Lagförslag 21/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 21/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 2

L A N D S K A P S L A G om temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 3

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. landskapslagen (2020:96) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

 

 

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022.

 

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

 

 

 

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

 

__________________

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 och 3 §§ landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. och 3 § 3 mom. landskapslagen (2020:97) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Stödet betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag, dock högst fem dagar per kalendervecka. Stödet kan per person beviljas för högst sex månader.

 

 

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas under tidsperioden 1 juli 2021 – 31 maj 2022. Stödet betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag, dock högst fem dagar per kalendervecka. Stödet kan per person beviljas för högst sex månader.

 

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

 

 

 

 

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

 

__________________

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som har fattats före denna lags ikraftträdande, om företagsverksamheten med sysselsättningsstöd fortgår eller påbörjas den 1 juli 2021 eller påbörjas först därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

 

 

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 61 § 2 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådan den lyder i landskapslagen 2020/98, samt

     fogas till 40 §, sådan paragrafen lyder i landskapslag 2015/57, ett nytt 4 mom., till 42a §, sådan den lyder i landskapslagen 2015/57, ett nytt 3 mom., till 43 § ett nytt 4 mom., till 44 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, nya 2-4 mom., till lagens 62 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 62a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Nytt 4 mom.

 

 

 

 

 

 

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även andra arbetslösa arbetssökande än de som avses i 2 mom. första och andra meningen kan stödas med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning, under förutsättning att de har varit arbetslösa i sammanlagt 90 dagar under de 12 senaste månaderna före anställningen, under den tidsperiod som avses i landskapslagen (2020:96) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för an-ställning inom näringslivet.

 

 

42a §

Beviljande av stöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 3 mom.

 

 

 

 

 

 

42a §

Beviljande av stöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid beviljande av sysselsättningsstöd för anställning även iakttas vad som bestäms i kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 4 mom.

 

 

 

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. ska inte tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt 3 mom.

 

 

 

 

 

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten ska inte iakttas under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet och där sysselsättningsstöd för anställning beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det på-gående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1. Under nämnda tidsperiod kan sysselsättningsstöd för anställning däremot inte beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet ska inte anses vara ett så-dant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1.

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen (2020:97) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet ska inte anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62a §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan inte beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagts upp eller permitterats i samma eller likadana uppgifter alternativt fått förkortat arbetstid. Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan dock beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de ar-betstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

 

 

__________________

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den           och gäller till och med den 31 maj 2022.

__________________