Lagförslag 2/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 2/2011-2012

 

Datum

 

 

2011-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att försöksverksamheten vid Ålands försöksstation överlåts till Ålands hushållningssällskap r.f.

     I lagförslaget föreslås att det antas en lag om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation. Genom lagen bemyndigas landskapsregeringen att till Ålands hushållningssällskap r.f. överlåta den försöksverksamhet som Ålands försöksstation bedriver. Personalen vid Ålands försöksstation övergår till anställning vid Ålands hushållningssällskap. Samtidigt upphävs landskapslagen om Ålands försöksstation.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till budget för år 2012 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Ny huvudman för försöksverksamheten. 3

3. Landskapsregeringens förslag. 4

4. Förslagets verkningar 5

5. Lagstiftningsbehörigheten. 6

6. Ärendets beredning. 6

Detaljmotivering. 7

Landskapslag om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation. 7

Lagtext 9

L A N D S K A P S L A G om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation  9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapet har bedrivit försöksverksamhet inom lantbruket allt sedan år 1938. Nämnda år inrättades Ålands försöksfält vid Ålands lantmannaskola för att lantbruket på Åland skulle kunna dra nytta av en i landskapets speciella förhållanden driven försöksverksamhet. Inom trädgårdsodlingen inleddes en försöksverksamhet i Godby år 1941. Drygt tjugo år senare, närmare bestämt år 1965, grundades Ålands försöksstation. En landskapslag (1965:8) om Ålands försöksstation antogs av Ålands landsting i december 1964 och lagen trädde i kraft den 1 maj 1965. Försöksstationen fick genom lagen två avdelningar, en för lantbruksförsök och en för trädgårdsförsök.

     Enligt landskapslagen om Ålands försöksstation har försöksstationen en fristående ställning under landskapsregeringen. Försöksstationen arbetar med tillämpad försöks- och utvecklingsverksamhet inom lantbruket. Ålands försöksstation finns vid Ålands landsbygdscentrum i Jomalaby.

     Målsättningen med verksamheten vid försöksstationen har varit att genom bedrivandet av tillämpad försöksverksamhet producera information och utveckla metoder som ska bidra till att stärka de enskilda lantbruksföretagens konkurrenskraft och minska deras miljöpåverkan. För att nå dessa målsättningar görs försök för att utarbeta resurssnåla och effektiva odlingssystem anpassade till åländska förhållanden och grödor främst med hjälp av prognossystem. Försöksstationen arbetar också med kvalitetsutveckling av de vanligaste grödorna på Åland.

     Ålands försöksstation leds av en föreståndare. Vid försöksstationen finns även en tjänst som försöksledare, en tjänst som fältmästare, en tjänst som trädgårdsfältmästare, en tjänst som fältmästare i ekologisk odling och en tjänst som försökssekreterare. Förutom nämnda sex tjänstemän är ett försöksbiträde anställt i arbetsavtalsförhållande vid Ålands försöksstation.

     Vid försöksstationen finns en rådgivande kommission som har till uppgift att fungera som ett föreningsband mellan försöksstationen och lantbrukarna och trädgårdsodlarna i landskapet. Kommissionen ska dessutom till landskapsregeringen avge utlåtanden över förslag till verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.

 

2. Ny huvudman för försöksverksamheten

 

Under år 2010 omstrukturerade Ålands försöksstation sin organisation och inriktning på verksamheten från att ha drivit fyra försökslinjer med en ansvarig fältmästare för respektive försökslinje (IP-lantbruk, grönsaker, frukt/bär och ekologisk produktion) till en platt och flexibel organisation med fokus på enskilda försök inom efterfrågade områden där den ekonomiska och utvecklande nyttan är störst.

     Den försöksverksamheten som idag bedrivs vid Ålands försöksstation kan närmast beskrivas som en serviceuppgift direkt riktad mot näringen. Verksamheten i sig kan inte anses innehålla någon egentlig offentlig maktutövning som bör upprätthållas av en myndighet. Försöksstationen har dock av tradition ett visst antal tjänstemän anställda vid stationen. Vid den fortsatta planeringen av försöksverksamhetens framtida utveckling har landskapsregeringen funnit det naturligt att verksamheten skulle knoppas av från landskapsförvaltningen, men att landskapet framöver skulle finansiera verksamheten i enlighet med hur övriga näringsutvecklande åtgärder genomförs. De uppgifter som försöksstationen i dag sköter skulle framdeles utföras av en part med nära koppling till näringen och med stor kunskap om behoven. Enligt landskapsbudgeten för år 2011 bör målsättningen för utvecklingen av försöksverksamheten dessutom vara att tjänsterna utförs utifrån näringens efterfrågan av enskilda försök och att man skapar synergieffekter samt snabb och tydlig kommunikation med övrig basservice riktad till näringen.

     En organisation som kan anses uppfylla nämnda förutsättningar är Ålands hushållningssällskap r.f. Genom att överlåta försöksverksamheten till Ålands hushållningssällskap förväntas landskapet uppnå samordningsvinster och synergieffekter. Inom hushållningssällskapet finns det redan ett utvecklat kontaktnät till näringen, samtidigt som verksamheten leds av en styrelse med representanter för näringen. Verksamheten vid hushållningssällskapet delar dessutom delar av försöksstationens målsättningar, personalen har liknande kompetensbakgrunder och verksamheten vid hushållningssällskapet har bildats med grund i verksamhet som har bedrivits inom landskapsregeringen tidigare. Samtidigt är såväl försöksstation som hushållningssällskapet placerade vid Ålands landsbygdscentrum.

     I maj 2011 enades Ålands landskapsregering och Ålands hushållningssällskap r.f. om en avsiktsförklaring, enligt vilken Ålands hushållningssällskap skulle överta driften av Ålands försöksstation från och med den 1 januari 2012. Lagtinget hade dessförinnan genom antagandet av första tilläggsbudgeten för år 2011 omfattat avsikten att inleda avtalsförhandlingar med Ålands hushållningssällskap med syfte att teckna ett femårigt avtal om driften av försöksstationen. De fortsatta avtalsförhandlingarna mellan Ålands landskapsregering och Ålands hushållningssällskap har resulterat i ett förslag till driftsavtal som kan undertecknas slutgiltigt så snart den föreslagna lagen har antagits av lagtinget och landskapsregeringen därefter bestämt tidpunkten för när lagen ska träda i kraft. Avsikten är att landskapet ska svara för driftskostnaderna på nuvarande nivå. För år 2011 fanns totalt 426 000 euro budgeterat för försöksverksamheten. Samtliga sju personer som arbetar vid Ålands försöksstation ska enligt planerna anställas av Ålands hushållningssällskap. I landskapsregeringens förslag till budget för år 2012 finns 575 000 euro upptaget för den försöksverksamhet som överlåts till Ålands hushållningssällskap (moment 47.15.41).

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Det förändrade huvudmannaskapet för försöksverksamheten förutsätter att landskapslagstiftningen ändras innan en verksamhetsöverlåtelse kan genomföras. Enligt landskapslagen om Ålands försöksstation ska det finnas en försöksstation som lyder under landskapsregeringen, samtidigt som det vid försöksstationen ska finnas tjänster som föreståndare och fältmästare. Dessutom ska en trädgårdskonsulent vara knuten till försöksstationen.

     Vid beredningen av lagförslaget har en lagstiftningsmodell för överlåtelse av rörelse iakttagits i tillämpliga delar. I tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ingår inga uttryckliga bestämmelser om hur en organisationsförändring av den föreslagna typen ska genomföras. Den modell som tjänat som förebild vid utformningen av detta lagförslag är den modell som tillämpades vid bolagiseringen av Posten Åland samt de principer som kommer till uttryck i rådets förordning 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, nedan kallat överlåtelsedirektivet.

     Enligt artikel 1.1 punkt c i överlåtelsedirektivet ska bestämmelserna i direktivet tillämpas på offentliga och privata företag som bedriver ekonomisk verksamhet, med eller utan vinstsyfte. En administrativ omorganisation av offentliga förvaltningsmyndigheter eller en överlåtelse av administrativa funktioner mellan offentliga förvaltningsmyndigheter ska inte betraktas som en överlåtelse enligt direktivet. De tjänster som försöksstationen tillhandhåller utgör inte någon myndighetsutövning, varför ledning för en överlåtelse av det nu aktuella slaget bör kunna dras från de principer som kommer till utryck i överlåtelsedirektivet. I sammanhanget bör även den omedelbara rättsverkan EU-rätten har på nationell lagstiftning omnämnas (se fallet C-91/92, Faccini Dori). Enligt artikel 3.1 i överlåtelsedirektivet ska överlåtarens alla rättigheter och skyldigheter på grund av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för överlåtelsen övergå på förvärvaren. Efter överlåtelsen ska förvärvaren vara bunden av villkoren i löpande kollektivavtal på samma sätt som överlåtaren var bunden av dessa villkor till dess att avtalets giltighetstid har löpt ut eller ett nytt kollektivavtal har börjat gälla.

     För att förverkliga överlåtelsen av försöksverksamheten föreslår landskapsregeringen att det antas en landskapslag om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation. Genom lagen bemyndigas landskapsregeringen att till Ålands hushållningssällskap r.f. överlåta den försöksverksamhet som Ålands försöksstation bedriver. Personalen vid Ålands försöksstation övergår till anställning vid hushållningssällskapet från och med den dag den föreslagna lagen träder i kraft. Arbetsavtal ingås med personalen innan tjänsteförhållandena upphör så att anställningsförhållandet är tryggat utan avbrott.  Den föreslagna lagen förutsätter att den avsiktsförklaring som finns upprättad mellan Ålands hushållningssällskap och Ålands landskapsregering fullföljs med att ett driftsavtal ingås mellan parterna, som garanterar den fortsatta försöksverksamheten. Driftsavtalet kommer slutgiltigt att undertecknas av parterna så snart den föreslagna lagen är antagen av lagtinget och landskapsregeringen med stöd lagen kunnat bestämma tidpunkten för när lagen ska träda i kraft.

     Lagförslaget är avsett att behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att den föreslagna överlåtelsen kan sättas i kraft från början av år 2012, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens förslag till budget för år 2012 förutsätter att en landskapslag stiftas för att förverkliga överlåtelsen, samtidigt som de avtal, bestämmelser och övriga arrangemang som har utformats för överlåtelsen fordrar att ett förverkligande av den föreslagna lagen kan ske så snabbt som möjligt utan onödiga avbrott i försöksverksamheten eller anställningsförhållandena. Avsikten är lagen ska träda i kraft den 1 januari 2012. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. självstyrelselagen lämnas ikraftträdelsedatumet för lagen dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagen föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagen helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

     Med den överlåtna verksamheten medföljer ingen egendom. Genom lagförslaget upphävs landskapslagen om Ålands försöksstation.

 

4. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget försvinner Ålands försöksstation som en fristående inrättning under landskapsregeringen. Försöksverksamheten överlåts till Ålands hushållningssällskap. De närmare villkoren för överlåtelsen intas i det driftsavtal som ingås mellan landskapsregeringen och hushållningssällskapet.

     Vid försöksstationen finns sex tjänstemän och en arbetstagare. Vid överlåtelsen övergår personalen automatiskt till anställning hos Ålands hushållningssällskap. Förslaget medför att samtliga tjänster vid Ålands försöksstation indras, vilket beaktas i samband med landskapsbudgeten för år 2012.

     Personalens anställningsvillkor vid hushållningssällskapet förblir oförändrade, det vill säga åtminstone på samma nivå, vid överlåtelsen. Genom den föreslagna verksamhetsöverlåtelsen kommer hushållningssällskapet att överta de rättigheter och skyldigheter landskapsregeringen har som arbetsgivare. Hushållningssällskapet är bundet att följa landskapets tjänstekollektivavtal till dess att det löper ut den 29 februari 2012 eller till dess att ett nytt tjänstekollektivavtal börjar gälla. Därefter gäller de anställningsvillkor som ingår i det kollektivavtal som hushållningssällskapet följer i vanliga fall. Med tanke på att anställda vid Ålands försöksstation har pensionsvillkor som skiljer från det brukliga finns det behov att avtala om specifika pensionslösningar för de anställda, så att personalens pensionsförmåner inte försämras genom överlåtelsen.

     Vid försöksstationen finns idag egendom som används för försöksverksamheten. Avsikten är att egendomen ska kvarstå i landskapets ägo även efter överlåtelsen av försöksverksamheten, men hushållningssällskapet ska vid behov kunna hyra den egendom som behövs för den fortsatta driften av verksamheten.

     Landskapsregeringen avser att ersätta Ålands hushållningssällskap för den fortsatta försöksverksamheten på nuvarande nivå. I landskapsregeringens förslag till budget för år 2012 finns 575 000 euro upptaget för den försöksverksamhet som överlåts till Ålands hushållningssällskap (moment 47.15.41).

     Vid försöksstationen finns även en rådgivande kommission. Mandatperioden för försöksstationens rådgivande kommission sträcker sig enligt gällande beslut till den 31 december 2013. Genom lagförslaget upphör kommissionens mandatperiod från och med den dag då lagen träder ikraft.

     Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

 

5. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt 18 § 1, 2 och 15 punkten självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda samt jord- och skogsbruk.

     Landskapslagen innehåller även bestämmelser som berör associationsrätten och arbetsavtal, med de undantag som beträffande läroavtal följer av 18 § 4 punkten, på vilka områden lagstiftningsbehörigheten tillkommer riket enligt 27 § 8 punkten och 29 § 6 punkten självstyrelselagen. Dessa bestämmelser anses förenliga med rikslagstiftningen och har med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen kunnat upptas i den föreslagna landskapslagen.

 

6. Ärendets beredning

 

Verksamhetsförändringen vid Ålands försöksstation har behandlats i samarbete med personalen i enlighet med avtalet om samarbete mellan arbetsgivare och personal inom landskapets förvaltning. Återkommande möten har hållits mellan landskapsregeringen och försöksstationens personal allt sedan hösten 2010. Efter att kontraktsförhandlingar med Ålands hushållningssällskap i enlighet med tilläggsbudgeten för år 2011 inleddes våren 2011, har ett flertal arbetsplatsmöten hållits mellan representanter för arbetsgivaren och personalen. Vid arbetsplatsmötena har även förtroendemannen för TCÅ r.f. deltagit. Överlåtelsen av försöksverksamheten har dessutom behandlats i samarbetskommittén för allmänna förvaltningen samt vissa myndigheter och enheter.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

 

1 § Överlåtelsefullmakt. Enligt paragrafen föreslås landskapsregeringen bemyndigas att överlåta den försöksverksamhet som Ålands försöksstation bedriver till Ålands hushållningssällskap r.f.

 

2 § Villkoren för överlåtelsen. Landskapsregeringen föreslås å landskapets vägnar bestämma villkoren för överlåtelsen. Avsikten är att den närmare regleringen av överlåtelsen och den fortsatta driften av försöksverksamheten ska intas i ett avtal mellan landskapsregeringen och hushållningssällskapet.

 

3 § Personalens ställning. Paragrafen innehåller bestämmelser om personalens ställning i samband med överlåtelsen. Samtidigt som verksamheten vid Ålands försöksstation upphör dras försöksstationens tjänster och tjänsteförhållande in och personalen anställs i arbetsavtalsförhållande vid Ålands hushållningssällskap som fortsätter med verksamheten. Verksamhetsöverföringen följer principerna för överlåtelse av rörelse enligt rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. Personalens tjänsteförhållanden föreslås fortgå i enlighet med den föreslagna paragrafens bestämmelser. Från och med den dag den föreslagna lagen träder i kraft tillämpas arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) som sådan i fråga om personalens ställning. Ändringen av anställningsformen från tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande påverkar inte anställningsförhållandets kontinuitet då förändringen genomförs. Med de offentligrättsligt anställda ingås arbetsavtal innan tjänsteförhållandena upphör, vilket tryggar att anställningsförhållandet kan fortgå utan avbrott.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en så kallad budgetlag. Landskapsregeringen anser det viktigt att den föreslagna överlåtelsen kan förverkligas från årets början 2012. Bestämmelserna i 20 § 3 mom. självstyrelselagen om så kallade budgetlagar och deras ikraftträdelse möjliggör inte att ett exakt datum anges för när lagen ska träda i kraft. Ikraftträdelsetidpunkten för den föreslagna lagen bör lämnas öppen. Därför kan inte heller ett exakt datum tas in i paragrafen för när övergången av anställningsform äger rum. Avsikten är dock att lagen skulle träda i kraft den 1 januari 2012, vilket skulle medföra att tjänsterna vid Ålands försöksstation skulle dras in och tjänsteförhållandena som baserar sig på dem skulle upphöra utan uppsägning den 31 december 2011. Personalen skulle med denna tidsram anställas i arbetsavtalsförhållande från och med den 1 januari 2012.

     Den föreslagna förändringen av anställningsförhållandena förutsätter vissa personaladministrativa åtgärder innan lagen träder i kraft. I lagförslagets 4 § intas därför bestämmelser som möjliggör detta.

     För de som redan är anställda i ett arbetsavtalsförhållande gäller 1 kap. 10 § arbetsavtalslagen. Även dessa personer övergår till hushållningssällskapet i arbetsavtalsförhållande från och med den dag den föreslagna lagen träder i kraft.

     Personalens anställningsvillkor förblir oförändrade, det vill säga åtminstone på samma nivå, vid överlåtelsen. Genom den föreslagna verksamhetsöverlåtelsen kommer hushållningssällskapet att överta de rättigheter och skyldigheter landskapsregeringen har som arbetsgivare. Hushållningssällskapet är bundet att följa landskapets tjänstekollektivavtal till dess att det löper ut den 29 februari 2012 eller till dess att ett nytt tjänstekollektivavtal börjar gälla. Därefter gäller de gäller de anställningsvillkor som ingår i det kollektivavtal som hushållningssällskapet följer i vanliga fall.

 

4 § Ikraftträdande. I paragrafen intas ett bemyndigande för landskapsregeringen att med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen bestämma att lagen helt eller delvis ska träda i kraft vid en tidpunkt som infaller före lagstiftningskontrollen är slutförd. Tidpunkten lämna öppen för landskapsregeringen att bestämma. Det är dock viktigt att landskapsbudgeten för år 2012 kan förverkligas på det sätt som är avsett så att inga onödiga avbrott sker i den försöksverksamhet som överlåts. Den föreslagna lagen bör träda i kraft den 1 januari 2012.

     Landskapslagen om Ålands försöksstation föreslås enligt 2 mom. bli upphävd.

     Den föreslagna förändringen av försöksverksamheten förutsätter att vissa förberedande åtgärder vidtas innan lagen träder i kraft. Avsikten är att i samband med verksamhetsöverlåtelsen ingå avtal mellan landskapsregeringen och hushållningssällskapet angående överlåtelsen och den fortsatta driften av försöksverksamheten. Det ligger i parternas intresse att nämnda avtal kan ingås i ett så tidigt skede som möjligt för att personalen ska vara medveten om de förändrade anställningsförhållandena och förberedelserna för arrangemangen kring överlåtelsen. Samtidigt ska nya arbetsavtal kunna ingås i god tid innan hushållningssällskapet övertar försöksverksamheten. I paragrafens 3 mom. intas bestämmelser som möjliggör att åtgärder ska kunna vidtas innan lagen träder i kraft.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om överlåtelse av verksamheten vid Ålands försöksstation

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Överlåtelsefullmakt

     Landskapsregeringen befullmäktigas att till Ålands hushållningssällskap r.f. för att fortsätta Ålands försöksstations verksamhet överlåta den försöksverksamhet som försöksstationen har bedrivit.

 

2 §

Villkoren för överlåtelsen

     Landskapsregeringen bestämmer för landskapets del villkoren för överlåtelsen.

 

3 §

Personalens ställning

     Tjänsterna vid Ålands försöksstation dras in och tjänsteförhållanden som baserar sig på dem upphör utan uppsägning dagen innan denna lag träder i kraft och personalen anställs i arbetsavtalsförhållande vid Ålands hushållningssällskap från och med den dag som denna lag träder i kraft. För indragningen av tjänster och avslutandet av tjänsteförhållanden krävs inte tjänstemännens samtycke.

     Uppgifter vid Ålands försöksstation som baserar sig på arbetsavtalsförhållande och den personal som arbetar inom i sådana uppgifter övergår till arbetsavtalsförhållande vid Ålands hushållningssällskap från och med den dag denna lag träder i kraft.

     I fråga om de anställda och anställningsvillkoren tillämpas vad som föreskrivs eller bestäms i eller med stöd av lag och vad som avtalas i kollektivavtal och arbetsavtal.

 

4 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1965:8) om Ålands försöksstation.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Landskapsregeringen får vidta åtgärder som avses i 1 och 2 §§ innan lagen träder i kraft. Landskapsregeringen får vidta åtgärder som hänför sig till indragningen av tjänster och avslutandet av i 3 § 1 mom. avsedda tjänsteförhållanden innan lagen träder i kraft.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 november 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Torbjörn Eliasson