Lagförslag 21/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 21/2020-2021

 

Datum

 

 

2021-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tilläggsstödet som kunnat beviljas arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet förlängs. Detsamma gäller det tilläggsstöd som kunnat beviljas arbetslösa som har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet.

     Avsikten är att det temporära tilläggsstödet för start av företagsverksamhet skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022, medan tilläggsstödet för anställning inom näringslivet skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022.

     Förslaget medför en ändring av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet och landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet.

     De temporära tilläggsstöden skulle liksom hittills beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

     Samtidigt föreslås vissa temporära ändringar av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för att möjliggöra beviljandet och utbetalningen av de temporära tilläggsstöden på ett ändamålsenligt sätt.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna kan träda i kraft till den 1 juli 2021.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

1.1 Stödinriktade åtgärder i form av sysselsättningsstöd. 3

1.2 Anställning med sysselsättningsstöd. 3

1.3 Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet 5

1.4. Temporära bestämmelser 6

2. Landskapsregeringens förslag. 6

3. Förslagets verkningar 7

4. Lagstiftningsbehörigheten. 7

Detaljmotivering. 8

1. Landskapslag om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 8

2. Landskapslag om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 8

3. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 9

Lagtext 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 12

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 12

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 13

Parallelltexter 16

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

1.1 Stödinriktade åtgärder i form av sysselsättningsstöd

 

I landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet regleras den så kallade arbetsmarknadsservicen, det vill säga den service som landskapsmyndigheterna ger i form av arbetsförmedling, sysselsättningsfrämjande utbildning, vägledning, information, särskild service för personer med nedsatt arbetsförmåga, stödinriktade åtgärder och andra sysselsättningsfrämjande åtgärder. I lagen finns centrala bestämmelser för den enskildes rättigheter och skyldigheter samtidigt som lagen fokuserar på den enskildes behov av service samt den öppna arbetsmarknadens primära ställning vid servicens tillhandahållande framom stödinriktade åtgärder.

     De stödinriktade åtgärderna vänder sig till arbetslösa arbetssökanden som inte har kunnat få ett arbete genom arbetsförmedling eller blivit anvisad en utbildning som skulle underlätta personens möjlighet att finna ett arbete. Den primära målsättningen med arbetsmarknadsservicen är dock att sysselsätta arbetslösa på den öppna arbetsmarknaden antingen direkt eller med hjälp av kompetenshöjande utbildning. Först i andra hand ska sysselsättningen främjas med hjälp av så kallade sysselsättningsstöd. Såvida sysselsättningsstöd används inom arbetsmarknadsservicen ska de primärt inriktas på att sysselsätta sådana arbetslösa arbetssökande vars behov av arbete är störst. Den grupp arbetslösa som särskilt lyfts fram i lagen som särskilt skyddsvärda är personer med nedsatt arbetsförmåga och personer som varit arbetslösa under en lång tid. Till gruppen arbetslösa under lång tid hänförs personer som varit arbetslösa arbetssökande över sex månader samt ungdomar som inte har fyllt 25 år och som varit arbetslösa arbetssökande över tre månader.

     En allmän förutsättning för att sysselsättningsstöd ska kunna beviljas är att en sysselsättningsplan eller en integrationsplan har utarbetats.

     Sysselsättningsstöd kan betalas till både arbetsgivare och direkt till en arbetslös person. En arbetsgivare kan exempelvis beviljas sysselsättningsstöd för anställning, medan en enskild person kan få sysselsättningsstöd vid arbetspraktik och för start av företagsverksamhet. Sysselsättningsstödets belopp är lika stort som den arbetslöshetsförmån som kallas grunddagpenning, som år 2021 är 33,78 euro per dag. Sysselsättningsstödet kan i vissa situationer betalas ut förhöjt med olika procentsatser.

     Förvaltningen av arbetsmarknadsservicen sköts huvudsakligen av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Ansökan om sysselsättningsstöd ska göras skriftligen eller på annat av Ams godkänt sätt. Ansökan prövas sedan av Ams.

 

1.2 Anställning med sysselsättningsstöd

 

1.2.1 Något om de grundläggande villkoren

 

Närmare bestämmelser om sysselsättningsstöd för anställning finns i 9 kapitlet i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Syftet med sysselsättningsstödet för anställning är att stärka den enskildes möjligheter att skaffa sig ett arbete och för att trygga hans eller hennes sysselsättning. Bland ungdomar som inte har fyllt 25 år och som varit arbetslösa arbetssökande över tre månader ska stödet för anställning i första hand ordnas för de ungdomar som har en yrkesutbildning. För att sysselsättningsstöd ska kunna beviljas för en anställning måste arbetsgivaren förbinda sig att betala lön enligt det kollektivavtal som är gällande för anställningsförhållandet och arbetsuppgifterna ska vara sådana att de kompletterar den normala verksamheten. Om arbetsgivaren är landskapet ska stödet utbetalas som lön till den enskilde.

     Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas sysselsättningsstöd för anställning antingen i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd[1] eller i form av de minimis-stöd[2]. Om sysselsättningsstöd för anställning enligt gruppundantagsförordningen beviljas kan den omfatta en arbetslös arbetssökande som inte har haft ett anställningsförhållande som har gällt tills vidare under de senaste sex månaderna omedelbart innan stödet beviljas, saknar yrkesutbildning, har fyllt 50 år, inte har fyllt 25 år eller har nedsatt arbetsförmåga.

     För andra arbetslösa arbetssökanden beviljas sysselsättningsstöd för anställning i form av de minimis-stöd. Den allmänna gruppundantagsförordningen om statsstöd och de minimi-förordningarna var ursprungligen gällande till och med den 31 december 2020 och skulle ha ersatts med nya förordningar. Men i och med att arbetet med att reformera EU-förordningarna hade försenats beslöt kommissionen den 2 juli 2020 att giltighetstiden för bland annat kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse skulle förlängas med ytterligare tre år fram till den 31 december 2023 (se EUT L 215, 7.7.2020). Samtidigt har Kommissionen lämnat ett meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863. Genom sistnämnda meddelande fastslås vilka möjligheter som enligt EU:s regler står medlemsstaterna till buds för att säkerställa likviditeten i och tillgången till finansiering för företagen när staterna vidtar övergripande insatser för att hantera covid-19-utbrottets effekter på sina ekonomier. Den tillfälliga ramen har förlängts ett flertal gånger, nu senast till den 31 december 2021 genom en femte ändring[3].

 

1.2.2 Begränsande faktorer

 

Vissa begränsande faktorer för beviljande av sysselsättningsstöd för anställda finns i lagen, vilka ansetts nödvändiga för att förebygga att konkurrensen snedvrids och trygga anställningen för andra anställda hos den arbetsgivare som söker sysselsättningsstöd samt för den öppna arbetsmarknadens prioritet.

     Sysselsättningsstöd för anställning kan exempelvis inte beviljas om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan inte heller beviljas om arbetsgivaren under den tid sysselsättningsstöd skulle beviljas får annat landskapsstöd för anställande av en person som ska sysselsättas eller för främjande av sysselsättningen.

 

1.2.3 Sysselsättningsstödets belopp

 

Sysselsättningsstödet för anställning är minst lika stor som grunddagpenningen, som för närvarande är 33,78 euro per dag och person. Stödet kan högst vara lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 90 procent. Det högsta stödet kan beviljas för anställning inom näringsliv, staten eller kommun för personer som har varit arbetslösa i tio månader eller mer och för personer med nedsatt arbetsförmåga. Om den person som anställs med sysselsättningsstöd har nedsatt arbetsförmåga kan det högsta stödet beviljas endast för det första stödåret, medan stödet för det andra året kan vara högst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 50 procent per arbetsdag. För personer som har varit arbetslösa mellan sex och tio månader är stödet minst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 50 procent per arbetsdag. En arbetsgivare kan dock högst beviljas ett stöd som motsvarar lönekostnaderna för den som anställs med stödet.

 

1.2.4 Arbetstid

 

En arbetsgivare kan enligt huvudregeln beviljas ett sysselsättningsstöd för anställning som är lika stort som grunddagpenningen eller ett förhöjt sysselsättningsstöd till fullt belopp för en anställning där arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden överstiger 80 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen. Även då stödet betalas till flera arbetsgivare vilka sysselsätter en och samma arbetstagare, ska den sammanlagda arbetstiden överstiga 80 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen.

 

1.2.5 Ersättningsdagar och varaktighet

 

Vid anställning betalas sysselsättningsstöd för de dagar för vilka arbetsgivaren är skyldig att betala lön, dock högst för 21,5 dagar per månad. Sysselsättningsstöd betalas inte för de dagar för vilka arbetsgivaren har rätt att för lönekostnaderna för den person som sysselsätts, få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

     Huvudregeln är att sysselsättningsstöd för anställning kan beviljas för maximalt sex månader i sänder.

 

1.3 Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet

 

1.3.1 Allmänna förutsättningar

 

Närmare bestämmelser om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet finns i 13 kapitlet i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Syftet med sysselsättningsstödet för start av företagsverksamhet är att ge en arbetslös arbetssökande, som inte kan få ett arbete och som har förutsättningar att starta egen företagsverksamhet, bidrag för att starta och etablera företagsverksamheten. Genom åtgärden främjas samtidigt uppkomsten av ny företagsverksamhet som inte bara erbjuder en arbetsplats för den som startar verksamheten, utan möjligen även skapar nya arbetsplatser åt andra. Om företagandet har konstaterats vara en lämplig åtgärd för den sökande beviljas stödet av Ams.

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av de minimis-stöd.

 

1.3.2 Särskilda förutsättningar

 

Vissa särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda för att man ska kunna komma i åtnjutande av ett sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Stöd lämnas endast till den som har företagarerfarenhet eller utbildning som behövs i företagarverksamhet. Bestämmelserna medger dock att den sökande kan delta i utbildning under tiden som han eller hon får stöd. Vidare utgår stöd endast till arbetssökande som bedöms ha tillräckliga förutsättningar att driva företag. Verksamheten ska dessutom bedömas få en tillfredställande lönsamhet. Den sökande av stöd får inte samtidigt lyfta landskaps- eller statsunderstöd för sina egna lönekostnader och inte heller arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Har företagsverksamheten inletts innan man har beslutat om beviljande av stöd kan inget stöd beviljas. Slutligen får stödet inte snedvrida konkurrensen och företagsverksamheten ska uppenbarligen inte kunna inledas utan att den arbetssökande beviljas stöd.

 

1.3.3 Sysselsättningsstödets belopp och varaktighet

 

Ett sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i enlighet med Ams prövning till ett belopp som är minst lika stort som grunddagpenningen och högst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 90 procent, det vill säga utgående från år 2021 års nivå inom intervallet 33,78 - 64,18 euro per person och dag.

     Stöd betalas för de dagar, då företagaren arbetar i sitt företag, dock för högst fem dagar i veckan. Sysselsättningsstödet beviljas för högst tio månader åt gången.

 

1.4. Temporära bestämmelser

 

Med anledning av covid-19 utbrottet och de effekter det fick på den åländska arbetsmarknaden antogs år 2020 en temporär lagstiftning som medförde att ett tilläggsstöd kan betalas ut till den som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet respektive sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Tilläggsstödet kan betalas ut under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

     Bestämmelserna intogs i landskapslagen (2020:96) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet, landskapslagen (2020:97) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet samt i landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet genom ÅFS 2020/98.

     Lagstiftningen medför att den arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet enligt landskapslagen om arbets-marknadspolitisk verksamhet även kan beviljas ett temporärt tilläggsstöd, så att det sammanlagda stödet kan uppgå till 75 procent av lönekostnaderna. Vad gäller tilläggsstödet till arbetslösa arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet uppgår stödbeloppet till 30 euro per dag och betalas ut för de dagar då den arbetssökande arbetar i sitt företag. Stödet kan beviljas för högst sex månader.

     Den temporära lagstiftningen antogs i form av så kallade budgetlagar för att kunna träda i kraft så snabbt som möjligt under hösten 2020. Lagstiftningen trädde i kraft den 19 oktober 2020 och tilläggsstöd kunde börja betalas ut den 1 november 2020. Utbetalningar kan fortgå till och med den 30 juni 2021.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Covid-19 epidemin har fortsatt påverkan på det åländska samhället och be-räknas även ha det framdeles. Åtgärder krävs av olika slag för att lindra de konsekvenser epidemin skapar. Landskapsregeringen anser det vara fortsatt nödvändigt att stimulera sysselsättningen och utveckling i företag och föreslår därför att möjligheten att komma i åtnjutande av tilläggsstöd för anställning inom näringslivet samt start av företag förlängs. Landskapsregeringens bedömning är att ett fortsatt stöd bör medges för ytterligare ett år, så att den temporära lagstiftningen blir fortsatt gällande till och med den 31 maj 2022.

     Förslaget är att det temporära tilläggsstödet till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022, medan tilläggsstödet till arbetslösa för start av företagsverksamhet skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022.

     De i lagförslaget föreslagna lagarna är avsedda att behandlas som så kallade budgetlagar. Landskapsregeringen anser det viktigt att förlängningen av det stödsystem som föreslås ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021, det vill säga redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 förutsätter att landskapslagar stiftas för att förverkliga de föreslagna stödsystemen så snabbt som möjligt. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft då stödsystemen enligt nuvarande lagstiftning löper ut, så att de temporära tilläggsstöden kan fortsätta att betalas ut i anknytning till de sysselsättningsstöd som beviljas för tidsperioden från och med den 1 juli respektive 1 september 2021 till och med den 31 maj 2022. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen lämnas ikraftträdelsedatumet för lagarna dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagarna föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagarna helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

3. Förslagets verkningar

 

Enligt den föreslagna lagstiftningen ska ett temporärt tilläggsstöd kunna beviljas till den arbetsgivare inom näringslivet som lyfter sysselsättningsstöd för anställning och den arbetslösa arbetssökande som lyfter sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Tilläggsstöden ska utbetalas under en begränsad tidsperiod till följd av de omfattande störningar som skett på arbetsmarknaden. Enligt landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för 2021 upptas medel för att täcka de merkostnader som de föreslagna tilläggsstöden förväntas få på budgeten för år 2021.

     Det merarbete som de föreslagna tilläggsstöden kommer att få för Ams kan komma att kräva tilläggsresurser.

     Förslaget bedöms inte ha några negativa konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Förslaget berör ett flertal lagstiftningsområden, av vilka landskapet har lagstiftningsbehörighet på en del av dessa områden medan riket har lagstiftningsbehörighet på andra. Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och de myndigheter och inrättningar vilka lyder under denna. Landskapet har dessutom enligt 18 § 13, 22 och 23 punkterna i självstyrelselagen behörighet i fråga om socialvård, näringsverksamhet samt främjande av sysselsättningen.

     Riket har enligt 27 § 21 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörig-het i fråga om arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunens anställda. Enligt 29 § 1 mom. 6 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsavtal och samarbete inom företag, med undantag av läroavtal enligt 18 § 14 punkten i självstyrelselagen.

     Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Av central betydelse i sammanhanget är här de bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna som finns i grundlagens 2 kapitel. I grundlagens 18 § finns bestämmelser om näringsfrihet och rätten till arbete. Enligt bestämmelsens 2 mom. ska det allmänna främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Enligt 19 § i grundlagen, som reglerar rätten till social trygghet, ska var och en genom lag få sin grundläggande försörjning vid arbetslöshet tryggad. Landskapsregeringens uppfattning är att lagförslaget motsvarar kraven i grundlagen och således inte heller inkräktar på de grundläggande fri- och rättigheterna så att förslaget skulle strida mot 27 § 1 punkten i självstyrelselagen.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

2 § Temporärt tilläggsstöd. Enligt den föreslagna ändringen av paragrafens 2 mom. skulle det temporära tilläggsstödet utbetalas för tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022. Det temporära tilläggsstödet föreslås tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning liksom tidigare uppgå till 75 procent av lönekostnaderna.

 

3 § Rätt till temporärt tilläggsstöd. Paragrafens 3 mom. föreslås kompletterad med hänvisning till kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1. Denna tillfälliga ram har förlängts ett flertal gånger, nu senast genom en femte ändring genom C(2021) 564 av den 28 januari 202. Bland annat medför detta att statliga stöd anses förenliga med den inre marknaden på grundval av artikel 107.3 b i EUF-fördraget under förutsättning att det samlade stödet inte överstiger 1,8 miljoner euro per företag och stödet beviljas senast den 31 december 2021.

 

Ikraftträdandebestämmelse. Avsikten är att den föreslagna lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen föreslår i enlighet med självstyrelselagen att ikraftträdandedatumet lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2021, det vill säga vid den tidpunkt då utbetalningen av tilläggsstödet enligt gällande lag löper ut.

 

2. Landskapslag om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

2 § Temporärt tilläggsstöd. Enligt den föreslagna ändringen av paragrafens 2 mom. skulle det temporära tilläggsstödet utbetalas för tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022.

 

3 § Rätt till temporärt tilläggsstöd. Även paragrafens 3 mom. föreslås kompletterad med hänvisning till kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

Ikraftträdandebestämmelse. Avsikten är att den föreslagna lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen föreslår i enlighet med självstyrelselagen att ikraftträdandedatumet lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2021, det vill säga vid den tidpunkt då utbetalningen av tilläggsstödet enligt gällande lag löper ut.

     Lagen föreslås även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som fattats före denna lags ikraftträdande, om det företagsverksamheten för vilket stödet är avsett för fortgår eller påbörjas den 1 juli 2021 eller påbörjas först därefter.

 

3. Landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

40 § Syftet med de stödinriktade åtgärderna. Enligt paragrafens 2 mom. ska samtliga sysselsättningsstöd i första hand inriktas på att sysselsätta sådana arbetslösa arbetssökande vars behov av arbete är störst. Den grupp arbetslösa som särskilt lyfts fram i bestämmelsen är personer med nedsatt arbetsförmåga och personer som varit arbetslösa under en lång tid. Till sistnämnda grupp av personer hänförs de som varit arbetslösa arbetssökande över sex månader samt ungdomar som inte har fyllt 25 år och som varit arbetslösa arbetssökande över tre månader. Bestämmelserna ingår i momentets första och andra mening.

     Paragrafen föreslås kompletterad med en temporär bestämmelse i ett nytt 4 mom. som uttryckligen av informativa skäl klargör att det även är möjligt att bevilja sysselsättningsstöd för anställning till andra grupper av arbetslösa än just de som nämns i paragrafens 2 mom. första och andra mening. Syftet med förslaget är att bredda gruppen av mottagare av sysselsättningsstöd för anställning under en begränsad period då det temporära tilläggsstödet kan betalas ut. Samtidigt införs ett krav på att de som kan stödas med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning ska ha varit arbetslösa i sammanlagt 90 dagar under året före anställningen börjar.

 

42a § Beviljande av stöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet. Landskapsregeringen föreslår att paragrafen komplettera med ett nytt temporärt 3 mom. med en hänvisning till kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

43 § Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd. Enligt lagens 43 § 2 mom. förutsätts det att de arbetsuppgifter den sysselsatte kommer att utföra är sådana att de kompletterar den normala verksamheten hos arbetsgivaren.

     Landskapsregeringen föreslår att det till paragrafen fogas ett temporärt 4 mom. som anger att bestämmelsen i 2 mom. inte ska tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete. Genom förslaget möjliggörs att sysselsättningsstöd för anställning kan beviljas en arbetsgivare som tar heltidspermitterade eller uppsagda tillbaka till sina tidigare arbeten.

 

44 § Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd. Till paragrafen fogas ett temporärt 2 mom. enligt vilket paragrafens begränsande villkor i 1 mom. 2 punkt inte ska tillämpas på de sysselsättningsstöd för anställning som beviljas för att utbetalas någon gång under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022 och där sysselsättningsstödet beviljas i form av stöd av mindre betydelse, så kallade de minimis-stöd, enligt förordningen (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Samtidigt intas en hänvisning till kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

     Under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022 ska sysselsättningsstöd för anställning inte kunna beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Även enligt de temporära bestämmelserna föreslås sysselsättningsstöd för anställning kunna beviljas om arbetsgivaren före ansökan om stöd har återanställt den arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

     De föreslagna bestämmelserna fråntar inte arbetsgivarens övriga skyldigheter såsom att enligt arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) erbjuda arbete åt en tidigare arbetstagare som har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker och som fortfarande är arbetssökande vid Ams, om arbetsgivaren inom fyra månader från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Motsvarande bestämmelser om återanställande av arbetstagare finns i lagen om sjöarbetsavtal (FFS 756/2011).

     Bland de begränsningar som utesluter beviljande av sysselsättningsstödet upptas i paragrafen det fall att arbetsgivaren under den tid sysselsättningsstöd skulle beviljas får annat landskapsstöd för anställande av en person som ska sysselsättas eller för främjande av sysselsättningen. För att inte en konflikt ska uppstå mellan bestämmelsen och det temporära tilläggsstödet föreslås att paragrafen kompletteras med en temporär bestämmelse i ett nytt 3 mom. som anger att det temporära tilläggsstödet inte ska anses vara ett sådant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

61 § Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd. Landskapsregeringen föreslår att paragrafens 2 mom. kompletteras med en hänvisning till kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

62 § Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd. I paragrafen upptas de särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna komma i åtnjutande av sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Bland annat får den arbetssökande inte samtidigt lyfta landskapsunderstöd för sina egna lönekostnader. För att en konflikt inte ska uppstå mellan bestämmelsen och det temporära tilläggsstödet föreslår landskapsregeringen att ett 2 mom. fogas till paragrafen som anger att det temporära tilläggsstödet inte ska anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

62a § Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd. I paragrafen införs en bestämmelse som begränsar möjligheten att bevilja sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet tillsammans med det temporära tilläggsstödet. Enligt förslaget ska sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet inte kunna beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid.

     Under nämnda tid ska sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kunna beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid. Den föreslagna paragrafen torde i praktiken få begränsad betydelse. Men en situation torde dock kunna uppstå där en företagare permitterar sig själv och anställda från ett företag för att sedan starta ett nytt företag.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att den föreslagna lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen föreslår i enlighet med självstyrelselagen att ikraftträdandedatumet lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 juli 2021, det vill säga vid den tidpunkt då utbetalningen av tilläggsstödet enligt gällande lagstiftning löper ut. Lagen föreslås få temporär giltighet och föreslås vara i kraft till och med den 31 maj 2022.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. landskapslagen (2020:96) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet som följer:

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. landskapslagen (2020:97) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet som följer:

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas under tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022. Stödet betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag, dock högst fem dagar per kalendervecka. Stödet kan per person beviljas för högst sex månader.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som har fattats före denna lags ikraftträdande, om företagsverksamheten med sysselsättningsstöd fortgår eller påbörjas den 1 juli 2021 eller påbörjas först därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 61 § 2 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådan den lyder i landskapslagen 2020/98, samt

     fogas till 40 §, sådan paragrafen lyder i landskapslag 2015/57, ett nytt 4 mom., till 42a §, sådan den lyder i landskapslagen 2015/57, ett nytt 3 mom., till 43 § ett nytt 4 mom., till 44 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, nya 2-4 mom., till lagens 62 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 62a § som följer:

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även andra arbetslösa arbetssökande än de som avses i 2 mom. första och andra meningen kan stödas med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning, under förutsättning att de har varit arbetslösa i sammanlagt 90 dagar under de 12 senaste månaderna före anställningen, under den tidsperiod som avses i landskapslagen (2020:96) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

 

42a §

Beviljande av stöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av sysselsättningsstöd för anställning även iakttas vad som bestäms i kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. ska inte tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten ska inte iakttas under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet och där sysselsättningsstöd för anställning beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1. Under nämnda tidsperiod kan sysselsättningsstöd för anställning däremot inte beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet ska inte anses vara ett sådant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen (2020:97) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet ska inte anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

62a §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan inte beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagts upp eller permitterats i samma eller likadana uppgifter alternativt fått förkortat arbetstid. Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan dock beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den           och gäller till och med den 31 maj 2022.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 11 maj 2021

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 21/2020-2021[1] Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 352, 24.12.2013)

[2] Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbruksområdet och kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

[3] Kommissionens meddelande om femte ändringen av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 och ändring av bilagan till meddelandet från kommissionen till medlemsstaterna om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens

funktionssätt på kortfristig exportkreditförsäkring, C(2021) 564.