Lagförslag 15/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Erkännande av yrkeskvalifikationer

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 15/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5 § landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt

     fogas till lagen en ny 5a §, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Villkor för erkännande i den generella ordningen

     Erkännandet av yrkeskvalifikationer grundar sig på ett kompetensbevis eller ett bevis på formella kvalifikationer eller en uppsättning sådana bevis som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat. En förutsättning för erkännande av yrkeskvalifikationer är att en person i sin ursprungsmedlemsstat har rätt att utöva det yrke för vilket han eller hon ansöker om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationerna.

     Erkännande av yrkeskvalifikationer gäller även sökande som på heltid i ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren har utövat sitt yrke i en annan medlemsstat som inte reglerar detta yrke, och sökanden har ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer. Dessa handlingar ska påvisa innehavarens beredskap att utöva yrket i fråga. Yrkeserfarenheten på ett år krävs dock inte, om en reglerad yrkesutbildning fastställs i de bevis på formella kvalifikationer som sökanden har.

 

 

     Landskapsregeringen kan fatta ett negativt beslut om erkännande, om sökandens yrkeskvalifikationer är på den nivå som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten medan landskapets lagstiftning kräver den nivå som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten för att yrket ska få utövas.

     Om en persons yrkeskvalifikationer inte uppfyller de gällande yrkeskvalifikationerna för utövande av ett yrke i ursprungsmedlemsstaten ska lagstiftningen om förvärvade rättigheter i sökandens ursprungsmedlemsstat beaktas vid placeringen av yrkeskvalifikationerna på någon av de nivåer som avses i 4 §.

     Erkännande av yrkeskvalifikationer i en annan medlemsstat eller i riket är inte grund för erkännande enligt denna lag annat än i de fall som avses i 1 § 3 mom.

     Om rätten att utöva yrke som näring i landskapet föreskrivs i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

 

 

 

5 §

Villkor för erkännande i den generella ordningen

     Grunden för ett erkännande av yrkeskvalifikationer är ett kompetensbevis eller ett bevis på formella kvalifikationer eller en uppsättning sådana bevis som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat.

     Villkor för erkännande av yrkeskvalifikationer är

     1) att en person i sin ursprungsmedlemsstat har rätt att utöva det yrke för vilket personen ansöker om ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer eller

     2) att sökanden på heltid i ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren har utövat sitt yrke i en annan medlemsstat som inte reglerar detta yrke och sökanden har ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som visar att sökande förberetts på att utöva yrket.

     Den yrkeserfarenheten på ett år som avses i 2 mom. krävs inte om de formella kvalifikationer som sökanden har gäller som bevis för en reglerad yrkesutbildning.

     Landskapsregeringen kan avslå en ansökan om erkännande, om sökandens yrkeskvalifikationer är på den nivå som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten medan landskapets lagstiftning kräver den nivå som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten för att yrket ska få utövas.

     Om en persons yrkeskvalifikationer inte uppfyller de gällande yrkeskvalifikationerna för utövande av ett yrke i ursprungsmedlemsstaten ska lagstiftningen om förvärvade rättigheter i sökandens ursprungsmedlemsstat beaktas vid placeringen av yrkeskvalifikationerna på någon av de nivåer som avses i 4 §.

     Erkännande av yrkeskvalifikationer i en annan medlemsstat eller i riket är inte grund för erkännande enligt denna lag annat än i de fall som avses i 1 § 3 mom.

     Om rätten att utöva yrke som näring i landskapet föreskrivs i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

 

 

5a §

Verkan av godkännande

 

     Ny paragraf

 

 

 

5a §

Verkan av godkännande

     Den som fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer har rätt att på Åland utöva det yrke som personen har behörighet för i sin ursprungsmedlemsstat och rätt att utöva yrket på samma villkor som personer som förvärvat yrkeskvalifikationer på Åland.

     Det yrke som sökanden vill utöva är detsamma som sökanden är behörig för i sin ursprungsmedlemsstat, om det rör sig om jämförbara verksamheter.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________