Lagförslag 15/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 15/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lastning av fordon i yrkesmässig trafik

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att trafiklagstiftningen ändras med beaktande den Europeiska unionens bestämmelser om högsta tillåtna vikter för fordon. I enlighet med den Europeiska unionens direktiv 96/53/EG, ändrat genom direktiv 2015/719/EU ska medlemsländerna ha anordningar och strukturer för kontroll av om fordon har överskridit den högsta tillåtna vikten.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 4

2. Ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen. 4

3. Ändring av polislagen för Åland. 5

Lagtexter 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen  8

L A N D S K A P S L A G om ändring av polislagen för Åland. 8

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Den Europeiska unionen har bestämmelser om lastning av fordon i rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, nedan vägdirektivet. Vägdirektivet har senast ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/719/EU. I enlighet med artikel 10d i ändringsdirektivet ska medlemsländerna ha anordningar och strukturer för kontroll av om fordon har överskridit den högsta tillåtna vikten. Årligen ska ett lämpligt antal kontroller genomföras. Enligt ändringsdirektivet ska antalet kontroller genomföras "i proportion till det totala antalet fordon som inspekteras varje år på dess territorium".

     I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, nedan vägtrafiklagen, finns främst trafikregler samt regler om krav på fordon och förare när fordon används i trafik. Med stöd av 63 § vägtrafiklagen har antagits landskapsförordningen (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning. I enlighet med förordningen tillämpas med vissa avvikelser som gällande landskapslagstiftning ett antal riksförfattningar. Bestämmelser om fordons och fordonskombinationers vikt när de framförs på väg samt om placering och surrning av last ingår i rikets förordning om användning av fordon på väg (FFS 1257/1992). I Trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last (FFS 940/1982) finns närmare bestämmelser om placering och surrning av last.

     Regelverkets syfte är att främja trafiksäkerhet och begränsa slitage på vägar och vägkonstruktioner. En polisman kan stanna och kontrollera fordon. Kontrollen av vikt kan utföras med hjälp av uppgifter i lastdokument och genom att väga fordon eller fordonskombinationer. Sådana kontroller kan också utföras av fordonsmyndigheten besiktningsmän samt, inom sina verksamhetsområden, av tjänstemän från tullen och gränsbevakningsväsendet. Bestämmelser om kontroll vid trafikövervakning finns i 7 kap. vägtrafiklagen, medan närmare bestämmelser om tekniska vägkontroller finns i landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår i lagstiftningen intas särskilda bestämmelser ägnade att i enlighet med vägdirektivet tydliggöra vem eller vilka som ansvarar för lastning av fordon som används i yrkesmässig godstrafik.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att till vägtrafiklagen fogas bestämmelser om ansvaret för viktövervakningskontroll och rapportering samt en grundläggande bestämmelse om lastning av fordon. Den senare bestämmelsen innebär ingen ändring i sak, utan formulerar gällande rätt samt ansluter dessutom till vad som föreskrivs i såväl svensk som finsk lagstiftning. Se 78-80 §§ Sveriges trafikförordning (SFS 1998:1276) och 87 § rikets vägtrafiklag (FFS 267/1981).

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget är närmast ägnat att tydliggöra kraven på ansvarfull lastning och avseende vem eller vilka som har ansvaret vid yrkesmässig godstrafik. Förslaget innebär inte att nya uppgifter påförs berörda myndigheter. Förslaget bedöms sakna följder för jämställdheten och betydande följder för miljön. Förslaget beaktar ändringsdirektivets krav. Med beaktande av vägars, broars och färjors långsiktiga hållbarhet och kostnaderna för dessas konstruktion och underhåll är det ändamålsenligt att tillse att bestämmelserna om viktbegränsning för fordon inte missbrukas.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

62a § Lastning av fordon. I paragrafen formuleras allmänna och grundläggande krav på placering och säkring av last.

 

62b § Ansvar för lastning av fordon som används i yrkesmässig godstrafik. Bestämmelserna syftar till att tydliggöra ansvaret för lastning vid yrkesmässig godstrafik. Den lagstadgade ansvarighetsregeln ansluter till dess civilrättsliga innebörd.

 

68a § Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken. Ålands polismyndighet får ett huvudansvar för viktövervakningen av fordon och fordonskombinationer på väg. Med det huvudansvar som polisen har för trafikövervakning bedöms det vara den bäst lämpade myndigheten att på väg utföra fordonskontroller, vilka kan utföras i samband med sådana tekniska vägkontroller som avses i 3 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen. Se också 11 § polislagen (2013:87) för Åland. För landskapets skötsel av rapportansvaret till den Europeiska unionen, så bedömer landskapsregeringen dessutom det vara ändamålsenligt att polisen ges ett huvudansvar för att sammanställa information om de kontroller som genomförts.

     Med förslaget beaktas landskapslagen (2018:8) om Fordonsmyndigheten som träder i kraft den 1 maj 2018, och enligt vilken motorfordonsbyrån byter namn till Fordonsmyndigheten.

 

71 § 3 mom. Förhindrande av fordons användning. En polisman ska kunna tillåta att ett fordon, för lossning av överlast eller för att åtgärda felaktig lastning, körs till en plats som polismannen finner lämplig. Detta förutsätter att inget annat väsentligt hinder finns för fordonets färd och att det ur säkerhetsaspekt bedöms vara den tryggaste lösningen.

     I enlighet med 72 § kan ett beslut att tillåta sådan flyttning av ett fordon tas också av en besiktningsman vid Fordonsmyndigheten eller av en annan tjänsteman som av landskapsregeringen förordnats att övervaka trafiken.

 

72 § Andra trafikövervakare. Ändringen i paragrafen är av tekniskt slag. Med förslaget beaktas landskapslagen (2018:8) om Fordonsmyndigheten som träder i kraft den 1 maj 2018, och enligt vilken motorfordonsbyrån byter namn till Fordonsmyndigheten.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Rutinen att sammanställa informationen föreslås gälla från och med kalenderåret 2019, så att informationen ges landskapsregeringen följande år. Landskapsregeringen ska därefter enligt den Europeiska unionens direktiv rapportera för två kalenderår i taget med början år 2023 för åren 2021–2022.

 

2. Ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

3 § 4 mom. Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller. I momentet tydliggörs att den tekniska vägkontroll som polisen genomför enligt landskapslagen om tillämpning av fordonslagen, och som avser kontroll av om fordon uppfyller rikets fordonslags (FFS 1090/2002) kan omfatta sådan fordonskontroll av fordons vikt som avses 68a § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland.

 

3. Ändring av polislagen för Åland

 

2 kap. 11 § 2 mom. Stoppande och flyttning av fordon. Utan ändring i sak föreslås en komplettering av de grunder som finns för polisen att kontrollera fordon.

 


Lagtexter

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 71 § 3 mom. och 72 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland samt

     fogas till lagens 5 kap. nya 62a och 62b §§ samt till 7 kap. en ny 68a §som följer:

 

 

62a §

Lastning av fordon

     Ett fordon ska lastas så att lasten inte kan medföra fara för person, skada egendom, släpa i marken, falla på vägen, damma så att det stör eller orsaka andra jämförbara men eller åstadkomma onödigt buller.

 

62b §

Ansvar för lastning av fordon som används i yrkesmässig godstrafik

     En förare av fordon som används i yrkesmässig godstrafik ska före färd se till att fordonet är lastat i enlighet med bestämmelserna, om det inte på grund av att lastutrymmet är förseglat eller på grund av annan sådan orsak medför en oskälig olägenhet och försening för transportuppdraget. Föraren ska under färd se till att lasten hålls placerad och fastgjord i enlighet med kraven i 62a §.

     Den som har placerat och fastgjort lasten i ett fordon som används i yrkesmässig godstrafik, i en sådan container eller något annat lastutrymme och den som på grund av sin ställning givit anvisningar om placerandet och fastgörandet ansvarar för att lasten är korrekt placerad och fastgjord och även i övrigt uppfyller kraven i 62a §. Den som avses ovan i detta moment är dock inte ansvarig om felet beror på sådana fel eller brister i de uppgifter som avses i 4 mom. som personen i fråga inte rimligen har kunnat upptäcka. Sådant ansvar uppstår inte heller om personen i fråga har deltagit i lastningen endast som medhjälpare. Den som gjort ändringar i fråga om lasten ansvarar för att lasten hålls placerad och fastgjord i enlighet med kraven i 62a §.

     En fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig godstrafik (transportör) ansvarar för att den som lastar godset har korrekta och tillräckliga uppgifter om fordonet. Godsavsändaren och transportens uppdragsgivare ansvarar för att den som lastar godset förfogar över tillräckliga och korrekta uppgifter om det gods som ska transporteras.

     En transportör ansvarar för att det för transporten används ett fordon som är försett med sedvanlig utrustning för surrning av lasten och som även annars med tanke på säkerheten lämpar sig för uppgiften. För en redan lastad släpvagns eller något annat lastutrymmes lämplighet ansvarar dock den som före lastningen har tagit släpvagnen eller något annat lastutrymme i bruk eller avtalat om ibruktagandet.

     Lastaren och transportören vars fordon används i yrkesmässig godstrafik ska se till att anställda som deltar i lastningen och transporten tillräckligt väl känner till de bestämmelser och föreskrifter om lastning som berör deras arbetsuppgifter.

 

68a §

Uppsättande av anordning för viktövervakning i trafiken

     En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen uppsätts av polisen. Ålands polismyndighet ska se till det varje kalenderår genomförs ett lämpligt antal sådana kontroller av vikten på fordon eller fordonskombinationer i trafik. Kontroller kan genomföras vid teknisk vägkontroll som avses i 3 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     I 1 mom. avsedda kontroller kan också genomföras

     1) av en besiktningsman vid fordonsmyndigheten,

     2) för landsvägar och bygdevägar av landskapsregeringen,

     3) för kommunalvägar, gator, torg och andra motsvarande trafikområden av kommunen eller

     4) för andra än i 2 och 3 punkterna avsedda vägar av väghållaren.

     Andra än polisen som genomför kontroller av fordon eller fordonskombinationer ska informera Ålands polismyndighet om sina tillgängliga anordningar för viktövervakning, samt om kontrollerade övervakningsvolymer och överlaster som har konstaterats. Polisen ska på begäran ge handräckning vid genomförande av sådana kontroller som avses i 2 mom. 1–3 punkterna.

     Ålands polismyndighet ska minst årligen före den 1 februari informera landskapsregeringen om det totala antalet kontroller som har genomförts under det föregående kalenderåret, och om det antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.

 

71 §

Förhindrande av fordons användning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Är fordon lastat i strid med bestämmelserna om lastning, kan polisman besluta att överlast ska lossas, felaktig lastning rättas till eller att färden ska avbrytas. I sådana fall kan en polisman tillåta att fordonet för lossning av överlast eller för att åtgärda felaktig lastning körs till en plats som polismannen finner lämplig. En polisman kan även hindra färd med fordon med vilket befordras ett större antal personer än det tillåtna.

 

72 §

Andra trafikövervakare

     Besiktningsman vid Fordonsmyndigheten och tjänsteman som landskapsregeringen förordnat att övervaka trafiken har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som polisman enligt 68-71 §§.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Ålands polismyndighet ska första gången för kalenderåret 2019 informera landskapsregeringen om de i 68a § 4 mom. avsedda uppgifterna om antal överlastade fordon eller fordonskombinationer som har upptäckts.

__________________

 

 


2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 3 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen ett nytt 4 mom. som följer:

 

3 §

Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 68a § vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland finns bestämmelser om viktövervakningen i trafiken, vilken kan genomföras av polisen vid teknisk vägkontroll som avses i denna paragraf.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
polislagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 kap. 11 § 2 mom. polislagen (2013:87) för Åland som följer:

 

 

11 §

Stoppande och flyttning av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland föreskrivs om övervakning av vägtrafik och i luftfartslagen (FFS 1194/2009) om när ett luftfartyg kan beordras att landa. I landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen föreskrivs om tekniska vägkontroller.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 13 mars 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mika Nordberg

 

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 15/2017-2018