Lagförslag 17/2019-2020

Tillhör ärendet: Ändringar i körkortslagen
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 17/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i körkortslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I körkortslagen finns ett absolut krav att de som har fyllt 70 år och vill förnya sitt körkort måste lämna in ett läkarintyg för att visa att de fortfarande uppfyller de medicinska kraven. På grund av den rådande pandemin rekommenderas äldre att undvika kontakt med andra människor så långt det är möjligt. För att inte utsätta äldre människor för hälsorisker föreslås därför en tillfällig lättnad i kraven på läkarintyg vid körkortsförnyelse.

     Samtidigt görs en ändring av 48 § i körkortslagen för att undanröja en oklarhet om när en körkortshavare med körkort med prövotid ska avlägga ny förarexamen.

     Slutligen föreslås en mindre ändring i körkortslagen som ger fordonsmyndigheten utökade möjlighet att lämna ut uppgifter ur det åländska körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort (RESPER). Denna ändring behöver göras för körkortslagen ska uppfylla gällande unionskrav.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1.1 Ändringen av 35 §. 3

1.2 Ändringen av 48 §. 3

1.3 Ändringen av 67 §. 3

2. Förslagets konsekvenser 4

3. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av körkortslagen för Åland. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland. 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Ändringen av 35 §

 

Enligt 35 § körkortslagen (2015:88) för Åland ska alla som fyllt 70 år lämna in ett läkarutlåtande när de ansöker om förnyelse av sitt körkort.

     Sedan den 16 mars 2020 råder undantagsförhållanden i Finland inklusive Åland till följd av coronaepidemin. Rekommendationer och beslut har fattats i huvudsakligt syfte att skydda den äldre befolkningen från att bli smittad. Alla människor som är 70 år eller äldre utgör en riskgrupp och de rekommenderas att leva under karantänliknande förhållanden, vilket bland annat innebär att de så långt möjligt bör undvika att röra sig bland andra människor.

     Det har från vårdens sida framförts önskemål om att personer över 70 år till följd av rådande coronaepidemi undantagsvis ska kunna få sitt körkort förnyat utan läkarutlåtande, eftersom ett besök vid en läkarmottagning för att få ett utlåtande om att man är frisk är ett sådant besök som i dagsläget bör undvikas om man har fyllt 70 år. Samtidigt måste människor över 70 år få fortsätta att köra bil på ett lagenligt sätt. Trots rekommendationen om karantänliknande förhållanden för denna åldersgrupp, har många människor över 70 år ett stort och berättigat behov av att kunna köra bil.

     Enligt uppgifter från Fordonsmyndigheten har totalt 498 körkortsinnehavare över 70 år körkort som behöver förnyas mellan den 6.4.2020 och den 31.12.2020, det vill säga den tid som man för närvarande kan uppskatta behovet av undantag till.

 

1.2 Ändringen av 48 §

 

Vid tillämpningen av 48 § 4 mom. i körkortslagen har det framkommit oklarheter över hur man ska tolka en hänvisning till bestämmelsen i 2 mom. Avsikten har varit att den som under prövotid gör sig skyldig till vissa i momentet angivna trafikbrott ska behandlas på samma sätt som den som med ett vanligt körkort gör sig skyldig till ett trafikbrott som ger körkortshavaren en körförbudstid som överstiger ett år. Det vill säga körkortshavaren måste beviljas körkortstillstånd och avlägga en ny förarexamen. Läser man hela 2 mom. så framgår det klart att kraven gäller den som haft en körförbudstid på mer än ett år och eftersom 4 mom. hänvisar till kraven i 2 mom. är det naturligt att läsa in även körförbudstid över ett år som ett krav även för den som har körkort på prövotid. Tanken har dock varit att den som har ett körkort på prövotid och under den tiden gjort sig skyldig till ett trafikbrott därmed visat att han eller hon inte har tagit till sig förarutbildningen och därför ska göra om förarexamen oberoende av hur lång körförbudstid som bestäms. För att förtydliga 4 mom. tas hänvisningen till 2 mom. bort och kraven som gäller skrivs in i 4 mom.

 

1.3 Ändringen av 67 §

 

Enligt artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645 om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort, ska nätverket för EU-körkort (RESPER) få användas även för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning. Ändringen innebär att uppgifter ur RESPER ska få användas av utländska polismyndigheter i samband med utredningar av trafiksäkerhetsrelaterade brott. Före ändringen kunde nätverket bara användas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort. Detta kräver en ändring av körkortslagen för att ge Fordonsmyndigheten möjlighet att lämna ut uppgifter för sådana kontrolländamål. I dag lyder 67 § 3 mom.: Information om körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort.

     Förslaget är att 67 § 3 mom. utökas med möjligheten att använda nätverket för EU-körkort även för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning. Även Fordonsmyndigheten anser att körkortslagen behöver ändras på nämnda vis. Det är också viktigt för den enskilde och för Fordonsmyndigheten att det tydligt framkommer i lag att registeruppgifter kan lämnas ut till polismyndigheter i andra stater. Enligt direktivet ska bestämmelsen sättas i kraft senast den 23 maj 2020.

 

2. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget att skjuta upp kravet på läkarutlåtande vid körkortsförnyelse för personer över 70 år har stor betydelse för de som det berör eftersom ett besök på en läkarmottagning under en pågående virusepidemi utsätter dessa personer för en inte obetydlig risk att smittas.

     Förslaget att kräva ny förarexamen när nyblivna körkortshavare gör sig skyldiga till trafikbrott bedöms ha en positiv effekt på trafiksäkerheten och trafikmoralen.

     Förslaget att tillåta ett större informationsutbyte mellan körkortsmyndigheter inom EU följer av EU-lagstiftningen som Åland har förbundit sig att följa men kan även ha en positiv effekt på trafiksäkerheten.

 

3. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som tjänstemannaberedning vid Infrastrukturavdelningen och lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av körkortslagen för Åland

 

35 § Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort. Som nämnts i den allmänna motiveringen införs ett nytt moment i paragrafen som gör det möjligt för personer över 70 år att ansöka om förnyelse av sitt körkort utan krav på bifogat läkarutlåtande vid ansökningstillfället. Momentet ska bara gälla under en begränsad tid.

 

48 § Ansökan om nytt körkort. 2 mom. har förtydligats så att det framgår att sökanden ska beviljas ett nytt körkortstillstånd och avlägga en ny förarexamen.

     4 mom. har ändrats så att det på ett tydligare sätt än tidigare framgår att den som får sitt körkort omhändertaget under prövotid efter att ha gjort sig skyldig till vissa angivna trafikbrott måste göra om förarexamen för att få tillbaka rätten att köra körkortspliktiga fordon. I dessa fall har det ingen betydelse hur lång körförbudstiden blev.

 

67 § Hantering och införande av uppgifter i körkortsregistret. 3 mom. har kompletterats med en möjlighet för fordonsmyndigheten att lämna ut uppgifter ur körkortsregistret till polismyndigheter i andra länder. Uppgifterna förmedlas med hjälp av nätverket för EU-körkort. Det kan till exempel gälla utredningar av trafiksäkerhetsrelaterade brott eller kontroll av yrkeskompetensbevis.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 48 § 2 och 4 mom. och 67 § 3 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland av dessa paragrafer 48 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2019/91 samt

     fogas till 35 § sådan den lyder i landskapslagen 2019/91 ett nytt 7 mom. som följer:

 

 

35 §

Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. om krav på läkarutlåtande gäller inte de som har fyllt 70 år och vars körkort upphör att gälla under år 2020. I dessa fall ska ett läkarutlåtande lämnas in i efterhand senast den 1 juni 2021. Om sökanden har något av de medicinska problem som avses i 10 § avgör polismyndigheten om det är möjligt att förnya körkortet innan ett läkarutlåtande har lämnats in.

 

48 §

Ansökan om nytt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Efter en körförbudstid som varat mer än ett år ska ett nytt körkort utfärdas om sökanden har beviljats ett nytt körkortstillstånd, har avlagt en ny godkänd förarexamen och i övrigt uppfyller kraven i 8 §. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna i grupp 2, får det nya körkortet ges sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda. Förarexamen ska avläggas för den mest kvalificerade behörigheten som körkortet omfattade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en prövotid löpte och körkortet omhändertagits med stöd av 43 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten eller 43 § 2 mom. 1–3 punkterna krävs att sökanden ansöker om och beviljas körkortstillstånd, avlägger en ny förarexamen och genomför en av landskapsregeringen godkänd kurs om attityd och tra-fik. Har körkortet omhändertagits på grund av rattfylleri ska sökanden dessutom genomgå en av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik. Vad som ingår i kurserna och vem som ansvarar för dem anges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

67 §

Hantering och införande av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Information om körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort. Nätverket får även användas för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

Mariehamn den 7 maj 2020

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Christian Wikström

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 17/2019-2020