Lagförslag 24/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 24/200X-200X

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om energieffektivitet 7

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 18 och 19 punkterna, 65 § 2 mom. och 73 § 4 mom. plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland sådana de lyder i landskapslag 2017/82 samt

     fogas till lagens 2 § nya 20 och 21 punkter och till lagen nya 65c och 65d §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     18) våningsyta: våningarnas ytor beräknade efter ytterväggarnas utsidor och källar- och vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsakliga ändamål placeras eller med tanke på dessa lokalers läge, förbindelse, storlek, ljus och andra egenskaper kan placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter, får byggnadens våningsyta överstiga den tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta samt

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad.

 

     Ny punkt

 

 

 

 

 

     Ny punkt

 

 

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     18) våningsyta: våningarnas ytor beräknade efter ytterväggarnas utsidor och källar- och vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens huvudsakliga ändamål placeras eller med tanke på dessa lokalers läge, förbindelse, storlek, ljus och andra egenskaper kan placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter, får byggnadens våningsyta överstiga den tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta,

     19) ändring av byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde inbegripet tillbyggnad och ombyggnad,

     20) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras, samt

     21) stort företag: en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro.

 

 

65 §

Allmänna krav på byggnadsverk vid nybyggnad eller ändring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Byggnadsverket ska uppfylla grund­läggande krav på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brand­skydd, ventilation och fuktskydd, hygien, möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, användningssäkerhet, buller­skydd, energihushållning samt vara lätt att underhålla. En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska projekteras och utföras så att lägenheterna lätt kan anslutas till ett höghastighetsnät för elektronisk kommunikation och ett fler­bostadshus ska dessutom vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden. Kravet på höghastighetsnät för elektronisk kommunikation gäller inte enfamiljshus om kostnaden blir oproportionellt betungande för enskilda ägare, fritidshus eller komplementbyggnader samt arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till den verksamhet som lokalen är avsedd för.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

65 §

Allmänna krav på byggnadsverk vid nybyggnad eller ändring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Byggnadsverket ska uppfylla grund­läggande krav på bärförmåga, stadga och beständighet i konstruktionerna, brand­skydd, ventilation och fuktskydd, hygien, möjligheten att hantera avfall, miljö- och hälsoskydd, användningssäkerhet, buller­skydd, energihushållning och värme­isolering samt vara lätt att underhålla. Byggnadsverket ska även förses med utrustning för laddning av elfordon enligt vad som anges i 65d §. En byggnad som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska projekteras och utföras så att lägen­heterna lätt kan anslutas till ett höghastig­hetsnät för elektronisk kommunikation och ett flerbostadshus ska dessutom vara utrustat med en accesspunkt i eller utanför byggnaden. Kravet på höghastighetsnät för elektronisk kommunikation gäller inte enfamiljshus om kostnaden blir opropor­tionellt betungande för enskilda ägare, fritidshus eller komplementbyggnader samt arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till den verksamhet som lokalen är avsedd för.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

65c §

System för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

     Vid nybyggnad eller ändring av en byggnads uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystem ska systemet, om det separat eller kombinerat med ett ventilationssystem får en nominell effekt över 70 kilowatt, förses med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

     Ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska:

     a) fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att anpassa energianvändningen,

     b) fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivitet, och

     c) möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i byggnaden och med andra anordningar inuti byggnaden, och vara driftskompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, som omfattar olika produkter och som kommer från olika tillverkare.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

65d §

Egenskapskrav avseende utrustning för laddning av elfordon

     Bilparkeringar i ett bostadshus eller på tomten till ett bostadshus ska vara utrustade med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon till varje parkeringsplats.

     I andra byggnader än bostadshus eller på tomten till andra byggnader än bostadshus med fler än tio parkeringsplatser som tillhör ett stort företag ska minst tio procent av parkeringsplatserna ha tillgång till ladd­ningspunkt för laddning av elfordon och minst tjugo procent av parkerings­platserna förses med lednings­infrastruktur för sådan laddning.

     Kraven i 1 och 2 mom. behöver inte uppfyllas vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur i fall då bilparkeringen är belägen i byggnaden och ombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på bilparkeringen i fall då bilparkeringen är belägen på tomten till byggnaden.

 

 

73 §

Underrättande av grannar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Grannarna behöver inte underrättas om det är uppenbart att lov inte kan ges.

 

 

 

73 §

Underrättande av grannar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Grannarna behöver inte underrättas om det med beaktande av projektets ringa betydelse, dess läge eller planens innehåll är uppenbart onödigt med tanke på grannarnas intresse eller om det är uppenbart att lov inte kan ges.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 §, 16 §, rubriken till 17 §, 17 § 1 mom. och rubriken till 4 kap. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader samt

     fogas till lagen nya 16a och 16b §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) energiprestanda den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden samt med

     2) energideklaration uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda.

 

 

 

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,

     2) energideklaration: uppgifter om en byggnad som möjliggör en bedömning av dess energiprestanda samt möjliggör jämförelser med andra byggnaders energiprestanda,

     3) luftkonditioneringssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,

     4) nominell effekt: den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras,

     5) oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader,

     6) uppvärmningssystem: ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och

     7) värmegenerator: den del av ett uppvärmningssystem som genererar värme genom en eller flera av följande processer:

     1. förbränning av bränsle,

     2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller

     3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

 

 

 

4 kap.
Luftkonditioneringssystem

 

 

4 kap.
Energideklaration av luftkonditioneringssystem och värmesystem

 

16 §

Energideklarering av luftkonditioneringssystem

     Om en byggnads luftkonditioneringssystem har en effekt som är högre än 12 kilowatt och huvudsakligen drivs med elektricitet, ska i en energideklaration anges

     1) uppgifter om systemets energieffektivitet och systemets storlek i förhållande till behovet av kyla i byggnaden samt

     2) om en effektivare energianvändning kan uppnås i det befintliga systemet eller genom att ersättas med ett annat system eller en annan metod att kyla byggnaden.

     Om en byggnad inte ska energideklareras enligt 7 §, 10 § 3 mom. eller 11 §, men det finns ett sådant luftkonditioneringssystem i byggnaden som anges i 1 mom., ska byggnadens ägare se till att systemet regelbundet besiktigas på det sätt som behövs för de uppgifter som anges i 1 mom. 1 och 2 punkterna och att sådana uppgifter antecknas i ett besiktningsprotokoll.

 

 

 

16 §

Energideklaration av system över 70 kilowatt

     Om det i en byggnad finns ett uppvärmningssystem eller ett luftkonditioneringssystem, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt ska energideklarationen innehålla

     1) en bedömning av värmegeneratorns verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens uppvärmningsbehov, alternativt luftkonditioneringens verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens kylbehov, och

     2) rekommendationer om kostnadseffektiva förbättringar av systemets energiprestanda.

     En bedömning enligt 1 mom. behöver inte omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek om systemet i fråga inte har ändrats sedan en bedömning enligt dessa mom. senast gjordes.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

16a §

Inspektion av system över 70 kilowatt

     Om en byggnad inte har en giltig energideklaration men det finns ett sådant system i byggnaden som anges i 16 § 1 mom., ska byggnadens ägare se till att systemet inspekteras minst vart tionde år av en oberoende energiexpert på det sätt som behövs för de uppgifter som anges i 16 § 1 mom. och att sådana uppgifter antecknas i ett inspektionsprotokoll.

     Vid en sådan inspektion behöver bedömningen inte omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek om systemet i fråga inte har ändrats sedan föregående inspektion gjordes.

     Bestämmelser om inspektionens omfattning och vilka uppgifter som ska lämnas i inspektionsprotokollet kan anges i landskapsförordning.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

16b §

Undantag från skyldigheten att besiktiga vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte om de system som anges i dessa bestämmelser omfattas av

     1) ett överenskommet kriterium för energiprestanda eller ett avtal om överenskommen nivå för energieffektivitetsförbättring, eller

     2) ett avtal med en energileverantör eller nätoperatör som innebär resultatövervakning av systemet.

     Skyldigheterna enligt 16 och 16a §§ gäller inte heller för byggnader som inte är avsedda för bostäder och som betjänas av ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i 65c § plan- och bygglagen eller för bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet och informerar byggnadens ägare eller förvaltare när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och som har effektiva regleringsfunktioner för att säkerställa optimal produktion, distribution, lagring och användning av energi.

 

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den som enligt 3 kap. ska se till att det finns en energideklaration upprättad för en byggnad eller den som enligt 24 § låter upprätta en sådan deklaration på en säljares bekostnad, ska se till att ett exemplar av energideklarationen lämnas på en av landskapsregeringen fastställd elektronisk blankett.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

Lämnande av energideklaration och inspektionsprotokoll och sparande av underlagsuppgifter

     Den oberoende energiexperten ska elektroniskt föra över upprättade energideklarationer och inspektionsprotokoll till landskapsregeringen.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     För byggnader som omfattas av bestämmelserna i 16a § ska det första inspektionsprotokollet föras över till landskapsregeringen senast den 31 december 2021.

 

__________________

 

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om energieffektivitet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (2016:20) om energieffektivitet samt

     fogas till lagen nya 2a och 2b §§ som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I syfte att trygga en effektiv och sparsam användning av energi ska rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) tillämpas i landskapet, med de avvikelser som anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     I syfte att trygga en effektiv och sparsam användning av energi ska rikets energieffektivitetslag (FFS 1429/2014) tillämpas i landskapet, med de avvikelser och tillägg som anges i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

2a §

Krav på stora företag att installera laddningsstationer för laddning av elfordon

     Stora företag som har mer än 20 parkeringsplatser på fastigheten ska senast den 1 januari 2025 ha installerat minst en laddningsstation för normal- eller snabbladdning av elfordon för minst tio procent av parkeringsplatserna. Laddningsstationerna ska uppfylla de tekniska specifikationer som avses i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad för infrastrukturen för alternativa bränslen.

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

2b §

Utrustande av befintliga byggnader med system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning

     Om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart ska byggnader som inte är avsedda för bostäder och vars uppvärm­ningssystem eller luftkonditionerings­system, separat eller kombinerat med ett ventilationssystem har en nominell effekt på över 290 kilowatt senast 2025 utrustas med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning.

     Ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning ska ha följande funktioner:

     a) fortlöpande övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att anpassa energianvändningen,

     b) fastställa riktmärken för en byggnads energieffektivitet, upptäcka effektivitetsförluster i byggnadens installationssystem och informera den person som är ansvarig för anläggningarna eller för den tekniska fastighetsförvaltningen om möjligheter till förbättrad energieffektivitet, och

     c) möjliggöra kommunikation med anslutna installationssystem i byggnaden och med andra anordningar inuti byggnaden, och vara driftskompatibla med installationssystem i byggnaden som är baserade på olika typer av äganderättsligt skyddad teknik, som omfattar olika produkter och som kommer från olika tillverkare.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________