Lagförslag 17/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 17/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd till kommunernas it-samordning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I enlighet med vad som anges i landskapets budget för 2019 föreslår landskapsregeringen en utvidgning av möjligheterna för kommunerna att beviljas samarbetsstöd för samordningsprojekt inom it-området.

     Samarbetsstödet ska liksom hittills kunna beviljas för samarbetsprojekt som drivs tillsammans av flera kommuner, oberoende av om projektet sker inom it-området eller inte. Utöver det blir det möjligt för en kommun som på egen hand inleder ett projekt på it-området att beviljas stöd, om åtgärden ökar möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn. Dessutom blir det möjligt för en kommun som ansluter sig till ett pågående projekt inom it-området att beviljas stöd, om anslutningen ökar graden av it-samordning inom den offentliga sektorn.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande lagstiftning om samarbetsstöd. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets effekter 4

4. Beredning och ikraftträdande. 4

Detaljmotivering. 5

Ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna  7

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande lagstiftning om samarbetsstöd

 

Samarbetsstöd är ett stöd som enligt prövning kan beviljas kommuner som tillsammans med en eller flera andra kommuner vidtar samarbetsutvecklande åtgärder. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att det går att visa att åtgärderna leder till effektivare produktion av kommunal service. Samarbetsstöd beviljas enbart för inledande av projekt – för det år projektet inleds och för det därpå följande året. Ansökan om samarbetsstöd ska lämnas in före utgången av oktober och landskapsregeringen fattar beslut om beviljande före utgången av finansåret. Stödet betalas därefter ut mot redovisning av godtagbara kostnader.

     Samarbetsstödet regleras i 24 och 35 §§ landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna (landskapsandelslagen). Stödet fanns redan i det tidigare landskapsandelssystemet, där det infördes vid reformen av systemet 2008 under benämningen samarbetsunderstöd. Avsikten var att stödet skulle användas för att stimulera kommunerna till ett ökat samarbete med rationaliseringsvinster, till exempel genom att skapa en gemensam it-struktur eller ekonomi- och löneadministration. Att stödet enbart skulle beviljas när ett projekt inleds och det därpå följande året motiverades med att syftet var att öka kostnadseffektiviteten genom samarbete mellan kommunerna, och att kostnaderna för sådana projekt ofta är högst i initialskedet.

     När den nu gällande landskapsandelslagen utformades överfördes bestämmelsen om stödet oförändrad till den nya lagen. Den uttryckliga avsikten var då att detta stöd i framtiden huvudsakligen skulle användas för samarbetsutvecklande åtgärder inom it-drift och digitalisering. Det är dock värt att notera att samarbetsstödet egentligen inte är en del av landskapsandelssystemet, liksom det heller inte var en del av det tidigare systemet.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

När det nuvarande samarbetsstödet tillkom 2008 var syftet att skapa ett prövningsbaserat stöd för rationaliserings- och samarbetsutvecklande åtgärder i form av utvecklingsprojekt som kommuner genomför tillsammans. I lagen anges fyra kriterier som alla ska vara uppfyllda för att samarbetsstöd ska beviljas. Kriterierna är följande:

 

1.      Åtgärden ska genomföras av minst två kommuner tillsammans. Det betyder att stödet kan beviljas ett kommunalförbund, men även kommuner som samarbetar på annat sätt.

2.      Åtgärden ska vara samarbetsutvecklande, det vill säga att den ska gynna samarbetet mellan kommunerna.

3.      Det ska vara en ny åtgärd som inleds, stöd beviljas till exempel inte för den vanliga driftsverksamheten.

4.      Det ska gå att visa att åtgärden i fråga leder till effektivare produktion av kommunal service.

 

     Samarbetsstödet har från början haft en uttalad inriktning mot samarbetsprojekt inom it-området. Sedan 2014 har samarbetsprojekt inom it med koppling till Ålands Digitala Agenda (Åda Ab) prioriterats genom formuleringar i landskapets budget. Möjligheten att söka samarbetsstöd har emellertid inte nyttjats av kommunerna i någon större utsträckning. Sedan 2011 har sex olika samarbetsprojekt beviljats stöd, varav två har varit it-projekt. Trots det finns det sannolikt ett stort behov av olika digitaliseringsåtgärder i kommunerna.

     Enligt landskapsregeringens bedömning är de snäva kriterierna för beviljande av stöd en av orsakerna till att samarbetsstödet inte har utnyttjats i högre grad. Stöd kan till exempel inte beviljas en enskild kommun som startar ett projekt ensam, trots att projektets resultat senare kan komma att gynna fler kommuner. I sådana fall har det hittills i princip krävts att det finns ett avtal om samarbete mellan flera kommuner. I det fallet har stödet kunnat beviljas den kommun som verkar som huvudman för projektet. Kravet på att enbart nya projekt kan beviljas samarbetsstöd innebär att en kommun inte har kunnat få stöd för att ansluta sig till ett redan befintligt projekt som drivs av flera andra kommuner. Detta trots att en anslutning ger upphov till ökade kostnader för den enskilda kommunen.

     Landskapsregeringen föreslår att möjligheterna att beviljas samarbetsstöd för projekt inom it-området utvidgas. För det första ska en kommun som på egen hand startar ett it-projekt, till exempel tar i bruk en ny tjänst eller gör en investering, kunna beviljas stöd. En förutsättning är att åtgärden bedöms öka möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland. För det andra ska en kommun som ansluter sig till ett pågående it-projekt, en befintlig tjänst eller investering också kunna beviljas stöd, om åtgärden bedöms öka graden av it-samordning inom den offentliga sektorn. Samarbetsstöd ska också i fortsättningen kunna beviljas enligt de nu gällande kriterierna, till exempel för kostnader för en förstudie inför en samgångsutredning.

 

3. Förslagets effekter

 

De fem senaste åren har anslaget i landskapets budget där samarbetsstödet ingår uppgått till 200 000 euro. Fram till och med 2017 avsåg anslaget även särskilt understöd, som ingick i den tidigare lagstiftningen om landskapsandelar till kommunerna. I första hand prioriterades då åtgärder för de mest utsatta kommunerna och därefter samarbetsprojekt inom it-sektorn. I och med den nu gällande landskapsandelslagens ikraftträdande 2018 är anslaget i sin helhet avsett för samarbetsstöd.

     I landskapets budget för 2019 anslås 500 000 euro till kompensation till kommunerna för åtgärder som vidtas i statsbeskattningen i riket, men som påverkar de åländska kommunernas skatteintäkter. Av anslaget ska 200 000 euro fördelas mellan kommunerna enligt en särskild landskapslag, enligt landskapsregeringens förslag på samma sätt som enligt landskapslagen (2018:101) om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018 (se separat lagförslag). Resten av anslaget reserveras för en ökning av samarbetsstödet, med 100 000 euro under 2019 och 200 000 euro under 2020. Det innebär att totalt 300 000 euro budgeteras för samarbetsstöd 2019 och 400 000 euro 2020. Prioriterat område för samarbetsstödet är it-projekt som drivs genom Åda Ab.

     Genom förslaget ökar möjligheten för kommunerna att beviljas samarbetsstöd för åtgärder som vidtas inom it-området. Hur stor den ekonomiska effekten blir avgörs dock av i vilken utsträckning kommunerna använder sig av möjligheten.

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Förslaget har beretts vid lagberedningen i samarbete med finansavdelningen. Det har skickats på remiss till kommunerna och Ålands kommunförbund. Tolv av kommunerna har inkommit med yttranden. Till övervägande del är dessa kommuner positiva till att möjligheterna till stöd för it-samordning utvidgas, endast en av dem motsätter sig att samordningsstöd ska kunna betalas ut åt endast en kommun. Majoriteten av kommunerna är dock negativa till att anslaget för samarbetsstödet i landskapets budget höjs på bekostnad av kompensationen till kommunerna för minskade skatteintäkter.

     Den föreslagna lagändringen är avsedd att tillämpas redan under 2019, och den bör således träda i kraft så snart som möjligt. Landskapsregeringen föreslår därför att tidpunkten för ikraftträdande lämnas öppen.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

24 § Samarbetsstöd. Enligt förslaget ändras paragrafen så att möjligheterna att beviljas samarbetsstöd utvidgas.

     Enligt paragrafens 1 mom. kan en kommun beviljas stöd om den tillsammans med en eller flera andra kommuner inleder ett samarbetsutvecklande projekt som bedöms leda till effektivare produktion av kommunal service. Formuleringen motsvarar i sak förutsättningarna för att beviljas stöd enligt paragrafens nu gällande lydelse. Samarbetsstöd enligt detta moment kan således beviljas både för it-projekt och andra projekt, det förutsätts dock att minst två kommuner samverkar samt att det är ett nytt projekt. Det krävs också att projektet är samarbetsutvecklande samt att det kan visas att det leder till effektivare produktion av service. Begränsningen av stödperioden till två år, det år projektet inleds och det följande året, föreslås utgå ur lagen för att ge utrymme för större flexibilitet.

     I den föreslagna paragrafens 2 mom. föreslås två undantag från villkoren i 1 mom. Enligt den första punkten kan en kommun beviljas stöd för inledande av ett projekt inom it-området som bedöms öka möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland. Samarbetsstöd enligt denna punkt kan alltså beviljas utan att kommunen samverkar med någon annan kommun, dock begränsas stödet till nya projekt inom it-sektorn. Avgörande för att stödet ska beviljas är att det går att visa att projektet ökar möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn. Det innebär till exempel att det ska vara möjligt för övriga kommuner eller andra aktörer inom offentlig sektor att ansluta sig i ett senare skede.

     Enligt den andra punkten kan en kommun beviljas stöd för att ansluta sig till ett pågående projekt, en befintlig tjänst eller investering inom it-området, om anslutningen bedöms öka graden av it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland. Samarbetsstöd enligt denna punkt kan beviljas när kommunen inte har varit involverad i ett projekt från början utan ansluter sig under projektets gång, eller till en redan befintlig tjänst. Även i det här fallet är stödet begränsat till it-området, och det avgörande är att det går att visa att åtgärden leder till en ökad grad av it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland.

     Förslaget innebär att en kommun kan beviljas stöd enligt första punkten för att starta ett projekt på egen hand, medan övriga kommuner sedan kan ansluta sig till projektet och beviljas stöd enligt den andra punkten. Det är således inte nödvändigt att flera kommuner kommer överens om samarbete innan ett projekt inleds. Däremot är det ett avgörande kriterium att projektet i fråga medför ökade förutsättningar för den offentliga sektorns it-samordning. Genom att driva projekt genom Åda Ab garanteras att detta kriterium uppfylls. Detta är också i linje med den prioritering som har gjorts i landskapets budget.

     I paragrafens 3 mom. anges att samarbetsstöd även kan beviljas för förstudier till projekt som avses i 1 eller 2 mom. En förstudie kan i vissa fall betraktas om ett mindre projekt i sig, men formuleringen föreslås för undvikande av oklarhet. Enligt landskapsregeringens bedömning är det i de flesta fall tillrådligt att göra en förstudie innan projekt inleds, åtminstone om det är frågan om ett större projekt. Att en kommun beviljas samarbetsstöd för en förstudie inför ett projekt utesluter inte att stöd också beviljas för projektet i fråga. I förtydligande syfte anges också att samarbetsstöd kan beviljas kommunalförbund.

     Slutligen föreslår landskapsregeringen i paragrafens 4 mom. att det alltid ska krävas medfinansiering från kommunens sida när samarbetsstöd beviljas. Stödet beviljas således inte till ett belopp som täcker de totala kostnaderna för ett projekt. Enligt landskapsregeringen är medfinansieringen en väsentlig del när det gäller ett projekts förankring internt i en kommun och även mellan olika samarbetspartner. Hur stor andel som beviljas som stöd avgörs av landskapsregeringen vid prövningen av ansökan.

 

35 § Beslut om och utbetalning av samarbetsstöd. Enligt förslaget ändras paragrafen så att bestämmelserna om tidpunkten för ansökan och för landskapsregeringens beslut om beviljande av stöd utgår. När möjligheten till stöd utvidgas uppstår ett behov av större flexibilitet, vilket gör att det inte är ändamålsenligt att ha regleringen på lagnivå. I stället ska landskapsregeringen fastställa tidpunkterna för inlämnande av ansökan, och även kunna besluta om andra bestämmelser som behövs om beviljande och utbetalning av stöd.

     Också bestämmelsen om att stödet betalas ut mot redovisning av betalda godtagbara kostnader föreslås utgå. Avsikten är att samarbetsstödet vid behov även ska kunna betalas ut i förskott.

 

41a § Återbetalning av samarbetsstöd. Med hänvisning till att samarbetsstödet enligt förslaget ska kunna betalas ut i förskott finns det behov av att reglera eventuella situationer när utbetalningen av stöd ska avbrytas eller hela eller delar av stödet ska återbetalas. Enligt förslaget ska detta kunna ske på tre olika grunder: om stödet har använts i felaktigt syfte, om projektet har avbrutits eller om slutredovisningen av ett projekt inte har skett inom utsatt tid.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 24 § och 35 § landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna samt

     fogas till lagen en ny 41a § som följer:

 

24 §

Samarbetsstöd

     Samarbetsstöd kan enligt prövning beviljas en kommun som tillsammans med en eller flera andra kommuner inleder ett samarbetsutvecklande projekt som bedöms leda till effektivare produktion av kommunal service.

     Trots bestämmelserna i 1 mom. kan samarbetsstöd också beviljas

     1) en kommun som på egen hand inleder ett projekt inom it-området, om det bedöms öka möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland, samt

     2) en kommun som ansluter sig till ett pågående projekt, en befintlig tjänst eller investering inom it-området, och anslutningen bedöms öka graden av it-samordning inom den offentliga sektorn på Åland.

     Samarbetsstöd kan också beviljas för en förstudie till ett projekt som avses i denna paragraf. Ett kommunalförbund kan beviljas samarbetsstöd enligt samma villkor som en kommun.

     Samarbetsstöd kan inte beviljas till ett belopp som motsvarar eller överstiger de totala godtagbara kostnaderna för ett projekt.

 

35 §

Beslut om och utbetalning av samarbetsstöd

     Beslut om beviljande av samarbetsstöd fattas av landskapsregeringen efter ansökan från en kommun eller ett kommunalförbund.

     Landskapsregeringen fattar beslut om ansökningstiderna, samt andra bestämmelser om beviljande och utbetalning av samarbetsstödet.

 

41a §

Upphörande och återbetalning av samarbetsstöd

     Landskapsregeringen kan besluta att utbetalningen av samarbetsstödet ska upphöra samt att ett redan utbetalt samarbetsstöd eller en del av det ska återbetalas, om

     1) stödet har använts i annat syfte än de som beskrivs i ansökan,

     2) projektet i fråga har avbrutits eller

     3) slutrapport och bokslut för projektet inte har lämnats in inom utsatt tid.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 april 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 17/2018-2019