Lagförslag 13/2021-2022 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ändring av tjänstemannalagen
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXT

 

Datum

 

 

2022-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltext till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av tjänstemannalagen

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 10 § 1 mom., 12 § och 34 § tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland samt

     fogas till lagen nya 13a och b §§ en ny 34a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

     Den som valts till tjänst kan före utnämningen anställas på prövotid, om detta är påkallat för att utröna om den som valts till tjänsten förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. Prövotiden är minst tre och högst sex månader. Prövotiden får dock uppgå till högst ett år om tjänstens art eller annan särskild orsak det kräver.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

     Den som valts till tjänst kan före utnämningen anställas på prövotid, om detta är påkallat för att utröna om den som valts till tjänsten förmår fullgöra sina tjänsteåligganden på ett tillfredsställande sätt. Prövotiden är minst tre och högst sex månader.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

12 §

     Tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt från vilken vederbörande har utnämnts eller förflyttats till tjänst, antagits i tjänst på prövotid eller antagits i tjänst såsom interimistisk handhavare av tjänst eller såsom vikarie.

     Som bevis på utnämning eller förflyttning till tjänst utfärdas utnämningsbrev. Som bevis på antagande i tjänst på prövotid, såsom interimistisk handhavare av tjänst eller såsom vikarie ges förordnande.

 

 

 

12 §

     Ett tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt då tjänstemannen utnämns eller förflyttas till en tjänst, antas i en tjänst på prövotid eller i en tjänst som tjänstförrättande eller tillfällig tjänsteman.

     Landskapsregeringen ska så snart som möjligt och helst innan tjänsteutövningen inleds ge tjänstemannen ett bevis över att han eller hon anställts i tjänsteförhållande.

     Som bevis på utnämning eller förflyttning till ordinarie tjänst utfärdas ett utnämningsbrev. Som bevis på anställning som tjänsteman på prövotid, tjänstförrättande tjänsteman eller tillfällig tjänsteman utfärdas ett förordnande.

     Tjänstemannen ska få skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet. Informationen kan ges i utnämningsbrevet eller förordnandet eller på annat sätt.

     Av informationen ska åtminstone framgå

     1) parterna i tjänsteförhållandet,

     2) tjänstemannens tjänstebenämning,

     3) tjänsteförhållandets längd vid ett tjänsteförhållande för viss tid,

     4) grunden för ett tjänsteförhållande för viss tid,

     5) tidpunkten för när tjänsteförhållandet börjar,

     6) grunderna för avlöningen,

     7) placeringsorten för tjänsten eller, om tjänstemannen inte har någon huvudsaklig permanent plats där arbetet utförs, de principer enligt vilka tjänstemannen arbetar på olika arbetsställen eller själv får bestämma var arbetet utförs,

     8) den tillämpade arbetstiden,

     9) sådan utbildning som landskapsregeringen är skyldig att erbjuda,

     10) hur semestern bestäms,

     11) förfarandet vid uppsägning och uppsägningstiden eller grunden för bestämmande av den,

     12) det tjänstekollektivavtal som ska tillämpas på arbetet samt

     13) den försäkringsanstalt där landskapsregeringen har ordnat tjänstemannens pensionsskydd eller försäkrat tjänstemannen mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.

     De uppgifter som avses i 4 mom. 1-8 punkterna ska ges inom sju dagar och de uppgifter som avses i 9-13 punkterna inom en månad från att tjänsteförhållandet inleds. De uppgifter om grunderna för avlöningen som avses i 6 punkten samt de uppgifter som avses i 8–13 punkterna kan ges genom en hänvisning till denna lag eller det tjänstekollektivavtal som tillämpas i tjänsteförhållandet. Om tjänsteförhållandena upprepas behöver informationen inte ges på nytt.

     Information om ändringar i uppgifterna ska ges skriftligt så snart som möjligt, senast när ändringen träder i kraft, om inte ändringen beror på att lagstiftning eller tjänstekollektivavtal ändrats.

 

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

 

13a §

     Utbildning som landskapsregeringen enligt lag eller tjänstekollektivavtal är skyldig att erbjuda tjänstemannen för att tjänstemannen ska kunna utföra det arbete som han eller hon anställts för ska vara kostnadsfri för tjänstemannen. Utbildningen ska räknas som arbetstid och i huvudsak ordnas under ordinarie arbetstid.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

13b §

     Landskapsregeringen ska på begäran av en tjänsteman som i minst sex månader varit anställd på deltid eller viss tid, ge ett motiverat svar om möjligheten att förlänga arbetstiden eller tjänsteförhållandets längd.

     Svaret ska ges skriftligt inom en månad från det att begäran lämnades.

 

 

34 §

     Tjänsteman som på grund av sjukdom eller havandeskap och förlossning beviljats tjänstledighet med lön, är skyldig att iaktta de bestämmelser och anvisningar som utfärdats för sökande av den dag- och moderskapspenning, som [enligt sjukförsäkringslagen (FFS 364/1963)] utbetalas till arbetsgivaren.

     Försummar tjänsteman att iaktta ovan i 1 mom. avsedda bestämmelser och anvisningar, kan under tiden för tjänstledigheten till tjänstemannen utbetald avlöning, till den del den motsvarar dag- eller moderskapspenningen, avdras från följande löneutbetalning eller löneutbetalningar på sätt som stadgas i 26 §.

 

 

 

34 §

     En tjänsteman har rätt till tjänstledighet under en sådan graviditets- eller föräldrapenningsperiod som avses i sjukförsäkringslagen (FFS 1224/2004).

     En tjänsteman som beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom eller graviditet och föräldraskap, är skyldig att följa de bestämmelser och anvisningar som utfärdats för sökande av de sjukdag-, graviditets- och föräldrapenningar som enligt sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

     Om tjänstemannen inte följer de bestämmelser och anvisningar som avses i 2 mom., kan den lön som betalats under tiden för tjänstledigheten dras av från följande löneutbetalning eller löneutbetalningar på det sätt som bestäms i 26 §, till den del den motsvarar dagpenningsförmånen.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

34a §

     En tjänsteman har rätt till tjänstledighet under fem arbetsdagar per år för att erbjuda personligt bistånd eller stöd till en anhörig eller till någon annan närstående som bor i samma hushåll som tjänstemannen, och som till följd av en allvarlig sjukdom eller skada som avsevärt minskat funktionsförmågan behöver sådant betydande bistånd eller stöd som förutsätter tjänstemannens omedelbara närvaro. Tjänstemannen har rätt till motsvarande ledighet också för att delta i terminalvård för en sådan person som avses ovan.

     Med anhörig avses tjänstemannens barn, förälder, make eller sambo och den som lever i registrerat parförhållande med tjänstemannen.

     Tjänstemannen ska så snart som möjligt underrätta landskapsregeringen om ledighet för anhörigvård. På landskapsregeringens begäran ska tjänstemannen lämna en tillförlitlig utredning om orsaken till frånvaron.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

     Bestämmelserna i 10 och 12 §§ omfattar inte tjänsteförhållanden som inletts före lagens ikraftträdande.

     För en tjänsteman som enligt övergångsbestämmelserna till lagen om ändring av sjukförsäkringslagen (28/2022) inte omfattas av den ändrade lagstiftningen ska i 34 § i stället för begreppen graviditets- och föräldrapenning tillämpas begreppen dag- och moderskapspenning.

__________________