmål än svenska beaktas separat,

     5) grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Justering av basbeloppen vid uppföljningen

     Vid uppföljningen enligt 17 § beräknas de olika basbeloppen på det sätt som anges nedan. De beräknade basbeloppen justeras därefter med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen på Åland till uppföljningsårets nivå.

     Basbeloppen för socialvården och den samordnade socialtjänsten beräknas genom att nettodriftskostnaderna för vardera av de åldersgrupper som anges i 4 § 1 mom. (tillägg) divideras (tillägg) med antalet invånare i landskapet i respektive åldersgrupp.

 

Momentet är nytt

 

 

 

 

Momentet är nytt

 

 

 

 

Momentet är nytt

 

 

 

 

     Basbeloppen för grundskolan beräknas genom att nettodriftskostnaderna för grundskolan först divideras med antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Basbeloppen för de intervall som anges i 9 § 2 mom. beräknas därefter genom att kvoten multipliceras med en koefficient enligt följande tabell:

 

Intervall

Koefficient

1) 1–40 invånare

2,250

2) 41–60 invånare

1,400

3) 61–80 invånare

1,000

4) 81–100 invånare

0,400

5) 101–150 invånare

0,200

6) 151 eller fler invånare

0,125

 

     Basbeloppet för träningsundervisningen beräknas genom att nettodriftskostnaderna för träningsundervisningen först divideras med antalet elever i landskapet som fått träningsundervisning. Basbeloppet för trä­ningsundervisningen beräknas därefter genom att kvoten minskas med det belopp som enligt 3 mom. har beräknats som basbelopp för det tredje intervallet.

 

Momentet är nytt

 

 

 

 

 

 

Momentet är nytt

 

 

 

 

 

 

     Med antalet invånare i landskapet avses i denna paragraf antalet invånare vid ingången av det finansår som infaller två år före uppföljningsåret. Med antalet elever i landskapet som fått träningsundervisning avses ett medeltal av antalet elever i träningsundervisningen vid inledningen av vårterminen och vid inledningen av höstterminen det nämnda finansåret.

 

 

 

19 §

Justering av basbeloppen vid uppföljningen

     Vid uppföljningen enligt 17 § beräknas de olika basbeloppen på det sätt som anges nedan. De beräknade basbeloppen justeras därefter med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen på Åland till uppföljningsårets nivå.

     Basbeloppen för äldreomsorgen beräknas genom att nettodriftskostnaderna för äldreomsorgen först fördelas på de åldersgrupper som anges i 4 § 1 mom. Därefter divideras beloppet för vardera åldersgruppen med antalet invånare i landskapet i respektive åldersgrupp.

     Basbeloppet för den samordnade socialtjänsten beräknas genom att nettodriftskostnaderna för den samordnade socialtjänsten divideras med antalet invånare i landskapet.

     Basbeloppet för barnomsorgen beräknas genom att nettodriftskostnaderna för barnomsorgen divideras med antalet invånare i landskapet i åldersgruppen 0–6 år.

     Basbeloppet för specialfritidshemsverksamheten beräknas genom att nettodriftskostnaderna för verksamheten divideras med antalet personer i landskapet som har deltagit i specialfritidshemsverksamhet.

     Basbeloppen för grundskolan beräknas genom att nettodriftskostnaderna för grundskolan först divideras med antalet invånare i landskapet i åldern 6–15 år. Basbeloppen för de intervall som anges i 9 § 2 mom. beräknas därefter genom att kvoten multipliceras med en koefficient enligt följande tabell:

 

Intervall

Koefficient

1) 1–40 invånare

2,250

2) 41–60 invånare

1,400

3) 61–80 invånare

1,000

4) 81–100 invånare

0,400

5) 101–150 invånare

0,200

6) 151 eller fler invånare

0,125

 

     Basbeloppet för träningsundervisningen beräknas genom att nettodriftskostnaderna för träningsundervisningen först divideras med antalet elever i landskapet som fått träningsundervisning. Basbeloppet för trä­ningsundervisningen beräknas därefter genom att kvoten minskas med det belopp som enligt 6 mom. har beräknats som basbelopp för det tredje intervallet.

     Basbeloppet för den förberedande undervisningen för nyanlända elever med annat modersmål än svenska beräknas genom att nettodriftskostnaderna för den förberedande undervisningen divideras med antalet elever i landskapet som har fått sådan undervisning.

     Basbeloppet för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga beräknas genom att nettodriftskostnaderna för utbildningen divideras med antalet personer i landskapet som har fått grundskoleutbildning för andra än läropliktiga.

     Med antalet invånare i landskapet avses i denna paragraf antalet invånare vid ingången av det finansår som infaller två år före uppföljningsåret. När det gäller beräkningsgrunden för basbeloppen i 5, 7, 8 och 9 mom. avses ett medeltal av antalet individer som deltagit i respektive verksamhet vid inledningen av vårterminen och vid inledningen av höstterminen det nämnda finansåret.

 

 

44 §

Överklagande

     Landskapsregeringens beslut med anledning av ett rättelseyrkande får i fråga om lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

44 §

Överklagande

     Landskapsregeringens beslut med anledning av ett rättelseyrkande får i fråga om lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den …. Lagens 6a § tillämpas vid beslut om landskapsandel för den samordnade socialtjänsten för finansåren 2021–2024. Lagens 17a § tillämpas vid fastställande av basbeloppen för de kostnadsbaserade landskapsandelarna för finansåret 2023.

     Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut om basbelopp för finansåret 2021 till den del de gäller fastställande av basbelopp för de kostnadsbaserade landskapsandelarna. Basbeloppen som avses i 4, 5a, 8a, 8c, 9 och 11 §§ fastställs för finansåret 2021 med nettodriftskostnaderna finansåret 2018 som grund. Basbeloppen beräknas på det sätt som föreskrivs i 18 och 19 §§ och justeras därefter med förändringen i kostnadsnivån enligt prisindex för den kommunala basservicen på Åland. Landskapsregeringen fattar beslut om basbeloppen senast den 11 januari 2021.

     Landskapsandelar enligt lagens 11a och 11b §§ tilldelas kommunerna först från och med finansåret 2022. De basbelopp som avses i de nämnda paragraferna fastställs dock för finansåret 2021 med en beräknad kostnad som grund. Dessa basbelopp utgör sedan grund för fastställande av basbeloppen för finansåret 2022. För att kompensera kommunen för de kostnader som uppstår under finansåret 2021 för den verksamhet som avses i 11a och 11b §§ beviljas kommunen en ersättning som motsvarar 50 procent av normkostnaden för vardera verksamheten.

     Fastställande av basbeloppen enligt denna lag ska betraktas som en uppföljning enligt 17 §.