Lagförslag 17/2021-2022

Tillhör ärendet: Inspektioner av fartygsavfall
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 17/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Inspektioner av fartygsavfall

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner för att uppfylla kraven i fartygsavfallsdirektivet.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Lagstiftningsbehörighet 3

4. Förslagets konsekvenser 4

5. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg. 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Lagtinget antog landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg, nedan fartygsavfallslagen, den 8 december i fjol (LTB 104/2021). Landskapslagen behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, nedan fartygsavfallsdirektivet.

     I lagstiftningskontrollen enligt 19 § i självstyrelselagen (1991:71) för Åland beslöt republikens president att 14 § i fartygsavfallslagen om inspektioner är en behörighetsöverskridning med hänvisning till 10 § i Finlands grundlag (FFS 731/1999) om hemfrid.

     Högsta domstolen anger i sitt utlåtande ”Högsta domstolen anser att inspektionsbestämmelsen i 14 § 1 mom. landskapslagen med beaktande av landskapslagens syfte, dvs. att skydda den marina miljön mot de negativa effekterna av utsläpp från fartyg, har godtagbara grunder som hänför sig till de grundläggande miljörättigheterna i 20 § grundlagen (jfr. t.ex. GrUU 6/2001 rd och GrUU  26/2020 rd). Skyddet för hemfriden har ändå inte beaktats i regleringen på ett adekvat sätt eftersom bestämmelsen inte garanterar att inspektionen kan omfatta fartygets boutrymmen endast om det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som inspektionen avser.

     Med hänsyn härtill uppfyller 14 § 1 mom. i den nu föreliggande landskapslagen inte de krav som grundlagen ställer beträffande inspektioner på en plats som omfattas av hemfriden. Därför anser Högsta domstolen att landskapslagens 14 § 1 mom. utgör en behörighetsöverskridning.” Högsta domstolen ansåg även att delegeringsbestämmelsen i 14 § 2 mom. bör förordnas att förfalla då momentet är beroende av 14 § 1 mom.

     Artikel 11 i fartygsavfallsdirektivet innehåller krav på inspektioner och fartygsavfallslagen behöver därför kompletteras.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Skyddet av den marina miljön är viktigt och fartygsavfallslagen är en del i det arbetet. För att genomdriva att lagen följs behövs tillsyn. Tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, nedan ÅMHM. I tillsynsarbetet finns det behov av att kunna göra inspektioner. I landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester, nedan gamla fartygsavfallslagen, finns inte någon begränsning av var inspektioner får göras, men de inspektioner ÅMHM utfört enligt den lagen har inte gjorts i lokaler eller utrymmen som används för boende av permanent natur. Landskapsregeringen anser att det inte är nödvändigt att kunna utföra inspektion i lokaler eller utrymmen som används för boende av permanent natur för att kontrollera att lagen följs. Därför föreslår landskapsregeringen en liknande inspektionsparagraf som lagförslag 28/2020-2021 Fartygsavfall innehåller, men kompletterad med ett uttryckligt förbud mot inspektioner i lokaler eller utrymmen som används för boende av permanent natur.

 

3. Lagstiftningsbehörighet

 

Lagförslaget berör en myndighet underlydande landskapsregeringen, natur- och miljövård, vattenrätt, båttrafik, näringsverksamhet och tvångsmedel. Nämnda rättsområden hänförs enligt 18 § 1, 10, 21, 22 och 26 punkterna i självstyrelselagen till Ålands lagstiftningsbehörighet. Lagförslaget anknyter också till grundlagens 2 kap. garanterade fri- och rättigheterna, på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillkommer riket enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen.

 

4. Förslagets konsekvenser

 

Lagförslaget har inte några praktiska konsekvenser då det hittills inte har utförts någon inspektion i någon lokal eller något utrymme som används för boende av permanent natur med stöd av inspektionsrätten i den gamla fartygsavfallslagen.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med miljöbyrån.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

 

14 § Inspektioner. Paragrafen innehåller bestämmelser om inspektioner av fartyg. Den behövs för att genomföra artikel 11 i fartygsavfallsdirektivet. Närmare beskrivning av paragrafen finns i detaljmotiveringen till 14 § i lagförslag 28/2020-2021 Fartygsavfall.

     Paragrafens 1 mom. innehåller en inspektionsskyldighet av fartyg för tillsynsmyndigheten ÅMHM. Paragrafen motsvaras delvis av 16 § i gamla fartygsavfallslagen. Enligt den ska inspektioner göras av fartyg. Med det nya informationssystemet SafeSeaNet som används av fartyg och myndigheter kan inspektioner även utföras utanför fartyg, exempelvis att kontrollera i SafeSeaNet vilket avfall ett fartyg avser att lämna i en hamn. Avsikten är att så långt det är möjligt samordna inspektioner med de fartygsinspektioner som görs av Traficom inom rikets behörighet.

     För att anpassa momentet till grundlagens krav om hemfrid i 10 § 3 mom. innehåller paragrafen ett uttryckligt förbud mot att inspektera lokaler och utrymmen som används för boende av permanent natur.

     Det kan finnas behov pga. EU-krav av att närmare reglera omfattningen av inspektionerna och samarbetet med riksmyndigheterna. Därför innehåller 2 mom. ett förordningsbemyndigande om detta.

 

Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för ikraftträdande lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2022:30) om mottagning i hamn av avfall från fartyg en ny 14 § som följer:

 

 

14 §

Inspektioner

     ÅMHM ska utföra inspektioner av fartyg för att förvissa sig om att bestämmelserna om lämnande av avfall efterlevs. ÅMHM ska samarbeta med riksmyndigheterna och så långt som möjligt använda information från riksmyndigheternas fartygsinspektioner. Rätten att inspektera gäller inte lokaler och utrymmen som används för boende av permanent natur.

     Landskapsregeringen kan i en landskapsförordning bestämma närmare om omfattningen av inspektionerna och samarbetet med riksmyndigheterna.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 maj 2022

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Harry Jansson

 

 

Föredragande minister

 

 

Alfons Röblom