Lagförslag 24/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 24/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen ändras så att barnbidragets tillägg för ensamförsörjare höjs från 50 till 60 euro per barn och kalendermånad.

     Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

3.1 Ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för myndigheterna. 4

3.2 Konsekvenser för barn och familjer 4

3.3 Konsekvenser för jämställdhet mellan könen. 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen  4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen  5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I enlighet med 2 § i landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen ska landskapsregeringen på Åland sköta de förvaltningsuppgifter som i riket ankommer på folkpensionsanstalten. Genom en överenskommelseförordning[1] har Åland och riket kommit överens om att folkpensionsanstalten sköter förvaltningen även på Åland. För barn bosatta i landskapet betalas barnbidraget av landskapets medel.

     Landskapsregeringen beslöt i sin budget för 2018 att anslå medel för en uppföljning av de rapporter om ekonomisk utsatthet som Ålands statistik och utredningsbyrå publicerade åren 2004 och 2016. Ur resultaten i rapporten Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 (ÅSUB rapport 2018:6) framgår att för de ekonomiskt mest utsatta har de skattefria transfereringarna, dvs. barnbidrag, bostadsbidrag och vårdbidrag, stor betydelse. Det framgår att utan de skattefria transfereringarna hade ensamstående med ett barn som lyfter utkomststöd i genomsnitt en nettoinkomst som endast uppgick till 57 procent av gränsvärdet för låg ekonomisk standard på Åland. För en ensamstående med två barn var nettoinkomsten före skattefria transfereringar 52,5 procent av gränsvärdet för låg ekonomisk standard på Åland.

     På Åland har barnbidraget inte indexjusterats sedan år 2008. Mellan åren 2008 och 2018 förlorade barnbidragen och ensamförsörjartillägget ungefär 14,6 procent av sitt reella värde, enligt uppgifter från ÅSUB.

     I Finland höjdes barnbidragets ensamförsörjartillägg den första januari 2018 till 53,30 €. Enligt 44 § 2 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland ska lagtinget när budgeten fastställs sträva efter att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst desamma som i Finland.

     Antal mottagare av ensamförsörjartillägg på Åland år 2017 uppgick enligt statistik från Folkpensionsanstalten till 459, varav 53 män och 406 kvinnor. Under samma år fanns det 828 barn i familjer som erhöll ensamförsörjartillägg. Årsstatistiken omfattar alla barn som under året funnits i familjer som erhållit ensamförsörjartillägg.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår som en del av första tilläggsbudget för 2019 att 59 500 euro anvisas för en nivåhöjning av barnbidragets tillägg för ensamförsörjare. Förslaget innebär att barnbidragets tillägg för ensamförsörjare höjs med 10 euro per månad och barn från och med den 1 juli 2019.

     En höjning med 10 euro av ensamförsörjartillägget, från 50 euro till 60 euro, innebär en höjning på 20 procent och för ensamstående som är ekonomiskt utsatta, en förhöjning av betydelse.

     Landskapsregeringens lagförslag om höjning av ensamförsörjartillägg vilken överlämnas till lagtinget i samband med tilläggsbudgeten, görs med avsikt att lagen kan sättas ikraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland för att lagen ska kunna tillämpas från den 1 juli 2019.

 

3. Förslagets verkningar

 

3.1 Ekonomiska konsekvenser och konsekvenser för myndigheterna

 

På Åland finns det ca 850 barn i familjer som är berättigade till ensamförsörjartillägg. För barn som är bosatta i landskapet betalas barnbidrag, inklusive ensamförsörjartillägget, av landskapets medel. Höjningen av tillägget för ensamförsörjare beräknas öka landskapets utgifter för barnbidrag med 102 000 euro per år.

     Barnbidragets ensamförsörjartillägg är inte en skattepliktig inkomst och beaktas inte som inkomst vid uträkning av behovsprövade förmåner så som utkomststöd, bostadsbidrag, och hemvårdsstöd (tilläggsdel). Bidraget påverkar inte heller barnomsorgsavgifterna.

     En höjning av befintliga förmåner har inte någon inverkan på folkpensionsanstaltens arbetsmängd.

 

3.2 Konsekvenser för barn och familjer

 

Ensamförsörjarhushåll befinner sig i en svagare ekonomisk ställning än andra hushåll. Enligt ÅSUBs rapport 2018:6 befinner sig 35 procent av ensamförsörjarna med ett barn och 58 procent av ensamförsörjarna med två barn under den relativa fattigdomsgränsen.

     Barnbidraget exklusive ensamförsörjartillägget är idag 110 euro per kalendermånad för ett barn. Om en person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn är barnbidraget för barn nummer två 143 euro, för det tredje barnet 185 euro, för det fjärde 214 euro samt för det femte och varje följande barn 259 euro per kalendermånad.

 

3.3 Konsekvenser för jämställdhet mellan könen

 

Genom den föreslagna lagändringen förbättras den ekonomiska ställningen för denna ekonomiskt utsatta grupp som enligt de senaste uppgifterna från FPA, från 2017, till 88,45 procent består av kvinnor.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

4 § Barnbidragets storlek. I tredje momentet ändras summan av ensamförsörjartillägget från 50 till 60 euro.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 §
landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 3 mom. landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen sådant det lyder i landskapslag 2008/8 som följer:

 

 

4 §

Barnbidragets storlek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 60 euro per barn och kalendermånad.

 

__________________

 

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 17 april 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Wille Valve

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 24/2018-2019[1] Förordning (1993:12) om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter som gäller barnbidrag.