Lagförslag 12/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 12/2020-2021

 

Datum

 

 

2020-12-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om studiestöd

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Lanskapsregeringen föreslår att beloppet för studielån med landskapsborgen höjs. För studerande under 18 år med föräldrar med låga inkomster föreslås beloppsgränserna för föräldrarnas inkomster ändras så att fler studerande ska kunna få extra tillägg till studiestödet och beloppet för det extra tillägget föreslås höjas. Det extra tillägget samt beloppsgränserna för föräldrarnas inkomster föreslås i likhet med övriga studiestöd justeras årligen i enlighet med konsumentprisindex. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2021.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Lagstiftningsbehörighet 5

5. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om studiestöd. 7

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I landskapslagen om studiestöd finns bestämmelser om på vilka grunder Ålands arbetsmarknads- och studieserviceenhet (AMS) ska bevilja stöd för studier efter avslutad läroplikt. I enlighet med 6 § beviljas studiestöd i form av studiepenning eller vuxenstudiepenning, särskilt studietillägg, bostadstillägg, försörjartillägg och landskapsborgen för studielån.

     Cirka hälften av dem som beviljas studiestöd av AMS ansöker också om landskapsborgen för studielån. År 2019 ansökte 45 % av studiestödstagarna om landskapsborgen för studielån, vilket var 1.130 personer. Det månatliga beloppet för studielån med landskapsborgen till studerande som fyllt 18 år är fastställt till 533 euro i 18 § i landskapslagen om studiestöd. Den senaste justeringen av beloppet skedde år 2013, då beloppet höjdes från 360 euro. Landskapsborgen för studielån kan enligt 18 § även beviljas studerande som inte fyllt 18 år. Det månatliga beloppet för landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 252 euro per månad. Beloppet justerades år 2013, då beloppet höjdes från 170 euro. År 2019 ansökte 58 personer under 18 år om landskapsborgen för studielån.

     För studier vid en skola med terminsavgifter kan borgensbeloppet höjas med terminsavgiftens belopp. Studielån med landskapsborgen för studier vid en skola med terminsavgift kan dock sammantaget högst uppgå till 1.258 euro per månad. Även borgensbeloppet för studier vid en skola med terminsavgift justerades år 2013, då maxbeloppet för studielån med landskapsborgen höjdes från 850 euro per månad.

     För studerande som är under 18 år kan ett extra tillägg till studiestödet beviljas enligt 20 § i landskapslagen om studiestöd. Vid prövningen av behovet av extra tillägg beaktas den studerandes föräldrars nettoförvärvs- och kapitalinkomster. Om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 29.000 euro per år beviljas ett extra tillägg om 72 euro per månad. Om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 35.000 euro per år beviljas ett extra tillägg om 48 euro per månad. Om det utöver den studerande finns fler hemmavarande barn som inte fyllt 18 år höjs inkomstgränsen med 3.370 euro per barn.

     Utgående från år 2019 års beskattningsuppgifter var antalet 17-åringar som beviljades det lägre extra tillägget om 48 euro per månad 38 stycken och antalet 17-åringar som beviljades det högre extra tillägget om 72 euro per månad 10 stycken. Beloppen för extra tillägg och föräldrainkomstgränserna är inte knutna till en årlig indexjustering på samma sätt som övriga studiestödsbelopp.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Med beaktande av den rådande ekonomiska situationen till följd av Coronavirusepidemin med förhöjd arbetslöshet kommer antalet personer som ansöker om studiestöd att öka. Samtidigt kommer antalet studerande under 18 år som har föräldrar inom inkomstspannet som berättigar till extra tillägg troligtvis att öka. Dessa studerandes ekonomiska situation behöver stärkas.

     Landskapsregeringen föreslår att beloppet för landskapsborgen för studielån höjs från 533 till 650 euro per månad för studerande över 18 år. För studerande under 18 år föreslås beloppet för landskapsborgen höjas från 252 till 307 euro per månad. Borgensbeloppet för studier vid en skola med terminsavgifter föreslås höjas så att studerande över 18 år med terminsavgifter högst kan få landskapsborgen för ett studielån om totalt 1.534 euro per månad. För en studerande under 18 år med terminsavgifter föreslås lanskapsborgen för studielån högst uppgå till 1.191 euro per månad. Föräldrainkomstgränserna för beloppen för extra tillägg föreslås höjas från 29.000 euro per år till 33.000 euro per år för att berättiga till det högre extra tillägget, som föreslås höjas från 72 till 83 euro per månad. Gällande det lägre extra tillägget föreslår landskapsregeringen att föräldrainkomstgränsen höjs från 35.000 euro per år till 40.000 euro per år, och det lägre extra tillägget föreslås höjas från 48 till 55 euro per månad. Landskapsregeringen föreslår även att föräldrainkomstgränsen ska höjas från 3.370 euro till 3.881 euro per barn om hemmavarande barn under 18 år finns utöver den studerande. Beloppshöjningarna bygger på en beräkning av en kumulerad utebliven indexjustering sedan år 2009 om indexjustering skulle gjorts på samma sätt som för övriga studiestöd. Avsikten är att lagförslaget ska beaktas i landskapsregeringens budget för år 2021 och träda i kraft vid läsårsbytet den 1 augusti 2021.

     Landskapsregeringen har för avsikt att göra en mer genomgripande revidering av landskapslagen om studiestöd. Ett utredningsarbete pågår.

 

3. Förslagets verkningar

 

Gällande förslagets ekonomiska- och förvaltningsmässiga konsekvenser kommer förslaget att innebära en viss ökad arbetsmängd för AMS. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) uppskattar att förslaget gällande höjningen av föräldrainkomstgränserna för det extra tillägget till studiestödet kommer att innebära en årskostnadsökning om 23.000 euro för AMS. Uppskattningen bygger på inkomstuppgifterna för år 2019, då antalet 17-åringar som beviljas det lägre extra tillägget skulle öka från 28 till 66 stycken och antalet 17-åringar som beviljas det högre extra tillägget skulle öka från 10 till 14 stycken. Kostnaden för en årlig indexjustering av det extra tillägget och föräldrainkomstgränserna från och med läsåret 2022/23 beräknas bli marginell eftersom det rör sig om låga stödbelopp och få stödmottagare. Kostnaden för en indexjustering ökar dock årligen eftersom index läggs till tidigare indexjusterat belopp.

     Gällande de ekonomiska verkningarna för studerande över 18 år kommer studielånsskulden till följd av den förslagna höjningen av beloppet för landskapsborgen för studielån från 533 till 650 euro per månad, öka studielånsskulden från ca. 25.000 euro till 30.000 euro för en studerande som studerar fem läsår med studielån. Gällande studerande med tilläggslån för studier vid en skola med terminsavgift är beloppet för studielånet beroende av terminsavgiftens storlek. Högst kan dock studielån med landskapsborgen för studier vid en skola med terminsavgift uppgå till 1.534 euro per månad. År 2019 tog ca. 30 personer tilläggslån för studier vid en skola med terminsavgift.

     Gällande konsekvenser för barn är avsikten att förslaget ska förbättra den ekonomiska situationen för studerande under 18 år med föräldrar med låga inkomster eftersom fler studerande beräknas komma att omfattas av det extra tillägget till studiestödet och då beloppet för det extra tillägget höjs. För studerande under 18 år som studerar med studielån ökar studielånsskulden med ca. 500 euro per läsår till följd av den föreslagna höjningen av beloppet för landskapsborgen för studielån från 252 till 307 euro per månad. År 2019 tog 58 personer under 18 år studielån för studier på gymnasienivå.[1] Majoriteten av dem under 18 år som tog studielån studerade på Åland, medan ett fåtal studerande i Sverige, på fastlandet och enstaka fall i övriga Norden och Europa. Nästan hälften av dem under 18 år som tog studielån bodde på egen hand och fick bostadstillägg.

     Gällande studerande under 18 år som både tog studielån och fick extra tillägg till studiestödet uppgick denna grupp år 2019 till tio personer. I gruppen fanns både studerande som fick bostadstillägg och bodde på egen hand och studerande som bodde hemma.

     I enlighet med regeringsprogrammet 2019-2023 är utbildning grunden till välstånd och utveckling. Genom utbildning får den enskilda människan möjlighet att skapa sig ett gott liv. Målsättningen är att alla ska ha ekonomiska möjligheter att studera. Landskapsregeringen avser att ytterligare analysera den ekonomiska situationen för studerande under 18 år i den utredning som pågår gällande den mer omfattande revideringen av landskapslagen om studiestöd. Landskapsregeringens avsikt är även att göra en uppföljning av hur de föreslagna ändringarna i föräldrainkomstgränserna och stödbeloppen för det extra tillägget till studiestödet faller ut för studerande under 18 år.

     Förslaget har inte några kända konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

 

4. Lagstiftningsbehörighet

 

Den förslagna landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, socialvård, undervisning och studiesociala förmåner. Rättsområdena är att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 13, 14 och 23 punkten i självstyrelselagen.

     Riket har enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Det förevarande lagförslaget syftar till att förverkliga 16 § 2 mom. i grundlagen. I landskapets behörighet ingår med beaktande av nämnda grundlagsbestämmelse bland annat att besluta om villkoren för erhållande av studiestöd och studiesociala förmåner.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag av lagberedningen i samarbete med utbildnings- och kulturavdelningen och AMS. Ärendet har skickats på remiss till Åländska studentlaget vid Åbo Akademi r.f., Åländska studentföreningen i Helsingfors r.f., Åländska studentföreningen i Uppsala, Ålands gymnasium, Ålands Folkhögskola och Rädda Barnen på Åland r.f.. Ålands gymnasium och Ålands Folkhögskola har samrått med elevråden i ärendet.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

6a § Indexjustering av studiestöd. Landskapsregeringen föreslår att det extra tillägget för studerande under 18 år enligt 20 § 2 mom. och föräldrainkomstgränserna enligt 20 § 2 och 3 mom. ska indexjusteras på samma sätt som övriga studiestöd enligt 7 – 16 §§. I enlighet med den föreslagna ikraftträdelsebestämmelsen föreslås att den första indexjusteringen av det extra tillägget och föräldrainkomstgränserna sker läsåret 2022/23.

 

18 § Belopp för studielån med landskapsborgen. Landskapsregeringen föreslår att 1 mom. ändras så att beloppet för landskapsborgen för studielån för studeranden som fyllt 18 år höjs från 533 till 650 euro per månad.

     I 2 mom. föreslår landskapsregeringen att beloppet för landskapsborgen för studielån för studerande som inte fyllt 18 år höjs från 252 till 307 euro per månad.

     I 3 mom. föreslår landskapsregeringen att maxborgensbeloppet för den som studerar vid en skola med terminsavgift höjs, så att den del av studielånet som hänför sig till terminsavgiften höjs från maximalt 725 till maximalt 884 euro per månad. En studerande över 18 år som studerar vid en skola med terminsavgift och som får landskapsborgen för studielån enligt 1 mom. kan således högst få landskapsborgen för ett studielån om 1.534 euro per månad mot 1.258 euro i gällande lag. En studerande under 18 år som studerar vid en skola med terminsavgift och som får landskapsborgen för studielån enligt 2 mom. kan högst få landskapsborgen för ett studielån om 1.191 euro per månad.

 

20 § Extra tillägg för studerande under 18 år. Landskapsregeringen föreslår att 2 mom. ändras så att gränsen för föräldrarnas inkomst för att erhålla extra tillägg höjs. Tillägget föreslås höjas från 72 euro till 83 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 33.000 euro per år, vilket är en höjning från den tidigare inkomstgränsen om 29.000 euro per år. Tillägget föreslås höjas från 48 euro till 55 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 40.000 per år, vilket är en höjning från den tidigare inkomstgränsen om 35.000 euro per år. För deltidsstudier föreslås beloppen höjas från 36 till 42 euro respektive från 24 till 28 euro per månad.

     Landskapsregeringen föreslår att 3 mom. ändras så att inkomstgränsen som avses i 2 mom. höjs från 3.370 euro till 3.881 euro per barn om det ut-över den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år.

 

Ikraftträdande. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft vid läsårsbytet den 1 augusti 2021. Den första indexjusteringen av det extra tillägget enligt 20 § 2 mom. och föräldrainkomstgränserna enligt 20 § 2 och 3 mom. föreslås göras ett år efter att lagändringen med de förhöjda beloppen föreslås träda i kraft, det vill säga läsåret 2022/23.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6a §, 18 §, 20 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2006:71) om studiestöd, av dessa lagrum 6a § sådan den lyder i 2008/66, 18 § sådan den lyder i 2013/16, 20 § 2 mom. sådant det lyder i 2008/36, som följer:

 

6a §

Indexjustering av studiestöd

     Beloppen för studiestöden i 7–16 §§, 20 § 2 mom. och föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. fastställs årligen på basis av föregående års belopp. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med augusti månad och fastställs av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten före utgången av april månad.

 

18 §

Belopp för studielån med landskapsborgen

     Landskapsborgen för studielån till studerande som fyllt 18 år är 650 euro per månad.

     Landskapsborgen för studielån till studerande som inte fyllt 18 år är 307 euro per månad.

     Den som studerar vid en skola med terminsavgifter kan få borgensbeloppet enligt 1 eller 2 mom. höjt med terminsavgiftens belopp, dock högst med 884 euro per månad.

 

20 §

Extra tillägg för studerande under 18 år

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om den studerandes föräldrars sammanlagda inkomster är låga kan den studerande för heltidsstudier erhålla ett extra tillägg. Tillägget uppgår till 83 euro per månad om föräldrarnas sammanlagda inkomst är mindre än 33.000 euro per år och 55 euro per månad om den sammanlagda inkomsten är mindre än 40.000 euro per år. För deltidsstudier är beloppen istället 42 euro respektive 28 euro.

     Om det utöver den studerande finns hemmavarande barn som inte fyllt 18 år ska den inkomstgräns som avses i 2 mom. höjas med 3.881 euro per barn.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

     Indexjusteringen av extra tillägg enligt 20 § 2 mom. och av föräldrainkomstgränserna i 20 § 2 och 3 mom. görs första gången för läsåret 2022/23.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 december 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringen lagförslag nr 12/2020-2021[1] Studerande under 18 år utgjorde således 5 % av den totala gruppen om 1.130 personer som tog studielån med landskapsborgen.