Lagförslag 22/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Teknisk ändring av familjevårdarlagen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 22/2019-2020

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1c § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1c § 2 mom. landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen sådant det lyder i landskapslagen (2020/16), som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1c §

Familjehem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett familjehem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ska ges där.

 

 

1c §

Familjehem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett familjehem ska till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämpligt för den vård som ges där. Vid prövning av om ett familjehem är lämpligt ska kommunen eller kommunalförbundet fästa särskild vikt vid de mänskliga relationerna i familjehemmet, vilka möjligheter den som ger familjevård har att i överensstämmelse med vad som är bäst för den som placeras i familjevård beakta och tillgodose behoven hos denna person samt om den som ger familjevård kan samarbeta med kommunen eller kommunalförbundet och med de personer som står nära den som placeras i familjevård. Dessutom ska det utredas om de övriga medlemmarna i familjehemmet godtar den som placeras i familjevård och om han eller hon kan få en jämbördig ställning i förhållande till de övriga medlemmarna i familjehemmet. Ett familjehem ska även i fråga om uppbyggnad, utrymmen och utrustningsnivå lämpa sig för familjevård.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________