Lagförslag 21/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 21/2021-2022

 

Datum

 

 

2022-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring blankettlagen om utkomstöd

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en teknisk ändring görs i blankettlagen om utkomststöd så att ändringar i rikslagen om utkomststöd som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 inte ska gälla på Åland. Det föreslås även att en föråldrad bestämmelse i blankettlagen upphävs.

     Avsikten är att ändringarna i blankettlagen ska träda i kraft den 1 januari 2023, varför ärendet behöver behandlas skyndsamt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens överväganden. 3

3. Landskapsregeringens förslag. 4

4. Lagstiftningsbehörigheten. 4

5. Förslagets verkningar 4

6. Ärendets beredning. 4

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. 6

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I riket görs en reform av utkomstskyddet som innebär ändringar i lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997). Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av vissa lagar som har samband med den har varit ute på remiss under perioden 6.4.2022 – 8.6.2022, och avsikten är att en proposition ska avges till riksdagen i början av september. Syftet med lagändringarna är att förbättra ställningen för socialvårdsklienter och stärka utkomststödets roll som ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand för att trygga en persons utkomst. Anpassningar görs även i utkomstödslagen som relaterar till strukturreformen för social- och hälsovården, där ansvaret för att ordna social- och hälsovården övergår från kommunerna till de nya välfärdsområdena den 1 januari 2023.

     Bland annat införs mer exakta bestämmelser om ansökningsförfarandet för utkomststöd samt mer preciserade bestämmelser om utkomststödets struktur och om hur utkomststödet bestäms, samt en tydligare definition av vilka personer som anses ingå i en familj vid tillämpningen av utkomststödslagen. Folkpensionsanstalten (FPA) kommer fortsättningsvis att ansvara för det grundläggande utkomststödet, medan välfärdsområdenas socialservice ska ansvara för det kompletterande och förebyggande utkomststödet från och med den 1 januari 2023. Följdändringar görs även i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (FFS 189/2001) och i socialvårdslagen (FFS 1301/2014).

     På Åland tillämpas utkomstödslagen genom så kallad blankettlagstiftning, landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, med en bestämmelse om att ändringar i rikslagen träder i kraft per automatik även på Åland. Vissa avvikelser har gjorts i blankettlagen för att anpassa utkomststödslagen till åländska förhållanden. Bland annat är utkomststödets grunddel lite högre på Åland för att beakta högre livsmedelskostnader på Åland och den årliga indexjusteringen av utkomststödets grunddel görs på Åland utgående från det åländska konsumentprisindexet. På Åland tillämpas även en annan ålders- och hushållsstuktur för att gruppera stödtagarna. Bland andra avvikelser som gjorts av åländsk socialpolitisk hänsyn kan nämnas att barnbidragets ensamförsörjartillägg på Åland inte räknas som inkomst vid fastställandet av utkomststödets grunddel, för att stärka den ekonomiska ställningen för familjer med ensamförsörjare som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden.

     Organisatoriskt sköts hanteringen av utkomststödet på Åland till skillnad från i riket helt på kommunal nivå, där Kommunernas socialtjänst (KST) från och med den 1 januari 2021 ansvarar både för det grundläggande, kompletterande och förebyggandet utkomststödet.

 

2. Landskapsregeringens överväganden

 

Ett flertal ändringar i rikets utkomststödslag träder i kraft den 1 januari 2023. Landskapsregeringen har på grund av den snäva tidtabellen för riksreformen inte möjlighet att med motsvarande tidtabell som i riket utreda om och på vilket sätt motsvarande ändringar bör införas i den åländska blankettlagen om utkomststöd samt genomföra lagstiftningsprocessen för att få till stånd avvikelser i den åländska blankettlagen till den 1 januari 2023.

     I den åländska blankettlagen om utkomststöd ingår en bestämmelse om att ändringar i rikets utkomststödslag träder i kraft per automatik på Åland. Denna bestämmelse behöver upphävas och rikets utkomststödslag tillämpas i sin nuvarande version på Åland även efter den 1 januari 2023. Avsikten är att denna frysning av ett i riket tidigare gällande rättsläge ska vara tillfällig. Ett utredningsarbete pågår vid landskapsregeringen avseende hur blankettlagen om utkomststöd bör reformeras.

     De följdändringar som görs i rikslagstiftningen i socialvårdslagen och i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kräver inte några lagstiftningsåtgärder på Åland. Någon motsvarighet till lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte finns inte i den åländska lagstiftningen och landskapslagen om socialvård är en så kallad fulltextlag, där lydelsen av rikets socialvårdslag år 2019 tagits in i fulltext med ett fåtal avvikelser, och där ändringar i rikslagen kräver lagstiftningsåtgärder för att träda i kraft på Åland.

     En mindre ändring som inte relaterar till rikets reform av utkomststödslagen föreslås även. Landskapsregeringen föreslår att en föråldrad bestämmelse i blankettlagen om utkomststöd upphävs gällande att televisionsavgift ska ingå i de utgifter som täcks med utkomststödets grunddel. Televisionsavgift uppbärs inte längre på Åland, utan enligt 4 § i landskapslagen (2019:103) om medieavgift bestäms och debiteras en medieavgift i samband med verkställandet av inkomstbeskattningen. Enligt 2 § i den lagen uppbärs inte medieavgift om inkomsten för skatteåret understiger 14 000 euro.

 

3. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar görs i blankettlagen om utkomststöd så att ändringar i rikslagen om utkomststöd som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 inte träder i kraft på Åland. Landskapsregeringen föreslår att lagen om utkomststöd på Åland från och med den 1 januari 2023 ska tillämpas i den version lagen hade i riket den 31 december 2022.

     Vidare föreslås att en föråldrad bestämmelse om televisionsavgift upphävs i blankettlagen om utkomststöd.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Åland har lagstiftningsbehörighet på området socialvård enligt 18 § 13 punkten i självstyrelselagen samt i fråga om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter enligt 1 punkten.

 

5. Förslagets verkningar

 

Förslaget bedöms inte ha några ekonomiska eller administrativa verkningar för de klienter som erhåller utkomststöd eller för KST som hanterar utkomststödsärendena. Det finns dock risk för att utkomststödslagstiftningen kommer att bli svårare att hitta och tillämpa på Åland då utkomststödslagen ska tillämpas i en äldre version på Åland än i riket. Landskapsregeringen avser dock att avhjälpa detta genom information och genom att så snart som möjligt föreslå en mer genomgripande revidering av utkomststödslagen.

     Förslaget bedöms inte ha några verkningar för miljön, jämställdheten mellan könen, jämlikheten eller för barn.

 

6. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med socialvårdsbyrån vid landskapsregeringen social- och miljöavdelning.

 

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Det föreslås att lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) från och med den 1 januari 2023 ska tillämpas på Åland i den version utkomststödslagen hade i riket den 31 december 2022, med de avvikelser som anges i blankettlagen. Ändringar i rikets utkomststödslag ska således inte längre träda i kraft per automatik på Åland.

 

2 § Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd. Det förslås att 2 punkten upphävs som obehövlig. Enligt den nuvarande bestämmelsen ska televisionsavgift ingå i de utgifter som täcks med utkomststödets grunddel. Televisionsavgift uppbärs dock inte längre på Åland, utan enligt 4 § i landskapslagen (2019:103) om medieavgift bestäms och debiteras en medieavgift i samband med verkställandet av inkomstbeskattningen. Enligt 2 § i den lagen uppbärs inte medieavgift om inkomsten för skatteåret understiger 14 000 euro.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 punkten landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd, samt

     ändras lagens 1 §, sådan den lyder i landskapslagen 2011/110, som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) ska på Åland tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022, med de avvikelser som anges i denna lag.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2022

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 21/2021-2022