Lagförslag 16/2021-2022

Tillhör ärendet: Ursprungsgarantier för energi
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 16/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ursprungsgarantier för energi

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi. Lagstiftningen rör i grunden främjande av energi från förnybara energikällor. Denna rikslag föreslås bli tillämplig på Åland utom i de delar som rör spillvärme och spillkyla.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Problem.. 3

3. Överväganden och förslag. 4

4. Förslagets konsekvenser 5

Detaljmotivering. 6

1. Landskapslagen om ursprungsgaranti för energi 6

2. Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet 6

Lagtexter 7

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen ursprungsgaranti för energi 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet 8

BILAGA 1 – rikslag om ursprungsgarantier för energi 9

Lag om ursprungsgarantier för energi (FFS 1050/2021) 9

BILAGA 2 – utkast till landskapsförordning. 24

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi 24

Statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi (FFS 1081/2021) 25

Parallelltexter 29

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Den Europeiska unionen har som mål att andelen energi från förnybara energikällor ska vara minst 32 procent år 2030. Detta har fastställts i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, nedan kallat RED II-direktivet efter engelskans Renewable Energy Directive. För detta förelades medlemsländerna anpassade mål av andel energi från förnybara energikällor. Biodrivbränslen ska dessutom uppfylla hållbarhetskriterier och kriterier för minskning av växthusgasutsläpp, samt ska varje medlemsland fastställa en skyldighet för drivmedelsleverantörer att säkerställa att andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen inom transportsektorn är minst 14 procent senast år 2030. Hållbarhetskriterierna syftar till att säkerställa att biobränslen faktiskt är hållbara (jfr art.29 i RED II-direktivet). De bränslen som når den åländska marknaden har införts från Finland, där den nödvändiga inblandningen av minst 14 procent förnybar energi sker.

     Den landskapslagstiftning som närmast berörs av RED II-regelverket har i allt väsentligt genomförts med blankettlagstiftning, som framgår av följande tabell.

 

landskapslag

rikslag

LL (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung

 

L om certifiering och angivande av elens ursprung (FFS 1129/2003)

 

LL (2011:111) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

 

L om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (FFS 446/2007)

 

LL (2017:73) om tillämpning av Åland av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen

 

L om distribution av alternativa trafikbränslen (FFS 478/2017)

 

LL (2018:41) om tillämpning på Åland av rikslagstiftning om biodrivmedel och flytande biobränsle samt om minskning av växthusgasutsläpp från vissa drivmedel

 

L om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (FFS 393/2013)

 

L om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel (FFS 170/2018)

 

 

     Medlemsstaterna ska enligt RED II-direktivet senast den 30 juni 2021 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

 

2. Problem

 

Som framgår av tabellen i avsnitt 1 ovan är rikslagarna genomförda med blankettlagstiftning - med ändamålsenliga avvikelser. De ändringar som RED II-direktivet medfört i rikslagstiftningen träder, i enlighet med landskapslagarna, automatiskt i kraft samtidigt som de träder i kraft i riket. Landskapsregeringen konstaterar att ändringar som gjorts i dessa rikslagar till följd av RED II-direktivet med ett enda undantag är ändamålsenliga, och därför inte förutsätter någon ändring eller avvikelse i landskapslag. Undantaget är rikslagen om certifiering och angivande av elens ursprung, som sedan den 3 december 2021 har ersatts av rikslagen om ursprungsgarantier för energi (FFS 1050/2021). Den senare lagen kallas nedan rikslagen eller ursprungsgarantilagen.

     Den nya ursprungsgarantilagen är ägnad att förbättra kunders möjligheter att påverka ursprunget för den energi man köper. Rikslagen utvidgas att förutom el också omfatta gas och väte samt värme samt kyla. Ursprungsgaranti kan dessutom beviljas för spillvärme och spillkyla. Enligt regelverket är utfärdare och registerförare för ursprungsgarantier för

-    elektricitet Fingrid Oy såsom systemansvarig stamnätsinnehavare,

-    naturgas och vätgas den naturgassystemansvariga överföringsnätsinnehavaren Gasgrid Finland Oy samt för

-    värme och kyla rikets Energimyndighet.

     Enligt artikel 19.6 i RED II-direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att krav på ursprungsgarantier är förenliga med standarden CEN – EN 16325. Det är en europeisk standard som fastställer tekniska krav och bidrar till att underlätta standardiseringsprocessen för ursprungsgarantier. Det går att med stöd av standarden European Energy Certificate System (EECS) överföra nationellt godkända ursprungsgarantier mellan EECS-anslutna länder. De EECS-anslutna länderna är för närvarande 16 EU-medlemsländer samt Norge, Island och Schweiz. I Finland är Finextra Oy medlem i Association of Issuing Bodies (AIB), som är den organisation som ansvarar för EECS-standarden.

     Den Europeiska unionens medlemsländer ska enligt artikel 16 i RED II-direktivet inrätta eller utse en eller flera kontaktpunkter. Dessa kontaktpunkter ska ge vägledning och underlätta för sökande att finna de ansöknings- och tillståndsförfaranden som krävs för att uppföra en anläggning för produktion av energi från förnybara energikällor.

 

3. Överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi. Denna nya rikslag föreslås bli tillämplig på Åland utom i de avseenden som rör spillvärme och spillkyla. I rikslagen finns hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen som har följande motsvarigheter i landskapslagstiftningen.

 

landskapslag

rikslag

LL (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden

 

elmarknadsL (FFS 588/2013)

 

förvaltningsL (2008:9) för landskapet Åland

 

förvaltningsL (FFS 434/2003)

 

LL (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen

 

vitesL (FFS 1113/1990)

 

LL (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

L om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992)

 

 

     Energi från vätgas och naturgas omfattas av RED II-direktivet och ingår i detta förslag, trots att de i landskapet inte är praktiskt användbara, med känd teknik samt med beaktande av landskapets geografiska, demografiska och andra särskilda förhållanden. I fråga om spillvärme och spillkyla förutsätts inte att medlemsländerna inför ett system med ursprungsgarantier, så som enligt rikslagen. Då landskapet saknar sådana storskaliga verksamheter som kan motivera ursprungsgarantier för spillvärme och spillkyla så föreslår landskapsregeringen att de inte ska omfattas av landskapslagstiftningen.

     Landskapsregeringens ser det som ändamålsenligt att finna samverkanslösningar med berörda riksmyndigheter, och så få ett gemensamt system för ursprungsgarantier och registrering.

     På Ålands landskapsregerings hemsida skapas som kontaktpunkt en sida med uppgifter om förfaranden som kan bli aktuella, till vägledning för dem som vill uppföra en anläggning för produktion av energi från förnybara energikällor. I första hand berörs olika tillståndsförfaranden, som bygglov, miljötillstånd och elnätstillstånd. Också annan information kan ges, särskilt i frågor som rör kultur- och naturvård.

     Detta lagförslag har beretts i samverkan mellan Ålands landskapsregerings lagberedning och infrastrukturavdelning. Under beredningen har företrädare för den systemansvariga stamnätsinnehavaren medverkat.

 

4. Förslagets konsekvenser

 

Landskapslagen bedöms inte få direkt verkan för jämställdheten. Den bedöms kunna få betydelse för miljön genom att stärka kunders möjligheter att välja miljövänliga alternativ. Systemets miljöfrämjande verkan förutsätter således en större efterfrågan på förnybar icke-fossil energi.

     På Åland finns få producenter och distributörer av energi som berörs av systemet med ursprungsgarantier för energi. För att ingå i systemet ska de verifiera produktionssättet, för vilket ett bedömningsorgan ska anlitas. I riket finns bedömningsorgan vilka har godkänts för uppgiften av energimyndigheten, de avses bli godkända för uppgiften också i landskapet. Efter ett sådant godkännande krävs genomförda bedömningar minst vart femte år för att upprätthålla statusen för produktion av förnybar energi. Utöver detta betalar företagen också en avgift till den utfärdande myndigheten för att få ursprungsgarantin. Ursprungsgarantier är kommersiellt intressant för vindkraftsproducenter, även med de kostnader det medför för dem att ingå i systemet.

     På myndighetsnivå förutsätter regelverket skapandet och upprätthållandet av ett elektroniskt system för ursprungsgarantier, vilket är förenat med kostnader. Det kan dock i viss utsträckning finansieras genom avgifter för utfärdande av ursprungsgarantier. I systemet ska dessutom bokföras garantier som återkallas. I riket berörda myndigheter har sådana fungerande system, till stöd också för de rapporter som sammanställs till unionen om andelen förnybar energi av den slutliga energianvändningen. I Finlands rapport ska uppgifter om Ålands användning av förnybar energi ingå. Landskapsregeringen konstaterar att det är ändamålsenligt att få en samverkan mellan Ålands energimyndighet och de berörda myndigheterna i riket gällande administrationen för detta.

     Med en ökad produktion och efterfrågan på ursprungsgarantier för energi följer ett ökat tillsynsansvar för Ålands energimyndighet. Som systemansvarig stamnätsinnehavare får Kraftnät Åland Ab registeransvar för el, men kan handha det i samverkan med Fingrid Oy. I övriga fall blir Ålands energimyndighet i grunden den myndighet som utfärdar ursprungsgarantier. Landskapsregeringen avser att samverka med riket så att registeransvaret fördelas på i riket behöriga myndigheter, så som visas i följande tabell.

 


 

 

energislag

register Åland

register Finland

elektricitet

Kraftnät Åland Ab

Fingrid Oy

naturgas och vätgas

Ålands energimyndighet

Gasgrid Finland Oy

värme och kyla

Ålands energimyndighet

Energimyndigheten

 

     Fingrid Oy har till sitt helägda dotterbolag Finextra Oy överlåtit ansvar för lagstadgade uppgifter inklusive frågor som rör ursprungsgarantier för el. Landskapsregeringen bedömer att det endast är registeransvar och utsläppsgarantier för el som inom överskådlig tid kommer att beröra Åland.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslagen om ursprungsgaranti för energi

 

1 § Inledande bestämmelse. Landskapslagens tillämpningsområde följer rikslagen med vissa avvikelser, som redogjorts för ovan i avsnitt 3.

 

2 § Förvaltning. Enligt landskapslagen skulle Ålands energimyndighet ansvara för de förvaltningsuppgifter som föreskrivs i lagen om inget annat föreskrivs. Kraftnät Åland Ab föreslås såsom systemansvariga stamnätsinnehavare vara registerförare för ursprungsgarantier för el, detta sköts praktiskt i samverkan med Fingrid Oy och bolagets dotterbolag Finextra Oy. Ålands energimyndighet får ansvar för de återstående ursprungsgarantiregistren, vilka avser naturgas, vätgas samt värme och kyla. Landskapsregeringen avser att grundläggande uppgifter rörande ursprungsgarantier och registrering ska skötas i samverkan med berörda riksmyndigheter.

 

3 § Avvikelse från rikslagens tillämpningsområde. Så som redogjorts för i avsnitt 3 ovan skulle rikslagens bestämmelser om spillvärme och spillkyla inte vara tillämpliga på Åland.

 

4 § Ändringssökande. Bestämmelserna om ändringssökande beaktar bestämmelserna om detta i 25 § självstyrelselagen.

 

5 § Landskapsförordning. Landskapsregeringen avser att med en landskapsförordning om det göra statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi (FFS 1081/2021) tillämplig med ändamålsenliga avvikelser.

 

6 § Ikraftträdande. Landskapsregeringen avser att göra landskapslagen tillämplig snarast efter det att inget hinder har konstaterats för det i lagstiftningskontrollen, och de ändamålsenliga lösningarna finns för skötseln av ursprungsgarantisystemet.

 

2. Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

1 § 2 mom. 1 punkt Uppgifter. I gällande punkt föreskrivs att Ålands energimyndighet sköter uppgifter som avses i landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung. Med den föreslagna ändringen kommer punkten i stället att hänvisa till uppgifter enligt den i denna lag avsedda landskapslagen om ursprungsgaranti för energi. Landskapslagen avses träda i kraft samtidigt med landskapslagen om ursprungsgaranti för energi.

 


Lagtexter

 

Landskapsregeringen föreslår att följande landskapslagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen ursprungsgaranti för energi

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Lagen om ursprungsgarantier för energi (FFS 1050/2021), nedan kallad rikslagen, ska tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändring av rikslagen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer bestämmelserna i denna lag.

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på energimyndigheten ska i landskapet skötas av Ålands energimyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

     Registerförare för ursprungsgarantier för el som avses i 5 kap. rikslagen är den med stöd av landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om elmarknaden systemansvariga stamnätsinnehavaren.

     Hänvisningar i rikslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

     Ett i riket godkänt bedömningsorgan är behörigt bedömningsorgan i landskapet Åland.

     Särskilda bestämmelser om Ålands energimyndighet finns i landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet.

 

3 §

Avvikelse från rikslagens tillämpningsområde

     Med avvikelse från bestämmelserna i 1 § rikslagen gäller denna landskapslag inte bestämmelser om spillkyla och spillvärme.

 

4 §

Ändringssökande

     Ändring i beslut som fattats med stöd av denna landskapslag kan sökas enligt de bestämmelser som avses i rikslagen, dock så att ändring i beslut som Ålands energimyndighet fattat söks hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

5 §

Landskapsförordning

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de avvikelser som landskapsregeringen föreskriver.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den …

     Genom ikraftträdande av denna landskapslag upphävs landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. 1 punkt landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet som följer:

 

 

1 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter samt beslutar i de ärenden som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden. Om inte annat särskilt stadgas är Ålands energimyndighet dessutom den myndighet som sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i

     1) landskapslagen (-- : --) om ursprungsgarantier för energi,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna landskapslag träder i kraft den …

 

 

Mariehamn den 28 april 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Alfons Röblom

 

 


 

 

BILAGA 1 – rikslag om ursprungsgarantier för energi

 

 

Lag
om ursprungsgarantier för energi
(FFS 1050/2021)

 

Helsingfors den 3 december 2021

 

     I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Denna lag innehåller bestämmelser om ursprungsgarantier för el, gas, väte, värme och kyla samt om certifiering av ursprunget för energi genom ursprungsgarantier. Denna lag innehåller dessutom bestämmelser om angivande av ursprunget för el.

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) ursprungsgaranti ett elektroniskt dokument som utgör bevis för att en viss andel eller mängd energi har producerats med förnybara energikällor, kärnkraft eller högeffektiv kraftvärme eller av spillvärme eller spillkyla,

     2) förnybara energikällor energi från förnybara, icke-fossila energikällor, dvs. vindenergi, solenergi, geotermisk energi, omgivningsenergi, tidvattensenergi, vågenergi och annan havsenergi, vattenkraft samt biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogas,

     3) förnybar gas biogas och gas som produceras med förnybara energikällor, med undantag för väte,

     4) el som producerats med förnybara energikällor el som producerats i kraftverk där enbart förnybara energikällor används samt den andel av elen som producerats med förnybara energikällor i kraftverk där både förnybara och andra energikällor används,

     5) värme och kyla som producerats med förnybara energikällor värme och kyla som producerats i energiproduktionsanläggningar där enbart förnybara energikällor används samt den andel av värmen och kylan som producerats med förnybara energikällor i energiproduktionsanläggningar där både förnybara och andra energikällor används,

     6) spillvärme oundviklig värme som genereras som biprodukt i industrianläggningar eller anläggningar för kraftproduktion, eller inom tjänstesektorn, och som förflyktigas oanvänd i luft eller vatten om det inte finns tillgång till ett fjärrvärme- eller fjärrkylsystem, detta om en kraftvärmeprocess har använts eller kommer att användas eller om kraftvärmeproduktion inte är möjlig,

     7) spillkyla oundviklig kyla som genereras som biprodukt i industrianläggningar eller anläggningar för kraftproduktion, eller inom tjänstesektorn, och som förflyktigas oanvänd i luft eller vatten om det inte finns tillgång till ett fjärrvärme- eller fjärrkylsystem, detta om en kraftvärmeprocess har använts eller kommer att användas eller om kraftvärmeproduktion inte är möjlig,

     8) kraftvärme samtidig framställning i en och samma process av värmeenergi och elenergi eller mekanisk energi,

     9) högeffektiv kraftvärme kraftvärme som uppfyller kriterierna enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,

     10) el som producerats med högeffektiv kraftvärme sådan el som framställts i en process i samband med produktion av nyttiggjord värme och som beräknats i enlighet med de metoder som anges i bilaga I till det i punkt 9 nämnda direktivet,

     11) apparater för egen förbrukning sådana anordningar och aggregat som behövs i ett kraftverk för att producera el eller el och värme och för att upprätthålla produktionsberedskapen, eller för att undanröja eller minska de miljöolägenheter som kraftverket orsakar, och om vilka det föreskrivs i bestämmelser som utfärdats med stöd av 2 § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (FFS 1260/1996),

     12) värme för eget bruk värme som endast används för en sådan anläggnings behov som producerar värme och el eller endast värme, såsom uppvärmning av byggnader relaterade till värmeproduktion, föruppvärmning av en produktionsanläggning, behandling, torkning och uppvärmning av bränsle, för annan värmeproduktion och upprätthållande av produktionsberedskap samt produktionsanläggningens värmesvinn,

     13) residualmix för el medlemsstatens totala årliga energimix vid elproduktionen, med undantag för den del som omfattas av annullerade ursprungsgarantier,

     14) elförbrukare slutförbrukare av el samt fysiska eller juridiska personer som levererar el endast till andra bolag inom samma koncern eller inom en fastighet eller därmed jämförbar fastighetsgrupp via ett internt nät,

     15) slutförbrukare av el en kund som köper el för eget bruk,

     16) gasförbrukare slutförbrukare av gas samt fysiska eller juridiska personer som levererar gas endast till andra bolag inom samma koncern eller inom en fastighet eller därmed jämförbar fastighetsgrupp via ett internt nät,

     17) väteförbrukare en kund som köper väte för eget bruk samt fysiska eller juridiska personer som levererar väte endast till andra bolag inom samma koncern eller inom en fastighet eller därmed jämförbar fastighetsgrupp via ett internt nät,

     18) förbrukare av värme och kyla en slutförbrukare av värme och kyla samt en slutkund av värme och kyla,

     19) energiförsäljare leverantör av el, gas, väte, värme och kyla,

     20) bedömningsorgan en av tillsynsmyndigheten godkänd sammanslutning som är verksam inom EES-området och uppfyller kraven för bedömningsorgan enligt 25 § 1 mom.

 

3 §

Ursprungsgarantier för energi

     Registerföraren för det ursprungsgarantiregister för el som avses i 21 § 1 mom. får bevilja ursprungsgarantier för el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft samt för el som producerats med högeffektiv kraftvärme. Om elen produceras med högeffektiv kraftvärme genom användning av förnybara energikällor beviljar registerföraren för ursprungsgarantiregistret för el för den producerade elen endast ursprungsgaranti för förnybar el. Ursprungsgaranti för el får inte beviljas för energi som förbrukas i kraftverkets apparater för egen förbrukning.

     Registerföraren för det ursprungsgarantiregister för gas som avses i 21 § 2 mom. får bevilja ursprungsgaranti för förnybar gas. Ursprungsgaranti för gas får inte beviljas för förnybar gas som förbrukas i produktionsprocessen av förnybar gas.

     Registerföraren för det ursprungsgarantiregister för väte som avses i 21 § 3 mom. får bevilja ursprungsgaranti för väte som producerats med förnybara energikällor.

     Registerföraren för det ursprungsgarantiregister för värme och kyla som avses i 21 § 4 mom. får bevilja ursprungsgaranti för värme och kyla som producerats med förnybara energikällor. Registerföraren för ursprungsgarantiregistret för värme och kyla får dessutom bevilja ursprungsgaranti för spillvärme och spillkyla. Ursprungsgarantier för värme och kyla får inte beviljas för värme för eget bruk.

 

4 §

Uppgifter i en ursprungsgaranti

     En ursprungsgaranti ska innehålla information om produktionssätt och energikällor samt ett omnämnande av produktionstidpunkt och produktionsplats för den energi som beviljats ursprungsgaranti. En ursprungsgaranti som beviljats för el som producerats med högeffektiv kraftvärme genom användning av förnybara energikällor ska dessutom ange användning av högeffektiv kraftvärme.

     Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i en ursprungsgaranti får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

5 §

Standardenhet och giltighetstid för ursprungsgarantier

     Den standardenhet som ska användas för ursprungsgarantier är en megawattimme. Endast en enda ursprungsgaranti för energi får beviljas för varje energienhet som produceras.

     En ursprungsgaranti är giltig i 12 månader från den sista dagen för produktion av den energi som avses i ursprungsgarantin.

 

6 §

Residualmix för el

     Tillsynsmyndigheten ska beräkna elens residualmix för en period av ett kalenderår och publicera den årligen före utgången av juni det följande året. När residualmixen beräknas ska det säkerställas att energienheter som producerats med förnybara energikällor samt energienheter som producerats med kärnkraft beaktas endast en gång.

     Tillsynsmyndigheten ska meddela sådana för beräkningen av residualmixen behövliga föreskrifter för registerföraren för ursprungsgarantiregistret för el och elförsäljarna som gäller de tidsfrister som ska iakttas vid hänförande av använda ursprungsgarantier till ett visst kalenderår samt vid lämnande av uppgifter om detta till tillsynsmyndigheten.

     Elförsäljare, elproducenter och elförbrukare ska i de situationer som föreskrivs i 7 § och elförsäljare i de situationer som föreskrivs i 19 och 20 § använda den senaste residualmixen senast tre månader efter att den publicerades.

     Närmare bestämmelser om beräkningen av residualmixen för el får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

2 kap.
Certifiering av energins ursprung

 

7 §

Skyldighet att certifiera ursprunget för el med ursprungsgaranti

     En elförsäljare som till elförbrukare säljer el som producerats med förnybara energikällor eller kärnkraft ska certifiera ursprunget för den sålda el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft. Mängden el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft, eller andelen sådan el av den mängd el som sålts, certifieras senast vid en tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer med ett motsvarande antal ursprungsgarantier som annullerats enligt 12 §.

     En elproducent som i annan affärsverksamhet än affärsverksamhet i anslutning till försäljning av el lämnar sina kunder uppgifter om ursprunget för den el som producenten använder, ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft.

     En elförbrukare som i sin marknadsföring anger att den el som används har producerats med förnybara energikällor eller kärnkraft, ska certifiera elens ursprung i enlighet med 1 mom. eller på något annat sätt kunna visa att den el som använts har certifierats i enlighet med 1 mom. En elförbrukare som producerar el för eget bruk med förnybara energikällor i en elproduktionsanläggning eller i flera produktionsanläggningar som bildar ett kraftverk med en nominell effekt på under en megavoltampere och som i sin marknadsföring anger att den el som används har producerats med förnybara energikällor, behöver inte certifiera ursprunget för den el som använts och producerats för eget bruk med motsvarande mängd annullerade ursprungsgarantier, om ursprungsgarantier inte har ansökts för elen.

 

8 §

Skyldighet att certifiera ursprunget för gas med ursprungsgaranti

     En gasförsäljare som säljer förnybar gas till gasförbrukare ska certifiera ursprunget för den sålda gasen. Mängden förnybar gas eller andelen förnybar gas av den sålda gasen certifieras senast vid en tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer med motsvarande mängd ursprungsgarantier som annullerats enligt 12 §. Gasens förnybara ursprung behöver dock inte certifieras med ursprungsgarantier, om gasen levereras för förbrukning via en gasledning som inte är en del av ett sådant naturgasnät som omfattas av ett i 2 kap. i naturgasmarknadslagen (FFS 587/2017) avsett tillstånd och ursprungsgarantier inte har ansökts för gasen. Gasens förnybara ursprung behöver inte heller certifieras med ursprungsgarantier i situationer där gasen används inom samma fastighet eller därmed jämförbar fastighetsgrupp där gasen har producerats och ursprungsgarantier inte har ansökts för gasen i fråga.

     En gasproducent som i annan affärsverksamhet än affärsverksamhet i anslutning till försäljning av gas lämnar sina kunder uppgifter om ursprunget för den gas som producenten använder ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för förnybar gas.

     En gasförbrukare som i sin marknadsföring anger att den använder förnybar gas ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för gasen eller på något annat sätt kunna visa att den gas som använts har certifierats i enlighet med 1 mom.

 

9 §

Skyldighet att certifiera ursprunget för väte med ursprungsgarantier

     En väteförsäljare som säljer förnybart väte till väteförbrukare ska certifiera ursprunget för det väte som sålts. Mängden förnybart väte eller andelen förnybart väte av det sålda vätet certifieras senast vid en tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer med motsvarande mängd ursprungsgarantier som annullerats enligt 12 §. Vätets förnybara ursprung behöver dock inte certifieras med ursprungsgarantier, om vätet levereras för förbrukning via en gasledning som inte är en del av ett sådant naturgasnät som omfattas av ett i 2 kap. i naturgasmarknadslagen avsett tillstånd och ursprungsgarantier inte har ansökts för vätet. Vätets förnybara ursprung behöver inte heller certifieras med ursprungsgarantier i situationer där vätet används inom samma fastighet eller därmed jämförbar fastighetsgrupp där vätet har producerats och ursprungsgarantier inte har ansökts för vätet i fråga.

     En väteproducent som i annan affärsverksamhet än affärsverksamhet i anslutning till försäljning av väte lämnar sina kunder uppgifter om ursprunget för det väte som producenten använder ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för det förnybara vätet.

     En väteförbrukare som i sin marknadsföring anger att den använder förnybart väte ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för vätet eller på något annat sätt kunna visa att det väte som använts har certifierats i enlighet med 1 mom.

 

10 §

Skyldighet att certifiera ursprunget för värme och kyla med ursprungsgaranti

     En försäljare av värme och kyla som till förbrukare av värme och kyla säljer värme eller kyla som producerats med förnybara energikällor eller spillvärme eller spillkyla ska certifiera ursprunget för energin. Mängden värme och kyla som producerats med förnybara energikällor samt spillvärme och spillkyla eller andelen sådan värme och kyla eller spillvärme och spillkyla av den mängd som sålts, certifieras senast vid en tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer med motsvarande antal ursprungsgarantier som annullerats enligt 12 §.

     Ursprunget för energi som producerats med förnybara energikällor eller sålts som spillvärme eller spillkyla behöver dock inte certifieras med ursprungsgarantier, om överföringen av värme och kyla till förbrukning tekniskt sker så att ursprunget för värmen eller kylan inte är oklar, och ursprungsgarantier inte har ansökts för värmen eller kylan. Dessutom krävs det att energiinnehållet i de fossila bränslen som används av en produktionsanläggning som använder förnybara energikällor vid underhålls- och uppstartsituationer, under ett kalenderår uppgår till högst 4 procent av summan av energiinnehållet i de bränslen som använts i anläggningen.

     En producent av värme och kyla som i annan affärsverksamhet än affärsverksamhet i anslutning till försäljning av värme och kyla lämnar sina kunder uppgifter om ursprunget för den värme eller kyla som producenten använder ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för energin från förnybara energikällor samt för spillvärmen och spillkylan.

     En förbrukare av värme och kyla som i sin marknadsföring anger att den värme eller kyla som den använder har producerats med förnybara energikällor eller är spillvärme eller spillkyla, ska i enlighet med 1 mom. certifiera ursprunget för energin från förnybara energikällor samt för spillvärmen och spillkylan eller på något annat sätt kunna visa att den värme eller kyla som använts har certifierats i enlighet med 1 mom.

 

11 §

Beviljande av ursprungsgaranti

     Den i 21 § avsedda registerföraren ska bevilja ursprungsgaranti för energiformer enligt 3 §, om

     1) energins produktionssätt har verifierats i enlighet med denna lag, och

     2) energiproduktionsanläggningens innehavare har till registerföraren lämnat de uppgifter som krävs för beviljande av ursprungsgaranti.

     Ursprungsgaranti beviljas en gång per kalendermånad på grundval av den mängd energi som producerats. Om produktionsmängden under en kalendermånad understiger en megawattimme beviljas ursprungsgarantin den kalendermånad under vilken den sammanlagda mängden producerad energi uppgår till en megawattimme.

     Närmare bestämmelser om beviljande av ursprungsgaranti får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

12 §

Annullering av ursprungsgaranti

     En energiförsäljare och energiförbrukare som med ursprungsgaranti certifierar ursprunget för den energi de använder, ska utan ogrundat dröjsmål skriftligen eller på något annat sätt som registerföraren godkänner underrätta registerföraren, eller någon annan aktör som denne anvisar, om användningen av en ursprungsgaranti för ett ändamål enligt 7–10 §. Registerföraren ska annullera ursprungsgarantin genast när registerföraren fått kännedom om att garantin använts.

     Närmare bestämmelser om annullering av ursprungsgaranti får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

13 §

Ogiltigförklarande av ursprungsgaranti

     En registerförare ska på eget initiativ genast ogiltigförklara en ursprungsgaranti om den inte har använts inom 12 månader från den sista produktionsdagen för den energi som avses i ursprungsgarantin.

     Närmare bestämmelser om ogiltigförklarande av ursprungsgaranti får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

14 §

Verifiering av en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor

     Ett bedömningsorgan ska verifiera en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor (verifieringsintyg) innan ursprungsgarantier kan beviljas för den energi som produktionsanläggningen producerar. Ett verifieringsintyg som bedömningsorganet utfärdar ska även innehålla en bekräftelse på att den energi som energiproduktionsanläggningen producerar uppfyller villkoren för beviljande av ursprungsgaranti.

     Ett verifieringsintyg gäller för viss tid. Innehavaren av en energiproduktionsanläggning ska se till att verifieringsintyget förnyas under dess giltighetstid, om de tekniska egenskaperna för produktionsanläggningens produktionssätt eller energikällorna den använder förändras med avseende på tidigare verifiering på ett sätt som inverkar eller kan inverka på beviljande av ursprungsgarantier för den energi som produktionsanläggningen producerar.

     Närmare bestämmelser om verifiering, om de uppgifter som ska ingå i ett verifieringsintyg och om giltighetstiden för ett verifieringsintyg får utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas att annan verifiering likställs med den verifiering som avses i 1 mom.

 

15 §

Anmälan om en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor

     Innehavaren av en energiproduktionsanläggning ska till registerföraren lämna uppgifter om det produktionssätt och de energikällor som produktionsanläggningen använt för att producera den energimängd som ursprungsgarantin avser.

     Närmare bestämmelser om det förfarande för lämnande av uppgifter som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

3 kap.
Erkännande av ursprungsgarantier

 

16 §

Erkännande av ursprungsgarantier som beviljats inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

     Ursprungsgarantier som i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en EES-stat beviljats för förnybar energi, el som producerats med kärnkraft, spillvärme och spillkyla i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ska erkännas för de användningsändamål som avses i 7–10 och 19 §. En ovan avsedd ursprungsgaranti behöver dock inte erkännas, om det föreligger grundade tvivel på dess riktighet, tillförlitlighet eller trovärdighet.

     Arbets- och näringsministeriet kan på särskild begäran besluta om Finland erkänner ursprungsgarantier enligt 1 mom. från en viss EU- eller EES-stat för att användas för ett syfte enligt 7–10 och 19 §. Arbets- och näringsministeriet ska underrätta kommissionen om en vägran av erkännande och skälen till vägran. Om tillsynsmyndigheten eller en registerförare anser att erkännande av en viss EU- eller EES-stats ursprungsgarantier ska vägras, ska tillsynsmyndigheten eller registerföraren underrätta arbets- och näringsministeriet om det.

 

17 §

Erkännande av ursprungsgarantier som beviljats för el som producerats med högeffektiv kraftvärme inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

     Ursprungsgarantier som en annan EU- eller EES-stat har beviljat för el som producerats med högeffektiv kraftvärme ska erkännas som bevis på omständigheter enligt 3 § 1 mom. och 4 §. En ovan avsedd ursprungsgaranti behöver dock inte erkännas, om det föreligger grundade tvivel på dess riktighet, tillförlitlighet eller trovärdighet.

     Arbets- och näringsministeriet kan på särskild begäran besluta om Finland erkänner ursprungsgarantier enligt 1 mom. från en viss EU- eller EES-stat. Arbets- och näringsministeriet ska underrätta kommissionen om en vägran av erkännande och skälen till vägran. Om tillsynsmyndigheten eller en registerförare anser att erkännande av en viss EU- eller EES-stats ursprungsgarantier ska vägras, ska tillsynsmyndigheten eller registerföraren underrätta arbets- och näringsministeriet om det.

 

18 §

Erkännande av ursprungsgarantier som i ett tredjeland beviljats för förnybar energi

     Ursprungsgarantier som beviljats i ett tredjeland för energi som producerats med förnybara energikällor ska erkännas för användningsändamål enligt 7–10 och 19 §, om Europeiska unionen har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av ursprungsgarantier med tredjelandet i fråga och energin importeras eller exporteras direkt från eller till det tredjelandet. En ovan avsedd ursprungsgaranti behöver dock inte erkännas, om det föreligger grundade tvivel på dess riktighet, tillförlitlighet eller trovärdighet.

     Arbets- och näringsministeriet kan på särskild begäran besluta om Finland erkänner ursprungsgarantier enligt 1 mom. från ett visst tredjeland för att användas för ett syfte enligt 7–10 och 19 §. Arbets- och näringsministeriet ska underrätta kommissionen om en vägran av erkännande och skälen till vägran. Om tillsynsmyndigheten eller en registerförare anser att erkännandet av ett visst tredjelands ursprungsgarantier ska vägras, ska tillsynsmyndigheten eller registerföraren underrätta arbets- och näringsministeriet om det.

 

4 kap.
Bestämmelser som gäller elförsäljare

 

19 §

Skyldighet att ange elens ursprung

     En elförsäljare ska minst en gång om året i de elfakturor som ges till slutförbrukarna av el ange varje energikällas andel av den el som slutförbrukaren köpt i enlighet med ett elförsäljningsavtal. Informationen ska i övrigt hållas lättillgänglig för slutförbrukarna av el på elförsäljarens webbplats eller på något annat motsvarande sätt som tydligt visas för slutförbrukarna i fakturorna eller deras bilagor.

     I fakturorna eller deras bilagor ska anges varje energikällas andel av det totala utbudet av energikällor för den el som elförsäljaren sålt i Finland under det föregående året, på ett begripligt och enkelt jämförbart sätt. Informationen kan även lämnas på elförsäljarens webbplats eller på något annat motsvarande sätt som är lättillgängligt för slutförbrukarna av el, om det tydligt framgår av fakturorna eller deras bilagor var informationen finns tillgänglig. Informationen i fråga ska också lämnas för den el som säljs inom Europeiska unionen, om elförsäljaren är verksam i fler än en medlemsstat.

     Andelen av de energikällor som avses i 1 och 2 mom. ska delas upp med minst följande exakthet:

     1) förnybara energikällor,

     2) kärnkraft,

     3) fossila bränslen.

     I den uppdelning enligt energikällor som elförsäljaren angett för elförbrukarna ska alla anskaffningskällor inbegripas både i fråga om den el som sålts till elförbrukare och den el som sålts till elförsäljare, med undantag av den balanskraft som balanskraftsenheten har levererat.

     Andelen el som certifierats genom ursprungsgarantier såsom producerad från förnybara energikällor eller kärnkraft ska i fördelningen på motsvarande sätt enligt energikällor anges som el från förnybara energikällor eller kärnkraft. Med avseende på el med känt ursprung som inte härstammar från förnybara energikällor eller kärnkraft kan anges i fördelningen antingen enligt faktiskt produktionssätt eller med hjälp av residualmixen som Energimyndigheten publicerar. Andelen el som producerats med förnybara energikällor eller kärnkraft som inte har certifierats med ursprungsgarantier samt andelen el för vilken ursprunget på energikällan är okänd ska anges med hjälp av residualmixen som Energimyndigheten publicerar.

 

20 §

Lämnande av uppgifter om mängden koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall som uppkommer av energikällorna för el

     En elförsäljare ska minst en gång om året i elfakturan eller i bilagor till den lämna uppgifter om mängden koldioxidutsläpp och radioaktivt avfall som uppkommit av de energikällor som använts för produktion av den el som elförsäljaren sålt under det föregående året. Informationen kan även lämnas på elförsäljarens webbplats eller på något annat motsvarande sätt som är lättillgängligt för slutförbrukarna av el, om det tydligt framgår av fakturorna eller deras bilagor var informationen i fråga finns tillgänglig.

     I informationen enligt 1 mom. ska i fråga om de energikällor som använts för produktion av den el som en elförsäljare sålt under det föregående kalenderåret anges:

     1) de specifika utsläppen av koldioxid i gram per kilowattimme,

     2) mängden använt kärnbränsle i förhållande till den totala mängd el som sålts angiven i milligram per kilowattimme.

     Vid angivande av specifika utsläpp av koldioxid ska nämnas de utsläppsfaktorer per energikälla och produktionssätt som har använts vid beräkningen av de specifika utsläppen samt metoden för uppdelning av utsläppen vid kombinerad produktion av el och värme. Uppgiften om mängden använt kärnbränsle kan antingen grunda sig på elförsäljarens elanskaffning eller på de uppgifter som använts och publicerats i tillsynsmyndighetens senaste beräkning av residualmixen. I fråga om el vars ursprung inte har certifierats med ursprungsgarantier används för angivande av mängden koldioxidutsläpp och använt kärnbränsle uppgifterna i den residualmix som beräknats av tillsynsmyndigheten. De specifika utsläppen av koldioxid från el med känt ursprung som härstammar från fossila energikällor kan dock anges antingen enligt de faktiska specifika koldioxidutsläppen eller residualmixen.

 

5 kap.
Registerförare och bedömningsorgan

 

21 §

Registerförare

     Den stamnätsinnehavare som Energimyndigheten enligt 8 § i elmarknadslagen (FFS 588/2013) förordnat till systemansvarig stamnätsinnehavare är registerförare för ursprungsgarantiregistret för el.

     Den överföringsnätsinnehavare som Energimyndigheten enligt 8 § i naturgasmarknadslagen förordnat till systemansvarig överföringsnätsinnehavare för naturgassystemet är registerförare för ursprungsgarantiregistret för gas.

     Den systemansvariga överföringsnätsinnehavaren för det naturgassystem som avses i 2 mom. är registerförare för ursprungsgarantiregistret för väte.

     Energimyndigheten är registerförare för ursprungsgarantiregistret för värme och kyla.

 

22 §

Registerförarens uppgifter

     Registerföraren har till uppgift att bevilja, överföra, annullera och ogiltigförklara ursprungsgarantier för energi på ett sätt som är jämlikt och icke-diskriminerande för parterna på energimarknaden. Beviljande, överföring, annullering och ogiltigförklarande av ursprungsgarantier ska ordnas så att ursprungsgarantierna är korrekta, tillförlitliga och svåra att förfalska och de krav som ställs på beviljande, överföring, annullering och ogiltigförklarade av ursprungsgarantier ska uppfylla standarden CEN-EN 16325. Registerföraren ska i den utsträckning det behövs för en tillbörlig skötsel av uppgifterna följa branschens utveckling nationellt och internationellt samt delta i det europeiska samarbetet kring utvecklandet av ursprungsgarantisystemet.

     Registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte ska se till att den personal som sköter uppgifterna som registerförare har lämplig utbildning och tillräckligt djupgående sakkunskap om den berörda energiformen för uppgifterna som registerförare enligt denna lag.

     Registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte ska underrätta tillsynsmyndigheten om registerföraren misstänker att en innehavare av en energiproduktionsanläggning eller någon annan användare av registret har brutit mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

     Registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte får anförtro skötseln av uppgiften åt ett helägt dotterbolag. Vad som i denna lag föreskrivs om registerföraren tillämpas även på dotterbolaget när det sköter registerförarens uppgifter. Registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte kan helt eller delvis skaffa de tjänster som behövs för skötseln av uppgifterna från en sådan tjänsteproducent som är registerförarens avtalspartner. Registerföraren ansvarar för en tillbörlig skötsel av uppdraget.

     Närmare bestämmelser om registerförarens uppgifter enligt 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

23 §

Krav som gäller registren

     Ett ursprungsgarantiregister ska vara elektroniskt. Registrets egenskaper ska stödja en tillbörlig skötsel av registerförarens uppgifter.

     Närmare bestämmelser om kraven för ursprungsgarantiregistren och för beviljande, överföring, annullering och ogiltigförklarande av ursprungsgarantier i registren får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

24 §

Prissättning av och villkor för registerförarens tjänster

     Prissättningen av tjänster i anslutning till beviljande och överföring av ursprungsgarantier för el, gas och väte ska vara skälig och den ska grunda sig på kostnaderna för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag. Registerföraren för ursprungsgarantiregistret för el, gas och väte ska sträva efter kostnadseffektivitet i sin verksamhet. Med tjänsteavgifterna kan täckas de skäliga kostnader som uppstår för registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte vid fullgörandet av de skyldigheter som följer av denna lag samt en skälig vinst för skötseln av tjänsten.

     I villkoren för registerförarens tjänster ska hänsyn tas till mindre producenters möjligheter att utnyttja ursprungsgarantisystemet.

     Någon separat avgift får inte tas ut för annullering och ogiltigförklaring av ursprungsgarantier. Priserna och villkoren för tjänsterna ska publiceras på registerförarens webbplats.

     Närmare bestämmelser om villkoren för registerförarens tjänster får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får närmare bestämmelser om prissättningen av tjänster som tillhandahålls av registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

25 §

Krav som gäller bedömningsorgan samt godkännande av bedömningsorgan

     Ett bedömningsorgan ska uppfylla följande krav:

     1) organet ska vara oberoende i funktionellt och ekonomiskt hänseende när det sköter uppgifter som bedömningsorgan enligt denna lag,

     2) organets personal ska ha en god teknisk och yrkesmässig utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet med tanke på uppgifterna som bedömningsorgan enligt denna lag, och

     3) organet ska använda en tillförlitlig metod med vars hjälp överensstämmelsen med kraven på energins ursprung säkerställs, samt behöriga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den.

     Tillsynsmyndigheten ska godkänna en sammanslutning som uppfyller kraven som ett i denna lag avsett bedömningsorgan. I beslutet om godkännande fastställs bedömningsorganets kompetensområde samt meddelas de bestämmelser om bedömningsorganets verksamhet som behövs för att trygga allmänna och enskilda intressen. Godkännandet kan av särskilda skäl meddelas för viss tid.

     Närmare bestämmelser om kraven för bedömningsorgan enligt 1 mom. och om godkännande av bedömningsorgan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

 

26 §

Ändring och återkallande av godkännande av bedömningsorgan

     Ett bedömningsorgan ska underrätta tillsynsmyndigheten om sådana förändringar i verksamheten som har verkningar för hur kraven enligt 25 § 1 mom. uppfylls.

     Tillsynsmyndigheten kan ändra en bestämmelse i ett beslut om godkännande, om det är behövligt för att säkerställa att bedömningsorganets uppgifter utförs på ett behörigt sätt. Ett ärende som gäller ändring av en bestämmelse kan även inledas på ansökan av bedömningsorganet.

     Om ett bedömningsorgan väsentligen handlar i strid med denna lag, bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller bestämmelserna i beslutet om godkännande, eller inte uppfyller kraven för godkännande enligt 25 § 1 mom., kan tillsynsmyndigheten ge bedömningsorganet en anmärkning eller en varning.

     Tillsynsmyndigheten kan återkalla godkännandet av ett bedömningsorgan, om

     1) det i ansökan har lämnats felaktiga eller bristfälliga uppgifter som i väsentlig grad har påverkat godkännandet av organet,

     2) bedömningsorganet inte längre uppfyller villkoren för godkännande eller bedömningsorganet på ett väsentligt sätt har försummat eller brutit mot en skyldighet eller begränsning enligt denna lag eller mot en bestämmelse i beslutet och trots anmärkningar och varningar inte har rättat till bristerna i verksamheten.

     Tillsynsmyndigheten ska återkalla godkännandet av bedömningsorganet, om bedömningsorganet ansöker om det.

 

27 §

Bedömningsorganens uppgifter

     Ett bedömningsorgan ska utföra verifiering som avses i 14 § samt utfärda verifieringsintyg.

     Ett bedömningsorgan ska underrätta tillsynsmyndigheten om det misstänker att innehavaren av en energiproduktionsanläggning eller någon annan användare av registret har brutit mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av den.

 

28 §

Tjänsteansvar

     Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personer som är anställda hos en registerförare för ett ursprungsgarantiregister för el, gas och väte samt hos ett bedömningsorgan, när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

 

6 kap.
Tillsyn

 

29 §

Tillsynsmyndighet

     Energimyndigheten är tillsynsmyndighet enligt denna lag och övervakar efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den samt fullgör sina övriga uppgifter enligt denna lag.

     Trots vad som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakar konsumentombudsmannen med stöd av konsumentskyddslagen (FFS 38/1978) marknadsföringens lagenlighet när el, gas, väte, värme eller kyla marknadsförs för konsumenterna.

 

30 §

Metoder och villkor som fastställs av tillsynsmyndigheten

     Tillsynsmyndigheten ska genom sitt beslut fastställa följande metoder och villkor som ska iakttas av registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte, innan metoderna och villkoren tas i bruk:

     1) metoder för att bestämma en skälig vinst för tjänster i samband med beviljande och överföring av ursprungsgarantier samt metoder för bestämmande av avgifter för beviljande och överföring av ursprungsgarantier,

     2) villkor för tjänster i samband med beviljande och överföring av ursprungsgarantier.

     Beslutet om fastställande ska baseras på de grunder för tjänstevillkoren och prissättningen av tjänsterna som föreskrivs i 24 §.

 

31 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

     För tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de bestämmelser som utfärdats med stöd av den har tillsynsmyndigheten rätt att av en energiförsäljare få nödvändiga uppgifter om

     1) mängderna såld energi,

     2) andelen såld energi som certifierats som förnybar energi, som el som producerats med kärnkraft eller som spillvärme eller spillkyla,

     3) annullerade ursprungsgarantier,

     4) de data som använts vid beräkningen av energimixen.

     Tillsynsmyndigheten har dessutom rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de bestämmelser som utfärdats med stöd av den få nödvändiga uppgifter av elförsäljare om sådana fakturor och bilagorna till dem som hänför sig till uppfyllandet av skyldigheterna enligt 19 och 20 §.

     För tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de bestämmelser som utfärdats med stöd av den har tillsynsmyndigheten rätt att av innehavaren av en energiproduktionsanläggning som ansökt om eller beviljats ursprungsgaranti för energi få nödvändiga uppgifter om

     1) produktionsanläggningens produktionssätt,

     2) de energikällor produktionsanläggningen använder och den energimängd den producerar.

     Tillsynsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av registerförarna för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte samt av ett bedömningsorgan få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Om en registerförare anförtrott skötseln av uppgiften åt ett helägt dotterbolag enligt 22 § 4 mom., gäller tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter enligt detta moment också det helägda dotterbolaget.

 

32 §

Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt

     Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till utrymmen som energiförsäljare, innehavare av energiproduktionsanläggningar, registerförare för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte och bedömningsorgan har i sin besittning, om det behövs för den tillsyn som avses i denna lag, samt utföra inspektioner i utrymmena och vidta andra åtgärder som tillsynen förutsätter. Vid inspektionen ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (FFS 434/2003) iakttas.

     Tillsynsåtgärder får utsträckas till utrymmen som används för boende av permanent natur endast om det finns anledning att misstänka att ett brott enligt 16 kap. 8 §, 30 kap. 1 § eller 33 kap. 1 § i strafflagen (FFS 39/1889) har begåtts och inspektionen är nödvändig för att utreda de omständigheter som är föremål för inspektionen.

     Den som är föremål för en inspektion ska bistå tillsynsmyndigheten vid inspektionen.

     Vid en inspektion har tillsynsmyndigheten rätt att omhänderta dokument samt övrigt material från en energiförsäljare, en energiproduktionsanläggningsinnehavare, en registerförare för ursprungsgarantiregistren för el, gas och väte samt från ett bedömningsorgan, om det är nödvändigt för att syftet med inspektionen ska nås. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för inspektionen.

 

33 §

Åtgärder vid överträdelse eller försummelse

     Tillsynsmyndigheten kan

     1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den,

     2) förelägga den som bryter mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den att fullgöra sina skyldigheter eller att på något annat sätt rätta sina överträdelser eller försummelser.

     Tillsynsmyndigheten kan förena sitt förbud eller sitt föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångutförande eller hot om avbrytande. Bestämmelser om vite samt om hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande finns i viteslagen (FFS 1113/1990).

 

7 kap.
Särskilda bestämmelser

 

34 §

Styrning och uppföljning

     Den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verkställigheten av denna lag hör till arbets- och näringsministeriets uppgifter.

 

35 §

Bevarande av uppgifter

     Energiförsäljare ska se till att tillförlitligheten av de uppgifter som avses i 31 § 1 och 2 mom. kan säkerställas i sex år från utgången av det kalenderår som uppgifterna gäller.

     Innehavaren av en energiproduktionsanläggning ska se till att tillförlitligheten av de uppgifter som avses i 31 § 3 mom. kan säkerställas i sex år från utgången av det kalenderår som uppgifterna gäller.

     Registerförarna ska se till att tillförlitligheten av de uppgifter som avser beviljande, överföring, annullering och ogiltigförklarande av ursprungsgarantier kan säkerställas i sex år från utgången av det kalenderår som uppgifterna gäller.

     Bedömningsorganen ska se till att tillförlitligheten av de uppgifter som är väsentliga med tanke på utförandet av uppgifterna enligt 27 § kan säkerställas i sex år från utgången av det kalenderår som uppgifterna gäller.

 

36 §

Sökande av ändring i beslut av arbets- och näringsministeriet och tillsynsmyndigheten

     Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

 

37 §

Sökande av ändring i beslut av registerförare och bedömningsorgan

     Omprövning får begäras av ett beslut som en registerförare eller ett bedömningsorgan har fattat med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.

     Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

 

38 §

Verkställighet av beslut

     Ett beslut som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 33 § 1 och 2 mom. ska iakttas även om det överklagas, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

 

39 §

Avgifter

     Bestämmelser om när Energimyndighetens prestationer enligt denna lag ska vara avgiftsbelagda, om de allmänna grunderna för storleken på avgifterna samt om de övriga grunderna för avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992). Trots vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten får avgifter som hänför sig till ursprungsgarantiregistret för värme och kyla fastställas till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde.

     Energimyndighetens avgifter enligt denna lag är direkt utsökningsbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007).

 

8 kap.
Ikraftträdande

 

40 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 3 december 2021.

     Genom denna lag upphävs lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (FFS 1129/2003), nedan den upphävda lagen.

     Skyldigheten enligt 7 § i denna lag att certifiera ursprunget för el som producerats med kärnkraft samt 8–10 § i denna lag tillämpas dock först från och med den 1 juli 2022.

     Dessutom tillämpas 19 § 5 mom. i denna lag vid angivande av el som producerats med kärnkraft först från och med den 1 juli 2022. Annan el än el från förnybara energikällor och vars ursprung är känt kan antingen anges enligt det faktiska produktionssättet eller med hjälp av residualmixen fram till den 30 juni 2022.

     En i 21 § avsedd registerförare ska senast den 1 april 2022 ta i bruk ett sådant ursprungsgarantiregister som avses i 23 §. Registerföraren ska bevilja ursprungsgarantier för energi som producerats efter det att denna lag trädde i kraft. För el som har producerats före den 1 januari 2022 beviljas ursprungsgarantier enligt den upphävda lagen.

     Trots vad som föreskrivs i 14 § kan innehavaren av en energiproduktionsanläggning fram till den 30 juni 2022 visa att energiproduktionsanläggningens produktionssätt och energikällor har verifierats på det sätt som förutsätts i denna lag redan före den verifiering som avses i 14 § 1 mom. eller en därmed jämförbar verifiering, om innehavaren på ett tillförlitligt sätt kan visa att energiproduktionsanläggningens produktionssätt och energikällor har uppfyllt villkoren för beviljande av ursprungsgaranti.

 

41 §

Biogascertifikat

     Registerföraren för ursprungsgarantiregistret för gas får inte bevilja ursprungsgaranti för en förnybar gas som har beviljats biogascertifikat. Registerföraren får dock vid ikraftträdandet av denna lag eller därefter efter anmälan av en innehavare av ett biogascertifikat ändra ett biogascertifikat som registrerats i biogascertifikatregistret till en ursprungsgaranti för gas enligt 8 §. Anmälan ska göras senast den 31 maj 2022.

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 13 § ska registerföraren för ursprungsgarantiregistret för gas på eget initiativ genast ogiltigförklara ett biogascertifikat som i enlighet med 1 mom. konverterats till en ursprungsgaranti, om den konverterade ursprungsgarantin inte har använts inom 18 månader från den sista produktionsdagen för den energi som ursprungsgarantin avser.

 

RP 87/2021, EkUB 30/2021, RSv 161/2021

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125

 

Helsingfors den 3 december 2021

 

Republikens President

Sauli Niinistö

 

Näringsminister

Mika Lintilä

 


 

 

BILAGA 2 – utkast till landskapsförordning

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi

 

1 §

landskapsförordningens tillämpningsområde

     Med de avvikelser om förskrivs i denna förordning är riksförordningen om ursprungsgarantier för energi (FFS 1081/2021), nedan kallad riksförordningen, tillämplig på Åland.

     Ändringar i riksförordningen ska tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna landskapsförordning.

 

2 §

Förvaltning

     De förvaltningsuppgifter som enligt riksförordningen ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av Ålands energimyndighet, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

3 §

Ikraftträdande

     Denna förordning träder i kraft den

 


 

BILAGA till utkastet till landskapsförordning om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om ursprungsgarantier för energi

 

 

Statsrådets förordning
om ursprungsgarantier för energi
(FFS 1081/2021)

 

Helsingfors den 9 december 2021

 

     I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4, 6 och 14 § i lagen om ursprungsgarantier för energi (1050/2021):

 

1 §

Uppgifter i en ursprungsgaranti för el

     En ursprungsgaranti för el ska innehålla följande uppgifter:

     1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

     2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller el,

     3) den energikälla från vilken elen producerades samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

     4) om elen har producerats med högeffektiv kraftvärme, uppgift om detta samt de uppgifter som avses i 2 § 4–8 punkten,

     5) om energiproduktionsanläggningen efter den 4 december 2010 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

     6) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

 

2 §

Uppgifter i en ursprungsgaranti för el som producerats med högeffektiv kraftvärme

     En ursprungsgaranti för el som producerats med högeffektiv kraftvärme ska innehålla följande uppgifter:

     1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

     2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller el som producerats med högeffektiv kraftvärme,

     3) datum när produktionen inleddes och avslutades,

     4) det lägre värmevärdet för den bränslekälla från vilken elen producerades,

     5) mängden och användningen av den värme som producerades tillsammans med elen,

     6) den mängd el från högeffektiv kraftvärme som omfattas av ursprungsgarantin,

     7) primärenergibesparingar som beräknats på grundval av de harmoniserade referensvärden för effektivitet som avses i led f i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,

     8) energiproduktionsanläggningens nominella eleffektivitet och värmeeffektivitet,

     9) om energiproduktionsanläggningen efter den 4 december 2010 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

     10) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

 

3 §

Uppgifter i en ursprungsgaranti för gas

     En ursprungsgaranti för gas ska innehålla följande uppgifter:

     1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

     2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller gas,

     3) den energikälla från vilken gasen producerats samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

     4) om energiproduktionsanläggningen efter den 29 juni 2021 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

     5) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

 

4 §

Uppgifter i en ursprungsgaranti för väte

     En ursprungsgaranti för väte ska innehålla följande uppgifter:

     1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum för när anläggningen togs i drift,

     2) uppgift om att ursprungsgarantin gäller väte,

     3) den energikälla från vilken vätet producerats samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

     4) om energiproduktionsanläggningen efter den 29 juni 2021 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

     5) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

 

5 §

Uppgifter i en ursprungsgaranti för värme och kyla

     En ursprungsgaranti för värme och kyla ska innehålla följande uppgifter:

     1) energiproduktionsanläggningens namn, placering, typ och kapacitet samt datum när anläggningen togs i drift,

     2) uppgift om huruvida ursprungsgarantin gäller värme eller kyla,

     3) den energikälla från vilken energin producerats samt datum när produktionen inleddes och avslutades,

     4) om energiproduktionsanläggningen efter den 29 juni 2021 har mottagit investeringsstöd eller dragit nytta av något annat nationellt stödsystem, uppgift om detta och om typen av stödsystem,

     5) datum när ursprungsgarantin utfärdades och i vilken stat den utfärdades samt ett unikt identifieringsnummer.

 

6 §

Verifiering av en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor

     Ett bedömningsorgans verifiering av en energiproduktionsanläggnings produktionssätt och energikällor gäller i fem år från utfärdandet av verifieringsintyget. Av särskilda skäl kan verifieringen också utföras för en viss tid som är kortare än fem år.

     En verifiering inom ramen för det europeiska systemet med ursprungscertifikat för energi jämställs med den verifiering som avses i lagen om ursprungsgarantier för energi (FFS 1050/2021), nedan ursprungsgarantilagen. Verifieringen gäller då i fem år från utfärdandet av verifieringsintyget.

     Ett beslut om godkännande enligt 15 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) jämställs med en verifiering som avses i ursprungsgarantilagen. Verifieringen gäller då enligt vad som anges om giltigheten för beslutet om godkännande.

     En verksamhetsutövares ansökan enligt artikel 4.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG jämställs med en verifiering som avses i ursprungsgarantilagen. Verifieringen gäller då i fem år från det att ansökan har lämnats in.

 

7 §

Uppgifter i ett verifieringsintyg

     Ett verifieringsintyg eller dess bilagor ska innehålla följande uppgifter:

     1) energiproduktionsanläggningens namn och placering samt tidpunkten för anläggningen togs i drift,

     2) adress, telefonnummer och e-postadress till energiproduktionsanläggningens innehavare,

     3) energiproduktionsanläggningens kapacitet,

     4) uppgifter om energiproduktionsanläggningens produktionssätt och om de energikällor den använder samt om sättet för att bestämma och mäta energikällornas produktionsandelar,

     5) om det är fråga om en flerbränsleenhet, sättet för att bestämma de olika bränslenas produktionsandelar samt sättet för att mäta bränsleflödena,

     6) uppgifter om sättet att mäta den energi som energiproduktionsanläggningen har producerat så att det av dem framgår mätningsplatser, metod för bestämning av anläggningens egen förbrukning av energi, sättet att säkerställa mätningsuppgifternas tillförlitlighet samt sättet att anmäla mätningsuppgifterna.

     Verifieringsintyget eller bilagorna till det ska dessutom innehålla uppgifter om eventuell anslutning till nätet samt om nätinnehavarens mätningar.

     Om det är fråga om en andelsproduktionsanläggning ska verifieringsintyget eller bilagorna till det även innehålla uppgifter om andelsinnehavarna samt uppgift om hur den energi som produktionsanläggningen producerar fördelas mellan andelsinnehavarna.

 

8 §

Beräkningen av residualmixen för el

     Elens residualmix beräknas för ett visst kalenderår på basis av den totala energimixen under kalenderåret i fråga. Den del som omfattas av annullerade ursprungsgarantier räknas dock inte med i residualmixen. Residualmixen ska innehålla de ursprungsgarantier som registerföraren för ursprungsgarantiregistret har ogiltigförklarat enligt 13 § 1 mom. i ursprungsgarantilagen. I beräkningen av residualmixen ska dubbelräkning av den el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft förhindras.

     Residualmixen för el ska beräknas utifrån bästa tillgängliga uppgifter.

     Om den mängd olika energikällor som använts för produktion av el och beräknats enligt 1 mom. skiljer sig från den mängd el som under kalenderåret sålts till elförbrukarna, utjämnas mängden energikällor och såld el i första hand med hjälp av den europeiska residualmixen. Om den europeiska residualmixen inte kan utnyttjas, används i stället de andelar enligt 1 mom. som av de nationella energikällorna använts för produktion av el eller någon annan räknemetod som inte ger upphov till en dubbelräkning av den el som producerats med förnybara energikällor och kärnkraft.

 

9 §

Ikraftträdande

     Denna förordning träder i kraft den 9 december 2021.

 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82

Helsingfors den 9 december 2021

 

Näringsminister

Mika Lintilä

 

Specialsakkunnig

Inkeri Lilleberg

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 16/2021-2022