Lagförslag 22/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 22/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Teknisk ändring av familjevårdarlagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en mindre teknisk ändring görs av landskapslagen om tillämpning på Åland av familjevårdarlagen. En bestämmelse på förordningsnivå gällande prövning av familjehems lämplighet förs in i blankettlagen om familjevård. Avsikten är att ändringen ska träda i kraft samtidigt med den nya landskapslagen om socialvård och tillhörande lagändringar den 1 januari 2021.

 

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Lagstiftningsbehörigheten. 3

4. Förslagets verkningar 3

5. Ärendets beredning. 3

Detaljmotivering. 4

Landskapslag om ändring av 1c § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen  4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1c § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen  5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

På Åland tillämpas Finlands socialvårdsförordning (FFS 607/1983) i enlighet med 1 § 1 mom. 1 punkten i landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Socialvårdsförordningen grundar sig på Finlands tidigare socialvårdslag (FFS 710/1982).  I Finland trädde en ny socialvårdslag (FFS 1304/2014) i kraft i april 2015. En stor del av socialvårdsförordningens bestämmelser är föråldrade och har sin motsvarighet i den nya socialvårdslagen. Avsikten i Finland är att upphäva socialvårdsförordningen, men tidsplanen för detta är ännu oklar.

     I Finland är vissa bestämmelser i den tidigare socialvårdslagen fortsättningsvis i kraft parallellt med den nya socialvårdslagen. På Åland har dessa bestämmelser införts i landskapslagen om socialvård (ÅFS 2020:12) och i landskapslagen om socialvårdens förvaltning och tillsyn (ÅFS 2020:13), vilka träder i kraft den 1 januari 2021. Avsikten på Åland är att upphäva tillämpningen av socialvårdsförordningen. I 12 § i socialvårdsförordningen ingår dock en bestämmelse om prövning av familjehem som behöver överföras till annan lagstiftning då tillämpningen av socialvårdförordningen på Åland upphävs.

     På Åland gäller en tidigare rikslag om familjevård, familjevårdarlagen FFS 312/1992, som blankettlag. I denna lag ingår inte bestämmelsen om prövning av familjehem. I familjevårdslag FFS 263/2015 ingår i 5 § en motsvarande bestämmelse om förhållanden i familjehem som i 12 § i socialvårdsförordningen. Avsikten är att Finlands nya familjevårdslag ska antas även för Ålands del, men ärendet har inte kunnat prioriteras p.g.a. den stora mängd socialvårdslagstiftning som krävt lagstiftningsåtgärder. Till dess att en ny familjevårdslag antas för Ålands del behöver innehållet i 12 § i socialvårdsförordningen överföras till den åländska familjevårdarlagen.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att innehållet i 12 § i socialvårdsförordningen (FFS 607/1983), tillämplig på Åland i enlighet med 1 § 1 mom. 1 punkten i landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, förs över till landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Åland har lagstiftningsbehörighet på området socialvård i enlighet med 18 § 13 punkten i självstyrelselagen.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget är en teknisk överföring av en bestämmelse från förordningsnivå till lagnivå. Förslaget innebär inte någon förändring i sak.

 

5. Ärendets beredning

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag på lagberedningen i samarbete med socialvårdsbyrån. Det har inte bedömts nödvändigt att skicka lagförslaget på remiss, då lagändringen är en teknisk överföring av en bestämmelse från förordningsnivå till lagnivå som inte innebär någon förändring i sak.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av 1c § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

1c § Familjehem. I 2 mom. föreslår landskapsregeringen att ett tillägg görs beträffande vilka faktorer som ska beaktas vid prövning av om ett familjehem är lämpligt. Motsvarande bestämmelse finns i 12 § i socialvårdsförordningen FFS 607/1983, tillämplig på Åland genom landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Avsikten är att tillämpningen av socialvårdsförordningen ska upphävas på Åland.

     Enligt paragrafen ska ett familjehem till sina sanitära, sociala och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ges där. Vid placering i familjehem görs en bedömning av om hemmet är lämpligt för den vårdbehövande. Särskild vikt ska fästas vid de mänskliga relationerna i familjehemmet samt vid vilka möjligheter familjevårdaren har att i enlighet med vad som är bäst för den som placeras i familjevård beakta och tillgodose behoven hos denna person. Dessutom ska det beaktas om familjevårdaren kan samarbeta med kommunen eller kommunalförbundet som ger uppdraget om familjevård, och med de personer som står nära den som placeras i familjevård. Dessutom ska det utredas om de övriga medlemmarna i familjehemmet godtar den som placeras i familjevård och om han eller hon kan få en jämbördig ställning i förhållande till de övriga medlemmarna i familjehemmet. Ett familjehem ska även i fråga om uppbyggnad, utrymmen och utrustningsnivå lämpa sig för familjevård. Lokalerna i familjehemmet ska vara säkra och med beaktande av den vård som ges där ska uppmärksamhet ägnas åt lokalernas tillgänglighet.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1c § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1c § 2 mom. landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen sådant det lyder i landskapslagen (2020/16), som följer:

 

1c §

Familjehem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett familjehem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ges där. Vid prövning av om ett familjehem är lämpligt ska kommunen eller kommunalförbundet fästa särskild vikt vid de mänskliga relationerna i familjehemmet, vilka möjligheter den som ger familjevård har att i överensstämmelse med vad som är bäst för den som placeras i familjevård beakta och tillgodose behoven hos denna person samt om den som ger familjevård kan samarbeta med kommunen eller kommunalförbundet och med de personer som står nära den som placeras i familjevård. Dessutom ska det utredas om de övriga medlemmarna i familjehemmet godtar den som placeras i familjevård och om han eller hon kan få en jämbördig ställning i förhållande till de övriga medlemmarna i familjehemmet. Ett familjehem ska även i fråga om uppbyggnad, utrymmen och utrustningsnivå lämpa sig för familjevård.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 14 maj 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 22/2019-2020