Lagförslag 18/2017-2018

Tillhör ärendet: Ändring av miljöskyddslagen
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 18/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av miljöskyddslagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att miljöskyddslagen ändras för att implementera Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar. Implementeringstiden för direktivet gick ut 19 december 2017.

     En av de viktigaste föreslagna förändringarna är att gränsvärden för utsläpp till luften av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar fastställs för medelstora förbränningsanläggningar samt att den verksamhetsansvariga ska övervaka och föra register över övervakningsresultaten. Kravet på när miljötillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar sänks så att miljötillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om 20 megawatt mot nuvarande 5 megawatt. Som en följd av detta föreslås även att gränsen för när miljögranskning för medelstora anläggningar krävs ändras så att miljögranskning krävs för medelstora förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om minst 1 och under 20 megawatt.

     Landskapsregeringen föreslår även att miljöskyddslagen ändras för att genomföra vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008.

     Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

__________________

 

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 5

3. Förslagets verkningar 5

4. Lagstiftningsbehörigheten. 6

5. Beredning av ärendet 6

Detaljmotivering. 6

Ändring av miljöskyddslagen för landskapet Åland. 6

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av miljöskyddslagen för landskapet Åland. 8

Parallelltexter 12

 


 

 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1.Nuläget

 

Europarlamentet och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (hädanefter direktivet) utfärdades 25.11.2015. I direktivet fastställs utsläppsgränsvärden för utsläpp av svaveloxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men högst 50 megawatt, samt krav på tillstånd eller registrering av medelstora förbränningsanläggningar. Verksamhetsutövarna ska övervaka utsläppen och föra register över övervakningsresultaten. Syftet med direktivet är att minska utsläpp till luften från förbränningsanläggningar i denna storleksklass, och därmed minska miljö-och hälsoolägenheter. Det har inte tidigare funnits reglering på EU-nivå gällande utsläpp från förbränningsanläggningar med denna bränsleeffekt, utan varje medlemsstat har haft egen nationell lagstiftning på området.

     På Åland finns i dagsläget krav på miljötillstånd för förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om 5 megawatt eller mer i 10 § 2 mom. a punkten landskapslag (2008:124) om miljöskydd.  För förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om minst 1 megawatt har landskapsregeringen med stöd av 52 § miljöskyddslagen på förordningsnivå beslutat att miljögranskning krävs enligt avsnitt 6.1 i bilaga 1 till landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd. På Åland har det utöver denna reglering inte funnits mer detaljerade specifika bestämmelser om medelstora förbränningsanläggningar utöver övrig reglering i miljöskyddslagen.

     På rikssidan ställs krav på miljötillstånd enligt 27 § och bilaga 1 miljöskyddslagen (FFS 527/2014) för anläggningar med en bränsleeffekt om 20 megawatt eller mer. En registreringsanmälan krävs enligt 11 kap. 116 § och enligt bilaga 2 för energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt om minst 1 men under 20 megawatt. En förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt (FFS 750/2013) varit i kraft på rikssidan sedan 1 november 2013. I förordningen fastställs utsläppsgränsvärden för partiklar, kväveoxider och svaveldioxid. Utöver bestämmelser om utsläppsgränsvärden för utsläpp till luften finns också i riksförordningen bestämmelser om andra miljöskyddskrav. Det är fråga om krav gällande den energiproducerande enhetens skorstenshöjd, om bullerbekämpningsåtgärder gällande den energiproducerande enhetens verksamhet, om behandlingen och avledningen av avloppsvatten, hantering och upplagring av bränsle, avfallshantering och bestämmelser som gäller vid exceptionella situationer. Vid implementeringen av direktivet om medelstora förbränningsanläggningar ersattes förordningen av en ny förordning, statsrådets förordning (FFS 1065/2017) om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar.

 

1.2 Det centrala innehållet i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar

 

I direktivet om medelstora förbränningsanläggningar fastställs utsläppsgränsvärden för svaveldioxid, kväveoxider och partikelutsläpp från förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om minst 1 men under 50 megawatt. Bestämmelserna om utsläppsgränsvärdena i artikel 6 och bilaga II är strikta. I direktivet ingår dock långa övergångsperioder för befintliga anläggningar att anpassa sig till utsläppsgränsvärdena. Från och med 20 december 2018 tillämpas direktivet på nya anläggningar som tas i drift. Fr.o.m. 1 januari 2025 tillämpas direktivets utsläppsgränsvärden på befintliga förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om 5 och högst 50 megawatt. Fr.o.m. 2030 tillämpas direktivets utsläppsgränsvärden på förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om 1 och högst 5 megawatt.

     Vissa verksamheter och anläggningar har i artikel 2.3 uteslutits från direktivets tillämpningsområde. Direktivet tillämpas inte på verksamheter som omfattas av industriutsläppsdirektivet, vilket är implementerat i åländsk lagstiftning i 6 a kap. miljöskyddslagen och 1 § landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening i luften, genom vilken statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar tillämpas i landskapet med vissa undantag. Direktivet tillämpas t.ex. inte heller på tekniska anordningar som driver fordon, fartyg eller flygplan, på reaktorer som används inom den kemiska industrin, på krematorier, eller på forsknings- eller utvecklingsverksamhet eller utprovning med anknytning till medelstora förbränningsanläggningar.

     Enligt direktivets artikel 5.3 ska medlemsstaterna se till att förbränningsanläggningar som omfattas av direktivet inte är i användning om de inte är registrerade eller har beviljats tillstånd för sin verksamhet. I bilaga I framkommer ett minimikrav på den information som verksamhetsutövaren ska lämna in vid registrering eller tillståndsförfarandet. Enligt artikel 9 ska medlemsstaterna se till att verksamhetsutövaren utan dröjsmål meddelar om planerade ändringar i förbränningsanläggningen som kan påverka vilka utsläppsgränsvärden som ska tillämpas på anläggningen. Behörig myndighet ska då i enlighet med ändringen i förbränningsanläggningen uppdatera tillståndet eller registreringen. Enligt artikel 5.4 ställs krav på att medlemsstaten ska registrera eller inleda handläggningen av tillståndet inom en månad efter det att verksamhetsutövaren gett in informationen i bilaga I. Behörig myndighet ska enligt artikel 5.5 föra ett register över alla medelstora förbränningsanläggningar och detta register ska offentliggöras på internet.

     I direktivet fastställs inte någon gräns mellan när registrering eller tillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar, utan det är upp till medlemsstaterna att bestämma denna gränsdragning. Den åländska och den finska lagstiftningen skiljer sig i dagsläget åt beträffande detta som ovan nämnts under 1.1.

 

1.3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver

 

Minamatakonventionen om kvicksilver godkändes i oktober 2013. Ålands lagting gav den 26 april 2017 sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av konventionen träder i kraft i landskapet Åland till de delar bestämmelserna i konventionen faller inom landskapets behörighet. Konventionen trädde internationellt i kraft den 16 augusti 2017 och för Finlands del den 30 augusti 2017.

     Konventionen syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Konventionen omfattar kvicksilvrets hela livscykel, och omfattar restriktioner för primär brytning och internationell handel med kvicksilver, förbud av tillverkning, import och export av ett stort antal produkter med kvicksilver tillsatt, förbud eller villkor för flera tillverkningsprocesser där kvicksilver används, samt uppmanar till att nya användningsområden för kvicksilver i produkter och industriella processer motverkas. I konventionen föreskrivs dessutom åtgärder för minskade utsläpp av kvicksilver i icke-industriell och småskalig guldutvinning och i mer omfattande industriell verksamhet, bland annat genom användning av bästa tillgängliga teknik. Den kräver även att mellanlagring av kvicksilver och hantering av kvicksilverhaltigt avfall sker på ett miljömässigt hållbart sätt.

     Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008, hädanefter kvicksilverförordningen, genomförs Minamatakonventionen i EU. Kvicksilverförordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater från och med den 1 januari 2018. Förordningen ålägger dock medlemsstaterna vissa skyldigheter i anslutning till förordningens genomförande. Enligt artikel 16 i kvicksilverförordningen ska medlemsstaterna fastställa regler om sanktioner för överträdelse av förordningen samt vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de genomförs. Enligt artikel 17 ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen.

     För genomförande av kvicksilverförordningen i riket är avsikten att göra ändringar bland annat i kemikalielagen och avfallslagen. Kemikalielagen har gjorts tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning och avsikten är även att avfallslagen ska bli tillämplig på Åland genom blankettlag, och ändringarna blir därmed automatiskt gällande på Åland. Genomförandet av kvicksilverförordningen på Åland kräver även ändringar i miljöskyddslagens bestämmelser om sanktioner och särskilda stadganden om kvicksilver.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Genomförandet av direktivet om medelstora förbränningsanläggningar på Åland kräver ändringar i miljöskyddslagen. Landskapsregeringen föreslår att kravet på när miljötillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar sänks så att miljötillstånd krävs för medelstora förbränningsanläggningar med en bränsleeffekt om 20 megawatt mot nuvarande 5 megawatt. Ändringen är ett led i att i enlighet med regeringsprogrammet förenkla regelverken för en mer kostnadseffektiv förvaltning och en mindre byråkratisk vardag för företag och medborgare, utan att äventyra säkerheten för människor och miljö. För att säkerställa nivån på miljöskyddet trots att färre medelstora förbränningsanläggningar föreslås omfattas av miljötillståndsplikt för sin verksamhet, är landskapsregeringens avsikt att Åland i likhet med riket på förordningsnivå antar mer omfattande regler än de som uppställs i direktivet. Avsikten är att dessa regler ska gälla den energiproducerande enhetens skorstenshöjd, bullerbekämpningsåtgärder gällande den energiproducerande enhetens verksamhet, behandling och ledning av avloppsvatten från reningsutrustning, oljehaltigt spillvatten och annat avloppsvatten, hantering och upplagring av fasta och flytande bränslen och avfallshantering.

     För att säkerställa att implementeringen av direktivets bestämmelser om kontroll av efterlevnad är fullständig, föreslås även ett tillägg till miljöskyddslagens bestämmelser gällande åtgärder vid åsidosättande av miljöskyddslagens bestämmelser. Även ett tillägg till miljöskyddslagens reglering om luftkvalitetsplan behöver göras för att implementera direktivet.

     Beträffande genomförandet av kvicksilverförordningen behöver miljöskyddslagens 9 kap. uppdateras beträffande straffbestämmelserna för miljöförstöring och brott mot landskapslagen om miljöskydd samt de särskilda bestämmelserna om kvicksilver i 12 kap. uppdateras.

 

3. Förslagets verkningar

 

Eftersom det på Åland redan i dagsläget finns bestämmelser om miljögranskning och miljötillstånd för de anläggningar som direktivet berör, kommer den största konsekvensen för de åländska befintliga och kommande nya medelstora förbränningsanläggningarna vara att strikta utsläppsgränsvärden fastställs, samt att en mätnings-och rapporteringsskyldighet införs. De strikta gränsvärdena för partikelutsläpp kan komma att innebära kostnader för investeringar för rening av rökgaser i befintliga anläggningar. Företagens administrativa kostnader kommer troligtvis också att i liten grad öka till följd av mätnings-och rapporteringsskyldigheten. Direktivet innehåller dock generösa övergångsbestämmelser för befintliga anläggningar. Från och med år 2025 får luftutsläppen från en befintlig medelstor förbränningsanläggning med bränsleeffekt på över 5 megawatt inte överskrida direktivets gränsvärden, och fr.o.m. år 2030 gäller direktivets gränsvärden för luftutsläpp för medelstora förbränningsläggningar med en effekt på högst 5 megawatt.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet har lagstiftningsbehörighet gällande natur-och miljövård enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen.

 

5. Beredning av ärendet

 

Ärendet har beretts i samråd med Ålands landskapsregerings miljöbyrå. Lagförslaget har skickats på remiss till Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet (hädanefter ÅMHM), Ålands näringsliv, Företagarna på Åland samt till berörda verksamheter på Åland för medelstora förbränningsanläggningar.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av miljöskyddslagen för landskapet Åland

 

3 § Definitioner. Definitionen energiproducerande enhet och energiproducerande anläggning föreslås som begrepp i lagen. Definitionerna motsvarar begreppen i rikslagstiftningen. Användningen av samma begrepp som i rikets lagstiftning underlättar förståelsen av de riksbestämmelser på förordningsnivå som avsikten är att ska antas för landskapets del genom blankettförordning.

 

10 § 2 mom. a punkten Krav på tillstånd och miljögranskning. Gränsen för när en medelstor energiproducerande enhet eller anläggning kräver miljötillstånd föreslås höjas till att gälla en energiproducerande enhet eller anläggningar med en bränsleeffekt om minst 20 megawatt. När den energiproducerande anläggningens bränsleeffekt bestäms sammanräknas alla sådana energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som finns på samma anläggningsområde.

 

12 § Ansökan om tillstånd och miljögranskning. För att säkerställa att prövningsmyndigheten ÅMHM i ansökan får in de uppgifter enligt direktivets bilaga I, som enligt direktivets artikel 5.5 ska registerföras i ett offentligt register på internet, samt övriga uppgifter som krävs för att uppfylla mer detaljerade miljöskyddsbestämmelser för medelstora energiproducerande enheter och anläggningar som avses införas genom landskapsförordning, kompletteras miljöskyddslagen med en bestämmelse med förordningsfullmakt gällande vilka uppgifter ansökan ska innehålla.

 

14a § Registrering och publicering av uppgifter gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar. För att implementera direktivets artikel 5.5 med krav på att tillståndsmyndigheten ska föra ett register över medelstora förbränningsanläggningar som ska publiceras på internet, och  som ska innehålla minst de uppgifter som framkommer av direktivets bilaga I, införs en ny paragraf med förordningsfullmakt för landskapsregeringen att utfärda närmare bestämmelser gällande registrering och publicering av uppgifter om medelstora energiproducerande enheter och anläggningar.

 

15 § Beslut med anledning av miljögranskning. Enligt direktivets artikel 5.4 ska den behöriga myndigheten registrera, eller inleda förfarandet för beviljande av tillstånd till den medelstora förbränningsanläggningen inom en månad efter att verksamhetsutövaren gett myndigheten de uppgifter som anges i direktivet. I enlighet med miljöskyddslagen får ÅMHM dessa uppgifter antingen via en ansökan om tillstånd eller miljögranskning. För att genomföra direktivets krav görs ett tillägg till 15 §  2 mom. om sådan miljögranskning där ansökan antecknas till kännedom och sökanden meddelas att ansökan inte kräver vidare åtgärder, beträffande att denna typ av miljögranskning ska göras inom 30 dagar från det att sökanden gett in en komplett ansökan enligt 12 §. Beträffande övriga fall av miljögranskning där prövning sker och beträffande tillståndspliktiga medelstora förbränningsanläggningar krävs inte någon lagändring, eftersom förvaltningslagen redan stadgar att ett ärende inleds när handlingen inkommit till behörig myndighet och de uppgifter som behövs för att påbörja behandlingen av ärendet har registrerats, samt att ett inlett ärende ska behandlas utan ogrundat dröjsmål och om möjligt inom tre månader.

 

30 § Åtgärder vid åsidosättande av övriga bestämmelser. För att säkerställa att direktivets artikel 8.3 fullständigt implementeras gällande den behöriga myndighetens krav på åtgärder vid brister i verksamhetsutövarens efterlevnad, föreslås ett tillägg till 30 § där det framkommer att tillsynsmyndigheten ska ålägga verksamhetsutövaren att utan onödigt dröjsmål rätta till försummelsen.

 

31c § Exceptionella situationer i tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar samt industriutsläppsanläggningar. För att säkerställa en fullständig implementering av direktivets artikel 7.7 gällande regler för uppgifter som verksamhetsutövare ska ge den behöriga myndigheten vid bristande efterlevnad samt för hur ofta och i vilket format informationen ska ges, införs ett nytt stadgande om exceptionella situationer.

 

53b § Luftkvalitetsplan. För att säkerställa implementering av direktivets artikel 6.9 införs ett stadgande om att landskapsregeringen då luftkvalitetsplan görs upp ska bedöma om behov finns av strängare utsläppsgränsvärden för enskilda medelstora energiproducerande enheter och anläggningar om detta effektivt skulle innebära en märkbar förbättring av luftkvaliteten.

 

53k § Särskilda bestämmelser om kvicksilver. Bestämmelserna införs för att genomföra kvicksilverförordningens krav i artikel 16 om regler om sanktioner för överträdelse av förordningen samt i artikel 17 om att behörig myndighet ska utses.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring
av miljöskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 39 § 1 mom. e punkten landskapslagen (2008:124) om miljöskydd, sådan den lyder i landskapslag 2015/14,

     ändras 10 § 2 mom. a punkten, 12 § 1 mom., 15 § 2 mom., 30 § 1 mom., 35 § 2 mom. e punkten, 53k §, av dessa lagrum 30 § 1 mom. sådan den lyder i landskapslagen 2011/40, 12 § 1 mom. och 15 §2 mom., 35 § 2 mom. e punkten samt 53k § sådana de lyder i landskapslagen 2015/14,

     fogas till 3 § 1 mom. nya n och o punkter, en ny 14a §, en ny 31c § samt till 53b § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir ett nytt 4 mom., av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 2015/14 och 53b § sådan den lyder i landskapslagen 2017/72, som följer:

 

3 §

Definitioner

I denna lag använda begrepp ska ha den betydelse som anges i denna paragraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     n) Medelstor energiproducerande enhet en panna, gasturbin, förbränningsmotor eller annan teknisk anordning i vilken bränslen oxideras för att den frigjorda värmen ska kunna utnyttjas och vilken har en bränsleeffekt om minst 1 megawatt och mindre än 50 megawatt.

     o) Medelstor energiproducerande anläggning en eller flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om minst 1 megawatt och mindre än 50 megawatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10 §

Krav på tillstånd och miljögranskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillstånd krävs för följande verksamheter:

     a) Energiproducerande enhet och energiproducerande anläggning bestående av en eller flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om minst 20 megawatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

12 §

Ansökan om tillstånd och miljögranskning

     Ansökan om tillstånd eller miljögranskning lämnas till prövningsmyndigheten. Ansökan ska innehålla sådana uppgifter om sökanden, verksamheten och dess miljöpåverkan, part och förhållandena i övrigt som krävs för prövningen. För verksamheter som omfattas av krav på tillstånd enligt direktiv 2010/75/EG gäller de bestämmelser avseende ansökans innehåll som framgår av nämnda direktiv. Närmare bestämmelser om ansökans innehåll gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar kan utfärdas av landskapsregeringen genom landskapsförordning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14a §

Registrering och publicering av uppgifter gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

     Prövningsmyndigheten ska föra ett register över uppgifter om miljögranskningspliktiga och tillståndspliktiga medelstora energiproducerande enheter och anläggningar. De uppgifter som avses i bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar ska med undantag för personuppgifter publiceras på myndighetens webbplats. Närmare bestämmelser om registret utfärdas av landskapsregeringen genom landskapsförordning.

 

15 §

Beslut med anledning av miljögranskning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Görs ingen prövning eller krävs inga instruktioner som avses i 1 mom. ska myndigheten anteckna ansökan till kännedom samt meddela sökanden att ansökan inte föranleder vidare åtgärder. Beträffande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar ska detta ske inom 30 dagar från det att sökanden tillhandahållit prövningsmyndigheten den information som avses i 12 § 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

30 §

Åtgärder vid åsidosättande av övriga bestämmelser

     Åsidosätter en verksamhetsutövare en annan bestämmelse i denna lag, den lagstiftning som nämns i 10 § eller bestämmelse, beslut eller villkor som utfärdats med stöd av sådan lagstiftning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att inom viss tid rätta till försummelsen samt förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta eller upprepa överträdelsen. Är verksamhetsutövaren en medelstor energiproducerande enhet eller anläggning ska tillsynsmyndigheten ålägga verksamhetsutövaren att utan onödigt dröjsmål rätta till försummelsen så att miljötillståndet eller kraven i landskapslagstiftning som gäller verksamheten åter efterlevs, samt förbjuda verksamhetsut-övaren att upprepa överträdelsen. Beslutet ska förenas med vite eller med hot om att verksamheten till den del den innebär ett åsidosättande annars avbryts eller att myndigheten på den ansvariges bekostnad låter utföra det som lämnats ogjort.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31c §

Exceptionella situationer i tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet gällande medelstora energiproducerande enheter och anläggningar

     Om det i en medelstor energiproducerande enhet eller anläggning som är tillståndspliktig eller kräver miljögranskning på grund av en olycka eller en oförutsedd produktionsstörning eller av någon annan därmed jämförbar oväntad exceptionell orsak som inte beror på verksamheten uppstår utsläpp på så sätt att det uppstår en situation på grund av vilken miljötillståndet eller kraven i landskapslagstiftning som gäller verksamheten inte kan iakttas, ska den som ansvarar för verksamheten eller avfallsinnehavaren utan dröjsmål underrätta tillsynsmyndigheten.

     Den som ansvarar för verksamheten ska utan dröjsmål efter anmälan lämna in en plan till tillsynsmyndigheten enligt vilken utsläpp från verksamheten och förorening av miljön på grund av dem kan begränsas under den exceptionella situationen.

     Tillsynsmyndigheten ska med anledning av anmälan meddela ett beslut med behövliga villkor om att återställa verksamheten så att den motsvarar vad som föreskrivs i lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av lag samt villkor som meddelats med stöd av lag och så att olägenheter och faror som situationen medför kan undanröjas. Tillsynsmyndigheten ska också ange en tidpunkt före vilken detta ska göras. Dessutom ska tillsynsmyndigheten vid behov utifrån verksamhetsutövarens plan och annan information meddela tillfälliga villkor om förebyggande och hindrande av förorening av miljön.

 

35 §

Miljöförstöring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För miljöförstöring döms även den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet framställer, överlåter, transporterar, använder, behandlar eller förvarar ett ämne, ett preparat, en blandning, en produkt eller ett föremål eller använder en anordning i strid med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008, nedan kvicksilverförordningen.

 

53b §

Luftkvalitetsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska som ett led i uppgörandet av luftkvalitetsplanen bedöma om det finns ett behov att tillämpa strängare utsläppsgränsvärden på medelstora energiproducerande anläggningar område än de som anges i direktivet om medelstora förbränningsanläggningar, om tillämpningen av sådana utsläppsgränsvärden effektivt skulle bidra till en märkbar förbättring av luftkvaliteten. Vid bedömningen ska det tas hänsyn till resultatet av det informationsutbyte som organiseras av Europeiska kommission enligt artikel 6.10 i det direktivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

53k §

Särskilda bestämmelser om kvicksilver

     Vid behandlingen av tillstånds- och anmälningsärenden enligt denna lag ska bestämmelserna i artiklarna 7, 8.1- 8.3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i kvicksilverförordningen iakttas.

     Vid tillsynen över att artiklarna 7, 8.1-3, 11, 12, 13.1, 13.3 och 14 i kvicksilverförordningen iakttas vad som föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och villkor och förelägganden som meddelats med stöd av dem.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

     Denna lag tillämpas från och med den 20 december 2018 på energiproducerande anläggningar som består av en eller flera nya energiproducerande enheter.

     Sådana medelstora energiproducerande anläggningar bestående av en eller flera befintliga energiproducerande enheter, vars bränsleeffekt är minst 1 men mindre än 50 megawatt och som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver verksamhet med stöd av miljögranskning eller miljötillstånd behöver inte efter ikraftträdandet göra någon ny ansökan om tillstånd eller miljögranskning. Uppgifter om dessa medelstora energiproducerande anläggningar ska föras in i det register som avses i § landskapsförordningen (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening i luften utan dröjsmål efter det att denna lag har trätt i kraft.

     Beträffande sådana medelstora energiproducerande anläggningar bestående av en eller flera befintliga energiproducerande enheter, vars bränsleeffekt är minst 5 men mindre än 20 megawatt och som enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag behöver miljötillstånd för att bedriva verksamhet och som efter lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelserna om miljögranskning, gäller miljötillstånden t.o.m. den tidpunkt som uppges i tillstånden. Uppgifter om dessa medelstora energiproducerande anläggningar ska föras in i det register som avses i     § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening i luften utan dröjsmål efter det att denna lag har trätt i kraft.

     Sådana ansökningar om miljötillstånd och miljögranskning för medelstora energiproducerande anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men mindre än 50 megawatt som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag ska behandlas och avgöras slutligt med iakttagande av denna lag.

     Bestämmelserna i 53b §3 mom. i denna lag tillämpas inte på luftvårdsplaner som håller på att utarbetas när denna lag träder i kraft.

 

 

Mariehamn den 19 april 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 

__________________

 

 


 

 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 18/2017-2018