Lagförslag 17/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-05-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar i körkortslagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 17/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 48 § 2 och 4 mom. och 67 § 3 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland av dessa paragrafer 48 § 4 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2019/91 samt

     fogas till 35§ sådan den lyder i landskapslagen 2019/91 ett nytt 7 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

35 §

Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt 7 mom.

 

 

 

35 §

Ansökan om förnyelse eller ersättande av körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. om krav på läkarutlåtande gäller inte de som har fyllt 70 år och vars körkort upphör att gälla under år 2020. I dessa fall ska ett läkarutlåtande lämnas in i efterhand senast den 1 juni 2021. Om sökanden har något av de medicinska problem som avses i 10 § avgör polismyndigheten om det är möjligt att förnya körkortet innan ett läkarutlåtande har lämnats in.

 

 

48 §

Ansökan om nytt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Efter en körförbudstid som varat mer än ett år ska ett nytt körkort utfärdas om sökanden har beviljats körkortstillstånd, har avlagt godkänd förarexamen och även i övrigt uppfyller kraven i 8 §. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna i grupp 2, får det nya körkortet ges sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda. Förarexamen ska avläggas för den mest kvalificerade behörigheten som körkortet omfattade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en prövotid löpte och körkortet omhändertagits med stöd av 43 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten eller 2 mom. 1–3 punkterna krävs, utöver kraven i 2 mom., en genomförd av landskapsregeringen godkänd kurs om attityd och trafik. Har körkortet omhändertagits på grund av rattfylleri ska sökanden dessutom genomgå en av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik. Vad som ingår i kurserna och vem som ansvarar för dem anges i landskapsförordning.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

48 §

Ansökan om nytt körkort

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Efter en körförbudstid som varat mer än ett år ska ett nytt körkort utfärdas om sökanden har beviljats ett nytt körkortstillstånd, har avlagt en ny godkänd förarexamen och även i övrigt uppfyller kraven i 8 §. Om körkortet omfattade någon av behörigheterna i grupp 2, får det nya körkortet ges sådan behörighet endast om den sökande i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha behörigheten är uppfyllda. Förarexamen ska avläggas för den mest kvalificerade behörigheten som körkortet omfattade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en prövotid löpte och körkortet omhändertagits med stöd av 43 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten eller 43 § 2 mom. 1–3 punkterna krävs att sökanden ansöker om och beviljas körkortstillstånd, avlägger en ny förarexamen och genomför en av landskapsregeringen godkänd kurs om attityd och trafik. Har körkortet omhändertagits på grund av rattfylleri ska sökanden dessutom genomgå en av landskapsregeringen godkänd kurs om alkohol och trafik. Vad som ingår i kurserna och vem som ansvarar för dem anges i landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

67 §

Hantering och införande av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Information om körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

67 §

Hantering och införande av uppgifter i körkortsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Information om körkort och anknytande uppgifter och åtgärder som ska utbytas inom ramen för ömsesidigt erkännande av i EES-stater utfärdade körkort förmedlas ur körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort. Nätverket får även användas för sådant informationsutbyte för kontrolländamål som föreskrivs i unionslagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________