Lagförslag 23/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 23/2019–2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande. 2

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (1996:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Vid försummelse att inom utsatt tid erlägga kommunalskatt eller skogsvårdsavgift eller förskott därpå skall, med i denna lag angivna avvikelser, lagen den 18 december 1995 om skattetillägg och förseningsränta (FFS 1556/1995) äga tillämpning i landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

     Vid försummelse att inom utsatt tid betala skatt till kommunen eller medieavgift eller förskott på någon av dessa, ska lagen (utesl.) om skattetillägg och förseningsränta (FFS 1556/1995) tillämpas med de avvikelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…

 

 

__________________

 


 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995) och förordningen om beskattningsförfarande (FFS 1579/1995) och med stöd av dessa utfärdade bestäm­melser skall tillämpas i landskapet vid verkställigheten av kommunalbeskattningen samt vid fastställandet av skogsvårdsavgift, med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995) (utesl.) och med stöd av den utfärdade bestämmelser ska tillämpas i landskapet vid verkställande av kommunalbeskattningen (utesl.), med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …

 

 

__________________