Lagförslag 2/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2018-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändrade avgiftsgrunder i vården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2018-2019

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 § landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 och 2 mom. landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård sådana de lyder i landskapslagen 2016/93 som följer:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Högkostnadsskydd

     Högkostnadsskyddet ska skydda patienten från alltför höga utgifter för hälso- och sjukvård. Den som under kalenderåret har nått gränsen för högkostnadsskyddet är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter som ingår i skyddet under resten av året. I högkostnadsskyddet ingår patientavgifter för öppenvård eller kortvarig institutionsvård. Följande avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet om inte landskapsregeringen beslutar annat:

     1) avgifter för tandvård,

     2) avgifter för uteblivna besök,

     3) grunddelen av dygnsavgiften för sjukhusvistelse,

     4) avgifter för grovrengöring, service och transport av hjälpmedel,

     5) avgifter för intyg och utlåtanden,

     6) avgifter för individuell träning eller självträning i sal efter program samt

     7) avgifter för gruppbesök inom livsstilsmottagningen, rehabiliterings- och fysiatrikliniken och motsvarande verksamhet.

     Gränsen för högkostnadsskyddet är 475 euro per kalenderår. Högkostnadsskyddet är dock:

     1) 125 euro för de som under kalenderåret fyller 75 år eller mer samt för de som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen under 14 000 euro,

     2) 250 euro för de som har beviljats sjukpension eller invalidpension på heltid samt för de som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen från 14 000 euro men under 16 000 euro,

 

 

     3) 100 euro för barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 20 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Högkostnadsskydd

     Högkostnadsskyddet ska skydda patienten från alltför höga utgifter för hälso- och sjukvård. Den som under kalenderåret har nått gränsen för högkostnadsskyddet är befriad från att därefter betala ytterligare sådana avgifter som ingår i skyddet under resten av året. I högkostnadsskyddet ingår patientavgifter för öppenvård eller kortvarig institutionsvård. Följande avgifter ingår inte i högkostnadsskyddet om inte landskapsregeringen beslutar annat:

     1) avgifter för uteblivna besök,

     2) avgifter för grovrengöring, service och transport av hjälpmedel,

     3) avgifter för intyg och utlåtanden,

     4) avgifter för individuell träning eller självträning i sal efter program samt

     5) avgifter för gruppbesök inom livsstilsmottagningen, rehabiliterings- och fysiatrikliniken och motsvarande verksamhet.

 

 

 

     Gränsen för högkostnadsskyddet är 475 euro per kalenderår. Högkostnadsskyddet är dock:

     1) 125 euro för de som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvs-inkomster i statsbeskattningen under 14 000 euro,

 

     2) 250 euro för de som under kalenderåret fyller 75 år eller mer samt för de som har beviljats sjukpension eller invalidpension på heltid samt för de som vid den senaste beskattningen hade sammanlagda beskattningsbara kapital- och förvärvsinkomster i statsbeskattningen från 14 000 euro men under 16 000 euro,

     3) 100 euro för barn och ungdomar till och med det kalenderår de fyller 20 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.