Lagförslag 15/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 15/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Erkännande av yrkeskvalifikationer

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ändras för att åtgärda en tidigare brist i genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Gällande lagstiftning. 3

3. Föreslagen ändring. 3

4. Förslagets konsekvenser 4

5. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer (nedan yrkeskvalifikationsdirektivet) finns bestämmelser om hur yrkeskvalifikationer ska erkännas inom EU. Åland har genomfört bestämmelserna inom landskapets lagstiftningsbehörighet genom landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer (nedan erkännandelagen).

     Landskapsregeringen har den 2 december 2019 fått en remiss från utrikesministeriet[1] angående Europeiska kommissionens motiverade yttrande[2] om Finlands bristfälliga genomföring av yrkeskvalifikationsdirektivet. Kommissionen framförde i det motiverade yttrandet att artikel 4.2 i yrkeskvalifikationsdirektivet, i dess lydelse enligt den senaste ändringen genom direktiv 2013/55/EU, genomförts bristfälligt i åländsk lagstiftning. Den påtalade bristen i genomförandet är att den åländska lagstiftningen inte definierar vad som avses vara samma yrke för erkännande av kvalifikationer, nämligen jämförbarhet mellan verksamheter.

     Landskapsregeringen har den 14 januari 2020 i sitt svar till utrikesministeriet konstaterat att landskapsregeringen avser att åtgärda den nuvarande bristen i erkännandelagen genom att utarbeta ett lagförslag som lämnas till lagtinget under våren 2020.

 

2. Gällande lagstiftning

 

Enligt 5 § 1 mom. i erkännandelagen förutsätter ett erkännande av yrkeskvalifikationer att en person har rätt att i sin ursprungsmedlemstat utöva det yrke för vilket personen ansöker om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Med ursprungsmedlemstat avses, enligt 2 § 8 mom. i erkännandelagen, den medlemsstat där en person som har flyttat till Åland har förvärvat sina yrkeskvalifikationer. I 5 § 1 mom. anges även att erkännandet av yrkeskvalifikationer grundar sig på ett kompetensbevis eller ett bevis på formella kvalifikationer eller en uppsättning sådana bevis som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat. I de situationer yrket är reglerat på Åland men inte i sökandens ursprungsmedlemsstat förutsätts det enligt 5 § 2 mom. i erkännandelagen att sökanden utövat yrket på heltid i minst ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren. Sökanden ska även ha ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som visar att sökanden förberetts för att utöva yrket. Om sökanden innehar ett sådant bevis på reglerad utbildning som avses i 5 § 2 mom. uppställs inte yrkeserfarenhet som krav på erkännande av yrkeskvalifikationerna.

 

3. Föreslagen ändring

 

Erkännandet av yrkeskvalifikationerna ska enligt artikel 4.1 i yrkeskvalifikationsdirektivet ge personen möjlighet att i den mottagande medlemsstaten få tillträde till samma yrke som personen är behörig för i sin ursprungsmedlemsstat, på samma villkor som den mottagande medlemsstatens medborgare. Enligt artikel 4.2 anses yrket vara detsamma om det rör sig om jämförbara verksamheter.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 4 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Verkan av erkännande

1. Om den mottagande medlemsstaten erkänner yrkeskvalifikationerna ska detta ge förmånstagaren möjlighet att få tillträde i den medlemsstaten till samma yrke som denne är behörig för i ursprungsmedlemsstaten och att utöva det yrket i den mottagande medlemsstaten på samma villkor som dess medborgare.

2. I detta direktiv skall det yrke som sökanden önskar utöva i den mottagande medlemsstaten vara detsamma som sökanden är behörig för i ursprungsmedlemsstaten om det rör sig om jämförbara verksamheter.

 

 

     Landskapsregeringen föreslår att erkännandelagen ändras så att bristerna i implementeringen korrigeras genom att innehållet i artikel 4.2 genomförs i lagstiftningen

 

4. Förslagets konsekvenser

 

Ändringen av lagstiftningen ändrar inte nuvarande förfarande vid erkännande av yrkeskvalifikationer. Redan nu utgår ett erkännande av yrkeskvalifikationer från att yrket som erkännande ansöks för anses vara samma yrke som sökande är behörig för i ursprungsmedlemsstaten om yrkena till innehållet motsvarar varandra.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning vid utbildnings- och kulturavdelningen och lagberedningen.

 

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

5 § Villkor för erkännande i den generella ordningen. Bestämmelserna i paragrafen omstruktureras i förtydligande syfte.

     Det villkor som regleras i 2 mom. 1 punkten avser de situationer där yrket är reglerat i personens ursprungsmedlemstat medan villkoret i 2 punkten avser de situationer där yrket som personen ansöker om erkännande för på Åland inte är reglerat i personens ursprungsmedlemstat.

 

5a §. Verkan av erkännande. Landskapsregeringen föreslår en ny paragraf med bestämmelser om den verkan ett erkännande av yrkeskvalifikationer har. Av paragrafen framgår den bestämmelse som kommissionen efterlyst, det vill säga att det yrke som sökanden vill utöva är detsamma som sökanden är behörig för i sin ursprungsmedlemsstat, om det rör sig om jämförbara verksamheter.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt

     fogas till lagen en ny 5a §, som följer:

 

5 §

Villkor för erkännande av i den generella ordningen

     Grunden för ett erkännande av yrkeskvalifikationer är ett kompetensbevis eller ett bevis på formella kvalifikationer eller en uppsättning sådana bevis som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat.

     Villkor för erkännande av yrkeskvalifikationer är

     1) att en person i sin ursprungsmedlemsstat har rätt att utöva det yrke för vilket personen ansöker om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer eller

     2) att sökanden på heltid i ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren har utövat sitt yrke i en annan medlemsstat som inte reglerar detta yrke och sökanden har ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som visar att sökande förberetts på att utöva yrket.

     Den yrkeserfarenheten på ett år som avses i 2 mom. krävs inte om de formella kvalifikationer som sökanden har gäller som bevis för en reglerad yrkesutbildning.

     Landskapsregeringen kan avslå en ansökan om erkännande, om sökandens yrkeskvalifikationer är på den nivå som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten medan landskapets lagstiftning kräver den nivå som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten för att yrket ska få utövas.

     Om en persons yrkeskvalifikationer inte uppfyller de gällande yrkeskvalifikationerna för utövande av ett yrke i ursprungsmedlemsstaten ska lagstiftningen om förvärvade rättigheter i sökandens ursprungsmedlemsstat beaktas vid placeringen av yrkeskvalifikationerna på någon av de nivåer som avses i 4 §.

     Erkännande av yrkeskvalifikationer i en annan medlemsstat eller i riket är inte grund för erkännande enligt denna lag annat än i de fall som avses i 1 § 3 mom.

     Om rätten att utöva yrke som näring i landskapet föreskrivs i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

 

5a §

Verkan av erkännande

     Den som fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer har rätt att på Åland utöva det yrke som personen har behörighet för i sin ursprungsmedlemsstat och rätt att utöva yrket på samma villkor som personer som förvärvat yrkeskvalifikationer på Åland.

     Det yrke som sökanden vill utöva är detsamma som sökanden är behörig för i sin ursprungsmedlemsstat, om det rör sig om jämförbara verksamheter.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 2 april 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 15/2019-2020[1] ÅLR 2019/817

[2] 2018/2289, SG-Greffe(2019) D/17460