Lagförslag 16/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 16/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avlägsnandet av dubbel straffbarhet vid trafikbrott

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ett tillägg görs till bestämmelserna om ordningsbot i trafikbrottslagen för landskapet Åland så att man avstår från att förelägga ordningsbot när en straffbar gärning också kan leda till en administrativ sanktion i form av en tilläggsskatt till fordonsskatten. Syftet med lagförslaget är att förhindra situationer där en person påförs straff för samma gärning två gånger, vilket bryter mot den allmänna rättsprincipen ne bis in idem, förbud mot dubbel straffbarhet. Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 5

4. Lagstiftningsbehörigheten. 5

5. Beredning av ärendet 5

Detaljmotivering. 5

Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G  om ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet Åland  7

Parallelltexter 8

 


 

 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I riket har lagstiftningen ändrats så att man avstår från straffrättsliga åtgärder när en straffbar gärning också kan leda till en administrativ sanktion i form av tilläggsskatt till fordonsskatten. Tilläggsskatten blir således den enda sanktionen för gärningen. Ändringen grundar sig på den allmänna rättsprincipen ne bis in idem, att en person för samma gärning inte kan påföras straff två gånger. Denna rättsprincip återfinns i artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet till den europeiska människorättskonventionen, artikel 14.7 i internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 50 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, samt i grundlagen 21 § 2 mom. som uppställer krav på att garantier för en rättvis rättegång ska tryggas genom lag. Enligt Europeiska människorättsdomstolens avgörandepraxis tillämpas förbudet inte enbart på det straffrättsliga området, utan även på administrativa påföljder med karaktären av straff, om det gäller en gärning som också kan leda till en straffrättslig påföljd.

     Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade i årsboksbeslutet HFD:2015:186 att förbud mot dubbel bestraffning gällde då ett fordon belagt med användningsförbud både medfört en straffrättslig påföljd och en administrativ påföljd i form av en tilläggsskatt för en person. HFD konstaterade att inte både ett straffrättsligt förfarande och en tilläggsskatt kunde tillämpas på samma svarande med anledning av samma gärning. Tilläggsskatten enligt fordonsskattelagen sågs som en straffrättsligt administrativ sanktion som berörs av förbudet ned bis in idem. Eftersom svaranden i strafforderförfarande redan hade dömts till straff för samma gärning avlyftes HFD den tilläggsskatt till fordonsskatten som svaranden påförts.

     För att åtgärda de situationer där dubbel straffbarhet uppkommit har straffbestämmelserna i fordonsskattelagen (FFS 1281/2003), bränsleavgiftslagen (FFS 1280/2003) och fordonslagen (FFS 1090/2002) ändrats så att inget straff påförs för användningen av ett fordon som belagts med användningsförbud eller körförbud, underlåtelse att göra registeranmälan, missbruk av provnummerskyltar och förflyttningstillstånd, eller framförandet av fordon med obetald bränsleavgift, om en tilläggsskatt enligt fordonsskattelagen kan påföras som en administrativ sanktion för samma gärning. Lagändringarna trädde i kraft den 1 december 2017.

     För att undvika situationer där dubbel straffbarhet kan uppkomma där tilläggsskatt kan åläggas enligt fordonsskattelagen och ordningsbot enligt den åländska trafikbrottslagen, bör ändring göras även i den åländska lagstiftningen så att tilläggsskatt alltid påförs istället för straff.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Av de lagändringar som trätt i kraft på rikssidan gäller ändringarna i fordonskattelagen och bränsleavgiftslagen även på Åland eftersom dessa lagändringar skett på rättsområden vilka är riksbehörighet. Även ändringarna i fordonslagen har trätt i kraft automatiskt på Åland i och med att fordonslagen är tillämplig även på Åland med vissa undantag med stöd av landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen. Däremot finns det skäl att förtydliga bestämmelserna i trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland där straffbestämmelserna finns beträffande brott i trafiken på Åland.

     I 20 § landskapslag (1993:19) om besiktning och registrering av fordon finns bestämmelser om vilka fordon som ska vara registrerade i det elektroniska fordonsregistret för att få brukas på allmän väg, och i 31 § 2 mom. finns ett stadgande om att ett registrerat fordon endast får användas om det är försett med registreringsskyltar. Om fordonet i samband med registreringen inte är godkänt för trafik ställs det av enligt 25 § 2 mom. Den som tillfälligt vill ta sitt fordon ur bruk kan enligt 30a § göra en anmälan om detta till motorfordonsbyrån. Ett avställt fordon får inte brukas på väg.

     Gällande tillfällig användning i trafik av fordon som inte är registrerade eller avställda finns bestämmelser i 34 och 35 §§. Företag som tillverkar, säljer, utrustar eller reparerar fordon kan av motorfordonsbyrån få tillstånd att använda provnummerskyltar, varvid ett fordon som inte är registrerat i landskapet eller avställt tillfälligt får användas i trafik även om de inte är registrerade. Missbrukas provnummerskyltarna kan motorfordonsbyrån återkalla rätten att använda dem. Om provnummerskyltarna används i strid med tillståndet kan det vara fråga om användning av ett avställt eller oregistrerat fordon.

     Den som bryter mot bestämmelserna i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon ska enligt 47 § dömas till straff enligt det som föreskrivs i trafikbrottslagen för landskapet Åland. I dagsläget straffbeläggs i 17 § föraren till ett obesiktigat eller oregistrerat fordon med en ordningsbot om 70 euro. Däremot finns inte något straffstadgande om användning av ett avställt fordon. Ett tillägg till trafikbrottslagen föreslås där även denna gärning straffbeläggs med en ordningsbot om 70 euro.

     I ovanstående situationer där 17 § i trafikbrottslagen är tillämplig, och där 17 § trafikbrottslagen föreslås omfatta även avställda fordon, kan även tilläggsskatt enligt 47 a § fordonsskattelagen uppbäras. Enligt 47 a § i fordonsskattelagen uppbärs en tilläggsskatt för fordon som inte är registrerade och för avställda fordon som används i trafik. Tilläggsskatten påförs den som är skattskyldig för fordonet; fordonets ägare eller innehavare. För att undvika situationer där dubbel straffbarhet uppkommer föreslås ett tillägg till 17 § i trafikbrottslagen där det framkommer att åtals-och påföljdseftergift ska göras om tilläggsskatt enligt 47 a § fordonsskattelagen kan påföras för samma gärning. Vilka fordon som är skattepliktiga fastslås i 4 § 1 mom. i fordonsskattelagen; fordonsskatt ska betalas för fordon i kategorierna M och N som är införda i fordonsregistret. I 10 § fordonslagen, tillämplig på Åland med stöd av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen, framkommer att fordon i kategori M och N är olika kategorier av bilar (personbil, buss, paketbil, lastbil). Av 12 § i fordonsskattelagen framkommer att t.ex. bussar är befriade från fordonsskatt. Eftergiften gällande ordningsbot för användning av oregistrerade eller avställda fordon gäller således inte fordon som inte är fordonsskattepliktiga såsom t.ex. motorcyklar och bussar.

     Även om det i vissa fall kan vara olika subjekt som utför gärningen att framföra ett oregistrerat fordon, antingen den fordonsskatteskyldige (bilens ägare eller innehavare) eller en annan förare, vilket i teorin medför att två olika personer kan ställas till svars för den oregistrerade bilen (bilens förare åläggs en ordningsbot enligt 17 § trafikbrottslagen och bilens innehavare eller ägare åläggs att betala tilläggsskatt enligt 47 a § fordonsskattelagen), och som innebär att förbudet om dubbel straffbarhet inte i sig är tillämpligt, så är syftet med den uppdaterade lagstiftningen enligt RP 81/2017 rd, s. 8 att ansvaret ska påföras den person som bär det huvudsakliga ansvaret för att skatterna blir betalda. Om någon annan än den skattskyldige varit förare ska således inte heller föraren bötfällas enligt 17 § trafikbrottslagen. Det kan anses ändamålsenligt att bara den blir straffad som är ansvarig för brister som hänför sig till fordonet.

     För att säkerställa att fordonsskatten uppbärs på ett effektivt sätt och förhindra att avställda fordon eller fordon för vilka skatten inte är betald används i trafik är det av vikt att Ålands polismyndighet anmäler de ärenden där fordonsskatt ska betalas till Statens ämbetsverk på Åland om fordon i kategori M eller N upptäcks i samband med trafikövervakning.

 

3. Förslagets verkningar

 

Lagförslaget har inte några kända konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män, barn eller för miljön. Ålands polismyndighets arbete torde inte utökas till följd av lagändringen, som innebär att Ålands polismyndighet i vissa fall då oregistrerade fordon upptäcks i trafikkontroller istället för att utfärda ordningsbot ska kontakta Statens Ämbetsverk på Åland. Ålands polismyndighet handlägger årligen ett fåtal ärenden gällande ordningsbot för oregistrerade fordon. Intäkten för ordningsböter tillfaller inte landskapet Åland, varvid inte någon intäktsminskning kommer att uppstå för Ålands del.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har lagstiftningsbehörighet gällande vägtrafik enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen samt beläggandet av straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets behörighetsområde enligt 18 § 25 punkten i självstyrelselagen. Riket har enligt 27 § 36 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet på området skatter och avgifter, med undantag för landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings-och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet och de åländska kommunerna tillkommande skatter, 18 § 5 punkten självstyrelselagen. Enligt 27 § 22 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om straffrätt med undantag av vad som stadgas i 18 § 25 punkten. Högsta domstolen konstaterade i utlåtande 23.12.2015 (OH 2015/212) att rikets behörighet i fråga om straffrätt omfattar straffrättens allmänna del. Till straffrättens allmänna del hör bland annat brottsbegreppet och påföljderna. I detaljmotiven till 18 § 25 punkten i propositionen till självstyrelselagen konstateras att landskapet har behörighet att ”bestämma om beläggande med allmänna och särskilda straff som avses i strafflagen samt om straffets storlek.” Motiven fortsätter dock med konstaterandet att landskapet är ”bundet av de allmänna stadganden i strafflagen som för närvarande finns i 1-8 kap.” (RP 73/1990 rd s. 69 f.).

 

5. Beredning av ärendet

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid Ålands landskapsregerings lagberedning.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

12 § Rapport-, åtals- och påföljdseftergift. Landskapsregeringen föreslår att paragrafen kompletteras med ett nytt moment med en informativ hänvisning till bestämmelsen i 17 § om påföljdseftergift i de situationer som tilläggsskatt enligt 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras.

 

17 § Användning av obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon. Paragrafen föreslås kompletteras med att även användning av ett avställt fordon medför en ordningsbot om 70 euro för föraren. Paragrafen föreslås även kompletteras med ett nytt moment som tydliggör att åtals-och påföljdseftergift ska göras om tilläggsskatt enligt 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras för samma gärning. Däremot ska polismyndigheten då fall av användning oregistrerade fordon påträffas anmäla detta till Statens ämbetsverk på Åland för att möjliggöra att tilläggsskatt påförs i ärendet. Om någon annan än den bilskattskyldige (bilens ägare eller innehavare) varit den som framfört fordonet ska inte heller föraren bötfällas enligt 17 § trafikbrottslagen.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 och 17 §§ trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 17 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2017/65 samt

     fogas till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

12 §

Rapport-, åtals- och påföljdseftergift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om påföljdseftergift för användning av oregistrerat eller avställt fordon i de fall tilläggsskatt enligt 47 a § i fordonsskattelagen (FFS 1281/2003) kan påföras gärningen finns i 17 § 2 mom.

 

17 §

Användning av obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon

     För användning av ett obesiktigat, oregistrerat eller avställt fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 70 euro.

     Om tilläggsskatt enligt 47 a § i fordonsskattelagen kan påföras gärningen ska eftergift ske i fråga om anmälan, åtal och straff för samma gärning. Ålands polismyndighet ska då göra en anmälan om användningen av fordonet till Statens Ämbetsverk på Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 5 mars 2018

 

 

L a n t r å d

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mika Nordberg

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 16/2017-2018