Lagförslag 19/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 19/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Barnskyddslagens uppdateringsautomatik

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av bestämmelsen om när ändringar i barnskyddslagen (FFS 417/2007) blir tillämpliga i enlighet med landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, blankettlagen om barnskydd. Genom förslaget beaktas Ålandsdelegationens synpunkter på blankettlagens tydlighet så att det av lagtexten entydigt framgår att barnskyddslagen, med angivna avvikelser, ska tillämpas i samma lydelse som är gällande i riket. Ändringen kompletterar den av lagtinget den 9 november 2016 antagna ändringen av blankettlagen om barnskydd.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt, samtidigt med den av lagtinget redan antagna ändringen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Ålands lagting har den 9 november 2016 antagit en landskapslag (LTB 42/2016) om ändring av landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, blankettlagen om barnskydd. Genom denna redan antagna lagändring, vilken inte ännu trätt i kraft, kommer 1 § 3 mom. i blankettlagen om barnskydd att upphävas. Enligt det momentet, som infördes genom ÅFS 2015/42, ska barnskyddslagen inom landskapets lagstiftningsbehörighet tillämpas i den lydelse den hade vid utgången av mars månad 2015. Genom lagändringen kommer även vissa avvikelser till barnskyddslagen, som klargör samband med övrig på Åland gällande sociallagstiftning, att träda i kraft. Det övergripande syftet har varit att främja rättssäkerheten inom barnskyddet, bland annat genom att barnskyddslagen (FFS 417/2007) på Åland, med i blankettlagen angivna undantag, åter ska tillämpas i samma lydelse som är gällande i riket. Ålandsdelegationen utlåtande av den 21 december 2016 om lagändringen visar dock på brister i tydligheten till denna del, vilket föreslås åtgärdas genom föreliggande lagförslag.

     Ålandsdelegationen konstaterar att förarbetena till den antagna ändringen av blankettlagen om barnskydd utgår från att avlägsnandet av undantagsbestämmelsen i landskapslagens 1 § 3 mom. även innebär att de lagändringar som trätt i kraft i riket under tiden från 1 april 2015 till dess landskapslagen träder i kraft samtidigt blir gällande i landskapet, men delegationen bedömer att denna omständighet, på grund av den valda lagstiftningstekniken, förblir oreglerad:

”Bestämmelsen i blankettlagens 1 § 2 mom. om att ändringar av rikslagen ska gälla från tidpunkten från deras ikraftträdande i riket gäller inte i dessa fall, eftersom ändringarna inte kan få retroaktiv verkan. Avsikten att även de ändringar som trätt i kraft i riket under mellantiden ska träda i kraft i landskapet vid tidpunkten för landskapslagens ikraftträdande framgår dock av att de flesta i landskapslagens 4a § angivna ersättande bestämmelserna berör sådana ändringar av rikslagen som trätt i kraft 1.4.2015. Här avsedd brist i landskapslagen inverkar därigenom inte på behörighetsfördelningen i självstyrelselagen för Åland.”

 

     Republikens president har den 27 januari 2017 meddelat att något hinder för att landskapslagen träder i kraft inte föreligger. Landskapsregeringen avvaktar dock med att bestämma tidpunkten för ikraftträdandet tills den nu föreslagna kompletterande ändringen av blankettlagen om barnskydd kan träda i kraft.

     Enligt 1 § 1 mom. i blankettlagen om barnskydd gäller att barnskyddslagen ”ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas i landskapet Åland”. Enligt 1 § 2 mom. gäller att barnskyddslagen ”ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder i kraft” det vill säga sådan den lydde den 1 oktober 2008, samt att, om författning därefter ändras ”ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag”. Formuleringen binder ikraftträdandet enligt blankettlagen på Åland till tidpunkten för ändringens ikraftträdande i riket. Den fortfarande gällande 1 § 3 mom., som trädde i kraft den 1 juli 2015, som band barnskyddslagen inom landskapets behörighet till dess lydelse den 31 mars 2015, utgör ett avbrott i uppdateringsautomatiken.

     Sedan den 1 april 2015 har barnskyddslagen ändrats fyra gånger. För innehållet i tre av dessa har redogjorts i lagförslaget om uppdaterad barnskyddslagstiftning (LF 23/2015-2016). Två av ändringarna, FFS 1302/2014 och FFS 264/2015, trädde i kraft den 1 april 2015, innan undantagsbestämmelsen trädde i kraft, och en mindre ändring, FFS 297/2016, den 1 maj 2016.

     Den 1 januari 2017, knappt två månader efter att lagtinget antog den senaste ändringen av blankettlagen, trädde ytterligare en paragrafändring i kraft. Genom FFS 1111/2016 togs Folkpensionsanstaltens personal och förtroendevalda med i listan över anmälningsskyldiga enligt barnskyddslagens 25 §. Tillägget aktualiserades av att Folkpensionsanstalten i riket numera även beviljar utkomststöd, men skyldigheten begränsar sig inte till utkomststödsärenden. Trots att utkomststödet på Åland fortsättningsvis sköts av kommunerna, kan det förekomma att Folkpensionsanstalten får information som föranleder en barnskyddsanmälan även om på Åland bosatta barn. Folkpensionsanstalten är en riksmyndighet.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av 1 § 2 mom. i blankettlagen om barnskydd för att inga oklarheter ska kvarstå gällande vilken lydelse av barnskyddslagen som ska tillämpas enligt blankettlagen. Förslaget innebär att det entydigt framgår av blankettlagens ordalydelse att alla ändringar av barnskyddslagen blir tillämpliga på Åland om inte annat följer av gällande blankettlag.

     Enligt förslaget ska barnskyddslagen ”tillämpas i samma lydelse som vid varje enskild tidpunkt är gällande i riket, om inte annat följer av denna lag”. Därmed kan det inte råda några tvivel om att även ändringar som har trätt i kraft efter den 31 mars 2015 ska tillämpas i enlighet med blankettlagen, liksom även eventuella ytterligare ändringar som träder i kraft innan 1 § 3 mom. upphävts. Uttrycket ”vid varje enskild tidpunkt” klargör att en automatisk uppdatering föreskrivs, det vill säga att inte enbart gällande lydelse av barnskyddslagen vid bestämmelsens ikraftträdande avses, utan även framtida ändringar i barnskyddslagen. Om barnskyddslagen upphävs, ska den fortsättningsvis tillämpas inom landskapets behörighet, vilket framgår av den föreslagna lagtexten.

     I samband med ikraftträdandet föreskrivs uttryckligen att ändringar i barnskyddslagen som trätt i kraft efter utgången av mars månad 2015 ska tillämpas även inom landskapets behörighet från och med att ändringen träder i kraft. Lagändringens syfte framgår därmed av lagtexten, vilket underlättar tolkningen. Ändringen föranleds av avbrottet i uppdateringsautomatiken, förutan vilket även gällande lydelse av 1 § 2 mom. entydigt hade medfört att den i riket gällande lydelsen ska tillämpas, liksom även att rikslagen, vid ett eventuellt upphävande, förblir tillämplig inom landskapets behörighet så länge landskapslagen är i kraft.

     Tidpunkten för ikraftträdande lämnas öppen för landskapsregeringen att bestämma enligt 20 § 2 mom. i självstyrelselagen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt efter lagstiftningskontrollen och att den tidigare antagna landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen (LTB 42/2016) ska träda i kraft vid samma tidpunkt.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barnskyddslagen ska tillämpas i samma lydelse som vid varje enskild tidpunkt är gällande i riket, om inte annat följer av denna lag. Upphävs barnskyddslagen, ska den inom landskapets behörighet tillämpas i sin sista lydelse.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Från och med ikraftträdandet av denna lag ska ändringar i barnskyddslagen som trätt i kraft efter utgången av mars månad 2015, även till den del det är fråga om bestämmelser inom landskapets behörighet, tillämpas i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 mars 2017

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Wille Valve

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 19/2016-2017