Lagförslag 12/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 12/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Produktionsstöd för el från vindkraftverk

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från vindkraftverk under åren 2016-2022 ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft och tillämpas från och med den halvårsperiod som börjar den 1 juli 2016.

 

__________________

 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden. 3

3. Förslag. 3

4. Förslagets verkningar 4

5. Lagstiftningsbehörigheten. 4

Detaljmotivering. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsregeringen har ett övergripande mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energiförsörjning. En del av arbetet med detta är att främja användandet av en klimatriktig och växthusgasreducerande energiproduktion genom att bistå projekt som är ägnade att öka användningen av förnybara och lokala energikällor. Landskapet är i hög grad beroende av elimport från riket och från Sverige, trots den utveckling av elproduktion med biobränsle och vindkraft som har ägt rum i landskapet.

     Europeiska unionen har som ett mål att andelen förnybar energi ska öka till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (nedan RES-direktivet) fastställs medlemsstaternas mål i fråga om den andel som energi från förnybara källor ska utgöra av den slutliga energianvändningen 2020. I RES-direktivet ges Finland ett nationellt övergripande mål att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen ska utgöra 38 procent år 2020. RES-direktivets mål för Finland inom energiområdet är gemensamt för landskapet och riket.

     Bestämmelserna hör huvudsakligen till området för näringsverksamhet, som enligt 17 § 22 punkten i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

2. Överväganden

 

Vindkraft står för den mest betydande delen av landskapets elproduktion. Det finns 21 vindkraftverk vilka sammantaget årligen beräknas producera cirka 60 850 megawattimmar elenergi, vilket utgör omkring 20–25 procent av landskapets årliga elförbrukning. Under de senaste åren har elpriserna noterats på mycket låga nivåer vilket direkt påverkar vindkraftproducenternas möjligheter att driva sina verksamheter på marknadsmässiga villkor.

 

3. Förslag

 

Mot bakgrund av ovan nämnda överväganden föreslår landskapsregeringen att åtgärder vidtas vars grundläggande syfte är att bibehålla kärnan i den befintliga åländska vindkraftproduktionen. Landskapsregeringens avsikt är att det för vindkraftproduktionen under en sjuårsperiod ska tillämpas ett stödsystem. Stödsystemet enligt detta förslag avser perioden från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2022. Eftersom stödperioden enligt landskapslagen sträcker sig en längre tidsperiod än Europeiska unionens nuvarande regelverk för stöd till näringslivet kommer lagstiftningen att behöva anpassas till det nya EU-regelverket då det träder i kraft den 1.1.2021.

     Stödet är en form av driftsstöd och ska utbetalas per producerad megawattimme utöver marknadspriset, till en taknivå som är beroende av ett vindkraftverks produktionskapacitet. När marknadspriset når en viss nivå kommer stödet succesivt att minska. Stödet behöver inte anmälas till den Europeiska kommissionen då det faller inom ramen för en s.k. gruppundantagsförordning i den Europeiska unionens regelverk. Gruppundantaget kan tillämpas under den Europeiska unionens nuvarande programperiod till och med år 2020. Se Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Då Europeiska unionen antagit en ny förordning för perioden 2021-2027 måste landskapslagen vid behov ändras för att säkerställa att landskapslagens bestämmelser överensstämmer med det nya EU-regelverket.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att det stödsystem som föreslås för den åländska vindkraftsproduktionen kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2016 förutsätter att en landskapslag stiftas för att förverkliga stödsystemet så snabbt som möjligt. Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juli 2016. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen lämnas ikraftträdelsedatumet för lagen dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

4. Förslagets verkningar

 

Landskapets kostnader för stödsystemet uppskattas under hela perioden till och med år 2022 komma uppgå till totalt cirka 2 700 000 euro. Kostnaderna uppskattas år 2016 vara cirka 320 000 euro, år 2017 vara cirka 550 000 euro, år 2018 vara cirka 400 000 euro samt åren 2019 till och med år 2022 vara cirka 355 000 euro årligen. Förslaget är ägnat att ge vindkraftsproducenterna rimliga förutsättningar att producera och konkurrera med sin produkt. Förslaget gynnar en fortsatt miljövänlig elproduktion, det bedöms inte få någon direkt verkan för jämställdheten.

 

5. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter. Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen hör näringsverksamheten i huvudsak till landskapets behörighet, vilket medför att näringsutövning liksom stöd till näringslivet på Åland till dessa delar kan regleras i landskapslagstiftning. Även natur- och miljövård är enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Detaljmotivering

 

18 § Fast produktionsstöd för el åren 2016-2022. Det fasta produktionsstödet omfattar enbart befintlig vindkraft, d.v.s. vindkraftverk som är i drift då lagen träder i kraft. Eftersom verksamhetsförutsättningarna för vindkraftverk är olika beroende på deras storlek föreslås att två stödnivåer ska gälla. Landskapsregeringen bedömer att den föreslagna 2-megawattgränsen ger vindkraftverken likartade verksamhetsförutsättningar oberoende av deras storlek. Stödnivåerna är beräknade så att vindkraftverken ska ges rimliga möjligheter att fortsatt bedriva verksamhet utan att överkompensation enligt Europeiska unionens regler om statligt stöd uppkommer. Stödet är så uppbyggt att stöd enbart utbetalas upp till en taknivå om 36,90 euro per megawattimme respektive 55 euro per megawattimme. Då medelvärdet av marknadspriset under sex månader överstiger 29,90 euro respektive 35 euro per megawattimme minskar stödnivån gradvis för att slutligen upphöra då medelvärdet av marknadspriset når taknivån.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att lagen ska antas som en s.k. budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, och att den ska träda i kraft den 1 juli 2016.

 


Lagtext

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 18 § till landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el som följer:

 

18 §

Fast produktionsstöd för el från vindkraftverk åren 2016-2022

     Med avvikelse från 1 och 9 §§ utbetalas fast produktionsstöd för el från vindkraftverk som är i drift då denna lag träder i kraft från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2022 enligt följande:

     1) Ett stöd utbetalas med 6,90 euro per megawattimme för el från vindkraftverk vars nominella effekt överstiger 2 megawatt.

     2) Ett stöd utbetalas med 20 euro per megawattimme för el från vindkraftverk vars nominella effekt är 2 megawatt eller lägre.

     Ett fast produktionsstöd för el utbetalas dock inte i följande fall:

     1) Om elproduktionen under ett kalenderår har varit mindre än 200 megawattimmar.

     2) För el från vindkraftverk vars nominella effekt överstiger 2 megawatt om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett halvt kalenderår har varit högre än 36,90 euro per megawattimme. Då medelvärdet för marknadspriset för den aktuella perioden överstiger 29,90 euro per megawattimme minskas dock stödet så att stödet tillsammans med medelvärdet för marknadspriset aldrig överskrider 36,90 euro per megawattimme.

     3) För el från vindkraftverk vars nominella effekt är 2 megawatt eller lägre om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett halvt kalenderår har varit högre än 55 euro per megawattimme. Då medelvärdet för marknadspriset för den aktuella perioden överstiger 35 euro per megawattimme minskas dock stödet så att stödet tillsammans med medelvärdet för marknadspriset aldrig överskrider 55 euro per megawattimme.

     4) Om ett vindkraftverk är helt avskrivet eller är äldre än 20 år.

     Med avvikelse från 2 § beräknas ett medeltal för marknadspriset på el som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under ett halvt kalenderår.

     Med avvikelse från 5 § ska en producent varje halvt kalenderår för vilka stöd söks utarbeta en tillförlitlig rapport om den elproduktion som berättigar till ett fast produktionsstöd för el.

     Med avvikelse från 8 § utbetalar landskapsregeringen ett fast produktionsstöd för el per halvt kalenderår efter en ansökan från en producent samt ska en ansökan om utbetalning av ett fast produktionsstöd av en producent lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter den stödberättigande periodens slut.

     Med halvt kalenderår avses i denna paragraf perioderna från och med januari till och med juni månader samt från och med juli till och med december månader.

 

__________________

 

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 19 april 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell