Lagförslag 2/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändringar av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av ordningslagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 11 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster 2

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 16 § 1 mom. ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2016/18 en ny 9 punkt varvid gällande 9–11 punkter blir 10–12 punkter, till 18a § 5 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2017/64 en ny 1 punkt varvid gällande 1–2 punkter blir 2–3 punkter samt till lagen en ny 18b § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

16 §

Ordningsförseelse

     Den som uppsåtligen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny punkt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ordningsförseelse dömas till böter. Straffåtgärder behöver inte vidtas för alkoholförtäring som avses i 4 § om gärningen med hänsyn till omständigheterna anses ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

16 §

Ordningsförseelse

     Den som uppsåtligen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) i strid med förbudet i 10 § denna lag innehar föremål och ämnen som kan användas för att skada någon annan,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ska, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för ordningsförseelse dömas till böter. Straffåtgärder behöver inte vidtas för alkoholförtäring som avses i 4 § om gärningen med hänsyn till omständigheterna anses ringa och allmänt intresse inte anses kräva att åtal väcks.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18a §

Ordningsbotens storlek för vissa förseelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som bryter mot bestämmelserna om annan verksamhet som orsakar störning i 7 § kan föreläggas en ordningsbot på

     Ny punkt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18a §

Ordningsbotens storlek för vissa förseelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som bryter mot bestämmelserna om annan verksamhet som orsakar störning i 7 § kan föreläggas en ordningsbot på

     1) 200 euro för köp eller erbjudande mot betalning av sexuella tjänster strid mot förbudet i 7 § 1 mom.,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

18b §

Föremål och ämnen som lämpar sig för att skada andra med

 

     Ny paragraf

 

 

 

18b §

Föremål och ämnen som lämpar sig för att skada andra med

     För ringa innehav enligt 41 kap. 6 § i strafflagen av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada andra med och för ringa överlåtelse enligt 7 § i det kapitlet till en minderårig av sådana föremål föreläggs en ordningsbot på 70 euro.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 11 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 11 § 1 mom. landskapslagen (2021:5) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

Övergångsbestämmelser

     Den som när denna lag träder i kraft innehar en sådan auktorisation av bevakningsföretag i enlighet med vad som följer av den i 9 § 2 mom. angivna landskapslagen kan genom en anmälan till landskapsregeringen, som ska göras inom sex månader från denna lags ikraftträdande, meddela att den fortsätter sin verksamhet som innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Landskapsregeringen beviljar då innehavaren av auktorisation av bevakningsföretag näringstillstånd för säkerhetsbranschen avgiftsfritt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11 §

Övergångsbestämmelser

     Den som när denna lag träder i kraft innehar en sådan auktorisation av bevakningsföretag i enlighet med vad som följer av den i 10 § 1 mom. angivna landskapslagen kan genom en anmälan till landskapsregeringen, som ska göras inom sex månader från denna lags ikraftträdande, meddela att den fortsätter sin verksamhet som innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen. Landskapsregeringen beviljar då innehavaren av auktorisation av bevakningsföretag näringstillstånd för säkerhetsbranschen avgiftsfritt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________