Lagförslag 17/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 17/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av blankettlagar om socialvård

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att vissa blankettlagar om socialvård ändras. Genom förslaget tillförsäkras att de ändrade blankettlagarna kan tillämpas på Åland i enlighet med nuvarande lydelse även efter ikraftträdandet av de ändringar av rikets socialvårdslagstiftning som har samband med ändrade bestämmelser om klientavgifter och servicesedlar i riket. Lagarna bör i lagtinget behandlas i brådskande ordning.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Gällande åländsk lagstiftning. 3

2. Kommande lagändringar 3

2.1 Ändringar i klientavgiftslagen och i servicesedellagen. 3

2.2 Närmare om lagändringarna – en kort översikt 3

3. Bedömning lagändringarna och landskapsregeringens förslag. 4

4. Förslagets konsekvenser 4

5. Övrigt 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. 6

Parallelltexter 8


 

Motivering

 

1. Gällande åländsk lagstiftning

 

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992, klientavgiftslagen) tillämpas på Åland genom landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (blankettlagen om socialvård). Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009, servicesedellagen) tillämpas på Åland genom landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (blankettlagen om servicesedlar).

 

2. Kommande lagändringar

 

2.1 Ändringar i klientavgiftslagen och i servicesedellagen

 

Riksdagen har den 9 december 2020 slutbehandlat lagstiftningsärendet rörande främst en större helhet av ändringar i klientavgiftslagen, utgående från regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter (RP 129/2020 rd).[1] Lagändringarna träder i kraft bl.a. genom en lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 1201/2020, ändringslagen 1201/2020), och genom en lag om ändring av 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 1202/2020, ändringslagen 1202/2020).

     Ändringslagen 1201/2020 i sin tur består av ett flertal ändrade paragrafer samt ett antal nya paragrafer i klientavgiftslagen. Ändringslagen 1202/2020 består av en ändring i paragrafen om definitioner i servicesedellagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009). Ändringslagarna träder huvudsakligen i kraft 1 juli 2021.

 

2.2 Närmare om lagändringarna – en kort översikt

 

2.2.1 Klientavgiftslagen

 

Enligt de nya bestämmelserna bestäms klientavgifterna för långtidsvård utgående ifrån klientens betalningsförmåga. Klientavgifterna för fortlöpande och regelbunden service i hemmet samt långvarig boendeservice som ordnas med stöd av socialvårdslagen bestäms utifrån samordnade grunder, med undantag för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. På klientavgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig sluten vård och långvarig familjevård tillämpas i stor utsträckning samordnade bestämningsgrunder. Vidare införs bestämmelser i klientavgiftslagen om det minimibelopp för personligt bruk som klienten ska ha till sitt förfogande i de sistnämnda tjänsterna. Företräde för nedsättning och efterskänkning av klientavgifter i förhållande till utkomstskyddet betonas i lagändringen. Bestämmelserna om ändringssökande förtydligas och klientens rättssäkerhet stärks Dessutom ska klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för räknas in i avgiftstaket.

 

2.2.2 Servicesedellagen

 

Till servicesedellagen fogas en teknisk hänvisning till de paragrafer i klientavgiftslagen där det föreskrivs om beaktande av inkomster när avgiften fastställs.

 

3. Bedömning lagändringarna och landskapsregeringens förslag

 

I regeringsprogrammet ”Tillsammans för Åland” lyfts fram att klientavgiftslagen behöver förnyas eller revideras för att utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer. I enlighet med budgeten för 2021 har Ålands landskapsregering därför beslutat att för tiden 12 januari 2021 till 31 maj 2021 utse en arbetsgrupp med uppdrag att se över och komma med förslag till reviderade klientavgiftsbestämmelser.

     En genomgång av regeringspropositionen RP 129/2020 rd och ändringslagen FFS 1201/2020 visar att avvikelser anpassade efter åländska förhållanden är nödvändiga. En djupgående analys samt konsekvensbedömningar, framförallt med tanke på kommunernas ekonomiska läge, krävs dock i och med att ändringarna i ändringslagen 1201/2020 är omfattande. Den korta tidsrymden från den lagens avgivande till dess ikraftträdande har inte möjliggjort detta och det kommer att utgöra en del av uppdraget för den tillsatta arbetsgruppen för revidering av klientavgiftslagstiftningen inom socialvården. Med anledning därav föreslår landskapsregeringen att blankettlagen om klientavgifter och blankettlagen och servicesedlar ändras på det sätt som framgår av förslagen till lagtext nedan.

     Enligt 1 § 2 mom. i blankettlagen om socialvård gäller ändringar i klientavgiftslagen i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av blankettlagen om klientavgifter. Förslaget är således att den nuvarande lydelsen av klientavgiftslagen, med de avvikelser som redan intagits i blankettlagen, ska tillämpas även efter den 1 juli 2021. Detta innebär att man härigenom förhindrar att ändringslagen FFS 1201/2020 och ändringslagen FFS 1202/2020 träder i kraft på Åland.

 

4. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget har inte några större ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Förslaget bedöms heller inte ha direkta konsekvenser miljön eller ha några konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för barn. Genom att göra avvikelser rörande ikraftträdandet av ändringslagarna 1201/2020 samt 1202/2020 förhindrar man rättsosäkerhet inom socialvårdens område och ser till att lagstiftningsområdets överskådlighet inte rubbas.

 

5. Övrigt

 

Med tanke på att de i avsnitt 2 avsedda lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och det pågående arbetet med att revidera det åländska regelverket är det viktigt att de i detta lagförslag angivna ändringarna av lagtinget behandlas i sådan ordning att de kan träda i kraft så fort som möjligt. [2]

     Lagstiftningspromemorian som ligger till grund för förslaget har innan beredningen skickats på remiss till Ålands kommunförbund och Mariehamns stad där kommunförbundet inte haft något att invända mot innehållet i remissmaterialet. Mariehamns stad har inte inkommit med utlåtande. Av kommunförbundets utlåtande framgår att förbundet inte motsätter sig den behövliga ändring av blankettlagstiftningen som det redogörs för i promemorian och som sedan beaktats i detta lagförslag, men påtalar att en anpassning motsvarande den ändring som föreslås i rikslagstiftningen bör beredas snarast, eftersom många av de sakfrågor som hanteras, bl.a. avgiftstak för socialvården, avgift för outnyttjad plats eller dylikt även behöver klargöras för Ålands del.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådan den lyder i landskapslagarna 2007/111, 2020/12, 2020/20 och 2012/36 ett nytt 4 mom. som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 1201/2020) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården ett nytt 3 mom. som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av 3 § lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 1202/2020) ska inte tillämpas till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 11 mars 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 

 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 17/2020-2021[1] Lagen om domstolsavgifter är inte åländsk behörighet men nämns ändå eftersom den ingår i nämnda proposition.

[2] Syftet med de nya bestämmelserna är även att undanröja hindren för vård och öka jämlikheten i hälsovården. Besök på sjukskötarmottagningar blir avgiftsfria inom primärvården och det ska inte längre ska tas ut avgifter av minderåriga klienter för undersökning och vård på en poliklinik. Avgiftsfriheten för mentalvårdstjänster inom primärvården förtydligas och avgiftsfriheten för undersökning, vård och läkemedel vid smittsamma sjukdomar utvidgas till vissa delar. Avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård, tillfällig hemsjukhusvård och vissa distanstjänster. Dessutom ska klientavgifter som klienten har beviljats utkomststöd för räknas in i avgiftstaket. Bestämmelserna om utvidgningarna av avgiftstaket i klientavgiftslagen träder i kraft vid ingången av 2022.

     Enligt 2a § i blankettlagen om socialvård ska lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården tillämpas på Åland till den del bestämmelserna gäller socialvården. Således gäller inte ändringarna vad beträffar hälsovården men de nämns ändå för överskådlighetens skull.