Lagförslag 19/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 19/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår en blankettlag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin antas.

     Genom förslaget förenklas bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om jämkning av arbetslöshetsförmånen i vissa situationer. Förslaget gäller även särskilda villkor för arbetsmarknadsstöd och förutsättningar för utbetalning av arbetslöshetsförmånen utan beslut.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla temporärt till och med den 31 oktober 2020.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin. 5

Bilaga. 6

Lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin  6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa utgör en blankettlag enligt vilken lagen om utkomstskydd för arbetslösa (FFS 1290/2002) är tillämplig på Åland. Enligt blankettlagen tryggas en på Åland bosatt arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden genom att de ekonomiska förluster som arbetslösheten medför ersätts på det sätt som anges i blankettlagen. De arbetslöshetsförmåner som omfattas av blankettlagen och som betalas av landskapsmedel är arbetslöshetsdagpenning som betalas i form av grunddagpenning och den därtill anslutna förhöjningsdelen samt barnförhöjning och arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsförmånerna beviljas och utbetalas av Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (Ams).

     Rent allmänt kan sägas att arbetslöshetsdagpenningen betalas till en arbetslös arbetssökande som har varit etablerad på arbetsmarknaden och som fått sin försörjning genom lönearbete eller företagsverksamhet. Till dem som är försäkrade i en arbetslöshetskassa betalas arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning och till andra i form av grunddagpenning. Arbetsmarknadsstöd betalas till en arbetslös arbetssökande som inte uppfyller arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning eller som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. Fullt arbetsmarknadsstöd och den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel är lika stora som grunddagpenningen. Regleringen av den inkomstrelaterade dagpenningen är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Den pågående coronavirusepidemin medför konsekvenser för befolkningen på många olika sätt. Landskapsregeringen föreslår därför att vissa kompletteringar görs i regelverket om utkomstskyddet. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa innehåller en för blankettlagar sedvanlig bestämmelse, enligt vilken ändringar av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. En komplikation för Ålands del är att förändringarna vad gäller bland annat arbetsmarknadsstödet genom RP 61/2020 rd (se även ShUB 7/2020 rd, RSv 44/2020 rd) förslås genomföras med stöd av en särskild rikslag. På detta sätt kommer de temporära ändringar, som syftar till att i vissa situationer förenkla bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av en förmånsansökan medför, inte automatiskt att bli tillämpliga på exempelvis det arbetsmarknadsstöd som landskapet beviljar. De nya riksbestämmelserna medför att den så kallade särskilda jämkningsperioden och den beräknade lön som hänger samman med den slopas temporärt. Samtidigt föreslås det att en arbetslöshetsförmån temporärt och på basis av en ansökan på eget initiativ ska kunna betalas ut i förskott för högst sex månader utan beslut.

     Landskapsregeringen anser att de förenklade bestämmelserna om utkomstskydd som kommer att genomföras i riket vara ändamålsenliga och föreslår därför att lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin görs tillämplig på de arbetslöshetsförmåner som landskapet utbetalar. Genom förslaget kommer även personer som beviljas arbetslöshetsförmåner med stöd av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa att på formella grunder omfattas av de förenklade bestämmelserna.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att de förändringar som föreslås i fråga om utkomstskyddet kan träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 förutsätter att en landskapslag stiftas för att förverkliga regelsystemet så snabbt som möjligt. Avsikten är att den föreslagna lagen skulle träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt inför sommaren 2020. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen lämnas ikrafträdelsedatumet för lagen dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget blir utbetalningen av utkomstskyddet för arbetslösa smidigare. Konsekvensen av ändringarna är beroende av hur många förmånstagare som omfattas av ändringarna, vilket i dagsläget är svårt att uppskatta.

     Covid-19-epidemin har på mycket kort tid ökat antalet personer som blivit permitterade eller uppsagda. Detta har i sin tur lett till att antalet förmånsansökningar ökat, vilket väntas leda till förseningar i behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner och i utbetalningen av förmåner. Onödigt dröjsmål med utbetalning av förmåner bör undvikas, så att utkomststöd och allmänt bostadsbidrag inte behöver sökas i allt för stor utsträckning. Genom förslaget minskas den arbetsmängd som behandlingen av en förmånsansökan kräver för att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas snabbare till dem som ansöker om en förmån och de sökandes försörjning på så vis tryggas. Samtidigt tryggar utbetalning av arbetslöshetsförmåner i förskott försörjningen från systemet med utkomstskydd för arbetslösa i en situation där det egentliga beslutet inte kan meddelas inom den normala behandlingstiden.

     Förslaget medför även att sådant tidskrävande manuellt arbete för handläggarna vid Ålands studieservice- och arbetsmarknadsmyndighet minskar, så att de begränsade resurserna kan läggas på de ökande antalet förmånsansökningar.

     Enligt landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för 2020 upptas medel för att täcka de merutgifter som förslaget förväntas få på budgeten för år 2020.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Den förslagna landskapslagen gäller landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän och kollektivavtal för landskapets anställda, socialvård, undervisning, näringsverksamhet samt främjandet av sysselsättningen. Rättsområdena är med vissa undantag att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1, 2, 13, 14, 22 och 23 punkter i självstyrelselagen.

     Lagstiftningsbehörigheten vad gäller försäkringsavtal och socialförsäkring är däremot att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 11 punkt och 29 § 1 mom. 3 punkt i självstyrelselagen. Till sistnämnda kategori av rättsområden hänförs rikslagens bestämmelser om inkomstrelaterad dagpenning, bestämmelser vilka inte omfattas av blankettlagen.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (FFS xxxx/2020) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin gäller arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, vilka betalas av landskapet med stöd landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Ändringar av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

     Bestämmelserna i 4 § 2 mom. i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska tillämpas även vid ikraftträdandet av denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 maj 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 


Bilaga

 

 

Lag
om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

(FFS xxxx/2020)

 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Denna lag innehåller bestämmelser om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på grund av en mycket utbredd covid-19-epidemi.

 

2 §

Jämkning av arbetslöshetsförmåner

     Med avvikelse från 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

     1) ska vid jämkning av inkomst inte 4 kap. 2 § 4 mom. eller 4 § 2 mom. tillämpas vid jämkningen,

     2) ska vid jämkning av inkomst från företagsverksamhet, om inkomstförändringen är en följd av en pandemi, inkomsterna beaktas enligt det som företagaren själv har uppgett.

 

3 §

Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut

     Med avvikelse från 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, om den bedömer att ansökan inte kan behandlas i enlighet med 11 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, på eget initiativ betala ut arbetslöshetsförmånen i förskott utan beslut. Förskott kan få vara betalt för sammanlagt högst sex månader.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den       20       och gäller till och med den 31 oktober 2020.

     Lagen ska tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmån för sådana ansökningsperioder som inleds efter ikraftträdandet av denna lag, dock senast den 31 oktober 2020. Lagens 3 § ska dock tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmån även i fråga om ansökningar som kommit in före ikraftträdandet av denna lag.

 

Helsingfors den xx maj 2020

 

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

 

Social- och hälsovårdsminister

N N