Lagförslag 17/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 17/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ett temporärt tillägg görs i landskapslagen om medborgarinstitut. Syftet med lagförslaget är att tillfälligt under år 2018 och 2019 ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

5. Lagstiftningsordningen. 4

6. Beredning av ärendet 4

Detaljmotivering. 5

Ändring av landskapslagen om medborgarinstitut 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut 6

 


 

 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Finansiering av medborgarinstitut är en kommunal angelägenhet. Kommunerna tilldelas även efter revideringen av landskapsandelssystemet landskapsandel för medborgarinstitut enligt 12 § i landskapslag (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Landskapsandelen beräknas utgående från ett basbelopp, som enligt 50 § 2 mom. är 34,70 euro för finansåret 2018. Basbeloppet har inte någon direkt koppling till de faktiska kostnaderna för verksamheten eftersom kommunernas uppgifter på detta område inte är strikt lagreglerade och kommunerna därmed har möjlighet att påverka verksamhetskostnaderna. Kommunens landskapsandel är 10 % av det belopp som beräknas genom att basbeloppet multipliceras med kommunens invånarantal. Mottagare av landskapsandelen är huvudmannen för medborgarinstitut.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram vikten av den fria folkbildningen som en del av kulturpolitiken. Medborgarsinstut stöds genom att kommunerna fortsättningsvis erhåller landskapsandel för medborgarinstituts verksamhet baserat på det reviderade landskapsandelssystemet. Enligt den tidigare gällande landskapslagstiftningen beräknades landskapsandelen för medborgarinstitut på basen av antalet undervisningstimmar. För att göra systemet mer enhetligt ändrades detta vid reformen av landskapsandelssystemet så att landskapsandelen istället beräknas med kommunens invånarantal som grund. Eftersom målsättningarna och strukturen för det nya landskapsandelssystemet har ändrats, har det fått som följd att landskapsandelen för medborgarinstituts verksamhet minskat. Eftersom kommunerna inte hunnit analysera konsekvenserna av det nya landskapsandelssystemet, föreslås ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut för åren 2018 och 2019.

     Det temporära stödet är avsett att uppgå till 100 000 euro årligen under 2018 och 2019. Avsikten är att stödet ska fördelas procentuellt mellan kommunerna i förhållande till kommunernas invånarantal enligt tabellen nedan.

 

 

Stödet utbetalas till kommunerna, och inte till huvudmannen för medborgarinstitut. Avsikten är att tilläggsmedlen kanaliseras via kommunerna till medborgarinstituts fria bildning.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landkapsregeringen anser att det är viktigt att det stödsystem som föreslås för medborgarinstitut kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för år 2018 förutsätter att en landskapslag stiftas för att förverkliga stödsystemet så snabbt som möjligt. Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt under våren 2018. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. självstyrelselagen lämnas ikraftträdelsedatumet för lagen öppen. I ikraftträdelsebestämmelserna till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom det fria bildningsarbete som medborgarinstitut bedriver främjas det livslånga lärandet på Åland. Av SUB:s statistik ”De åländska skolornas utbildning som inte leder till examen 2017” framkommer att majoriteten av utbildningstimmarna inom medborgarinstituts verksamhet år 2017 skedde inom området kultur och inom det humanistiska och pedagogiska området, varvid det livslånga lärande på Åland inom dessa områden kan komma att gynnas av det temporära ekonomiska stödet till kommunerna.

     Baserat på SUB:s utredning från 2017 ”På tal om jämställdhet” s. 61 var år 2015 könsfördelningen mellan deltagarna i medborgarinstitutets utbildning 79 % kvinnor och 21 % män. Det temporära ekonomiska stödet till kommunerna för att finansiera medborgarinstituts verksamhet kan således anses främst komma kvinnor på Åland till del. Lagförslaget har inte några kända konsekvenser för barn eller för miljön.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas förvaltning, samt gällande undervisning enligt 14 punkten.

 

5. Lagstiftningsordningen

Enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen kan lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att bestämma att en lag helt eller delvis ska träda i kraft innan republikens president har fattat beslut om utövande av sin vetorätt. Detta kan göras då ett anslag i landskapets budget förutsätter att en landskapslag stiftas och det finns särskilda skäl för att landskapslagen ska träda i kraft snabbt. Den föreslagna lagen uppfyller kraven för att lagen ska behandlas som en budgetlag.

 

6. Beredning av ärendet

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid Ålands landskapsregerings lagberedning.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

 

8a § Temporärt stöd för medborgarinstituts driftskostnader. Det temporära stödet föreslås, till skillnad från landskapsandelar för medborgarinstituts verksamhet vilka betalas till huvudmannen, utbetalas till kommunerna. Det temporära stödets storlek fastställs i landskapet Ålands budget. Det temporära stödet fördelas procentuellt mellan kommunerna i förhållande till kommunernas invånarantal. Avsikten är att kommunen ska använda det temporära stödet till betalning av kommunens betalningsandel till medborgarinstituts huvudman enligt 8 § 2 mom.

 

Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Landskapsregeringen avser att besluta om lagens ikraftträdande vid en tidpunkt snarast efter lagtingets beslut eftersom det är angeläget i förhållande till lagens syfte att de åtgärder som lagen ger möjlighet till genomförs så snart som möjligt. Avsikten är således att den förslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt under våren 2018.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt en ny 8a § till landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut som följer:

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna år 2018 och år 2019 i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunens invånarantal.

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas under år 2018 och 2019.

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 17 april 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

Tony Asumaa