Lagförslag 13/2020-2021 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av tobakslagen
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av tobakslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter 1

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1c § landskapslagen (1978:52) om tobak och relaterade produkter ett nytt 1 mom., varvid nuvarande 1 mom. blir nytt 2 mom., till 5a § 4 mom. nya a och b punkter varvid nuvarande a och b punkter blir nya c och d punkter, till 5a § ett nytt 5 mom., till lagen en ny 5ab § samt till 5ac § ett nytt 2 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1c §

     Nytt 1 mom. varvid nuvarande 1 mom. blir 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1c §

     Tobaksprodukter får säljas endast till parti- eller detaljhandel som av behörig id-utfärdare har fått identifieringskoder enligt artiklarna 15 och 17 i spårbarhetsförordningen samt till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §. Relaterade produkter får säljas endast till detaljhandel som gjort anmälan enligt 1b §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nya a och b punkter, varvid nuvarande a och b punkter blir nya c och d punkter

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 5 mom.

 

 

 

5a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ekonomiska aktörer ska tillse att

     a) de minsta enskilda förpackningar av tobaksprodukter som tillhandahålls på marknaden (styckförpackningar) har en för spårning av dem avsedd id-märkning i enlighet med spårbarhetsförordningen och som har utfärdats av en behörig enhet,

     b) styckförpackningar har en säkerhetsmärkning vilken inte kan manipuleras och som består av synliga, delvis synliga och osynliga äkthetsdetaljer,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Minst en säkerhetsmärknings äkthetsdetalj som avses i 4 mom. a punkten ska tillhandahållas av en tredje part, som är oberoende i förhållande till tobaksindustrin på det sätt som avses i artikel 8.1 säkerhetsmärkningsbeslutet.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

5ab §

     Tillverkare och importörer ska se till att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelser har rätt att av en tredje part som avses i 5a § 5 mom. få de uppgifter som avses i artikel 8.3 i säkerhetsmärkningsbeslutet.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska vidta alla åtgärder som behövs för att kriterierna för oberoende ska uppfyllas om en tredje part som avses i 5a § 5 mom. inte längre uppfyller kraven på oberoende. Sådana åtgärder ska vidtas inom en rimlig tidsperiod, dock senast före utgången av det kalenderår som följer efter det kalenderår då det kom till Ålands miljö- och hälsomyndighets kännedom.

 

 

5ac §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Nytt 2 mom.

 

 

 

5ac §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Varje tillverkare och importör av tobaksprodukter ska hos behörig id-utfärdare ansöka om sådan id-märkning av styckförpackningar som avses i 5a § 4 mom. a punkten samt ska på styckförpackningsnivå kontrollera id-märkningarna.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den